INTERESUJĄCE PYTANIA

    Pytanie: - Czym jest Ruch Świecko Misjonarski Epifanii w znaczeniu grupy religijnej?

    Odpowiedź: - Ruch Świecko Misjonarski Epifanii jako Kościół jest prawie wszechświatowym stowarzyszeniem, składającym się od 295 do 300 kościołów czyli zborów, którego członkowie wyznają i starają się o wykonywanie zupełnego poświęcenia się Bogu, i z jednostek tego samego wyznania i celów, a które to kościoły (zbory) i jednostki żyją w społeczności, rozwijając się w biblijnej znajomości, charakterze i usłudze, a jako czułe dzieci Boże starają się wspólnie zgromadzać i dopomagać sobie do rozwinięcia w powyżej nadmienionych kierunkach, oraz przyjmują i używają pastora Pawła S.L. Johnsona, jako swego specjalnego wyraziciela nauk biblijnych, opiekuna i dyrektora ich funduszów, majątku, interesu i spraw organizacyjnych, jako odrębnych od ich lokalnych prac, funduszów, interesów i spraw zborowych i jednostkowych.

 

    Pytanie: - Czym jest Ruch Świecko Misjonarski Epifanii w znaczeniu fundacji czyli funduszu na pracę Pańską?

    Odpowiedź: - Ruch Świecko Misjonarski Epifanii jako fundacja jest organizacją, przez którą R.Ś.M.E. jako Kościół ma w swoim posiadaniu fundusze i inne posiadłości organizacyjne i zarządza całym interesem i sprawami organizacyjnymi przez Pawła S. L. Johnsona, który jest pastorem i opiekunem organizacyjnym tegoż ruchu, a jako opiekun ma pod swoim zarządem wszystkie fundusze i inne posiadłości organizacyjne, a także interes i sprawy.

 

    Pytanie: - Co znaczy wyrażenie zgromadzenia domowe (home gatherings)?

    Odpowiedź: - Jest to nazwa, jaką bracia brytyjscy używają na oznaczenie pracy ewangelicznej, jaka bywa zarządzana przez zbór (eklezję) i przeprowadzana w pośród swoich lub sąsiedztwa. Wyrażenie zgromadzenie domowe nasuwa myśl, że są niektórzy co opuścili sferę Prawdy, jako ich symboliczny dom; głównym celem tych zgromadzeń domowych jest, aby takich braci napowrót sprowadzić do sfery Prawdy, jako symbolicznego domu. Nie są to konwencje, ponieważ żaden zbór nie ma prawa zwoływania konwencji. Konwencja, pomiędzy nami, może być zwoływana tylko przez posłańca epifanicznego, albo przez jego przedstawiciela, po uprzednimi porozumieniu się z posłańcem. Zgromadzenia domowe zawierają w sobie dużą dozę tego, cośmy za czasów brata Russella nazywali pracą pozamiejscową (extension work), lecz teraz wysiłki zgromadzeń domowych mają na celu, oprócz przyprowadzania braci napowrót do sfery Prawdy, jako ich domu, również pozyskiwanie ludzi poza Prawdą, naprzód przyprowadzania ich do Prawdy w formie parousyjnej, a później do Prawdy w formie epifanicznej.

 

    Pytanie: - Kto ma prawo urządzać zgromadzenia domowe (home gatherings)?

    Odpowiedź: -Najpierw to prawo należy do zboru, który może zarządzić na zgromadzenie domowe, zapraszając ewangelistów, którzy zostali naznaczeni przez Ruch Świecko Misjonarski Epifanii, ażeby przemawiali na takich zgromadzeniach. Lecz jeśliby zbór zażądał, ażeby posłaniec epifaniczny albo jeden z jego przedstawicieli zarządził na zgromadzenie domowe, w takim razie posłaniec epifaniczny albo jego przedstawiciel miałby prawo wysłać zaproszenie na urządzenia takiego zgromadzenia i ułożyć program mówców z pośród oficjalnie naznaczonych ewangelistów R.Ś.M.E. Ani posłaniec epifaniczny ani żaden z jego przedstawicieli nie miałby prawa zwoływania zgromadzeń domowych, gdyby zbór nie zażądał od nich takiego zwołania; ponieważ zbór jest gospodarzem u siebie i w swojej pracy pozamiejscowej. Ani posłaniec parousyjny nie miał prawa urządzać takich zebrań i naznaczać mówców bez wyraźnego zaproszenia od danych zborów. Radzimy braciom, ażeby nikogo nie zapraszali do przemawiania na zgromadzeniach domowych, gdy kto nie ma oficjalnego naznaczenia jako ewangelista R.Ś.M.E. Zbory mogą jednak naznaczyć któregokolwiek ze swoich zdolnych starszych do przemawiania na pozamiejscowych zebraniach, które są przeznaczone dla publiczności.

 

    Pytanie: - Czy zbór ma prawo do zaproszenia jakiegokolwiek brata, którego uważa za zdolnego do przemawiania, by przemawiał w zborze, lub czy taka mowa musi być zarządzona tylko przez posłańca i epifanicznego lub jego przedstawiciela?

    Odpowiedź: - Ani posłaniec epifaniczny ani żaden z jego przedstawicieli nie mają prawa bez zaproszenia zboru do naznaczania mówcy do wykładu. Zbór ma zupełne prawo do zaproszenia jakiegokolwiek brata do wykładu w rzeczach Prawdy. Dlatego to powodu prosimy zbory, które pragną wizyt pielgrzymskich, ażeby przysyłały swoje zaproszenia po takie pielgrzymskie wizyty do posłańca epifanicznego lub do jednego z jego przedstawicieli, którzy są ustanowieni w odnośnych krajach. Wszakże zdarza się w niektórych razach, że chociaż zaproszenie o pielgrzymską wizytę nie było przysłane, jednakowoż posłaniec Epifaniczny lub jego przedstawiciel wysyłają pielgrzyma, ażeby wstąpił do danego zboru po drodze, lecz nie z pielgrzymska wizytą (nie z wykładem), ale tylko by odwiedzić braci w zborze lub którego z członków zboru na jego zaproszenie. Tak było praktykowane za czasów brata Russella, który dobrze wiedział, ze zbory były bardzo zadowolone, gdy po drodze wstąpił do nich pielgrzym, chociaż z pewnych powodów zaniedbały wysłać zaproszenia. Lecz taki pielgrzym tylko wtenczas miał prawo dania wykładu w zborze, gdy zbór głosował za wykładem. Taką była praktyka naszego Pastora i tej praktyki my się trzymamy, jak również radzimy naszym przedstawicielom, ażeby także to praktykowali. Lecz jak już było zaznaczone powyżej, że takie wstąpienie do zboru by odwiedzić braci nie nazywało się pielgrzymską wizytą, bo nie miało urzędowego zaproszenia, a tylko wtenczas byłoby pielgrzymską wizytą, gdy zbór prosił pielgrzyma do dania w zborze pielgrzymskiego wykładu.

 

    Pytanie: - Czy posłaniec epifaniczny lub jego przedstawiciele mają prawo bez zaproszenia zborowego urządzać pozamiejscowe zebrania, zgromadzenia domowe i pielgrzymskie wizyty, naznaczając mówców na te zebrania?

    Odpowiedź: - Nie mają prawa, gdyż takie czyny byłyby panowaniem nad zborem i nie dozwalanie by zbór rządził się w swojej miejscowości lub w swojej pozamiejscowej okolicy.

 

    Pytanie: - Co znaczy wyrażenie Kościół Powszechny?

    Odpowiedź: - Używamy tego wyrażenia w znaczeniu Kościoła, który jest Ciałem Chrystusowym. Pod tym wyrażeniem nie mamy rozumieć Kościoła składającego się z Maluczkiego Stadka, Wielkiego Grona i Młodocianych świętych, ale używamy je na określenie tylko Maluczkiego Stadka. Nikt nie ma prawa przemawiania do Kościoła, który jest Ciałem Chrystusowym, jeżeli nie jest generalnym starszym, to jest pielgrzymem lub posiłkowym pielgrzymem i członkiem Maluczkiego Stadka.

 

    Pytanie: - Kto ma prawo zwoływania konwencji?

    Odpowiedź: - Tylko posłaniec epifaniczny, lub za jego poradą jego przedstawiciele znajdujący się w różnych krajach. Lecz gdy posłaniec epifaniczny opuści ziemię, to właściwie obrany opiekun wykonawczy będzie mógł zwoływać konwencje, lecz tylko w sprawach gospodarczych.

 

    Pytanie: - Jak zbór może się dowiedzieć, kto jest Ewangelistą w danym kraju?

    Odpowiedź: - Przez pisanie do posłańca epifanicznego, albo do jego przedstawiciela w danym kraju.

 

    Pytanie: - Jak zbór może się dowiedzieć, którzy to są oficjalnie naznaczeni pielgrzymi i posiłkowi pielgrzymi Ruchu Świecko Misjonarskiego Epifanii?

    Odpowiedź: - Przez pisanie do posłańca epifanicznego lub do jego przedstawiciela w danym kraju.

 

    Pytanie: - Jaka jest różnica między konwencją, zgromadzeniem domowym, a pracą pozamiejscową?

    Odpowiedź: - Są tam dość znaczne różnice: (1) Konwencję może zwołać tylko posłaniec epifaniczny lub za jego poradą przedstawiciel jego w danym kraju. Lecz zbory mogą zwoływać zgromadzenia domowe i zebrania pozamiejscowe. (2) Tylko pielgrzymi i posiłkowi pielgrzymi mogą przemawiać na takich konwencjach, z wyjątkiem, że w sympozjach mogą brać udział ewangeliści, tj. ewangeliści z nowych stworzeń albo z Młodocianych świętych; i rozumie się, że pielgrzymi i posiłkowi pielgrzymi, bez względu czy z nowych stworzeń czy z Młodocianych świętych, mogą brać udał w sympozjach, gdy zostaną naznaczeni przez posłańca epifanicznego lub przez jego przedstawiciela w danym kraju. (3) Celem generalnych konwencyj jest budowanie braci; celem zebrań pozamiejscowych jest zainteresowanie nowych osób Prawdą; a celem zgromadzeń domowych jest pozyskanie takich braci do Prawdy, którzy pobłądzili od niej. Inna jeszcze różnica jest ta, że każdy zbór może urządzić zgromadzenie domowe lub zebranie pozamiejscowe, ale nie może urządzać generalnej konwencji. Są jeszcze inne różnice, ale te wystarczą do odróżnienia tych trzech gatunków zebrań. Ponieważ jest bardzo wiele Młodocianych świętych w R.Ś.M.E., niektórzy z nich zostali naznaczeni na pielgrzymów tego ruchu i dlatego mają udział w programie wykładowym na tych konwencjach, chociaż ewangeliści z Młodocianych świętych i nowych stworzeń nie dają wykładów na konwencjach, lecz mogą brać udział w sympozjach, gdy zostaną do tego naznaczeni.

TP ’48, 29-30.

Wróć do Archiwum