PYTANIA BIBLIJNE

ZBADANIE OBJ. 20:10

    Pytanie: Jak rozumieć Obj. 20:10, gdzie jest powiedziane, że diabeł będzie męczony "we dnie i w nocy na wieki wieków"?

    Odpowiedź: Obj. 20:10 odnosi się do Bestii i Fałszywego Proroka (systemów - Papiestwa i Federacji Sekciarskiego Protestantyzmu - "matki" i "córek" z Obj. 17:5) mówiąc, że oni także, gdy będą w jeziorze "ognia i siarki" (w drugiej śmierci - zniszczeniu, unicestwieniu), "będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków". Niektórzy biorą to wyrażenie za pewny dowód doktryny o wiecznych mękach, lecz prawidłowe tłumaczenie w harmonii z inymi wersetami Pisma Świętego obala ich twierdzenie.

    Staranne zbadanie tych wersetów ujawnia, że greckim słowem przetłumaczonym tutaj jako "męczyć" jest basanizo, co do którego wszyscy greccy leksykografowie zgadzają się (szczególnie zobacz Thayera, Liddella, Scotta - w jęz. angielskim), że jego pierwsze znaczenie to próbować, badać; a jego drugie znaczenie to próbować przez tortury lub badać przez tortury. To znaczenie pochodzi od starożytnego zwyczaju próbowania ludzi przez tortury, np. hetman kazał próbować św. Pawła biczami (Dz.Ap. 22:24). Trzecie znaczenie tego wyrazu to torturować lub męczyć. Najwidoczniej słowo to najpierw znaczyło próbować, tak jak rzeczownik basanos, od którego pochodzi czasownik basanizo, przede wszystkim znaczy kamień probierczy - rzecz używana do próbowania metali itd. Ponieważ jednak w starożytności wiele prób odbywało się przez biczowanie, słowo to zaczęło przyjmować znaczenie próbowania przez tortury. W końcu zaczęło ono oznaczać tylko męczenie.

    Tłumacze, których umysły bez wątpienia były wypełnione doktryną o wiecznych mękach, w tym przypadku przyjęli trzecie znaczenie tego wyrazu; natomiast jeżeli my przyjmiemy pierwsze, sprawa staje się jasna i harmonizuje z wszystkimi literalnymi wyrażeniami znalezionymi w Biblii na powyższy temat. "Będą próbowani we dnie i w nocy na wieki wieków". Doskonałe umysły Boskich stworzeń, uznanych za godnych życia, będą wiecznie badać naturę, charakter, owoce i historię diabła, Bestii i Fałszywego Proroka (systemów). A tak często, jak będą je badać, to z tego badania wyciągną prawdziwy wniosek, że te trzy rzeczy zasłużenie znajdują się w symbolicznym jeziorze ognia i siarki - ostatecznym, całkowitym i wiecznym unicestwieniu.

 

 

"DYM ICH MĘKI"

    Pytanie: Czy w Obj. 14:11 przez tych, którzy nie mają "odpoczynku we dnie i w nocy", a "dym ich męki wstępuje na wieki wieków" nie są pokazane wieczne męki?

    Odpowiedź: Na pierwszy rzut oka może tak wyglądać, ale staranne zbadanie tego wersetu pokazuje, że tak nie jest. Wersety Obj. 14:8-11 zawierają greckie słowo basanizo, wskazując, że Wielki Babilon jako całość, łącznie z "matką" i "córkami", będzie wrzucony do jeziora ognistego. Czytamy: "A za nim szedł drugi anioł, mówiąc: Upadł, upadł Babilon, ono miasto wielkie! bo winem gniewu wszeteczeństwa swego napoił wszystkie narody. A trzeci anioł szedł za nimi mówiąc głosem wielkim: Jeśli się kto pokłoni bestii i obrazowi jej, i jeśli weźmie piątno na czoło swoje albo na rękę swoje, I ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu jego, i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznością aniołów świętych, i przed oblicznością Baranka. A dym męki ich wstępuje na wieki wieków, i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestii i obrazowi jej, i jeśli kto bierze piątno imienia jej".

    W symbolach biblijnych aniołowie czasem są używani do przedstawiania bezosobowych, jak i osobowych rzeczy, np. mocny anioł (Obj. 5:2) reprezentuje Przymierze Zakonu, które w ciągu wieku Żydowskiego nie znalazło nikogo godnego, by stał się Tłumaczem i Wykonawcą Boskiego Planu (księgi). Rozumiemy, że aniołowie w naszym tekście reprezentują pewne wielkie posłannictwa Prawdy. Kościół nominalny, Babilon, w swych dwóch częściach jest wielkim miastem, wielkim religijnym rządem. Z jednego punktu widzenia powodem, dla którego Babilon upadł jest to, że oszołomił on wszystkie narody swymi błędami, doktrynami, do głoszenia których nakłoniła go jego unia kościoła i państwa, symboliczne wszeteczeństwo. Ci, którzy czczą bestię i jej obraz podlegają tym systemom i służą im. Przyjęcie piętna na czoło wskazywałoby na akceptację wyznań lub wierzeń Bestii i Obrazu, podczas gdy piętno na rękach wskazywałoby na praktykowanie ich uczynków.

    W czasie wielkiego ucisku, w którym Babilon jest niszczony, wszyscy tacy dowiedzą się, czym jest gniew Boga, ponieważ oni będą zmuszeni poddać się tym doświadczeniom. Jego kielich dla narodów jest kielichem gniewu w tym sensie, że on wypływa z Jego niezadowolenia z narodów. Oni będą męczeni (basanizo, próbowani, badani kamieniem probierczym) ogniem i siarką w obecności Baranka, tj. te narody i te osoby, które sercem i duszą są w tych instytucjach, będą srodze próbowane, gdy te systemy będą zniszczone w czasie wielkiego ucisku. Ponieważ ogień i siarka - ostateczne unicestwienie - ma zastosowanie do tych instytucji, będzie to najsurowsza próba dla ich członków. To próbowanie ma miejsce w obecności Baranka, w czasie, gdy nasz Pan jest obecny w Jego Wtórym Przyjściu.

    Dym ich męki (lekcja, pamięć o ich próbowaniu w tym strasznym doświadczeniu) będzie wstępował na wieki wieków w tym znaczeniu, że wiecznie będzie przenikał do umysłów ludzkich. Dla tych, którzy przyjęli fałszywe doktryny i zaangażowali się w złe praktyki Papiestwa i Federacji Sekciarskiego Protestantyzmu, nie będzie prawdziwego odpoczynku serca i umysłu, gdy nastąpi zniszczenie tych instytucji, o których oni myślą, że są Kościołem Boga.

    Obj. 19:2,3 podaje podobną myśl: "Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego [Boskie postanowienie przeciwko Babilonowi jako całości i jego zniszczenie], iż osądził wszetecznicę ona wielką [skazał Babilon na zniszczenie], która kaziła ziemię [społeczeństwo] wszeteczeństwem swoim [jej nielegalną unią z ziemskimi rządami], i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej [przez jego wyrok i egzekucję pomścił swych sług, którzy przez Wiek Ewangelii cierpieli w rękach Babilonu] ... A dym jej wstępuje na wieki wieków [o lekcji doświadczeń Babilonu wiecznie będzie pamiętać doprowadzony do doskonałości rodzaj ludzki, który uzna, że Babilon sprawiedliwie jest unicestwiony na wieczność]". Porównaj z Izaj. 66:24.

SB ’99,71-72; BS '99,13-14.

Wróć do Archiwum