Rocznik 1935 (numery 074-079)

Teraźniejsza Prawda numer 74Nr: 074 – Styczeń 1935 | Pobierz PDF


Nasze 16. roczne sprawozdanie – str. 2 | Treść artykułu

Nasze roczne godło – str. 6 | Treść artykułu
„A dobrze czyniąc nie słabiejmy; albowiem czasu swojego żać będziemy, (jeśli nie zemdlejemy).” – Gal. 6:9.

Cnota dawania – str. 9 | Treść artykułu
Tematem lekcji jest chrześcijańska szczodrobliwość. Dlaczego dary mają być dawane Chrześcijanom potrzebującym?

Liczbowanie i Ew. Św. Mateusza 27:51-54 – str. 11 | Treść artykułu

Ślub i Postanowienie Poranne – str. 12 | Treść artykułu

Odpowiedzi na zapytania – str. 13 | Treść artykułu

 • Co należy rozumieć pod wyrażeniem Nowy Ład (New Deal)?
 • Jeżeli Jezus wiedział z początku, że Judasz miał Go wydać, dlaczego go wybrał?
 • Czy jest właściwą rzeczą używać Niebiańską Mannę przy zebraniach Oświadczeń?
 • Czy 3 Moj. 16:12 porównując z 3 Moj. 16:2 dowodzi, że wonność była ofiarowana w miejscu Najświętszym?
 • Czy bracia Wielkiego Grona są latoroślami Winnej Macicy, czy są odciętymi?
 • Czy upadli Aniołowie stali się niedoskonałymi w ich organizmach (ciałach duchowych) jako też w ich charakterach?
 • Proszę zharmonizować podania, że Lewici wyobrażają (1) usprawiedliwionych z wiary, (2) Wielkie Grono, i (3) Starożytnych Świętych, Wielkie Grono i Młodocianych Świętych.
 • Co miał nasz Pan na myśli przez wyrażenie podane w Ewangelii Jana 10:9: „wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie”?
 • Jak możemy na pewno wiedzieć, że Nowe Stworzenie jest Wielkim Gronem?
 • Z punktu widzenia ogólnych biblijnych nauk że nie ujrzy Boga człowiek, aby żyw został (2 Moj. 33:20), jak mamy rozumieć 2 Moj. 24:10,11?
 • Czy wynagrodzenie, aby być w Klasie Młodocianych Świętych w przyszłości, wymaga charakteru i stanu serca znajdujących się po stronie Kapłanów w obecnym przesiewaniu? Czy spółkowanie z lewickimi oddziałami pokazuje pewną niewolę i niewłaściwy stan wiary, aby uczynić ich niestosownymi wspólnikami Starożytnych Świętych?
 • Czy wzięcie przez ducha, podane w 1 Król. 18:12; 2 Król. 2:16 i Dz. Ap. 8:39 udziela nam pewnego światła względem wzięcia Eliasza, podanego w 2 Król. 2:1,11?
 • Ponieważ żniwo skończyło się w 1914 roku, a pokłosie w 1916, czy jest właściwą rzeczą, jak podane w ślubie, modlić się za „ogólnym dobrym żniwa Pańskiego, mianowicie za udział, do którego sam zostałem uprzywilejowany do tej pracy”?
 • Mogą Młodociani Świeci widzieć głębokie rzeczy Prawdy?
 • Czy Młodociani Święci przy końcu Tysiąclecia otrzymają spłodzenie z Ducha, aby otrzymali życie duchowe?
 • Proszę zharmonizować waszą naukę z Rzym. 11:36, że wszystkie pozostałe członki Maluczkiego Stadka zostały już zdobyte.
 • Czy Jest Epifania specjalnie dla świata, czy dla Kościoła?

Dla ogólnego zainteresowania – str. 16 | Treść artykułu
Wieczerza Pańska – 15 kwietnia, oraz Sprostowania

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 76Nr: 075 – Marzec 1935 | Brak PDF


Numer jeszcze nie przygotowany – str. xx | Treść artykułu
Miejsce na krótki opis artykułu.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 76Nr: 076 – Maj 1935 | Pobierz PDF


Odstępowanie od Światłości – str. 34 | Treść artykułu
Wszyscy, którzy starają się nauczać innych planu Bożego, wystawieni są na wiele pokus, ponieważ przywilej służenia Bogu i Jego ludowi, wymaga odpowiednich zalet, tj., owoców Ducha świętego i umiejętności. Ktokolwiek opowiada innym prawdę, będąc mówczym narzędziem Pańskim powinien uprawiać i wyrabiać w sobie różne owoce Ducha świętego, a szczególnie pokorę, będąc wszystkie połączone, przeważnie miłość z umiejętnością, mógł budować samego siebie i tych, którym służy.

Godzina z Księgi Objawienia 17:12 – str. 36 | Treść artykułu
Artykuł zawiera liczne przemyślenia i wnioski wyciągnięte z interpretacji wersetu Obj. 17:12.

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii – str. 43 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’35, 31.

Interesujące odpowiedzi na pytania – str. 48 | Treść artykułu

 • Co wyobraża dwukrotne wejście Mojżesza na górę Synaj i pozostawanie tam przez czterdzieści dni za każdym razem?
 • Czy to nie jest zaprzeczeniem nauce brata Russell’a, który uczył, że „czas końca” był okresem składającym się ze 115 lat, podczas gdy Teraźniejsza Prawda wyznacza 155 lat na ten okres?
 • Czy to nie jest zaprzeczeniem nauce brata Russell’a, który uczył, że Lewici Gersona, będący na zachodniej stronie przybytku wyobrażają w skończonym obrazie wybrany rodzaj ludzki (tom VI, 152), podczas gdy Teraź. Prawda uczy, że wyobrażają Młodocianych świętych w Tysiącleciu i po Tysiącleciu?

Dla ogólnego zainteresowania – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 76Nr: 077 – Lipiec 1935 | Brak PDF


Numer jeszcze nie przygotowany – str. xx | Treść artykułu
Miejsce na krótki opis artykułu.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 78Nr: 078 – Wrzesień 1935 | Pobierz PDF


Sądzenie – str. 66 | Treść artykułu
W tekście 1 Kor. 11:31, 32 Apostoł Paweł zdaje się mówić, że my jako Chrześcijanie gdybyśmy rozsądzali samych siebie, badali nasze postępowanie i starali poprawić się, to nie byłoby potrzeba, aby Pan się tym miał zajmować tj. żeby nas ćwiczył i strofował. Lecz jeżeli zaniedbamy sami to uczynić, rozsądzać samych siebie, natenczas Ojciec Niebieski musi to czynić, ponieważ przyjąwszy nas do Swojej rodziny, musi o nas dbać i starać się o nas.

Jeszcze więcej pijackich głupstw z zaćmionego prawego oka – str. 68 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’35, 61.

Ofiary Książąt Wieku Ewangelii – str. 77 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’35, 63.

Odpowiedzi na pytania – str. 79 | Treść artykułu

 • Co przedstawia przypowieść o dobrym Samarytaninie?
 • Czy ruch braci stojących przy angielskim piśmie Dawn jest zgodny z naukami Brata Russella?
 • Dlaczego palenie tłustości ofiary za grzech (3 Moj. 16:25) jest opisane w Piśmie św. dopiero po wszystkich innych ofiarach sprawowanych w dniu pojednania?
 • Czy rzeczy zakazane w Dz. Ap. 15:20 są jeszcze zabraniane chrześcijanom pochodzącym z pogan?
 • Czy jeden starszy może naznaczyć zebranie drugim starszym oraz gatunek zebrań jakie mają prowadzić jako starsi zboru?

Sprostowania – str. 80 | Treść artykułu

List z Polski – str. 80 | Treść artykułu

Zawiadomienie – str. 80 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 79Nr: 079 – Listopad 1935 | Pobierz PDF


Epifania wśród nas – str. 82 | Treść artykułu
Badacze Biblii są zapoznani z faktem, że Wtóre Przyjście Jezusa przechodzi trzy okresy pokazane przez greckie słowa: „Parousia, Epiphaneia albo Apokalypsis i Basileia.” Jakie są niektóre szczegóły odnośnie Epifanii?

Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza – str. 83 | Treść artykułu
Pozafigura 2 Ks. Król. 2:8,11,12,14.

Drugi nowy pogląd J. F. Rutherforda – str. 102 | Treść artykułu
Odpowiedź na nowe poglądy głoszone przez J. F. Rutherforda w „Watch Tower”.

Sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej z roku 1935-go – str. 104 | Treść artykułu

Zawiadomienie – str. 104 | Treść artykułu