Rocznik 1929 (numery 038-043)

Teraźniejsza Prawda numer 38Nr: 038 – Styczeń-Luty 1929 | Pobierz PDF


Nasze roczne godło – str. 2 | Treść artykułu
„Urągania urągających Tobie, przypadły na mię” – Rzym. 15:3.

Nasze 10. roczne sprawozdanie – str. 3 | Treść artykułu

Grzesznicy Wieku Ewangelii – str. 8 | Treść artykułu
Artykuł zawiera wytłumaczenie pozafigury 4 Mojż. 5:1-31, który to rozdział przedstawia w antytypie klasy grzeszników Wieku Ewangelii.

Odpowiedzi na ogólne zapytania – str. 15 | Treść artykułu

 • Proszę zharmonizować podania, że Lewici wyobrażają (1) usprawiedliwionych z wiary, (2) Wielkie Grono, i (o) Starożytnych Świętych, Wielkie Grono i Młodocianych Świętych.
 • Co miał nasz Pan na myśli przez wyrażenie podane w Ewangelii Jana 10:9: „wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie”?

Dla ogólnego zainteresowania – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 39Nr: 039 – Marzec-Kwiecień 1929 | Pobierz PDF


Uczciwość serca, a doskonałość uczynków – str. 18 | Treść artykułu
Bóg zna zamiary ludzkiego serca i źródła myśli. Dlatego wszyscy, którzy znajdują się w właściwym stanie serca, będą starać się utrzymać je w takim stanie, jakiego Bóg by mógł uznać.

Kropienie krwią – str. 20 | Treść artykułu
W okresie Wielkanocy zainteresowanie chrześcijan skupia się na Baranku Wielkanocnym, którym był nasz Pan, Jezus Chrystus.

Myśli Pamiątkowe – str. 24 | Treść artykułu
W pamiątce przez jedzenie chleba, symbolizujemy nasza wiarę dającą Jego życiowe prawa dla naszej przypisanej ludzkiej doskonałości, a przez picie Kielicha symbolizujemy nasze nowe stworzenia, jako członkowie Jego Ciała, biorące współudział z Nim i członkami Jego ciała w ofiarowywaniu naszego ludzkiego życia za świat. Bądźmy dlatego szczególnie ostrożnymi, abyśmy byli symbolizującą prawdziwością w tej Pamiątce.

Ilustracja swawolnych grzechów – str. 27 | Treść artykułu
Bóg życzy sobie, aby Jego lud próbował Go względem obietnic, lecz żeby nie spodziewał się od Niego otrzymać to, czego On nie obiecał dać. Strzeżmy się, abyśmy nie chodzili według ciała w ulubianiu ziemskich pożądliwości, idąc za rzeczami, które sprzeciwiają się interesom nowej natury, i przypuszczając, że miłosierdzie Pańskie wybawi nas od naturalnych wyników naszych postępków.

Czystość serca i życia – str. 27 | Treść artykułu
Nasze osobiste oczyszczania jako też oczyszczanie przez krew Chrystusową musi trwać przez całe nasze życie; a ustawiczne czuwanie, ażeby ochronić się od grzechu, wszelkiego skażenia świata i upadłej ludzkiej natury jest potrzebne.

Nasza europejska podróż – str. 28 | Treść artykułu

Odpowiedzi na zapytania – str. 30 | Treść artykułu

 • Czy podrzędni prorocy są siedem Aniołów siedmiu Kościołów, jakimi byli Paweł, Jan Arius, Waldo, Wyklif, Luter i Russell?
 • Czy wyrażenie: „ażby przyszedł” w 1 Kor. 11:26 odnosi się do wtórego przyjścia Pańskiego? Jeżeli tak, to dlaczego obchodzimy jeszcze Pamiątkę śmierci Jego?
 • Czy mogą tacy członkowie zboru brać udział w wieczerzy Pańskiej co nie są członkami maluczkiego stadka? Mogą Młodociani Święci obchodzić Pamiątkę śmierci Pańskiej.
 • Czy jest właściwym mówić, że ci z narodu Izraelskiego, którzy patrzą na przyjście Mesjasza, są przypisano usprawiedliwieni?
 • Dlaczego mówiono w Teraźniejszej Prawdzie, że święty olej ściekał z głowy Aarona, przez jego Ciało aż do nóg?

Dla ogólnego zainteresowania – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 40Nr: 040 – Maj-Czerwiec 1929 | Pobierz PDF


Nie dawajcie miejsca diabłu – str. 34 | Treść artykułu
Sprawiedliwy gniew, który wykaże do punktu i da silną naganę i przestrogę, przyniesie żałość i pokutę. Niebezpieczeństwo przychodzi przez przekroczenie granicy z jednej, a przez niedbalstwo z drugiej strony.

Zaciemnianie się prawego oka na Filadelfię i Laodycję – str. 36 | Treść artykułu
Egzaminacja kolejnych błędów nauczanych przez Strażnicę.

Zaciemnienie się prawego oka na Piramidę – str. 39 | Treść artykułu
Egzaminacja kolejnych błędów nauczanych przez Strażnicę, tym razem zapierających się Piramidzie.

List brata Grzegorza H. Fisher’a – str. 48 | Treść artykułu

Dla ogólnego zainteresowania – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 41Nr: 041 – Lipiec-Sierpień 1929 | Pobierz PDF


Prawe oko zaciemnia się – str. 50 | Treść artykułu
Egzaminacja kolejnych błędów nauczanych przez Strażnicę.

Odpowiedź na zapytanie – str. 63 | Treść artykułu

 • Dlaczego lud w prawdzie obchodził Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej w tym roku w różnych trzech datach?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 42Nr: 042 – Wrzesień-Październik 1929 | Pobierz PDF


Przegląd krytyki brata Stahna – str. 66 | Treść artykułu
Egzaminacja błędów nauczanych przez brata Stahna.

Sprawozdanie Wieczerzy Pańskiej z 1929 – str. 76 | Treść artykułu

Niektóre myśli na 17-ty rozdział Objawienia – str. 76 | Treść artykułu
Naszym zamiarem nie jest, aby w tym artykule zupełnie wytłumaczyć 17-ty rozdział Objawienia; lecz chcemy dać tu niektóre ogólne myśli na to, aby wyjaśnić niektóre rzeczy tego rozdziału, które w ostatnim czasie stały nam się jasne.

Interesujące pytanie – str. 80 | Treść artykułu

 • Na co było typem ucieczka Lota i jego córek do Zoar, do góry, ich kazirodztwo i ich dzieci?

Dla ogólnego zainteresowania – str. 80 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 43Nr: 043 – Listopad-Grudzień 1929 | Pobierz PDF


Pod Jego skrzydłami – str. 82 | Treść artykułu
Psalm 91 stosuje się bardzo wyraźnie do Kościoła, a mianowicie do Kościoła przy końcu tego wieku. A ponieważ mówi, jakoby do jednej osoby, z pewnością stosuje się do całego Chrystusa (wszystkich pomazanych Duchem Św) od głowy aż do ostatniego członka ciała. Pan nasz Jezus miał próby i trudności i dlatego potrzebował właśnie protekcji i pieczy. W odnoszeniu i prośbach do Swojego Ojca Niebieskiego otrzymywał od Niego potrzebna pomoc. Tak samo rzecz się ma też z wszystkim Pańskim ludem w dalszym ciągu aż do końca.

Głupi i niepożyteczny pasterz – str. 83 | Treść artykułu
Czy Biblia mówi coś o głupim i niepożytecznym pasterzu? Jakie były jego czynności w typie i antytypie?

Nie będziesz znosił fałszywego świadectwa – str. 87 | Treść artykułu
Egzaminacja kolejnych błędów nauczanych przez Strażnicę.

Odpowiedź na atak brata Oleszyńskiego – str. 89 | Treść artykułu

Ścięci z Chrystusem – str. 92 | Treść artykułu
Czytamy, że Chrystus wydał duszę Swoją na śmierć, jako ofiarę za grzech. To znaczy, że wydał życie swoje, czyli Samego siebie. To samo dzieje się z wszystkimi, którzy chcieli by być Jego naśladowcami.

Odpowiedzi na zapytania – str. 92 | Treść artykułu

 • Jeżeli Jezus wiedział z początku, że Judasz miał Go wydać, dlaczego go wybrał?
 • Czy jest właściwą rzeczą używać Niebiańską Mannę przy zebraniach Oświadczeń?
 • Czy 3 Moj. 16:12 porównując z 3 Moj. 16:2 dowodzi, że wonność była ofiarowana w miejscu Najświętszym?
 • Czy bracia Wielkiego Grona są latoroślami winnej Macicy, czy są odciętymi?
 • Czy upadli Aniołowie stali się niedoskonałymi w ich organizmach (ciałach duchowych) jako też w ich charakterach?
 • Czy Towarzystwo jest następcą po „wiernym słudze”?
 • Czy Towarzystwo ma prawo decydować jaką literaturę mają zbory rozszerzać? i czy członkowie zboru włącznie ze starszymi źle czynią, jeżeli odmawiają zbór od rozszerzania niestosownej im udzielonej od Towarzystwa literatury?
 • Czy Towarzystwo ma prawo zmienić Cienie Przybytku?
 • Proszę zharmonizować waszą naukę z Rzym. 11:25, że wszyskie pozostałe członki Maluczkiego Stadka zostały zdobyte?
 • Czy Epifanja jest specjalnie dla świata, czy dla Kościoła?
 • Jak mamy rozumieć podanie z 3 Moj. 16:6 „ofiaruję za się i za dom swój”?
 • Ponieważ żniwo skończyło się w 1914 roku. a pokłosie w 1916, czy jest właściwą rzeczą, jak podane w ślubie, modlić się za „ogólnem dobrem żniwa Pańskiego, mianowicie za udział, do którego sam zostałem uprzywilejowany do tej pracy”?
 • Czy są młodociani Święci poświęceni na śmierć?