TYSIĄC LAT! PRZYSZŁA ZIEMSKA CHWAŁA!

Królestwo Mesjasza, na które wielokrotnie powołuje się cały Stary Testament, było ośrodkiem wszystkich żydowskich nadziei. Lecz fakt, że ono będzie trwać tysiąc lat nie był wzmiankowany, był to po prostu Dzień Mesjasza. Duch Święty oświadczył po raz pierwszy przez Apostoła Piotra, „iż jeden dzień u Pana jest jako tysiąc lat." Święty Paweł nie wspominał o tysiącu lat, lecz jedynie ogłaszał Królestwo Mesjasza i to, że On będzie zwycięsko panował, dopóki nie położy kresu wszelkiej opozycji wobec woli Bożej (1 Koryntian 15:25). To w Księdze Objawienia mamy wyraźne oświadczenia, że Mesjasz będzie panować przez tysiąc lat, że Jego wierna Oblubienica, „Królewskie Kapłaństwo", będzie panować wraz z Nim, i że podczas tego tysiąca lat szatan będzie związany, a całemu światu zostanie udzielony sąd, czyli próba, której rezultatem będzie wieczne życie lub wieczna śmierć.

Inny obraz tego tysiąca lat przedstawia wspaniałe Mesjaszowe panowanie sprawiedliwości jako Biały Sędziowski Tron, czysty, sprawiedliwy, dobroczynny, przed którym zostaną zgromadzeni wszyscy ludzie w tym celu, aby ci, którzy dowiodą swej miłości do sprawiedliwości i prawdy, mogli być podniesieni z grzechu i śmierci i przywróceni do zupełnej harmonii z Bogiem i do wiecznego życia - Objawienie rozdział 20.

Podczas gdy Żydzi, zgodnie ze swym zrozumieniem, oczekiwali na ziemskie Królestwo Mesjasza, w którym każdy człowiek „będzie siedział pod winną macicą swoją i pod figowym drzewem swoim"; i „pustynia zakwitnie jako róża", a ziemia, podnóżek Boga, będzie wspaniała - to Kościołowi, przeciwnie, było dane inne, duchowe wyobrażenie Królestwa. Dostrzegamy celowość tego: Królestwo Mesjasza ma składać się z dwóch części, duchowej, która będzie niewidzialna dla ludzi, lecz wszechwładna, oraz ziemskiej, która będzie widzialna dla ludzi. Chrystus i Jego wierni naśladowcy, Jego Oblubienica, będą stanowić duchowe Królestwo, natomiast Abraham, Izaak i Jakub, oraz wszyscy wierni Prorocy, aż do Jana Chrzciciela, będą władcami ziemskimi - Mateusza 11:11.

Powołanie duchowych Izraelitów do współdziedzictwa z Jezusem w Jego duchowym Królestwie należy wyłącznie do Wieku Ewangelii. Przemiana natury Kościoła z ludzkiej do Boskiej rozpoczyna się od spłodzenia z Ducha Świętego i kończy w przemianie podczas zmartwychwstania. Apostoł Paweł wyjaśnia to i oświadcza - „Iż ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą" (1 Koryntian 15:50). On także nam mówi, że przyszli ziemscy władcy nie mogą być udoskonaleni wcześniej, aż dopiero po zmartwychwstaniu Kościoła. (Żydów 11:38-40). Jezus również oświadczył, że najmniejszy w Królestwie będzie większy od Jana Chrzciciela, tego największego z Proroków - Mateusza 11:11.

Chronologia biblijna wskazuje, że znajdujemy się w wielkim Siódmym Dniu lub Tysiącletnim Szabacie. Ten okres jest nazwany Brzaskiem Tysiąclecia. Prawie wszystkie wynalazki, które czynią nasze dni tak wspaniałymi, powstały w tym czasie tego brzasku.

Biblia mówi, że chociaż nadejdzie ciemna chmura - „wielki ucisk, jakiego [nigdy] nie było" - niemniej jednak, krótko po nim, chwalebne Królestwo Mesjasza, niczym promień słońca, oświeci i pobłogosławi wszystkie rodziny ziemi - Galatów 3:29; Mateusza 13:43; 24:15-21.

Wróć do Archiwum