PRZESIEWANIE PRZECIWKO OKUPOWI W WIEKU EWANGELII

4 Mojż. 11:1-35; E. tom 9 rozdz. 1

(dokończenie)

    (56) Wyrażenie, że mięso było jeszcze między ich zębami nie pogryzione, gdy gniew Pański okazał się w pladze wyobraża, że zanim lud zdołał przeżuć teorie przeciwne okupowi gniew Pański objawił się wydając pozafiguralny lud w trzech zastosowaniach na utratę Prawdy i Jej ducha a także na przybranie cech złego umysłu i serca co było charakterystyczne w sprzeciwianiu się okupowi (plagą bardzo wielką). Ponieważ plaga w znaczeniu dosłownym powoduje bóle ciała, wyczerpanie i niemiłe uczucie w naturalnym sercu oraz błędne rozumowania i przelotne wyobrażenia w naturalnym umyśle, Bóg posługuje się obrazami plagi, aby symbolizować smutki, utratę Prawdy i Jej ducha, oraz zły stan umysłu i serca objawiający się w przesiewaczach i przesianych. Podobnie jak ludzie dotknięci plagą cierpią ból, znużenie fizyczne i wyobrażają sobie, oraz myślą i mówią najbardziej absurdalne i nielogiczne rzeczy, tak też dotknięci plagą przesiewacze i przesiani doświadczają poważnej straty Prawdy i Jej ducha, wyobrażając sobie i myśląc o najbardziej niedorzecznych i bezsensownych rzeczach. Jak znamienne to jest gdy chodzi o bezsensowne i nielogiczne myśli takich przesiewaczy i przesiewek we wszystkich trzech zastosowaniach figury zwalczania okupu, samo już wspomnienie powyższych systemów błędu należących do każdego z ich zastosowań nam to okazuje. Na przykład, to co powiedzieliśmy o gnostycyzmie z pewnością pokazuje dzikie i przelotne wyobrażenia oraz głupie i nielogiczne rozumowania gnostycznych przesiewaczy i przesianych; to zaś co powiedzieliśmy o ich postępowaniu dowodzi, że gnostycyzm jako symboliczna plaga prowadził swoich zwolenników do smutków, utraty Prawdy i Jej ducha oraz złego stanu serca. Bez wątpienia większość z nas miała kontakty z przesiewaczami i przesianymi przeciwnikami okupu w Żniwie W. Ewangelii i mogła widzieć ich smutki, utratę Prawdy i Jej ducha oraz zboczenia w wyobraźni i rozumowaniu. Ci zaś, którzy mieli bliższy z nimi kontakt wiedzą coś o ich bluźnierczych uczuciach, ich niewdzięcznych i nieoceniających sercach, ich zdradzieckim postępowaniu i zamiarach skoncentrowanych na nich samych. Podczas gdy 2 Tym. 3:1-9 opisuje o wszystkich pięciu klasach poszczególnych przesiewaczy z Parousji i Epifanii, to najgorszą z nich pod względem serca i umysłu jest klasa przesiewaczy występująca przeciwko Okupowi. Złe cechy serca i umysłu, które Św. Paweł przypisuje im w tym tekście nie tylko opisują ich dokładnie jako przesiewaczy serca i umysłu, lecz dają nam dokładny opis pozafiguralnych pięciu plag, w których mniej lub więcej te złe cechy serca i umysłu występują. Jak straszliwą jest taka pozafiguralna plaga: "sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nie trzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych nie miłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkosze raczej miłujący niż miłujący Boga, hipokryci, formaliści, podstępni, bezowocnie uczący się, przeciwnicy Prawdy, umysłu skażonego, odrzucający Prawdę i przez Prawdę odrzuceni nauczyciele głupoty i publicznie objawieni szerzyciele błędów!" "W radę ich niechaj nie wchodzi dusza moja, a ze zgromadzeniem ich niech się nie jednoczy sława moja!" (1 Moj. 49:6). I dał im czego żądali, a wszakże przepuścił chudość w duszę ich (ang. przekł.) - Psalm 106:15.

    (57) Nazwanie miejsca Kibrot - Hataawa (groby żądzy), w którym został pochowany lud pożądający mięsa przedstawia określenie stanu, do którego zostali w pozafigurze pożądliwi umysłowo doprowadzeni przez tych, którzy przezwyciężyli przesiewanie i podobne do plagi stan serca i umysłu. Ten stan był grobem dawnej pozycji jaką pożądliwi zajmowali przed Panem. Niektórzy z nich pomarli jako członkowie Małego Stadka i byli symbolicznie pogrzebani w stanie Utracjuszy Koron. Niektórzy z tych drugich pomarli jako Utracjusze Koron i zostali symbolicznie pogrzebani w stanie Wtórej Śmierci. Niektórzy z przesiewaczy i przesianych (w czasie Żniwa W. Ewangelii) pomarli jako Młodociani Godni i byli pogrzebani w stanie próbnie usprawiedliwionych. Niektórzy z nich pomarli jako próbnie usprawiedliwieni i zostali pogrzebani w stanie pozafiguralnego obozu. Niektórzy zaś z obozujących umierali jako tacy i byli pogrzebani w stanie pogańskiego świata. Tak, takim był pozafiguralny stan Kibrot - Hataawa we wszystkich trzech zastosowaniach. Proces symbolicznego grzebania był bolesną sprawą dla pozostałych, tak jak pozostający krewni smucą się przy śmierci i pogrzebie swych ziemskich krewnych. Wielu z nas zna te smutki z doświadczenia. Jak jest pokazane w 3 Moj. 10:6, 7 to opłakiwanie wśród kapłaństwa nie powinno przyjmować form pozafiguralnie zabronionych: 1) odkrywanie głów - Jezus nie powinien odrzucać Bożego kierownictwa, ani Kościół nie powinien odrzucać kierownictwa Jezusowego; 2) rozdzieranie szat - Jezus i Kościół nie powinni zadawać szkody swym władzom urzędowym i łaskom duchowym i 3) opuszczenie namiotu zgromadzenia - Jezus i kościół nie powinni ustępować ze Swej służby kapłańskiej i udawać się za odrzuconymi drogą ich grzesznych postępków. Koniec pozafiguralnych doświadczeń pożądania jest przedstawiony przez wyruszenie ludu z Kibrot - Hataawa. Posuwanie się po drodze do Hazerotu przedstawia postęp w łasce, znajomości i służbie, przygotowujących się do bolesnych doświadczeń przedstawionych przez ich przebywanie w Hazerocie, które jak nasze badanie 4 Moj. 12 wykazuje przedstawia ciężkie doświadczenia ludu Bożego z sekciarstwem wielkim i małym. Hazerot (wioski) przedstawia sekciarstwo, bo wiele wiosek razem tworzy miasto, rząd sekciarsko - religijny, a każda z nich małą sektę.

    (58) Zakończyliśmy nasze badanie 11 rozdziału z 4 Księgi Mojżesza. Dzięki temu badaniu dowiedzieliśmy się m.in., że Bóg przez figury biblijne dał nam wśród innych rzeczy prorockie przepowiednie dot. spraw zawartych w dziejach Kościoła. Dalsze badania figur pokażą nam, że Bóg dał nam w figurach pełną historię prawdziwego i nominalnego Kościoła oraz ich wzajemnych kontaktów i stosunków z innymi instytucjami w świecie. Na ogół historia Kościoła przedstawiona przez historyków podaje nam dzieje nominalnego Kościoła, a bardzo mało mówi o dziejach Kościoła prawdziwego. Kiedy zrozumiewamy historyczne figury Kościoła, to uczymy się odszukiwać wydarzenia w historii kościelnej, które dotyczą zarówno prawdziwego jak i nominalnego Kościoła, w ten to sposób otrzymujemy dokładne zrozumienie historii prawdziwego ludu Bożego. Ta znajomość da nam możność odrzucenia wielu fałszywych przedstawień podawanych przez nominalny lud, odnośnie prawdziwego ludu i sług Bożych cierpiących od nominalnego ludu Bożego i pozwoli nam odzyskać prawdziwą historię ludu Bożego spośród nagromadzeń historyków piszących na temat dziejów Kościoła, jak również wyśledzić prawdziwy bieg wydarzeń dot. ludu Bożego. Poznanie tych trzech rzeczy jest jednym z naszych celów badania figur, szczególnie z 4 Ks. Mojżesza. Jeśli odpowiednio będziemy ją badać to stosownie do tego odniesiemy błogosławieństwo, ponieważ te badania stanowią niezbędne przygotowanie do właściwego zrozumienia księgi Objawienia. Oby Bóg błogosławił nam w badaniach Jego Słowa we wszystkich jego częściach, a więc i w częściach figuralnych!

 

PYTANIA BEREAŃSKIE

(56) Co jest przedstawione przez wyrażenie w. 33? Jakich rzeczy dokonuje plaga w znaczeniu dosłownym względem swych ofiar? Co figurują te cztery rzeczy? Jak błędy gnostycyzmu wskazują na to gdy chodzi o stan umysłowy? Jak ich zachowanie wskazuje na stan serca? Co osobisty kontakt z przeciwnikami okupu okazywał w tej sprawie? O jakich klasach przesiewaczy opisane mamy w 2 Tym. 3:1-9? Która klasa z nich jest najgorsza? Jakie dwie cechy charakteru przesiewaczy przeciwko okupowi podaje 2 Tym. 3:1-9? Jak straszliwą jest ta pozafiguralna plaga? Jaką modlitwę można by tu w sposób właściwy zastosować?

(57) Co jest figurowane przez to, że miejsce, na którym pogrzebany był lud pożądający mięsa nazwane było Kibrot - Hataawa? Jaki w rzeczywistości był stan pożądliwych? Jak się rzecz miała z przeciwnikami Okupu z Małego Stadka? Z Utracjuszami Koron? Z Młodocianymi Godnymi (w czasie Parousji)? Z próbnie usprawiedliwionymi? Z obozującymi? Jaki wpływ miały te grzebania na tych co je przeżyli w figurze i pozafigurze? W jaki sposób wielu z nas zna oba te rodzaje smutku? Jakie trzy rzeczy były zabronione figural-nemu i pozafiguralnemu kapłaństwu według. 3 Moj. 10:6, 7? Co jest pierwszą z tych rzeczy w figurze i pozafigurze? Drugą? Trzecią? Co jest figurowane przez oddalenie się ludu od Kibrot - Hataawa? Przez jego zbliżenie się do Hazerotu? Co jest figurowane przez jego przebywanie w Hazerocie? Co to wykazuje? Jak można tę myśl uzyskać z samego słowa "Hazerot"?

(58) Co kończy nasze obecne badanie? O czym m.in. dowiedzieliśmy się z niego? Co dalsze badanie figur nam pokaże? Co na ogół historia Kościoła przedstawiana przez zwykłych historyków Kościoła opowiada? O czym mówią oni bardzo mało? Do czego odnoszą się figury pod tym względem? Do czego prowadzi ich zrozumienie? Jakie trzy rzeczy pozwoli nam uczynić ta znajomość? W jaki sposób poznanie tych trzech rzeczy łączy się z celem naszego badania figur a w szczególności figur z 4 Moj.? Co będzie naszym błogosławieństwem w tych studiach? Jaka modlitwa będzie odpowiednia w tych okolicznościach?

TP ’59, 10-15.

Wróć do Archiwum