PRZEDMIOTOWE A USTĘPOWE BADANIE BIBLII

    ZNAJDUJĄ się różne metody dla badania Biblii; i naturalnie zachodzi kwestia, która też z nich jest najwięcej podobającą się Panu. Wszyscy dzieci Boże zgadzają się z tym, że Biblia powinna być badana; lecz nie wszyscy zgadzają się na to, która jest najlepsza metoda do takiego badania. Niektórzy twierdzą, że sama Biblia ma być badana i to bez żadnych podręczników; inni znów, że ma być badana za pomocą sekciarskich okularów, a jeszcze inni twierdzą, że ma być badana za pomocą nauczycieli, szczególnie "podrzędnych proroków", ogólnych starszych, których Bóg wzbudza, aby dać Ogólnemu Kościołowi pokarm na czas.

    Nie potrzeba tego mówić Badaczom Pisma Świętego i wykazać im nierozumność, niefaktyczność i niebiblijność sekt, aby do badania Pisma Św. posługiwać się okularów sekciarskich. Dzięki Bogu za to, że postąpili dosyć naprzód w światłości, aby to wiedzieli; i dlatego odrzucili owe sekty, jako pomoc do badania Pisma Św. Lecz między niektórymi Badaczami Pisma Św. znajduje się wątpliwość odnośnie tego, która z tych dwóch innych metod jest lepsza, które my nazywamy ustępowym i przedmiotowym badaniem Biblii. Te dwie metody Badania Pisma Św. odróżnimy i skontrastujemy w tym artykule.

WYJAŚNIENIE

    Będąc w Brytanii, zauważyliśmy jak tak zwane "Otwarte" Badanie Biblii były brane w miejsce "Bereańskich" badań Pisma Św., przyśliśmy do dania nazwy ustępowego i przedmiotowego badania Pisma Św. Myślimy iż takie nazwy więcej i kompletniej pokazują różnicę i kontrast tych dwóch sposobów badania Pisma Św. niż nazwy otwarte i bereańskie badanie Pisma Św. Definicja i wyjaśnienie tych nazw dopomoże nam do lepszego wglądnięcia w tę sprawę. Przez ustępowowe badanie (badanie po kolei rozdziałów i ustępów Pisma Św.) rozumiemy metodę badania ksiąg Biblii jeden rozdział po drugim i wiersz po wierszu, mianowicie przez zgromadzenie w jego regularnych zebraniach. Tak więc niektóre zbory badają jedną z Ewangelii lub listów, lub proroctw i badają te księgi jeden rozdział po drugim, wiersz po wierszu. Ma się rozumieć, że w takim badaniu, Biblia nie jest używaną, jako księga ustępów, którą jest, ale jako ustępowa księga, którą nie jest. Dlatego nazywamy takie praktykowanie ustępowym badaniem Pisma Św. Przez przedmiotowe badanie Pisma Św. rozumiemy logiczne, uporządkowane, postępujące i kompletne badanie przedmiotów biblijnych przez zbór z dowodami i wyjaśniającymi ustępami na każdy punkt zgromadzonymi z jakiejkolwiek części Biblii. Jako przykład przedmiotowego badania rozumiemy zbór badający jaki tom "Wykładów Pisma Św." w których ogólny przedmiot jest logicznie, podług porządku, progresywnie i kompletnie z dowodami i wyjaśniającymi ustępami z różnych części Biblii przedstawiony. Dlatego nazwy "Otwarte" badanie Pisma Św. i "Bereańskie" badanie Pisma Św. nie wykazują tak jasnego kontrastu między tymi dwiema metodami, jak nazwy, które w naszym przedmiocie w tym artykule nazywamy. Dlatego też ostatnie mogą być stosowniej użyte.

    Ma się rozumieć, że co będziemy mówili o ustępowym badaniu, nie odnosi to się do prywatnego i indywidualnego czytania i badania Biblii. Ażeby być zapoznanymi z ustępami, powierzchownymi zarysami i z ogólnymi faktami biblijnymi, których każde dziecko Boże powinno znać, historię, przypominania, obietnice, i przykazania, czytanie ksiąg biblijnych rozdział za rozdziałem i wiersz za wierszem jest potrzebnym i pożytecznym, choć to nie jest potrzebnym w prywatnym badaniu Biblii odnośnie doktryn, proroctw i typów. Lecz pierwszy sposób badania ma być czyniony prywatnie, a nie w zborze (zgromadzeniu). Takie prywatne czytanie i badanie nie moglibyśmy nazwać ustępowym badaniem; ponieważ nie używa się Biblię, jako ustępową księgę. Ustępowe badanie znaczy używanie Biblii, jako ustępową księgę i ogólnie mówiąc stosuje się do użycia Biblii, jako ustępową księgę w zborze. Przez ustępowe badanie nie rozumiemy badanie ustępów lub paraleli wiersza odnoszącego się w ustępowej książce względem Biblii; ponieważ takie ustępowych, nieustępowych równoległych ustępów badanie jest potrzebne dla wyrozumienia biblijnego uzasadnienia biorącego pod rozwagę wierszu, ponieważ wszystkie z nich rzuciły światło na ten wiersz. Przez to widzimy, że ogólnie mówiąc, nasz przedmiot odnosi się do badań w zborze, jeżeli ogólnie mówiąc przyjmiemy doktrynalne, prorocze i typowe badania od prywatnego badania Biblii. Która więc z tych metod ma być używana w zborze? Wierzymy, że przedmiotowe badanie jest idealnym i właściwym dla badań w zgromadzeniach. Zastanowienie się nad tymi dwoma metodami wierzymy, iż usprawiedliwi to, o czym mówimy.

BIBLIA NIE JEST USTĘPOWĄ KSIĘGĄ

    Przeciwko ustępowemu badaniu możemy dodać faktu, że Biblia, choć jest księgą ustępów, to nie jest ustępową księgą; i dlatego nie powinna być jako taka używana. Używanie ją jako taką, nie było by właściwe; tak jak na przykład, gwoździ nie powinno się używać za pokarm, choć je niektórzy ludzie połykali; ponieważ gwoździe nie są pokarmem; tak samo Biblia nie powinna być używana jako ustępowa księga; ponieważ nie jest taką. Dlaczego mówimy, że Biblia nie jest ustępową księgą? Ponieważ ustępowa księga jest systematyczne, progresywne i kompletne traktowanie pewnego przedmiotu. Na przykład Arytmetyka (rachunki) jest matematyczną ustępową książką; ponieważ jej przedmioty są systematycznie, progresywnie i kompletnie ułożone. Naprzód podaje ogólne początki, potem naucza o znakach liczb; potem wyjaśnia dodawanie, potem odliczanie, potem mnożenie, potem dzielenie; potem stosuje te rzeczy do pojedyńczych liczb, potem do ułamków, potem do złączonych liczb i faktorów, potem do decimalnych liczb itd. Dalej jeszcze uczy o procentach, quadratach, kubikach itd. aż ostatecznie wyjaśniła cały przedmiot o arytmetyce. Dlatego jej zawartość jest systematycznie, progresywnie i kompletnie wyjaśniona; i dlatego jest ustępową książką. Te same ogólne wzmianki odnoszą się do wszystkich innych ustępowych książek; jak na przykład książek o językach, o sztuce, o nauce, o historii, filozofii, teologii, itp. Lecz wszyscy, którzy są zapoznani z Biblią wiedzą, że ona nie jest systematycznym, progresywnym i kompletnym opisaniem przedmiotu. Pismo Św. jest raczej niezrozumianą i mistyczną księgą nad setki chińskich zagadek. Przez to nie mamy rozumieć, że nie oddajemy czci Biblii, ale że bardzo ją czcimy i jako Boskie Objawienie dla nas przyjmujemy. Wyrażamy raczej przez to fakt, którego wszyscy Świeci znają, i którego historia dowodzi, ponieważ sama Biblia wyraźnie uczy, że jest niesystematyczną (Iz. 28:9-13); że mówi niewyraźnie i pod zasłoną (Mat. 13:34, 35; Marek 4:11, 12). Nie traktuje swoich przedmiotów nigdzie systematycznie, progresywnie i kompletnie. Ale raczej jak Iz. 28:9-13 naucza, podaje swe myśli na różne przedmioty "trochę tu, trochę tam" i znów złącza je z "trochę tu, i trochę tam" na inne przedmioty. Gdyby Bóg zamierzył, aby Biblia miała być ustępową księgą, On by ją jako taką przygotował. Powyższe ustępy i wiersze dowodzą, że Biblia była dlatego tak ułożona, aby zakryć jej znaczenie od ludzi w ogólności, i ażeby mogli do niej być użyci specjalni tłumacze (Efez. 4:11-16) przeznaczeni, aby stosownym dopomóc do wyrozumienia różnych zarysów jej doktryn, proroctw i typów, i tylko w właściwym czasie (Mat. 13:9-17) ażeby przez to zauważyć czynną część Boskiego Planu. Dlatego Biblia będąc księgą ustępów, a nie ustępową księgą, powinna być tak traktowana i w ten sposób używana nie jako ustępowa książka; ale jako książka (księga) ustępów. Dlatego ustępowe badanie jest nienaukowe, i dlatego jest błędną metodą do badania Pisma Św.

    Ten komplikacyjny zarys konstrukcji Biblii czyni ustępowe badanie dla większości Badaczy Pisma Św. trudnym zadaniem; ponieważ w większej części wypadkach brakuje im zdolności i czasu do wykonania. Co więcej, że jest ono również bezskutecznym. Ustępowe badania były praktykowane przez wiele stuleci i spowodowały do najwięcej przeciwnych nauk i sekciarstwa, co było przedstawione światu, jako pochodzące z Biblii i poparte Biblią - który to fakt doprowadził wielu do myślenia, że Pismo Św. jest jak przypowieściowe skrzypce, na których można różne głosy wygrać. Oprócz tego, różne Pisma według Boskiej woli nie mogą być prędzej otwarte aż na nie przyjdzie czas, gdy Bóg, z wyjątkiem mniejszych zarysów, od zaśnięcia Apostołów w różnych czasach używał "podrzędnych proroków", ogólnych Starszych Kościoła, do otworzenia na czas właściwy zarysów (Efez. 2:20; 3:5; Mat. 24:45-47; Obj. 1:3, 20; 19:10; 22:8-10). Ustępowe badanie byłoby dlatego przeciwne temu zarysowi Boskiej metody otwierania Biblii dla Jego ludu; i dlatego, nie będąc według porządku, nie może być dobrem. A jeszcze te zbory, które praktykowały ustępowe badanie Biblii, w większości wypadkach, albo odeszli w stan niepewnych spekulacji, albo też bardzo mało otrzymali właściwej umiejętności około linii doktryn, proroctw i typów. Oprócz tego wiele błędów przechodzi z tego do zepsucia wielu - jest to fakt, który doprowadził mądre zbory do opuszczenia ustępowego badania. Daje ono niektórym zwodniczą sposobność, aby mogli pokazać ich przypuszczane talenty do "wydostania coś cudownego z Pisma Św." którzy dla ich samych i innych bezpieczeństwa lepiej zaniechaliby ich spekulacyjnych i błędnych przymiotów. To daje również sposobność szatanowi wprowadzić błędy na nieostrożnych, ponieważ on dobrze wie, jak napełnić takie umysły błędami, i pobudzić ich do przedstawienia je zborowi. Jest to jeszcze więcej nierozumną rzeczą badać Biblię, jako Ustępową Książkę w zborze, aniżeli by było dla pewnej liczby studentów, życząc sobie badać astronomię, odmówić pomocy zdolnego nauczyciela i ustępowej książki o astronomii, i zamiast tego badać niebo przez ich własne nie poparte wysiłki, co prawie każda dobrze poinformowana osoba wie, że takie ich skutki byłyby pustymi. A jeżeli jakie błogosławieństwo jest osiągnięte przez tę metodę, to można zauważyć, że to było prawie zawsze z myśli, które były osiągnięte, nie przez ustępowe badanie, lecz przez pomoc osiągniętą z przedmiotowego badania. Wszystkie te przyczyny dlatego zmuszają nas do wniosku, że ustępowe Badanie nie jest dobrą metodą do Badania Pisma Świętego.

PRAWDZIWE A NIEPRAWDZIWE USTĘPOWE BADANIE

    Odnośnie przedmiotowego badania znajdujemy, że nie posiada żadnych przeciwnych zarysów, jakie znajdujemy w ustępowym badaniu. Można mieć nauczający pożytek z nadzwyczajnej konstrukcji Biblii, jeżeli używa się przedmiotowych dyskusji "podrzędnych proroków", których Bóg używał do przygotowania ustępowych książek na biblijne przedmioty dla Swego ludu. Przez przedmiotowe badanie nie rozumiemy wszystkich przedmiotowych dyskusji rzeczy biblijnych. Te przygotowane nie przez "podrzędnych proroków" będą zapewne wprowadzać w błąd. Lecz te, które były przygotowane przez takich ogólnych Starszych, których Bóg używał do dawania ogólnemu kościołowi pokarm na czas słuszny, są bardzo korzystne dla badania Biblii. Nie możemy nic lepszego znaleźć, co by można porównać z 6 tomami "Wykładów Pisma Św." i "Cieni Przybytku" dla celów Przedmiotowego Badania; ponieważ tu znajdujemy główne przedmioty Pisma Św., które "z trochę tu i trochę tam" systematycznie zostały zebrane, i progresywnie i kompletnie omówione; i znów z dodatkami z Pisma Św. "trochę tu i trochę tam" poparte, a całość pokazuje harmonię każdego biblijnego ustępu i doktryny w sobie, jako też z wszystkimi innymi biblijnymi ustępami i naukami, z Boskim charakterem, z ofiarami za grzech, z faktami i wymaganiami pobożności.

    Przedmiotowe Badanie nie znaczy, że te Pisma lub zapiski muszą być przyjęte bez zastanowienia i zapytania się; ale znaczy, że mają być badane, jako ustępowe książki; że myśli powinny być zdobywane i tytko wtenczas przyjmowane, jeżeli znajdują się w harmonii z sobą, z wszystkimi biblijnymi ustępami i naukami, z Boskim charakterem, z ofiarami za grzech, z faktami i wymaganiami pobożności. Nie możemy również radzić braciom badań jakichkolwiek Pism, które nie są w harmonii z "Wykładami Pisma Św." bez względu, od kogo lub od jakiego Towarzystwa mogą być wydawane. Dlatego przedmiotowe badanie, które radzimy, jest ograniczonym - to jest takie, które przychodzi od "podrzędnych proroków" i których Pisma są częścią lub w harmonii z Prawdą Parousyi. Wiemy, że bracia tracą wiele drogiego czasu, jako też wpadają w wielkie niebezpieczeństwo i otrzymują mniej lub więcej szkody, jeżeli inaczej będą postępować.

    Prawdziwe przedmiotowe Badanie bada rzeczywiście Biblię; ponieważ ostrożnie analizuje podane ustępy i wyjaśnia, i z złączonego światła zgromadza pełną Prawdę biblijną na każdy przedmiot. W taki sposób daje badaczowi Pisma Św. dobrze określone myśli biblijne, a ci, którzy tak badają Biblię, uczą się wyrozumiewać z właściwym ubalansowaniem biblijnych nauk, przykazań, obietnic, napominań, historii, proroctw i typów, tego, co inni nie mogą rozumieć. Nie tylko uczą się rozumieć względem Biblii, lecz mogą samą Biblię rozumieć. Ona staje się dla nich jak żywa książka, której stronnice udzielają ich głowom i sercom zadowalniającą Prawdę.

    Przedmiotowe badanie, jako metoda jest widocznie ideałem biblijnym. Podanie o kazaniu Św. Pawła i badaniu Żydów w Berei dowodzi to (Dzieje Ap. 17:19-12). Paweł nie przyszedł do nich z rozkazem lub rekomendacją, aby wzięli Biblię i wydostali z niej nauki dla nich; i oni tego również nie czynili. Działo się to w następujący sposób: Paweł wyjaśnił im systematycznie, progresywnie i zupełnie pewne biblijne przedmioty - na przykład o Mesjaszu Jezusie, o Jego śmierci itd., dowodząc i wyjaśniając to przez różne biblijne ustępy i fakty. Nawet w tym tedy czasie bereanie jeszcze nie zaczęli badać księgę biblijną, aby się o tym dowiedzieć; lecz "na każdy dzień badali" wydostali "trochę tu i trochę tam" z Biblii i wyciągali z różnych miejsc Pisma Św. fakty i dowody dla ich przedmiotu od Pawła. Nie przyjmowali również wyjaśnień od Pawła bez zastanowienia się i pytania. Odróżniali je raczej przez badanie Pisma Św., aby zobaczyli, czy te rzeczy były prawdziwe. Nic dziwnego, że Pismo Św. nazywa ich "zacnymi"! Nic dziwnego, że Pismo Św. mówi, iż ta ich metoda pociągnęła wielu ich do wiary w Prawdę! I nic dziwnego, iż Św. Pawła metoda nauczania i ich metoda badania przedmiotów przez dowody ustęp biblijnych - Przedmiotowe Badanie - została nazwana bereańskim badaniem Pisma Św.! Stąd też Dzieje Ap. 17:10-12 dowodzi biblijność przedmiotowego badania Pisma Św., to jest Bereańskiej metody Badania Pisma Św.

    Przedmiotowe badanie nie tylko jest w harmonii z nadzwyczajnym utworzeniem Biblii - używa ją jako książkę ustępów a nie jako ustępową książkę - nie tylko jest metodą, którą Biblia przedstawia, lecz jest również w harmonii z urzędem "podrzędnych proroków" w ogólnym kościele, i z urzędem następujących nauczycieli w miejscowych zborach. Daje im to, co Pan wybiera, jako pokarm na czas, sposobność do dania ustępowych książek na biblijne przedmioty z właściwymi dowodami Pisma Św., to co daje ogólnemu Kościołowi; i to daje miejscowym nauczycielom właściwe ustępowe książki do używania, dla nauczania zborów w badaniach. Tak więc przedmiotowe Badanie jest idealną metodą dla nauczycieli w Kościele i najlepiej uzdalnia ich do ich pracy.

    Tak samo jest to idealną metodą do badania w zborze. Nie wkłada w jego ręce ustępową książkę, jako zbiór literatury, aby miała być tak skomplikowaną, żeby ją nikt nie miał rozumieć (Iz. 28:13; Dzieje Ap. 9:28-35); ale daje im ustępowe książki, które nie tylko, że mogą być zrozumiane, ale użyte z wielką korzyścią dla wyjaśnienia Biblii. Daje im obronę przeciwko miejscowym nauczycielom lub innym, którzy by mieli ich uczyć błędu. Daje im dla dalszego użytku odnośnikowe książki wielkiej wartości; i daje im pomoc najzdolniejszych nauczycieli ku wzmocnieniu ich myśli do właściwych wniosków. W tym samym czasie, w którym daje im potrzebną pomoc, podtrzymuje ich indywidualność, ażeby byli sami dla siebie odpowiedzialni względem myślenia, analizowania, dowodzenia i próbowania nauk, które im są przedstawiane. Tak więc jest to idealną metodą dla zboru.

    Ostatecznie jest też bardzo owocną w skutkach. Jak dawniej przynosiła wielkie błogosławieństwa dla zacnych bereanów; tak samo i teraz oddziałuje podobnie z wielkimi błogosławieństwami nad tymi, którzy są tego samego usposobienia i czynu. Najlepiej poinformowani i rozwinięci chrześcijanie nie są ci, do których ustawicznie się kazania głosi, ani ci, którzy jako badacze ustępowi (są badaczami nie przedmiotowymi, lecz ustępowymi) badają Pismo Św., ponieważ ci ogólnie dostali się w różne przesiewania, tak jak obecnie jest wszystkim wiadomo, lecz najbardziej poinformowani i rozwinięci Badacze Pisma Św. są ci, którzy za ich metodę Badania Pisma Św. używali prawdziwe Przedmiotowe Badanie Pisma Św., a byli przeciwni ustępowemu badaniu Pisma Świętego.

    Te zastanowienia zmuszają nas do wniosku, że lud Boży dobrze uczyni, jeżeli zaniecha ustępowego badania Pisma Św. a będzie rozwijać się przez Przedmiotowe Badanie Pisma Św. Ustępowe Badanie Pisma Św. jest częścią szóstej broni ku zabijaniu, Rewolucjonizmu, który teraz doświadcza przeważnie niestałych między ludem Prawdy i objawia wielkie grono między niektórymi, i klasę wtórej śmierci miedzy innymi. Nie używajmy tej broni ku zabijaniu. Używajmy raczej od Boga uznane przedmiotowe badanie, "kałamarz pisarski", ponieważ jest drogą do teraźniejszego błogosławieństwa i przyszłego życia.

TP ’24, 55-58.

Wróć do Archiwum