BÓG ATOMU

"Alleluja! Iż ujął królestwo Pan Bóg wszechmogący" - Objawienie 19:6 -

    ANGIELSKIE SŁOWO omnipotent jest użyte tylko raz w Biblii Króla Jakuba, w wersecie zacytowanym na początku tego artykułu. To słowo, przetłumaczone tutaj na wszechmogący, jest greckim słowem pantokrator, które wyraża myśl określającą "wszechwładnego" i oznacza nieograniczoną moc i władzę Wszechmocnego Boga. To samo greckie słowo znajduje się w Obj. 11:17.

    Dziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, któryś jest, któryś był, i który masz przyjść: żeś wziął moc swoją wielką, i ująłeś królestwo.

    Nowa międzynarodowa wersja tłumaczy ostatni zwrot na "rozpocząłeś panowanie", umiejscawiając mówców [24 starców (w.16)] po rozpoczęciu się Królestwa Bożego na ziemi, co jeszcze nie nastąpiło. (Zobacz poprzedni artykuł w tym numerze.)

    Ponieważ jedynie Jehowa Bóg jest wszechmogący, to ten przymiot musi być zdefiniowany na podstawie tego, co Pismo Święte mówi nam o Nim. To znaczy, że Bóg Sam nie potrzebuje dostosowywać się do definicji, ale sięgniemy do naszej wiedzy o Nim, aby podać znaczenie tego przymiotu. Bóg, z konieczności, jest bez początku i bez końca, dlatego Pismo Święte łączy ten fakt z Jego wszechmocą (Obj. 4:8).

    Bóg może uczynić wszystko, cokolwiek chce, jak czytamy w następujących tekstach:

    Ijoba 23:13 - Jeśli on przy swym stanie, któż go odwróci? Bo co dusza jego żąda, to uczyni."

    Psalm 115:3 - "Wszakże Bóg nasz jest na niebie, czyniąc wszystko, co mu się podoba."

    Psalm 135:6 - "Wszystko co chce Pan, to czyni, na niebie i na ziemi, w morzu i we wszystkich przepaściach."

WSZECHMOCNY STWÓRCA

    W naszym obecnym świecie potęga jest bardzo ceniona, chociaż budzi lęk. Dwa mierniki potęgi na podstawie których kraje są oceniane to gospodarka i wojsko. Z reguły najważniejsze państwo danej epoki posiada jeden lub (zazwyczaj) dwa z tych atrybutów i przez to wywiera swój wpływ na kształtowanie świata w taki sposób, według swojej wizji, aby był korzystny dla niego.

    Przeważająca siła jest cenną zdobyczą dla danego narodu, chociaż często dowodzi, że stanowi nietrwałe brzemię, a imperia przychodzą i schodzą ze sceny w wyniku nakładanych ciężarów. W okresie po Drugiej Wojnie Światowej widoczne współzawodnictwo pomiędzy blokiem Sowieckim i Zachodem było niebezpieczne z powodu ewentualności wybuchu wojny jądrowej. Siła była mierzona w kilotonach i zasięgu głowic - ta siła, zdolna unicestwić całe społeczności w jednej chwili, będąca źródłem lęku i, w dziwny sposób, gwarancją, że rozsądni władcy nie mogliby zainicjować czegoś takiego, co przyniosłoby potworny rezultat. Perspektywa wzajemnego pewnego zniszczenia (MAD - mutual assured destruction; przyp. tłum.) była zbyt straszna, aby ją rozważać.

    U źródła tej siły człowieka leży element stworzony przez moc Boga. Co nie znaczy, że On miałby być obwiniany za grzeszne skłonności człowieka. Pismo Święte mówi nam, że Bóg stworzył doskonałego człowieka, lecz człowiek uknuł plany przeciwne woli Bożej (i szkodliwe dla niego samego). Nie mamy winić Boga za spełnianie przez człowieka swojej wolnej woli (Kaz. 7:29).

    Człowiek często nadużywa wiedzy z powodu swojego dążenia do panowania nad drugimi. Moc atomu nie stanowi tutaj wyjątku. Człowiek przez wieki próbował zrozumieć jego siłę (zobacz tekst w ramce na str. 21) i dzisiaj narody żyją w strachu przed jego możliwościami. Obecnie stoimy w obliczu strachu związanego z terroryzmem jądrowym i konieczności zabezpieczenia, przy pomocy skomplikowanych i kosztownych tarcz antyrakietowych, społeczeństwa przed atakiem.

    Siła niewielkiego atomu jest przerażająca i daje nam pewne pojęcie o potędze siły Stwórcy. Jezus czynił swoje cuda "palcem" Bożym (Łuk. 11:20). Możemy się jedynie domyślać rozmiaru siły, jaką Bóg trzyma w rezerwie. Jako chrześcijanie mamy pociechę: On nigdy nie dozwoli na to, aby człowiek zniszczył samego siebie, lecz powstrzyma jego okrucieństwa i zastąpi je Swoimi własnymi działaniami (Ps. 76:11; Mat. 24:21,22).

BÓG NIE JEST JEDYNIE WSZECHMOCNY

    Uznanie, że Bóg jest wszechmocny nie oznacza oczywiście, że się Jego rozumie. Gdyby wszechmoc była najważniejszą cechą Stwórcy, wówczas mielibyśmy powód do ciągłego strachu. On także nie jest bezduszny. Bóg zawsze ma na celu dobro i szczęście swoich stworzeń. Pismo Święte mówi nam, w jaki sposób Bóg ukazuje swoją moc:

    Izaj: 45:21-23: Oznajmujcież a przywiedźcie innych, a niech pospołu w radę wnijdą, a ukażą, kto to od dawnego czasu przepowiedział? Kto od onego czasu oznajmił? Izali nie Ja Pan? Boć nie masz żadnego innego Boga oprócz mnie. Nie masz Boga sprawiedliwego, i zbawiciela innego oprócz mnie. Obejrzyjcie się za mnie, abyście zbawione były wszystkie kończyny ziemi; bom ja Bóg, a nie masz żadnego więcej. Przysiągłem sam przez się; wyszło z ust moich słowo sprawiedliwe, które się nazad nie wróci: Że się mnie kłaniać będzie wszelkie kolano, i przysięgać każdy język.

                Porównaj Filip. 2:5-11

    Izaj: 46:5-10: Komuż mnie przypodobacie, i przyrównacie, albo podobnym uczynicie, żebym mu był podobny? Ci, którzy marnie wydawają złoto z worka, a srebro na szalach ważą, najmują za zapłatę złotnika, aby uczynił z niego boga, przed którym padają i kłaniają się. Noszą go na ramieniu, dźwigają go, i stawiają go na miejscu jego. I stoi, a z miejsca swego się nie ruszy; jeśli kto zawoła do niego, nie ożywa się, ani go z utrapienia jego nie wybawia. Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy! Wspomnijcie sobie na rzeczy pierwsze, które się działy od wieku; bom Ja Bóg, a nie masz żadnego Boga więcej, i nie masz mnie podobnego; Który opowiadam od początku rzeczy ostatnie, i zdawana to, co się jeszcze nie stało; rzekęli co, rada moja ostoi się, i wszystkę wolę moje uczynię.

    Gdy Bóg używa swojej mocy, stoi za tym zawsze jakiś cel, i zawsze jest on dobroczynny. Ten fakt uwydatnia Jego wszechmoc i zapewnia, że my, Jego stworzenia - które są, że tak powiemy, zawsze zdane na Jego łaskę - nie muszą się Go obawiać. Jego prawość jest nieskazitelna.

    5 Moj. 32:4: Skale, której sprawy są doskonałe; bo wszystkie drogi jego są sprawiedliwe. Boć jest Bóg prawdziwy, a nie ma w nim nieprawości, sprawiedliwy i prawy jest.

    Ps. 89:12-18: Twojeć są niebiosa, Twoja też i ziemia; okrąg świata i pełność jego tyś ugruntował. Tyś stworzył północy i południe; Tabor i Hermon śpiewają o imieniu twoim. Ramię twoje mocne jest; można jest ręka twoja, a wywyższona jest prawica twoja. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy twojej; miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze twoje. Błogosławiony lud, który zna dźwięk twój; Panie! w światłości oblicza twego chodzić będę. W imieniu twoim weselić się będą każdego dnia, a w sprawiedliwości twojej wywyższać się będą. Boś ty jest chwałą mocy ich, a za wolą twoją wywyższy się róg nasz.

    Z tych wersetów dostrzegamy, że zaletami pomocnymi do działania mocy Boga są:

                1. Prawość

                2. Cel

    Moc Boża jest powstrzymywana przez sprawiedliwą samokontrolę. Możemy powiedzieć, że jest to moc, która stosuje siłę tylko w razie konieczności. Czasami Jego moc ukazuje się nie tylko w tym, co On czyni, ale także w tym, że powstrzymuje się od uczynienia czegoś:

    Ps. 94:3-11: Dokądże niepobożni, Panie! dokądże niepobożni radować się będą? Długoż będą świegotać i hardzie mówić, chlubiąc się wszyscy, którzy czynią nieprawość? Lud twój, Panie! trzeć, a dziedzictwo twoje trapić? Wdowy i przychodniów mordować? A sierotki zabijać? Mówiąc: nie widzi tego Pan, ani tego rozumie Bóg Jakubowy. Zrozumicież, o wy bydlęcy między ludźmi! A wy szaleni kiedyż zrozumiecie? Izali ten, który szczepił ucho, nie słyszy? I który ukształtował oko, izali nie widzi? Izali ten, który ćwiczy narody, nie będzie karał? Który uczy człowieka umiejętności. Pan zna myśli ludzkie, iż są szczerą marnością.

    Obj. 6:9,10: A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które wydawali: I wołali głosem wielkim mówiąc: Dokądże, Panie święty i prawdziwy! Nie sądzisz i nie mścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi?

    Abak. 1:13: Czyste są oczy twoje, tak, że na złe patrzeć i bezprawia widzieć nie mogą; przecz-żebyś miał patrzeć na czyniących przewrotność? Przeczżebyś miał milczeć, ponieważ niezbożnik pożera sprawiedliwszego niżeli sam?

    Kaz. 8:11: Bo iż nie zaraz wychodzi dekret na złe sprawy, przetoż na tem jest wszystko serce synów ludzkich, aby czynili złe rzeczy.

    Ps. 50:16-23: Lecz niezbożnemu rzekł Bóg: Cóżci do tego, że opowiadasz ustawy moje, a bierzesz przymierze moje w usta twoje? Ponieważ masz w nienawiści karność, i zarzuciłeś słowa moje za się. Widziszli złodzieja, bieżysz z nim, a z cudzołożnikami masz skład twój. Usta twoje rozpuszczasz na złe, a język twój składa zdrady. Zasiadłszy mówisz przeciwko bratu twemu, a lżysz syna matki swojej. Toś czynił, a Jam milczał; dlategoś mniemał, żem Ja tobie podobny, ale będę cię karał, i stawięć to przed oczy twoje. Zrozumiejcież to wżdy teraz, którzy zapominacie Boga, bym was snąć nie porwał, a nie będzie, ktoby was wyrwał. Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię; a temu, który naprawia drogę swą, ukażę zbawienie Boże.

    Bóg skierował swoje bogate zasoby do stworzenia i napełnienia ziemi tymi wszystkimi cudownymi rzeczami, którymi się radujemy. I ta sama wszechmocna siła jest skierowana ku wielkiemu finałowi: Zbawieniu, indywidualnie i zbiorowo:

    1 Tym. 2:1-6: Napominam tedy, aby przed wszystkimi rzeczami czynione były prośby, modlitwy, przyczyny, i dziękowania za wszystkich ludzi; Za królów i za wszystkich w przełożeństwie będących, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, zbawicielem naszym. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, i ku znajomości prawdy przyszli. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego.

    Żyd. 7:25: Przetoż i doskonale może zbawić tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi.

    Mat. 28:16-18: Lecz jedenaście uczniów poszli do Galilei na górę, gdzie im był naznaczył Jezus. Ale ujrzawszy go, pokłonili mu się; lecz niektórzy wątpili. Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

    Bóg używa mocy, aby ochronić Swoje dzieci:

    Rzym. 8:31-39: Cóż tedy rzeczemy na to? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Który ani własnemu Synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał: jakożby wszystkiego z nim nie darował nam? Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał, który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nimi. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? czyli utrapienie? czyli prześladowanie? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli miecz? Jako napisano: Dla ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaniśmy jako owce, na rzeź naznaczone; Ale w tem wszystkim przezwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani Aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne insze stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

    To pokazuje opatrzność Bożą, inny przejaw Jego wszechmocnej siły, za pomocą której On ustala okoliczności niezbędne do osiągnięcia przez Niego przyjemności. Za pośrednictwem modlitwy umożliwia nam dostęp do bogactw swojej mocy:

    Filip. 4:13,19: Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila. ... A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego, chwalebnie, w Chrystusie Jezusie.

    1 Jana 4:4: Wy z Boga jesteście, dziateczki! i zwyciężyliście ich; iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie.

    Jana 15:7: Jeśli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czegobyściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam.

    Jana 16:33: Tomci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat.

    Chrześcijanie uczą się modlić - przez Ducha, Słowo i Opatrzności Boże - o rzeczy dobre i potrzebne. Uczymy się wykonywania roztropności i samokontroli, wzorując się na Niebiańskim Ojcu i Jego Synu. Chwała niech będzie Bogu za mądre i pełne miłości stosowanie Swojej mocy! Radujemy się, że Bóg Atomu jest Bogiem Zbawienia.

SB ’03,18-21; BS '03,17-19.

Wróć do Archiwum