ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

    Pytanie: Ponieważ nie jesteś w stanie powiedzieć na pewno, kogo Hazael i jego Syryjczycy wyobrażają, możesz udzielić myśli, kogo Benadad i jego Syryjczycy, z któremi Joram, król Izraelski walczył, reprezentują?

    Odpowiedź: W Teraźniejszej Angielskiej Prawdzie na stronie 13, kol. 1, par. 1, jest podane, że Joram zdaje się reprezentuje koncert państw, w mniejszej i większej niestałej współdziałalności egzystował przez około 115 lat, którego ukompletowanie w jego wszystkich częściach jest (bliską) przyszłością, pokazane w Objaw. 17 rozdziale. Rozumielibyśmy, iż wojna między Joramem i Benadadem będzie głównie w przyszłości. Pozaobrazowy Ochozyasz, czyli resztki chrześcijańskiego Rzymskiego Państwa, działające jako osobne narody, i niezależnie od pozaobrazowego Jorama, umarli w ostatniej wielkiej wojnie światowej (2 Król. 1:1-18). Widocznie ostatnie zarysy zakończonej wojny są figurowane w 2 Król. 3:1-27, gdy rychlejsze zarysy wojny jakoby były podane 2 Król. 1:1. Benadad odnoszący się do tej kwestii, jest król Syrii nadmieniony w 2 Król. 6:8-12; 8:7-15; a jego wojna z Joramem jest opisana w 2 Król. 6:8-7:16. Radykalni Socjaliści, jakoby byli przedstawieni przez Syryjczyków; a Bolszewicy, kontrolująca grupa między nimi, jakoby przedstawieni przez Benedada. Słowo "Bolszewik" wyobraża tych, co chcą więcej, to jest tych z pomiędzy radykalnych socjalistów, których wymagania są większe niż tych z ogółu radykalnych socjalistów. Nie myślimy, że zwolennicy bolszewizmu są anarchistami, ani rewolucjonistami, którzy mają zapalić symboliczny ogień i wzruszyć do symbolicznego trzęsienia ziemi (2 Król. 19:11, 12), ponieważ Jehu reprezentuje tych wodzów, którzy podniecą do trzęsienia ziemi - i którzy przez krótki czas walczą z pozafiguralnym Joramem (2 Król. 8:28-9:10) w jego wojnie z Hazaelem, i w przyszłości stanie się zmienionem zarysem wodzącej grupy między radykalnymi Socjalistami, która przywłaszczy sobie kontrolę, którą teraz posiadają bolszewicy (2 Król. 8:7-15). Jako badacze Pisma Św. będąc zainteresowani znakami czasów, będzie dobrze czuwać nad pozafiguralnym Joramem i Benadadem, jakoteż nad pozafiguralnym Jehu i Hazaelem. Jak pokazuje figura, pozafiguralny Elizeusz będzie dosyć czynnym z temi czterema grupami.

TP ’24, 16.

Wróć do Archiwum