PYTANIA BIBLIJNE

    Pytanie: Jak z perspektywy chrześcijańskiej powinniśmy zdefiniować miłość? W jaki sposób można rozwijać miłość podobną do Chrystusowej?

    Odpowiedź: W dzisiejszym świecie miłość jest słowem nadużywanym i źle rozumianym, słowem którego znaczenie przez lata zostało zdegradowane, szczególnie w odniesieniu do miłości seksualnej. Miłość romantyczna, jako miłość naturalna do płci przeciwnej, jest właściwa i słuszna, lecz częściej jest zastępowana jej fałszerstwem, pożądaniem.

    Słownik Amerykańskiego Dziedzictwa W Języku Angielskim proponuje liczne definicje dla słowa miłość. Oto pierwsza propozycja: "Głębokie, czułe, niewysłowione doznawanie uczucia i pieczołowanie o osobę, takie, jakie wynika z pokrewieństwa, uznania, pociągających cech lub odczucia zasadniczych elementów zgodności".

    Miłości nie da się jednak opisać słowami. Byłoby łatwiej ją zdefiniować na podstawie przykładu. "Bóg jest miłością", oznajmia Jan w 1. Liście 4:8. A zatem, jak nie możemy w pełni zdefiniować lub opisać Boga, tak nie możemy opisać miłości. Natomiast są pewne elementy miłości, które możemy rozpoznać.

Dobra wola

    Sercem miłości jest dobra wola. Różnorodne przymioty charakteru, takie jak dobrotliwość, odpuszczenie, nie-skwapliwość są wyrazami dobrej woli, miłości. Z drugiej zaś strony jest okazywanie miłości, której brak dobrotliwości. Na przykład pewien ojciec, wymierzając karę swemu synowi za zły czyn, może nie być bardzo dobrotliwy, chociaż ma dobrą wolę wobec swego dziecka.

    My możemy umieścić miłość w dwóch wyższych kategoriach: 1. miłość obowiązkową i 2. miłość niesamolubną (czasami określając ją jako miłość bezinteresowną - nie mającą własnej korzyści - lub miłość ofiarniczą).

Miłość obowiązkowa

    Podstawowa, lub fundamentalna, miłość - miłość na podstawie sprawiedliwości - możemy ją określić jako miłość obowiązkową i może być zdefiniowana jako "dziękczynna dobra wola, którą według prawa jesteśmy winni w stosunku do drugich". Nowy Testament używa greckich rzeczowników eusebeia i philia w związku z miłością obowiązkową, w zależności od tego, kto jest jej celem. Jednym ze znaczeń eusebeia jest miłość do Boga i Chrystusa. Dobry przykład znajdujemy w Apostoła Piotra słynnym dodawaniu w 2. Liście 1:6: "przydajcie ... do cierpliwości pobożność''. Ta wspaniała przydana miłość jest pełną czci miłością do Boga i Chrystusa.

    Philia odnosi się do miłości obowiązkowej do bliźniego i jest zawarta w złotej regule z Mateusza 7:12. Pewien przykład znajduje się w Liście do Rzymian 12:10: "Milością braterską jedni ku drugim skłonni bądźcie, jedni drugich uprzedzając". W tym wersecie miłość braterska jest tłumaczeniem greckiego słowa philadelphia. Zauważ w tym przykładzie nacisk na osobiste uczucia. Pomimo jej nazwy miłość obowiązkowa nie jest zimna lub bez uczucia.

    Ponadto czyją bliźni obejmuje nie tylko współchrześcijan, lecz także męża lub żonę, dzieci, rodziców, braci, siostry, krewnych, przyjaciół, towarzyszy, obcych i - czasem nawet - naszych nieprzyjaciół.

Miłość bezinteresowna

    Ta druga, wyższego rodzaju prawdziwa miłość, jest niesamolubnego, altruistycznego rodzaju i może być zdefiniowana jako dobra wola, która oprócz zobowiązań, lecz oparta na rozkoszowaniu się dobrymi zasadami i sympatyzowaniu w jedności z tymi wszystkimi, którzy pozostają w harmonii z nimi, praktykuje ocenę, sympatię lub litość oraz ofiarniczą służbę.

    O miłości niesamolubnej można mówić jako nadbudowie miłości. Nowy Testament podaje rzeczownik agape w związku z tym typem miłości. Cele miłości agape są takie same, jak cele miłości obowiązkowej - Bóg, Chrystus, współchrześcijanie, także ci w świecie, z którymi mamy dalsze lub bliższe kontakty, nawet nasi nieprzyjaciele.

    Najwyższy przykład miłości agape znajdujemy w Ewangelii Jana 3:16: "Albowiem tak Bóg umilował świat, że syna swego jednorodzonego dar. Miłością pobudzającą odkupienie człowieka nie była philia, czyli miłość obowiązkowa, ponieważ Bóg nie krzywdził swoich ludzkich stworzeń umieszczając je pod wyrokiem śmierci, ani upadły człowiek nigdy nie uczynił czegoś dla Stworzyciela, co zobowiązywałoby Boga do wzajemnego świadczenia miłości obowiązkowej.

    W Liście Apostoła Pawła do Rzymian 13:10 czytamy: "Miłość bliźniemu złości nie wyrządza; a tak wypełnieniem zakonu jest miłość". Tu Apostoł Paweł zachęca swych współchrześcijan do rozwijania miłości agape. Ponieważ to jest Boska miłość, to miłość agape jest najlepszym wyrażeniem podobieństwa Bożego i Chrystusowego i dlatego jest wypełnieniem zakonu.

    W praktyce, definiowanie miłości nie rozwija miłości. Miłość jest największą chrześcijańską łaską (1 Kor. 13:13). Jeśli jesteśmy Pańscy i oddaliśmy swoje życie, aby czynić Jego wolę i pójść za przykładem Jezusa, to On będzie kierował naszymi doświadczeniami i będzie nam pomagał w udoskonalaniu Jego rodzaju miłości. Często tak będzie się działo za pomocą doświadczeń i utrapień. Taką była droga naszego Mistrza, którą kroczył aż do krzyża i położenia swego życia w największym akcie miłości, jaki świat kiedykolwiek widział.

SB ’02,11-12; BS '02,9.

Wróć do Archiwum