NIEKTÓRE MYŚLI NA I7-TY ROZDZIAŁ OBJAWIENIA

    NASZEM zamiarem nie jest, aby w tym artykule zupełnie wytłomaczyć 17-ty rozdział Objawienia; lecz chcemy dać tu niektóre ogólne myśli na to, aby wyjaśnić niektóre rzeczy tego rozdziału, które w ostatnim czasie (około 1. lutego) stały nam się jasne. W VII tomie na stronach 263 i 264 (angielskim) w objaśnianiu Obj. 17:7 znajduje się list brata Driscoll, dyrektora publikacji br. Russla, który podaje ostatnią myśl br. Russla na prawdopodobne znaczenie Obj. 17:9-11. Ten list pokazuje, że miał on trzy prawdopodobne myśli na te ustępy; i potem podaje tę najprawdopodobniejszą z tych trzech myśli, do której jednak nie miał zupełnego zaufania czy to się wypełni lub nie. Radzimy, aby wszyscy o ile jest możebnem przeczytali ten list. Późno w lecie 1916, brat Russell powiedział w jadalni w Betel, że nie myśli, aby był czas do napisania obiecanego wyjaśnienia Objawienia, ponieważ musiało by być całkowicie zrozumiane, i ponieważ nie zrozumiał jeszcze czterech rzeczy: (1) klucza do tego; (2) znaczenie liczby 666 (przez to pokazał, że zarzucił myśl adwentystów, której przedtem się trzymał, to jest liczbę sumy łacińskich liter w tytule (Vicarius Filii Dei - zastępca Syna Bożego) na koronie papieża) (3) 1600-stajen; i (4) Obj. 17:9-11. Powiedział on także, że jeżeli te rzeczy nie będą mu jasne, wie, że nie jest wolą Bożą, aby napisał długo obiecane wyjaśnienie tej księgi.

    (2) Od jego śmierci wszystkie 4 rzeczy stały się jasne wydawcy tego Pisma. Tymczasowo i ogólnie trzymał się tłomaczenia, które dał brat Russell przez br. Driscoll, określonego w powyższym liście; jednak milczał na te rzeczy, w przykładzie br. Russla, aby nie uczyć ich, aż się wypełnią; ponieważ do tego czasu nie mogły by dawać dowodu ich prawdziwości, i dlatego jak br. Russell nadmienił mogłyby być tylko szpekulacją. Lecz wypadki jakie miały w ostatnim czasie łączność z osiągnięciem tymczasowej władzy papieża, wierzymy, że dawają braki do wypełnienia Obj. 17:9-11; i dlatego czujemy się bezpiecznemi, aby wygłosić ogólne przepowiedzi br. Russla, że okazały się one prawdziwe przez owe wypełnione wypadki - jako jeszcze jeden dowód, że Bóg ułaskawił go szczególnem oświeceniem między innemi rzeczami, co się tyczy przyszłości. Był on prawdziwie "onym sługą" mimo wszelkiego zapierania się tego między Wielkim Gronem i przesiewaczami klasy wtórej śmierci, których sprzeciwianie dowodzi nawet prawdziwość tego.

JEDNAKOŚĆ NAUCZAJĄCEGO ANIOŁA

    (3) Wiele rzeczy tego rozdziału zostało określonych w ogóle w 2, 3 i 4 tomie i w różnych artykułach Strażnic br. Russla. Lecz wiele szczegółów nie było przez niego wyjaśnionych, ponieważ nie był jeszcze czas na nie. Streszczenie większości tych myśli znajdujemy w komentarzu. Lecz niektóre z tych rzeczy stały się zawikłane dla niektórych z miłego ludu Bożego, a to z powodu błędnych tłomaczeń w broszurkach towarzystwa, P.B.I. i Olsonistów na Objawienie. Jedno z tych niejasnych podań jest względem anioła (wierszu 1) którego objaśnienie tworzy zawartość Obj. 17 rozdziału. Brat Russell właściwie wytłomaczył siedm aniołów z siedmiu czaszami, wyobrażając lud Boży w czasie żniwa, gdy zaś VII tom wyjaśnia, że ten anioł to tom VII. (w jego części Objawienia). Podobnie do naszego br. Russla, który prywatnie dał nam swoją myśl na to, rozumiemy, że siedm czasz wyobrażają siedm tomów. W jego czasie nie można było tego widzieć, że czasze, różniące się od mis, kubków i łyżek wyobrażają zbijające nauki; kubki doktrynalne nauki, łyżki etyczne nauki - ku ćwiczeniu w sprawiedliwości. (Iz. 52:11; 2. Tym. 3:15-17). To stało się jasnem w 1923 jak podaliśmy w specjalnym artykule na to. (ang. Ter. Prawda '23, 133-138). Dlatego rozumiemy przez aniołów wylewających siedm czasz (Obj. 15 i 16), że wyobrażają lud Boży w jego zdolności dający, wyjaśniający, dyskusujący i wypracujący zbijające nauki siedmiu tomów. Nietylko, że anioł w 17 rozdziele Objawienia nie jest VII tomem, lecz nie jest nawet ludem Bożym w dawaniu wyjaśnieniu, dyskusji i wypracowaniu zbijających nauk VII tomu. Lecz ten anioł wyobraża tylko lud Boży w jego zdolności dawania, wyjaśniania, dyskusji i wypracowania zbijających nauk III tomu, jak ufamy, że ten artykuł wykaże.

    (4) Nasza definicja nie ogranicza się jedynie do wylania zbijających nauk tomów, lecz także, tak rozumiemy, do owych w pokrewieństwie do tego przedmiotu. Naprzykład, ani III, ani żaden z tomów nie wyjaśnia, jaką długą będzie godzina, podczas której ósmy król i 10 rogów będą razem wykonywać władzę i autorytet. Lecz do tego w tym artykule, w naszem wyjaśnianiu pokrewnych rzeczy do III tomu, jako jeden z ludu Bożego wylewający czaszę, damy długość tej godziny; a inni z ludu Bożego dołączą się potem do nas w wylewaniu tej części zbijających nauk mających pokrewieństwo do III tomu. Długość tej godziny ma być ogłoszona jako przepowiedź według podania anioła i z tej właśnie przyczyny i owych danych w wierszach 13-17, ogłaszamy ten artykuł; w innym razie moglibyśmy pozostawić ten przedmiot artykułu aż po symbolicznem trzęsieniu ziemi, kiedy, jeżeli Bóg dozwoli, napiszemy nasze obiecane objaśnienie Objawienia. Nietylko w ogólny sposób pokrywa III tom, strony 11-248 główne zarysy Obj. 12, 13 i 17 rozdziałów, lecz mianowicie na str, 135 znajdujemy rysunek, który daje nam częściowy klucz do siedmgłownej i dziesięcioróżnej bestji Obj. 17, i dość zupełny klucz do siedmgłownych i 10 rogowych bestji Obj. 12 i 13. Prosimy o zobaczenie djagramu na str. 135.

    (5) Powyższa wzmianka prowadzi nas do jeszcze innego zastanowienia, które musi być zapamiętane, abyśmy mogli jasno patrzeć na przedmiot Daniela dziesięcio (razem jedenaście, licząc w to mały papieski róg) rogowej bestji i trzech siedmiogłownych i dziesięciorogowych bestji Obj. 12, 13 i 17 rozdziałów. Gdy ogólnie wyobrażają one Rzym, to z czterech różnych punktów widzenia. Dziesięć rogów bestji Daniela nie są temi samemi rogami trzech bestji w Objawieniu. Także siedm głów bestji w Obj. 12 i 13 nie są temi samemi głowami bestji w Obj. 17; choć podobne do siebie. Djagram naszego br. Russla (III tom, str. 135) pokazuje, że Rzym jako republika jest pierwszą głową i to jest prawdą odnośnie bestji w Obj. 12 i 13, lecz nie jest właściwem odnośnie bestji w Obj. 17. Ktoś by mógł zapytać się, dlaczego jest różnica między dziesięcioma (jedenastoma) rogami bestji Daniela i dziesięcioma rogami trzech
bestji w Objawieniu? Odpowiadamy, że 10 rogów u bestji w Obj. są współczesne, czyli że są razem w każdym czasie (Obj. 17:12-17), a fakt, że trzy rogi u bestji Danieja były wyłamane, ażeby dać miejsce dla małego roga, daje dowód, że wszystkie rogi bestji Daniela nie są współczesnemi, lecz następne, to jest że jeden róg następuje po drugiem rogu, tak jak siedm głów bestji w Objawieniu są nie współczesnemi lecz następnemi, to jest że jedna głowa następuje po drugiej. Dalej większość rogów Daniela już nie egzystuje, gdyż zaś 10 rogów bestji Objawienia wszystkie teraz egzystują. W krótkości możemy powiedzieć, że rogi bestji Daniela wyobrażają następne jedne po drugim mocarstwa, które panowały w Włoszech, w Rzymie lub poza Rzymem, gdy zaś 10 rogów bestji Objawienia wyobrażają 10 języków narodów Europy, które panowały współcześnie (razem) w większości czasu. (Zach. 8:23). Łączność pokazuje, że ten ustęp stosuje się do końca tego wieku. Europa przez setki lat składała się z więcej niż 10 narodów: a teraz znajduje się w niej około 20. Lecz przez setki lat Europa składała się i jeszcze się składa (jak mówi Zach.) z dziesięciu językowych narodowości "dziesięć mężów ze wszystkich języków owych narodów (europejskich)" a Izrael z jego narodowym językiem hebrajskim, stanowi jedenastego męża tego samego wierszu. Te dziesięć językowych narodów są następujące: "Grecy, Turcy, Słowianie, Magyarzy, Skandynawjanie, Anglicy, Hiszpańczycy, Francuzi, Niemcy i Włosi. Oprócz rozrzuconego Izraela nie znajduje się w Europie więcej grup językowych, oprócz tych dziesięciu. Tak więc Zach. 8:23 daje nam klucza do dziesięć rogów bestji Objawienia. Co się zaś tyczy 11 rogów u Daniela 7:7, 8, te są następujące: (1) Rzymska Republika; (2) Rzymskie Państwo; (3) Wschodnie Państwo; (4) Królestwo Heruli; (5) Królestwo Ostrogotów; (6) Papiestwo; (7) Axarchate Raweny; (8) Królestwo Longobardów; (9) Święte Rzymskie Państwo; (10) Królestwo Neapolu; i (11) Królestwo Włoszech.

    (6) Lecz ktoś by mógł zapytać się, dlaczego jest różnica między siedmioma głowami bestji Obj. 12 i 13 a siedmioma głowami bestji Obj. 17? Odpowiadamy, że z dyagramu br. Russla widzimy, iż Rzym jako Republika był pierwszą głową Obj. 12 i 13. Lecz to nie może być prawdą względem pierwszej głowy Obj. 17; ponieważ Rzym jako Republika przestał egzystować przed narodzeniem się naszego Pana, której Augustus był pierwszym rzymskim cesarzem, a Tyberjusz, jego następca był już na tronie kilka lat przed chrztem i śmiercią naszego Pana (Łuk. 2:1; 3:1-3) gdy zaś według Obj. 17:9, 10 Rzymsko Katolicki Kościół, który powstał dopiero po trzech stuleciach później, rozpoczął kolejno siedzenie na wszystkich siedmiu głowach bestji Obj. 17, to jest był popierany przez wszystkie siedm głów. Dlatego pierwsza głowa Obj. 17 musiała powstać długo po egzystencji Rzymu jako Republiki. Oprócz tego nie było to prędzej, aż po dioklezjańskim prześladowaniu w 313 po Chr. gdy Rzymsko Katolicki Kościół zaczął być popierany przez Rzymskie Państwo, po przyjściu na tron pierwszego chrześciańskiego cesarza Konstantyna. Dlatego Pogańskie Rzymskie Państwo zmieniło się na tak zwane Chrześciańskie Państwo Rzymskie, gdy Rzymsko Katolicki Kościół zaczął siedzieć na tej pierwszej głowie, na której siedział. Dlatego z punktu widzenia Obj. 17, pierwszą głową tej bestji było Chrześciańskie Rzymskie Państwo. Następujące są następne pięć głów: Wschodnie Państwo, Królestwo Heruli, Królestwo Ostrogotów, Papiestwo i Królestwo Włoszech; ostatnie było ustawione w 1870 przez dom Savoy, i które, jak nasz brat Russell dobrze uczył, jest siódmą głową bestji Obj. 12 i 13. Znaczna różnica między jedenastoma rogami bestji Daniela i siedmioma głowami trzech bestji w Objawieniu jest ta; wszystkie z tych głów panowały w Rzymie, lecz nie wszystkie z rogów Daniela panowały w Rzymie. Niektóre z nich panowały, inne nie, choć wszystkie panowały w Włoszech.

SIÓDMA GŁOWA OBJAWIENIA 17

    (7) Co jest siódmą głową bestji Obj. 17? Musiała ona przyjść do egzystencji kilka lat po 1870; ponieważ podanie anioła od 1891 do 1914 (Obj. 17:10) że szósta głowa - królestwo Włoszech, jako siódma głowa u bestji w Obj. 12 i 13 - była w egzystencji; i jak pokażemy, że w ostatnim czasie ustanowione Watykańskie Państwo jest ósmą głową, dlatego siódma też już być musiała. Która więc jest ta siódma głowa? Odpowiadamy, że jest nią Włoskie Państwo Faszystów, które po jego obaleniu włoskiej konstytucji domu Savoy, i po jego zniszczeniu parlamentaryzmu, potrzebnej części królestwa włoskiego, zorganizowało zupełnie inną formę rządu od owej monarchicznej domu Savoy. Jego ustanowienie nastąpiło po Rewolucji Faszystów późno w październiku 1922, która przyczyniła się do wymaszerowania Faszystów do Rzymu i do zajęcia tegoż. Dlatego jest to innem królestwem i siódmą głową bestji Obj. 17. Z punktu patrzenia na obrazy Obj. 12 i 13, począwszy z Rzymską Republiką, gdy Rzym najprzód został zauważony w proroctwie, kończąc ten obraz w początku ucisku w 1914, nie posiada w sobie Królestwa Włoskiego Faszystów, gdy zaś z punktu widzenia na obraz Objawienia 17, odnosząc się jedynie do okresu Katolickiego Kościoła, którego popierało Rzymskie Państwo (niewiasta siedząca na siedmiu głowach), zaczyna się od czasu Konstantyna krótko po 313 i kończy się zniszczeniem wszetecznicy (z greckiego kurwy), w Armagiedonie. Z tego ostatniego punktu widzenia rozumiemy, że Królestwo Włoskie Faszystów jest siódmą, a w ostatnim czasie ustanowione Watykańskie Państwo ósmą głową bestji Obj. 17.

    (8) Znajdują się także odróżniające wyrażenia, które muszą być dobrze spamiętane odnośnie przedmiotu na bestje w Obj. Jednem z nich jest to: Gdy w7 Obj. 12, 13 i 16 Rzymskie Państwo jako władza polityczna w różnych jego fazach jest nazwane smokiem, to zaczynając z 13-tym rozdziałem Obj. i potem nazwane bywa bestją i odnosi się do jego egzystencji w Papiestwie, jako jednej z jego (Rzymskiego Państwa) głów. Dlatego od Obj. 12 władza cywilna różniąca się od papiestwa nazwana jest smokiem, gdy w przeciwieństwie do papiestwa od 13 rozdz. Obj. niezmiennie nazwana jest bestją. Ten kontrast można zauważyć szczególnie między rozdziałami 12 i 13 a także w rozdz. 13, i jest bardzo jasnem w Obj. 16:13, jak również widziane to jest częściowo w Psalmie 91:13. To samo stosuje się do 17 rozdziału. Tak więc szósta głowa bestji w Obj. 12 i 13 i piąta i ósma głowa bestji w Obj. 17 są papiestwo; i gdy w tym samem czasie odnosi się do niego przez pewne głowy, to także począwszy od Obj. 13 nazwane jest bestją. Jeszcze jeden kontrast wyrażeń musi być zapamiętany, to jest odnośnie wyraźnej różnicy jaką czyni Obj. 17 między Rzymskim Katolickiem Kościołem, a papiestwem, na które większość łudzi patrzy jak by to było to samo. Rzymsko Katolicki Kościół .jest denominacją, gdy zaś papiestwo (w całem jego znaczeniu) jest hierarchją, mając za swoją głowę papieża, i które przywłaszczyło sobie kontrolę nad Katolickiem Kościołem. Rzymsko Katolicki Kościół egzystował już przed papiestwem. Tę różnicę można różnie zauważyć w Obj. 17. Rzymsko Katolicki Kościół jest właśnie tą wszetecznicą, która siedzi na bestji (Obj. 17:3) to jest na papiestwie. On jest także niewiastą, która siedzi na siedmiu głowach, z których jedna głowa, jak również i bestja, jest papiestwo. (Obj. 17:9). To dowodzi tę różnicę.

    (9) Siedm głów są najprzód określone (wiersz 9) figuralnie jako siedem gór, a potem literalnie jako siedm królów, co w proroctwie często stosuje się do królestw (Dan. 2:41; 7:17, 24; 8:20; 11:5, 6 itd.) gdy w wielu ustępach słowo góra jest figuralnie użyte aby wyobrażało królestwo (Dan. 2:35; Iz. 2:2, 3; 11:9; 25:6, 7, 10; 30:29; 56:7; 57, 13; 65:11, 25; 66:20 itd.). Czas w którym lud Boży zaczął wyjawiać itd. poselstwo III tomu odnośnie Rzymskiego Państwa i jego różnych głów był mianowicie od 1891, gdy III tom został wydany, a ponieważ papieska głowa przestała egzystować w 1870, mowa o bestji począwszy od 1891, że bestją była i znów miała przyjść, była prawdziwą (wiersze 8, 11). To było często przez lud Boży głoszone od 1891, że papiestwo panowało od 539 do 1870, i że potem wyszło z egzystencji jako tymczasowa władza, i że potem znów miało przyjść do egzystencji jako takowa. Oryginalnie papiestwo, gdy stało się piątą głową, wyszło z przepaści, skrycia (Obj. 11:7) a że wtóry raz stało się głową, - ósmą - wyszła z przepaści - błędu jego twierdzenia do doczesnej władzy, jakoby miał Boskie prawo do wypełnienia jego urzędowego wymagania (wiersz 8), lecz Bóg mówi, że w krótkim czasie będzie zniszczone.

    (10) Gdy lud Boży wyjawiał poselstwo i pokrewne z tem rzeczy III tomu, uczył, że tak zwane Chrześciańskie Rzymskie Państwo, Wschodnie Państwo, Królestwo Heruli, Królestwo Ostrogotów i Papiestwo - to jest pięć królów - upadły - przestały egzystować - i że szósty panował (szósta głowa lub szósty król Obj. 17) to jest Włoskie Królestwo Domu Savoy. Przepowiadali także bez wyrozumienia charakteru, że miał przyjść jeszcze siódmy, i co też dowiodło, którym jest Włoskie Państwo Faszystów. Nie wiedzieli akuratnie, jak długo ten siódmy, który teraz okazał się być Włoskiem Państwem Faszystów, miał panować, lecz z wierszu 10 jak również z chronologji wiedzieli, że jego panowanie miało być krótkiem. Może być, że jego panowanie potrwa jeszcze prawdopodobnie do symbolicznego trzęsienia ziemi, choćby i przedtem mogło upaść, a jeżeli by upadło, papiestwo otrzyma tedy jedyną władzę w Rzymie; ponieważ gdyby jeszcze jedno państwo miało przyjść do władzy przed Armagiedonem, było by tedy dziewięć głów - a to sprzeciwiało by się Biblji (wiersze 9-11). Często mówili błędnie o tem , że przychodzącą ósmą bestję nazywali bestję bez głowy, błędnie rozumiejąc, że nią miała być forma rządu po rewolucji. Ten ich błąd nie był wykazany w mowie anioła. Przeciwnie, gdy pierwszy raz anioł mówi o ósmym (królu czyli głowie) mówi o nim jakoby już przedtem egzystował "bestja którąś widział. .. jest ten ósmy" (król). To dowodzi, że prawdziwe tłomaczenie nie miało być jasno przez lud Boży ogłoszone aż bestja jako ósma (król lub głowa) miała być obecną (przyjść do życia). Wypełnienie uzdolniło nas teraz do wyrozumienia jego prawdziwego charakteru i czasu jej przyjścia, jak żeśmy przedtem wiedzieli i ogłaszali, na podstawie Obj. 17:9-11, że jakaś ósma władza przyjść miała. Podanie anioła dlatego dowodzi, że teraz jest właściwy czas dla ludu Bożego to ogłosić, mianowicie między sobą, o obecności ósmego króla czyli głowy.

    (11) Bestja (w. 11) - papiestwo - które było aż do 1870, i które przynajmniej od 1891 aż do ostatnich czasów było uznawane przez lud Boży, jakoby nie egzystowało jako doczesna władza, staje się teraz ósmem królem. Dodajemy słowo król do słowa ogdoos (rodzaj męski) ósmy, ponieważ przymiotnik rodzaju męskiego ogdoos wymaga rzeczownika rodzaju męskiego do ukompletowania tegoż, a łączność (w. 9, 10) pokazuje, że anioł mówi o głowach wyobrażających królów - basileis (liczba mnoga), basileus (liczba pojedyncza). Słowo bestja (therion) będąc słowem nijakim w greckim, nie może być przyłączone po za słowo ogdoos, którego słowa męska forma nie może być używaną z słowem nijakiem therion. Gdyby therion było dodane, forma słowa na ósmy byłaby ogdoon. Oprócz tego, fakta wypadku nie dowodzą czytania: "ósma bestja," ponieważ nigdzie Pismo nie mówi o takiej na ten przedmiot. Nie można nawet słowa "głowa" (choć jest prawdziwem symbolem na omawianą rzecz - w. 9) dołączyć za słowo ogdoos, ponieważ greckie słowo "głowa" (kephale) użyte w tej łączności, jest rodzaju żeńskiego (tak jak w polskim języku, lecz odmiennie to jest rodzaju męskiego w angielskim języku, z którego wyszło błędne słowo o tak zwanej, choć nie popartej Pismem Św., ósmej bestji bez głowy) i ażeby można zgadzać się z greckim słowem ósmy musi być formy rodzaju żeńskiego, które musiało by być czytane ogdoe. Dlatego właściwie łączność pokazuje, że basileus, król musi być dołączony do słowa ogdoos, ósmy. Dlatego następujące tłomaczenie jest właściwem: "a bestja która była a nie jest, toć jest ten ósmy (król) i jest (jeden) z tych siedmiu." (w polskich Bibljach dobrze przetłomaczone). Papiestwo jako piąty król bestji w Obj. 17, jest samowidocznie, jako ósmy, jeden z siedmiu - przed ósmem - królów - królestw. Chwała jednak niech będzie Bogu za to, że "idzie (ten król) na zginienie" (Obj. 17:11).

 

BEREAŃSKIE PYTANIA DO POWYŻSZEGO

(1) Co jest zamiarem tego artykułu ? Co nie jest zamiarem? Jaki list dopomoże nam do tego badania? Jakie tłomaczenie dał ten list na Obj. 17? Kto był dawcą tego tłomaczenia? Jak się tego trzymał? Jakim jest to tłomaczenie? Co fakta tego dowodzą? Jaką dał przyczynę br. Russell późno w lecie 1916, że nie mógł dać długo obiecanego wyjaśnienia Obj.? Na jakich 4 punktach brakowało mu wyrozumienia? Dla czego odrzucił drugi punkt, tłomaczenie adwentystów na 666? Do jakiego wniosku ten brak jego wyrozumienia na te 4 punkty doprowadził go? (2) Co się stało od tego czasu z temi 4 punktami? Jak postąpił sobie wydawca względem tłomaczenia, które brat Russell dał bratu Driscoll? Dla czego tak postąpił? Jakie ostatnie wypadki dopełniły wyrozumienia na większość rzeczy Obj. 17:9-11? Co ten fakt dowodzi względem br. Russla? (3) W jakich książkach i piśmie objaśniano wiele na Obj. 17? Dla czego reszta nie była jeszcze jasną? Gdzie możemy znaleśc zesumowanie większości jego myśli na ten rozdział? Co uczyniło niejasnem wiele punktów Obj. 17? W czem było to uczynione? Jaką jest jedna z tych niejasności? Jak wyjaśnił br. Russell aniołów, którzy wylali 7 ostatnich plag? Jak wyjaśnia. 7-my tom anioła Obj. 17:1? Co wyobrażają siedm czasz w Obj. 16 i 17? Jakie pozaobrazy czasz, kubków, mis i łyżek nie mogły być widziane za dni br. Russla? Kiedy i przez jakie ustępy stało się to jasnem? Co wyobrażają siedm aniołów wylewających siedm czasz? Kogo nawet nie wyobraża anioł Obj. 17:1? A kogo wyobraża? (4) Do czego nie ogranicza się ta definicja? Co włącza w siebie? Jaka ilustracja dowodzi tego? Gdzie będzie ten przykład wyjaśniony? Przez kogo będzie więcej dyskutowany? Jako co ma ta godzina być ogłoszona? Jaki wpływ uczyniło tu zastanowienie się do pisania tego artykułu? Jakim w innym razie byłby nasz postępek w tej sprawie? Jak pokrywa III tom bestje Obj. 12, 13 i 17? Co daje nam dyagram na str. 135? (5) Jakie inne jeszcze zastanowienie musi być trzymane w umyśle dla jaśniejszego widzenia? Co wyobrażają w ogólności bestja Daniela i trzy bestje Obj.? Jaka różnica w ich rogach? Jak różnią się bestje Obj. 12, 13 i 17 w ich głowach? Co wyobrażają 10 (11) rogów Daniela w ogólności? Co wyobrażają 10 rogów trzech bestji w Obj.? Jaki na to dowód? Które są 10 rogów bestji w Obj. ? Ile jest innych oprócz tych? Jakim jest klucz do tego punktu? Które są rogi u bestji Daniela? (6) Dla czego jest różnica między siedmioma głowami bestji w Obj. 12 i 13 i temi u bestji w Obj. 17? Kiedy zaczął być Rzymsko Katolicki Kościół przez Rzymskie Państwo popierany? Jaka zmiana od dawniejszych czasów nastąpiła? Jaka różnica między pierwszą głową bestji Obj. 12 i 13 i takową bestji Obj. 17 ? Które były następne pięć głów ostatniej bestji? Co jest siódmą głową bestji Obj. 12 i 13, a szóstą głową bestji Obj. 17? Jaka inna jeszcze różnica znajduje się między bestją Daniela a owymi Obj.? (7) Od jakiego czasu musiała siódma głowa bestji Obj. 17 mieć początek? Co jest siódmą głową bestji Obj. 17? Co jest jej ósmą głową? Co to dowodzi względem siódmej głowy? Jak jest Włoskie Królestwo Faszystów siódmą głową, różniące się od szóstej głowy - Włoskiego Królestwa domu Sawy? Co wynika z tego? Jaki jest punkt widzenia bestji Obj. 12 i 13, różniący sie od punktu widzenia na bestję Obj. 17? Jaki wynik ostatniego punktu widzenia? (8) Jaki pierwszy kontrast wyrażenia jest potrzebny zauważyć, aby można jasno widzieć bestję Obj.? Jakie nazwy są dane cywilnej i papieskiej władzy w tej księdze? Gdzie jest ich kontrast? Która głowa Obj. 12 i 13 i która głowa Obj. 17 wyobrażają papiestwo? Jak harmonizujemy kontrast, że papiestwo jest bestją, a jednak stanowi także niektóre głowy bestji? Jaki trzeci kontrast powinien być zapamiętany? Jak rozróżniamy między Rzymsko Katolickim Kościołem a papiestwem? Jak jest pokazana ta różnica w Obj. 17? (9) W jakie dwojakie sposoby są 7 głów Obj. 17 określone? Jak są słowa królowie i góry używane w proroctwie i symbolu? Kiedy zaczął wyjawiać itd. pozaobrazowy anioł Obj. 17? Czego dowodzi Obj. 17:8? Jakie wyrażenie do bestji było użyte przez tego anioła, stosownie od 539 do 1870? Stosując to od 1870 aż do teraźniejszego czasu, jakie wyrażenie stosuje się do niej obecnie? Co znaczy wystąpienie z mówił pozaobrazowy anioł o pięciu głowach Obj. 17? Co o szóstej? Co mówił w tym czasie o siódmym? Jakie dwie rzeczy o niej nie rozumieli ? Co wiedzieli o długości jej egzystencji? Jeżeli nie będzie tak długo egzystować, co nie przyjdzie, a co przyjdzie? Jakie dwa błędy uczynili? Gdzie nie jest ten błąd pokazany? Po jakim wypadku czyni anioł pierwszą wzmiankę o ósmym (królu czyli głowie) ? Czego to dowodzi? Co wypełnienie uzdolniło nas uczynić? Na jakiej podstawie wiedzieliśmy, że ósmy miał przyjść? Czego jeszcze dowodzi podanie anioła Janowi względem ósmego króla? (11) Co mówi Objawienie 17:11 o bestji, która była, a nie jest, a miała być? Jaki dowód, że greckie słowo na króla, a nie na bestję, ani na głowę ma być dołączone do greckiego słowa ósmy? co jeszcze dowodzi, że greckie słowo na bestję nie może być dołączone do greckiego słowa ósmy? Jakie jest właściwe tłomaczenie Obj. 17:11? Co dowodzi, że ósmy król jest jednem z siedmiu? Jaki będzie jego koniec?

    (Ciąg dalszy tego artykułu i pytań nastąpi)

TP ’29, 76-80.

Wróć do Archiwum