SPRAWOZDANIE Z WIECZERZY PAΡSKIEJ Z ROKU 1958

    PoniΏej podajemy statystykκ z Wieczerzy Paρskiej, ktσrΉ obchodzili bracia, gdzie bra³o udzia³ co najmniej 10 osσb. W ogσlnoœci 232 zbory poda³y nam sprawozdania z tego œwiκtego obrzΉdku, ogσlna liczba uczestnikσw w pamiΉtce Wieczerzy Paρskiej wykazuje lekki wzrost w stosunku do liczby podanej w zesz³ym roku. Wszystkie wskazujΉ na PaρskΉ obecnoœζ i Jego b³ogos³awieρstwo. Radujemy siκ z tego i dziκkujemy Bogu. Oby nasza ocena Baranka Wielkanocnego nigdy nie zmniejszy³a siκ, ale przeciwnie, mog³a coraz wiκcej wzrastaζ w miarκ jak staramy siκ we wszystkich rzeczach wype³niaζ wiernie wolκ Ojca odnoszΉcΉ siκ do nas!

£σdŸ, Polska .…………………...187
Poznaρ, Polska .………………...175
Lublin, Polska .…………………..69
Szopienice, Polska .……………...60
Bydgoszcz, Polska .……………...59
Uciechσw, Polska.………………..55
Auchel, Francja.………………….53
Bruayen-Artois, Francja.…………50
Araucaria, Brazylia. ……………..44
Warszawa, Polska .………………44
Denain, Francja. …………………43
Wroc³aw, Polska .………………..41
Lens, Francja .……………………40
Philadelphia, Pa. ..………………..40
Be³Ώec, Polska .…………………..38
LeΏachσw, Polska .………………38
£osiniec, Polska .………………...37
Trinidad, B.W.I………………...37
Thottakadu, Indie .……………….36
Katowice, Polska .……………….35
Krakσw, Polska .…………………35
Kingston, Jamajka .………………34
Luboρ, Polska .…………………..33
DΉbrowa Gσrn., Polska …………..32
Gκbiczyna, Polska………………..32
Januszkowice, Polska …………….32
Czeskie Nowe, Polska ……………28
GrudziΉdz, Polska ………………...28
Zaroœle, Polska …………………...28
Charleroi, Belgia …………………26
Model, Polska ……………………26
Springfield, Mass. ………………...26
WΉgrowiec, Polska………………..26
Hyde, Anglia ……………………..25
Bartons, Jamajka …………………24
Bukowina, Polska ………………...24
Dominσw, Polska ………………...24
Muskegon, Mich. ………………...24
Paary, Polska ……………………..24
RΉbino, Polska …………………....23
Wσlka NiedŸ., Polska …………….23
Buffalo, N.Y. ……………………..22
Cewkσw, Polska ………………….22
Isle Jourdain, Francja ……………..22
Jersey City, JN ……………………22
Œwidnik, Polska …………………..22
Ateny, Grecja …………………….21
Chicago, III ……………………... 21
Curitiba, Brazylia ……………….. 21
Los Angeles, Calif. ……………… 21
Piotrkσw, Polska ………………… 21
Rdutσw, Polska………………….. 20
Arras, Francja…………………… 19
Georgetown, Br. Giuana………… 19
Amay, Belgia …………………… 18
Kκdzierzyn, Polska ……………… 18
Konin ―agaρski, Polska ………… 18
Janσw, Polska …………………… 17
Lichtajny, Polska ………………... 17
Nienadσwka, Polska …………….. 17
Panama, Panama ………………... 17
Barlin, Francja …………………... 16
£κki Wielkie, Polska ……………. 16
Miami, Fla. ……………………… 16
Rydzyna, Polska ………………… 16
Paym., Francja …………………... 15
G³ogowa, Polska ………………… 15
ParyΏ, Francja …………………… 15
Dampremy, Belgia ……………… 14
Falmouth, Jamajka ……………… 14
Gdaρsk, Polska………………….. 14
Grand Rapids, Mich. ……………. 14
Szczecin, Polska ………………… 14
Tirnvalla, Indie ………………….. 14
Dobry³σw, Polska………………... 13
Londyn, Anglia ………………….. 13
New Haven, Conn. ……………… 13
Paramaribo, Suriname …………... 13
B³aΏowa, Polska…………………. 12
Hemet, Calif. ……………………. 12
Mulakulam, Indie ……………….. 12
Ostrσw, Polska ………………….. 12
Pittsfield, Mass. …………………. 12
Radom, Polska ………………….. 12
Mocho, Jamajka ………………… 11
Oleszyce, Polska ………………… 11
Ostrzeszσw, Polska ……………… 11
Trenton, Fla. …………………….. 11
West Frankfurt, III ………………. 11
Barbados, BWI ………………….. 10
ChodzieΏ, Polska ………………... 10
Grzκda, Polska …………………... 10
Harkers Hall, Jamajka ………….... 10
Proœna, Polska …………………... 10
Rzeszσw, Polska ………………… 10
Sturtevant, Wis. …………………. 10
Taft, Texas ………………………. 10
Tulsa, Okla. ……………………... 10

TP ’59, 57-58.

Wrσζ do Archiwum