ŚLUB I POSTANOWIENIE PORANNE

    Wierzymy, że lud Boży przyjmie i będzie wiernie używał Ślubu i Postanowienia Porannego, jako środków do wzmacniania samego siebie w badaniu, krzewieniu i praktykowaniu Słowa Bożego, a również jako pomoc do wierności wśród życiowych doświadczeń w próbach, cierpieniu i prześladowaniu przypadającym z powodu takiego badania, krzewienia i praktykowania. Niektórzy, zdaje się nie praktykują codziennego powtarzania ślubu i postanowienia porannego. Niektórzy bracia, szczególnie wielu nowych braci w Prawdzie, nie przyjęli ślubu i postanowienia porannego. A miedzy tymi ostatnimi są niektórzy, co nigdy tego nie wiedzieli. Te zastanowienia pobudzają nas, aby ogłosić je poniżej; i mamy nadzieję w bliskiej przyszłości wydać artykuł o każdym z tych. Ci którzy znają ślub i postanowienie poranne zauważą zmianę słów, a mianowicie zamiast słów w Brooklyńskim Domu Biblijnym i w Betel, są słowa w Domu Biblijnym we Filadelfii. Ponieważ tak długo, dopóki Dom Biblijny i Betel w Brooklynie były urzędową kwaterą pracy kapłańskiej, a były nią do roku 1917-go, było zatem zupełnie właściwym dla Kapłaństwa czynić codziennie specjalną wzmiankę w modlitwie za jej pracownikami. Lecz ponieważ urzędowa kwatera pracy kapłańskiej została zmieniona do domu biblijnego we Filadelfii, jest zupełnie zgodne z pierwotną intencją ślubu, by uczynić wyżej nadmienioną zmianę, albowiem byłoby przeciwnym pierwotnej intencji ślubu, gdyby oświecone Kapłaństwo codziennie czyniło specjalną wzmiankę w modlitwie za pracowników w Domu Biblijnym i Betel w Brooklynie potemu, gdy te miejsca przestały być urzędową kwaterą pracy kapłańskiej, tak jak i Brat Russell to raz uczynił, gdy zmienił pierwotne słowa, za Dom Biblijny w Alegheny, gdy kwatera kapłańska została przeniesiona z Allegheny do Brooklynu. Lecz gdyby ktoś z braci lub sióstr, będących w Prawdzie Epifanii, nie zgadzał się T. powyżej podaną zmianą, to mogą ostatnie zdanie drugiego paragrafu zmienić w ten sposób "i drogich współpracowników, gdziekolwiek się znajdują." Rozumie się, że zwolennicy Towarzystwa będą nadal używali słów, "w Brooklyńskim Domu Biblijnym i Betel." Zwolennicy z każdej innej grupy lewickiej będą prawdopodobnie chcieli uczynić zmianę, aby pasowała ich poszczególnej kwaterze. Najpierw podajemy ślub:

ŚLUB PANU

    Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, święć się Imię Twoje. Niech prawo Twoje coraz więcej wchodzi do serca mego, a wola Twoja niech się wypełnia w śmiertelnym ciele moim. Polegając na obiecanej pomocy w każdej potrzebie, przeto przez Pana naszego Jezusa Chrystusa składam niniejszy ślub:

    Codziennie pamiętać będę przed Tronem Niebieskiej Łaski o ogólnych dobrach Żniwa Pańskiego, a szczególnie o dziale mnie powierzonym i o drogich współpracownikach w Domu Biblijnym we Filadelfii i gdziekolwiek się znajdują.

    Ślubuję. z większą jeszcze starannością, jeśli jest możebne, czuwać nad moimi myślami, słowami i czynami, dokładać starań, któreby mogły mnie uzdolnić w służbie Twojej i tym, którzy są Twoi.

    Ślubuję także mieć się na ostrożności, względem wszystkiego, co ma łączność ze Spirytyzmem i Okultyzmem i rzeczami tajemnymi, pamiętając o tym, iż jest tylko dwóch panów, unikać będę tych sideł, jako pochodzących od złego.

    Ślubuję również w każdym czasie i miejscu znajdując się na osobności, wobec drugiej płci zachowywać się w taki sposób, jakby to było w zgromadzeniu ludu Pana. i na ile to będzie możebne i właściwe, unikać będę, by się nie znajdywać z osobą drugiej płci sam na sam, w jednym pokoju, chyba przy drzwiach otwartych. Wyjątek stanowi rodzeństwo.

 

    Następnie podajemy Postanowienia Poranne.

MOJE POSTANOWIENIA PORANNE

    Najpierwszą myślą moją i pragnieniem moim jest, "Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a Imienia Pańskiego wzywać będę. Śluby moje oddam Panu" Psalm 116:12-14.

    Pamiętając na Boskie rozporządzenie, które mówi: "Zgromadźcie mi świętych Moich, którzy ze Mną uczynili Przymierze przy ofierze" (Ps. 50:5), postanawiam przy łasce i pomocy Bożej, jako święty (a) Boży (a), wypełnić Śluby moje; postanawiam w dalszym ciągu prowadzić dzieło ofiarowania mojego ciała i jego ziemskich przywilejów, abym przez to mógł (a) osiągnąć Niebieskie współdziedzictwo z moim Odkupicielem.

    Starać się będę o prostotę i szczerość ze wszystkimi.

    Będę się starać, by się przypodobać jedynie Panu a nie sobie.

    Postanawiam czcić Pana ustami moimi, aby słowa moje były uświętobliwiające i przynosiły wszystkim błogosławieństwo.

    Postanawiam starać się być wiernym (ą) Panu, Prawdzie, Braciom i wszystkim, z którymi mam społeczność i to nie tylko w wielkich, ale i w najmniejszych sprawach życiowych.

    Polecając się Boskiej Opatrzności i opiece, która może kierować moimi sprawami na moje najwyższe dobro, starać się będę nie tylko o czystość serca - ale odrzucać wszelki niepokój, niezadowolenie i zniechęcenie. Nie będę szemrać, ani narzekać na to, cokolwiek Opatrzność Pańska raczy na mnie dopuścić, dlatego, że cokolwiek by się stało, wiarą wiernie ufam Jemu.

    Dotąd postanowienie Poranne. Lecz dwie małe poprawki są podane dla Młodocianych Świętych. Dla Młodocianych Świętych wyrażenie, jako święty Boży, w pośrodku drugiego paragrafu Postanowienia Porannego, powinno być zmienione na wyrażenie, jako Młodociany Św. Także ostatnie słowa tego paragrafu są nie stosowne dla Młodocianych Świętych i dlatego radzimy, ażeby zamiast słów "Niebieskie współdziedzictwo z moim Odkupicielem" zastąpione zostało następującymi słowami: "lepsze zmartwychwstanie wspólnie ze Starożytnymi Świętymi."

TP ’35, 12-13.

Wróć do Archiwum