NIEKTÓRE WAŻNE FAKTY DO ROZPATRZENIA DLA BRACI

    BRACIA wiedza o tym, że jest naszym przekonaniem, iż posłaniec epifaniczny dokończy swojej pracy w jesieni 1956 r., lecz są niektórzy wątpliwi bracia, którzy myślą, że posłaniec epifaniczny nie dożyje do tego czasu. Ażeby uspokoić wątpliwych, zamierzamy przedstawić niektóre fakty dla braci do rozpatrzenia, które mają łączność z tym co było wspomniane w zawiadomieniu w Prezent Truth (Ter. Pr. ang.) z lutego, że na konwencji w Detroit ma być naznaczony opiekun wykonawczy Ruchu Świecko-Misjonarskiego Epifanii, lecz nie generalny pastor i nauczyciel. Na jednym z zebrań konwencyjnych zamierzamy dać braciom propozycję, że w razie naszej śmierci by jeden brat mógł być naznaczony, nie na generalnego pastora i nauczyciela, na który to urząd tylko Bóg może naznaczać, ale na opiekuna wykonawczego, któryby zarządzał finansami i prawem własności Ruchu Świecko Misjonarskiego Epifanii. Zadowoleni jesteśmy z wiadomości, że znaczna większość członków R.Ś.M.E. wierzy, że posłaniec epifaniczny dokończy służby 40-letniej, jaką Pan powierzył jemu do wykonania, o czym było wielokrotnie wspominane braciom. Pomimo tego wątpliwi pragną, ażebyśmy zrobili całkowite zarządzenie, a w razie naszej śmierci by następstwo mogło przejść na brata wybranego Jako naszego następcę, któryby był opiekunem wykonawczym R.Ś.M.E. Powtarzamy, że takie następstwo nie zawiera w sobie następstwa generalnego pastora i nauczyciela czyli następstwa posłańca epifanicznego; bo jak już było zaznaczone powyżej, tylko Bóg ma prawo naznaczać na ten urząd. Według naszego przekonania posłaniec epifaniczny będzie ostatnim kapłanem na ziemi i dlatego jego następca jako opiekun wykonawczy R. Ś. M. E., nie musi być z konieczności kapłanem. Następstwo byłoby tak zarządzone, ażeby opiekunem wykonawczym mógł być dobry Lewita, któryby sprawował urząd dla dobrych Lewitów i Młodocianych świętych, tj. tych, którzy stanowią R.Ś.M.E. Jako ciało religijne. Wierzymy, że w księdze Ezdrasza 2:2 Pan wskazał kto ma być takim następcą, ponieważ w tym cytacie Zorobabel reprezentuje posłańca epifanicznego, jako opiekuna wykonawczego R.Ś.M.E., a Jezus reprezentuje go jako generalnego pastora i nauczyciela R.Ś.M.E. Osiem następnych imion przedstawia ośmiu wodzów z ośmiu grup lewickich: tj. czterech wodzów z czterech grup Kaatytów, dwóch wodzów z dwóch grup Merarytów, i dwóch wodzów z dwóch grup Gersonitów. Następne imię Baana (w hebraj. znaczy żałujący - zasmucony) przedstawia wodza "dobrych Lewitów" i Młodocianych świętych, którzy stanowią ciało religijne zwane R.Ś.M.E. Wierzymy, iż ten wódz pod figurą Baana ma być następnym Pańskim wybranym opiekunem wykonawczym R.Ś.M.E., ale nie następcą generalnego pastora i nauczyciela, tj. nie następnym posłańcem epifanicznym. Wybór na opiekuna wykonawczego jako naszego następcę będzie gwarancją, że majątek nieruchomy, książki, prawo przedruku i pieniądze jako własność R.Ś.M.E. pozostaną nadal własnością tegoż ruchu pod zarządem opiekuna wykonawczego i nie staną się własnością naturalnych spadkobierców posłańca epifanicznego, z których żaden nie ma zainteresowania w Prawdzie, a tym mniej w Prawdzie Epifanii. To będzie gwarancją, że wszelka własność R.Ś.M.E. pozostanie własnością tegoż ruchu pod zarządem opiekuna wykonawczego i z tego powodu czynimy zarządzenie w tej sprawie, o której będzie zadecydowane na konwencji w Detroit, jak już było podane w zawiadomieniu w Present Truth z lutego. Nie powinno być żadnej wątpliwości, kto ma być tym opiekunem wykonawczym, ponieważ wszyscy wiemy kto jest wodzem "dobrych Lewitów" i dobrych Młodocianych świętych, gdyż o tym fakcie było już mówione w Present Truth, jako też i słownie było mówione w różnych zborach. Czujemy się zupełnie bezpieczni radząc za przyjęciem go na opiekuna wykonawczego, ponieważ jest on od Pana naznaczonym wodzem dla dobrych Lewitów i dobrych Młodocianych świętych, którzy będą stanowili członkostwo R.Ś.M.E. po naszej śmierci. Słowo mądremu wystarczy.

TP ’48, 28-29.

Wróć do Archiwum