TYMCZASOWE I OŻYWIONE, PRZYPISANE I AKTUALNE USPRAWIEDLIWIENIE

    Pytanie: - Proszę podać wkrótkości jaka jest różnica między tymczasowem, a ożywionem Usprawiedliwieniem i między przypisanem a aktualnem Usprawiedliwieniem?

    Odpowiedź: - Tymczasowe Usprawiedliwienie jest czynem Bożym, przez który to czyn, zanim zasługa Chrystusowa może być przypisaną na korzyść danej jednostce - t. j. niepoświęconej osobie, która okazuje pokutę przed Bogiem i wierzy w Jezusa - Bóg w celu, aby zachęcić taką osobę do poświęcenia samej siebie, traktuje ją tymczasowo, jak gdyby zasługa Chrystusowa była przypisaną na jej korzyść i jak gdyby wyrok Adamowy ciążący na niej był przekreślony, chociaż w rzeczywistości ani jedno ani drugie nie zostało uczynione dla niej. Ożywione Usprawiedliwienie jest czynem Bożym, przez który to Czyn, po przypisaniu zasługi Chrystusowej danej jednostce - t. j. osobie, która w dodatku po okazaniu pokuty przed Bogiem i wiary w Jezusa poświęciła się - Bóg aktualnie i na zawsze przekreśla jej wyrok Adamowy ciążący na niej, oraz aktualnie i raz na zawsze przebacza jej grzechy Adamowe. Aktualne czyli istotne Usprawiedliwienie i przypisane Usprawiedliwienie są używane w przeciwstawieniu jednego z drugiem w dwa odrębne sposoby: (1) Pierwszy sposób jest używany w przeciwstawieniu tymczasowego i ożywionego Usprawiedliwienia. Tymczasowe Usprawiedliwienie jest tylko przypisanem przekreśleniem kary Adamowej i przypisanem przebaczeniem grzechów Adamowych przez Boga; a zatem Bóg, jako autor Usprawiedliwienia, nieprzebaczył w rzeczywistości danej osobie, ani nie przekreślił jej w rzeczywistości wyroku Adamowego, a zatem trzyma jeszcze taką osobę rzeczywiście pod wyrokiem nieprzebaczalnym; podczas gdy ożywione Usprawiedliwienie, jakie jest udzielane przez Boga, jest rzeczywistem i wiecznem przekreśleniem kary Adamowej, rzeczywistem i wiecznem przebaczeniem grzechów Adamowych, a wskutek tego dana osoba staje się spadkobierczynią przypisany zasługi Chrystusowej. Można zauważyć, że przypisane Usprawiedliwienie i aktualne czyli istotne Usprawiedliwienie w pierwszem znaczeniu tych wyrażeń odnoszą się do czynów, które należą do samego Boga, a wcale nie odnoszą się do doskonałości lub niedoskonałości osób o których mowa. One spoglądają na te dwa rodzaje Usprawiedliwienia zupełnie z punktu ich stosunku do wyroku Adamowego i do Boga jako Sędziego, decydującego ich stosunek do owego wyroku. W tern znaczeniu tych wyrażeń Bóg sam usprawiedliwia i to jako Sędzia; według wyrażenia Ap. Pawła w Liście do Rzymian 8:33, gdzie mówi: "Bóg jest który usprawiedliwia". (2) Drugi sposób jest przeciwstawieniu fizycznego, umysłowego, moralnego i religijnego położenia osób o których mowa: W tern znaczeniu tych wyrażeń, ta osoba jest w przypisany sposób usprawiedliwiona, która podczas gdy w rzeczywistości jest niedoskonałą pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i religijnym jest jednak liczoną przez Boga za doskonałą w jej fizycznych, umysłowych, moralnych i religijnych władzach, ze względu na wiarę w Chrystusa, Zbawiciela; podczas gdy osoba jest aktualnie usprawiedliwiona, gdy władze fizyczne, umysłowe, moralne i religijne są rzeczywiście doskonałemi (a nie tylko uważanemi za doskonałe, chociaż w rzeczywistości są niedoskonałe). Tomy brata Russell'a. wskazują szczególnie na drugi sposób różnicy, podczas gdy późniejsze jego pisma wskazują na pierwszy sposób różnicy. P.T. 1919, 115.

TP ’34, 96.

Wróć do Archiwum