PYTANIA I ODPOWIEDZI

    Pytanie: Dlaczego zrobiono umywalnię ze zwierciadeł niewiast zgromadzających się i usługujących (2 Moj. 38:8), a nie z innych rzeczy?

    Odpowiedź: Bez wątpienia, iż w różnych zarysach tej całej sprawy znajduje się pewne figuralne znaczenie. W czasie gdy umywalnia (w polskiej Biblii "wanna") została z tych zwierciadeł zrobiona, przybytek, w którym Aaron i jego synowie sprawowali ofiary itd., jeszcze nie istniał, i o ile nam wiadomo, żadne niewiasty nie usługiwały przed takim przybytkiem. Dlatego namiot, o którym tu jest mowa, nie jest przybytkiem, który był po raz pierwszy wystawiony kilka miesięcy później (2 Moj. 40:1-33), lecz zdaje się oznaczać szczególny namiot używany przez Mojżesza jako miejsce spotykania się z Bogiem w sprawach dot. Ludu, zanim właściwy przybytek, o którym zwykle mówimy, był zbudowany (2 Moj. 33:7-12). Trzeba wiedzieć, że słowo niewiasty (2 Moj. 38:8) jest podane w angielskiej Biblii kursywą, co znaczy, że nie ma odpowiadającego słowa w języku hebrajskim. Imiesłów wyrazu zgromadzające (czyli usługujące) występuje w formie żeńskiej liczby mnogiej i dlatego musi być tutaj umieszczone pewne słowo żeńskie. Dla poniżej podanej przyczyny wierzymy, że słowo panny byłoby lepsze, aniżeli niewiasty. Jak już podaliśmy w tym piśmie (T.P. `28, 73; par. 2), umywalnia wyobraża Biblię, z tego punktu widzenia, że posiada w sobie prawdy oczyszczające. Podstawa umywalni wyobraża Stary Testament, a miednica, czyli górna część, Nowy Testament. Słowo maroth, przetłumaczone zwierciadła (2 Moj. 38:8), jest liczbą mnogą słowa marah, które jest wszędzie tłumaczone na słowo widzenie. Gdy zapytamy się, z czego składa się Biblia, to musimy odpowiedzieć: z natchnionych poglądów, reprezentacji, obrazów, lub przedstawionych myśli Boskich - danych od Boga widzeń. Dlatego zwierciadła, z których umywalnię zrobiono, wyobrażają te poglądy, reprezentacje, obrazy, lub przedstawienia myśli Boskich. Dlatego więc były użyte zwierciadła, aby te rzeczy wyobrażały, ponieważ odbijały podobieństwa tego, co się wokoło nich znajdowało, tak jak i myśli Boże odbijają podobieństwa tych osób, wypadków i rzeczy, jakie znajdują się w ich obrębie. Ci, którzy usługiwali tymi rzeczami Kościołowi, były to pewne poświęcone osoby - panny (Mat. 25:1-12; Obj. 14:4) - słudzy Boga, tak w czasach Starego, jak i Nowego Testamentu (1 Piotr 1:12; 2 Piotr 3:15, 16), którzy w wykonywaniu takiej służby zgromadzali się, czyli usługiwali, albo przewidująco, jak to czynili pisarze Starego Testamentu lub aktualnie jak pisarze Nowego Testamentu przed pozafiguralnym Przybytkiem - Kościołem. Dlatego Pan Bóg rozkazał zrobić tę umywalnię ze zwierciadeł usługujących panien, ponieważ te zwierciadła trafnie wyobrażają te rzeczy, tj. myśli Boże, z których Biblia - pozafi-guralna umywalnia - była zrobiona. Pan Bóg rozkazał uczynić tę umywalnię ze zwierciadeł panien, które zgromadzały się, czyli służyły przed drzwiami namiotu, ponieważ takie panny przedstawiają poświęconych sług Bożych, którzy pisali Biblię zgromadzając się, czyli usługując przewidująco albo aktualnie przed Kościołem. Przyczyna, dlaczego miedzi nie użyto w innych formach do wyrobienia umywalni, jest prawdopodobnie ta, iż miedź w takich formach nie byłaby odpowiednią do wyobrażenia Biblii utworzonej z obrazów odnośnych osób, rzeczy, wypadków itd.

    /P.30, III/.

TP ’59, 27-29.

Wróć do Archiwum