STATYSTYKA WIECZERZY PAΡSKIEJ

    PoniΏej podajemy statystykκ Wieczerzy Paρskiej, jakΉ obchodzili Bracia i Siostry, bκdΉcy w Prawdzie Epifanicznej, w dniu 4 kwietnia (1947), gdzie uczestniczy³o przynajmniej 10 osσb. Ogσlnie daje siκ zauwaΏyζ znaczny wzrost w liczbie uczestnikσw w obchodzeniu Wieczerzy PamiΉtkowej, szczegσlnie w Polsce i Francji, z czego siκ radujemy. Ogσ³em 160 zborσw przys³a³o nam zawiadomienie z obchodzenia PamiΉtki tego roku. Lecz pozostaje jeszcze wiele zgromadzeρ, ktσre zaniedba³y przys³aζ nam swoje sprawozdania. Czyby to by³o z niedbalstwa, czy z obojκtnoœci, czy z zapomnienia, tego nie wiemy. Wiemy jednak, Ώe ci bracia, ktσrzy nie przysy³ajΉ nam swoich sprawozdaρ, tym samym nie zachκcajΉ drugich braci do tego. Na ogσ³ bracia podawali w swoich sprawozdaniach, Ώe duch Paρski obficie sp³ynΉ³ na tym zebraniu, z czego jesteœmy zadowoleni. Modlimy siκ do Pana o Jego b³ogos³awieρstwo na kaΏde wspomnienie o tej œwiκtej uczcie dla Jej wszystkich uczestnikσw. Teraz nastκpuje statystyka tych zborσw, ktσre poda³y 10 lub wiκcej osσb, biorΉcych udzia³ w tej PamiΉtce.

Poznaρ, Polska ……………………………………………………………. 148
£σdŸ, Polska ………………………………………………………………113
Kingston, Jamaica, B. W. I …………………………………………………83
Lublin, Polska ……………………………………………………………...70
Bruay, Francja …………………………………………………………….. 64
Philadelphia, Pa ……………………………………………………………63
£osiniec, Polska ……….……………………………………………………..66
Chicago. Illinois ………….………………………………………………….63
Szopienice, Polska .…………………………………………………………41
Denain, Francja ……………………………………………………………40
Bydgoszcz, Polska ………………………………………………………...38
Las Angeles, Calif. ….…………………………………………………….. 33
Warszawa, Polska ….…………………………………………….………..33
Luboρ, Polska …………………….…………………………………………32
Tunapuna, Trinidad, B. W. I ….…………………………….………………32
Cewkσw Polska ………….………………………….……………………...31
Lens, Francja ………….…………………………………….……………..30
Dominσw, Polska ……….……………………………….…………………30
Obsza, Polska ……….…………………………………….……………….30
Springlield, Mass …….…………………………………….………………..28
Budy Kal.-Model, Polska …………………………………………….…….27
Bukowina, Polska ………………………………….……………………...27
Zaroœle, Polska ……………………………….…………………………..25
Hyde, Anglia …………………………………………..……………………24
Bartkσw, Polska …………………………………..………………………..24
Parana, Brazylia …………………………………..……………………….24
Piotrkσw, Polska …………………………………..………………………..24
GrudziΉdz, Polska …………………………..…………………………….23
Jezierna, Polska ………………………………..……………………………..22
New Haven, Conn. …………………………..……………………………..22
Prosna, ChodzieΏ, Polska …………………………………..………………22
Faymoreau, Francja ………………………………………………...……….22
Raszowa, Polska ………………………………………………...…………21
Pittsfield, Mass. ………………………………………………………..……21
Yimso, Belgia …………………………………………………..………...20
Manchester, Anglia ……………………………………………..…………20
Crofts Hill, Jamaica ……………………………………...…………………19
New York, N. Y ……………………………………………………..…….19
Rdutσw, Polska ……………………………………..………………………..18
Randers, Dania ……………………………………..……………………..18
Panama, Panama ……….…………………………………..………………..18
Gκbiczyn, Palska …….…………………………………..…………………18
Oleszyce, Polska ………………………………………..……………………17
Vancouver, Canada …………………………………...……………………17
Campo de Thomas ………………………………..………………………..17
Buffalo, N. Y ……………………………………..……………………….17
Isle Juirdain, Francja ……………………………………...………………..16
Neosho, Mo ……………………………………………...………………….16
Czeskie Nowe, Polska ……….…………………………………...………….16
Falmouth, Jamaica, B. W. I ………………………………………...………15
Gdaρsk, Polska ………………………………………………………...……16
Minneapolis, Minn …………………………………………….………..…..15
West Frankfort, 111 ……………………………………………………….15
Glasgow, Szkocja …………………………………………………………….15
Wroc³aw, Polska …………………………………………………………..14
Detroit, Mich. ……………………………………………………………...14
Grand Rapids, Mich ………………………………………………………..14
Rogue River, Ore …………………………………………………………..14
Carron Hall, Jamajca, B. W. I ……………………………………………... 13
Yineyard, Barbados. B. W. I. ………………………………………………...13
Barlin, Francja ……………………………………………………………...13
Haczσw, Polska …………………………………………………………...13
WΉgrowiec, Polska …………………………………………………………13
Copenhagen, Dania ………………………………………………………..13
Aalborg, Dania ……………………………………………………………..12
Bergen, Norwegia …………………………………………………………12
Darlington, Anglia ………………………………………………………...12
Troy, N. Y. …………………………………………………………………12
Muskegon, Mich. …………………………………………………………….12
Sulistrowa, Polska ………………………………………………………….12
Londyn, Anglia …………………………………………………………….11
Conners, Jamaica, B. W. …………………………………………………….11
Baltimore, Md. ……………………………………………………….11
Gocza³ki, Polska …………………………………………………………..11
San Fernando, Trinidad. B. W. ………………………………………………10
Janσw, Polska ….………………………………………………………..10
Paw³σw, Polska ……………………………………………………………..10
Ostrσw, Polska ……………………………………………………………..10
Cristobal, Canal Zone …………………………………………………...10
Cleveland, Ga. ………………………………………………………….…..10
St. Ettiene, Francja ………………………………………………….……..10
Seattle, Wash. ………………………………………………………….10

TP ’47, 64.

Wrσζ do Archiwum