PYTANIA i ODPOWIEDZI

    Pytanie: Czy większość tych co się poświęcili między kwietniem 1878, a październikiem, 1914, była spłodzoną z Ducha?

    Odpowiedź: Myślimy, że większość prawdopodobnie nie była spłodzona między poświęconymi; ponieważ między kwietniem 1878 a paździer. 1881 i między paździer. 1881 a paździer. 1914 tylko takie osoby były spłodzone z Ducha, które były potrzebne do zajęcia miejsca tych, co utracili korony, a oprócz takich osób nikt więcej nie był spłodzony z Ducha. Według typu lewickiego Młodociani święci będą co najmniej tak liczni, jak byli Starożytni Święci lub Wielkie Grono, a nawet liczniejsi aniżeli jedna z tych klas, jeżeli figuralna liczba podtrzymuje pozafiguralną liczbę w każdym wypadku; a ponieważ czas rozwoju Młodocianych Świętych jest o wiele krótszy, aniżeli czas rozwoju tych drugich dwóch klas Lewitów Tysiąclecia, dlatego byłoby rozumnym mniemać, że liczba Młodocianych Świętych podczas Parousji mogła być o wiele większa, aniżeli liczba utracjuszów koron w tym samym czasie. Jednak nie możemy być dogmatyczni odnośnie tego pytania, ponieważ bardzo wielkie liczby Młodocianych Świętych mogą być pozyskane podczas Epifanii, a które z mniejszą liczbą pozyskaną w Parousji, aniżeli było nowych stworzeń pozyskanych w owym czasie, mogą stanowić liczbę co najmniej tak wielką jak liczba Starożytnych świętych pozyskana w okresie Starego Testamentu, albo liczba Wielkiego Grona pozyskana we Wieku Ewangelii. P 1945, 48.

 

    Pytanie: Czy mamy się spodziewać jeszcze jednej fazy wojny światowej?

    Odpowiedź: Nie jesteśmy tego pewni. Wyczerpanie narodów, utworzenie Organizacji Zjednoczonych Narodów, ogólne domaganie się przez wszystkich ludzi pokoju, oraz bliskość Armagedonu, to wszystko przemawia przeciw nadejściu trzeciej fazy wojny światowej. Z drugiej zaś strony widzimy ostre różnice pomiędzy państwami demokratycznymi, a totalitarnymi, a to nie jest niemożliwością ani nieprawdopodobieństwem. Oprócz tego drugie zastosowanie figur Hazaela, Jorama (izraelskiego) i Ochozjasza może oznaczać wojnę. W pierwszym zastosowaniu tych figur odbywały się przez lata walki na froncie politycznym, dyplomatycznym, ideologicznym i ekonomicznym, do których w końcu przyłączyły się walki na froncie militarnym w postaci Drugiej Fazy Wojny Światowej. Teraz w drugim zastosowaniu tych figur są prowadzone walki na tych samych frontach, tj. politycznym, dyplomatycznym, ideologicznym i ekonomicznym i można się spodziewać, że walki a froncie militarnym nadejdą w drugim zastosowaniu tych figur. Wszakże tak jak w dwóch zastosowaniach niektórych figur, wszystkie szczegóły pierwszego zastosowania nie ukazują się w drugim zastosowaniu w takiej samej formie jak w pierwszym, dlatego jest możliwym, że militarny front w drugim zastosowaniu tej figury nie będzie wojną orężną, lecz ostre słowne walki będą za cały oręż wojenny, jakie teraz są prowadzone w związku z kontrolą bomby atomowej, itd. A więc co do pewności, to jest wszystko co możemy na to pytanie odpowiedzieć jest tym samym, co mówiliśmy na podobne pytanie w związku z pierwszym zastosowaniu. Zatem nie zdziwiłoby nas gdyby walka przybrała formę Trzeciej Fazy Wojny światowej. Jeśliby taka wojna nastąpiła, to tak jak było w pierwszym zastosowaniu pozafiguralny Hazael zwyciężałby, ale później doznałby klęski pobicia i zupełnego obalenia. Lecz jeżeli na froncie militarnym będzie tylko walka słowna za oręż, to rezultat będzie równoległy - najpierw będzie sprzyjało rządom totalitarnym, ale później doznają porażki i zupełnego obalenia. P 1947, 15

TP ’47, 16.

Wróć do Archiwum