ROCZNE SPRAWOZDANIE Z FRANCJI I BELGII

    Drogi bracie Jolly: Łaska i pokój! Na nieszczęśliwy widok społeczeństwa ludzkiego, które coraz więcej jest niezrównoważone (albo obłąkane), i w którym nieprawość w różnych jej formach coraz więcej przeważa, nasze serca często w ciągu tego roku zwracały się do tekstu rocznego godła! Nasz drogi Zbawiciel, tylko On „ma słowa żywota wiecznego”! Tak samo, tylko badanie i praktykowanie Jego Słowa oraz działalność w Jego świętej służbie może nas zachować od wszelkich pokus nowoczesnych przeciwnika i od zniechęcenia. Przeto, siejmy dobre nasienie a wyniki tego pozostawmy w rękach Pańskich!

    Statystyka, jako całość, wykazuje lekki wzrost w działalności tutejszych braci, pomimo poważnej choroby naszego drogiego Pielgrzyma br. Hermana. Z przyjemnością zaznaczam, że prośby o literaturę napływają do nas z niektórych okolic po raz pierwszy i to w niespodziewany sposób. Czy jest to wynikiem rozdawania ulotek przez braci podczas ich podróży, czy wynikiem pracy względem osób dotkniętych żałobą, czy też wynikiem innych wysiłków? Jedynie Pan wie. Zdaje się, że Pan przez to zachęca nas wszystkich do wykorzystania sposobności rozdawania ulotek podczas nawet najmniejszych naszych wyjazdów. Praca wyświetlania filmów biblijnych polepsza się w miarę tego, jak operatorzy czynią postępy w przedstawianiu komentarzy do obrazów nieruchomych. Liczba pielgrzymów posiłkowych i ewangelistów tak francuskich, jak i polskich, wzrosła, i dalej będzie wzrastać, jeśli Bóg dozwoli, w miarę jak potrzeby tego będą wymagały, koronując tym sposobem pracę szkoły proroczej. Tylko stan naszych dzielnych kolporterów i strzelców pozostaje bez większych zmian. Praca względem osób dotkniętych żałobą postępuje naprzód na niwie Pańskiej języka francuskiego i polskiego, pragnęlibyśmy aby wszyscy bracia, szczególnie ci, którzy nie są w stanie brać udział w innej służbie, mogli skorzystać z tego wspaniałego przywileju, który pozwala nam pocieszać serca skruszone i równocześnie prowadzić walkę przeciwko pozafiguralnym Zebie i Salmanowi.

    Poza obfitymi błogosławieństwami, które zlała na mnie i s. Caron podróż do Polski - którą odbyliśmy w sierpniu, to samo świadczy nasz drogi br. Stachowiak i inni bracia w Polsce, że i dla nich ona była obfitym błogosławieństwem - wzbogaciła mnie w cenne lekcje. Odczuwałem radość, znajdując tam niewymowną miłość braterską, entuzjastyczną gorliwość, pragnienie i łaknienie Prawdy. Bracia często są biedni w dobra ziemskie a nawet w literaturę Prawdy, lecz za to bogaci w wierze, szukający z wielką gorliwością wszelkich sposobności gromadzenia się (Psalm 133:1). Byłem świadkiem faktów, które już dawno podał br. Johnson, a które zdawały się dla mnie wówczas prawie niewiarygodne, że bracia przychodzą z bardzo daleka i to często w warunkach trudnych, aby zaznać radości z brania udziału w konwencjach. Ja również doznałem pewnego wstydu za braci z Francji i Belgii, którzy zaniedbują zebrania z błahych powodów. Szczęśliwi wprawdzie są nasi drodzy bracia polscy, że chociaż często są prawie lub całkowicie pozbawieni literatury, to jednak mają powodzenie, przy pomocy Pańskiej, w rozwijaniu miłości do wspólnych zebrań w celu słuchania nauki Słowa Bożego! Cierpienia jakich doznali, wcale ich nie zniechęciły, ale często służyły do zniszczenia ich samolubstwa i ozdobienia charakteru.

    Z końcem mej działalności zawodowej, inna działalność wzrasta, która zaczęła się 30 lat temu, tj. stałe służenie Panu, Prawdzie i braciom. Oby wszyscy drodzy bracia będący w Świecko Domowym Ruchu Misjonarskim w całym świecie, a szczególnie Ty drogi Bracie, pamiętali o mnie w swych modlitwach! Amen! Jeszcze raz z radością przekazuję najpierw Tobie, potem członkom Domu Biblijnego i wszystkich drogim braciom w całym świecie, chrześcijańskie pozdrowienia od wszystkich braci z Francji, Belgii i Szwajcarii.

    Twój miłujący Cię brat i sługa, Marcel Caron.

 

PODSUMOWANIE NASZEJ PRACY WE FRANCJI I BELGII

od 1 października 1957 do 30 września 1958

Korespondencja - Francuskie pole działalności - Polskie pole działalności

Otrzymano listów i pocztówek .............. 909 - 232
Wysłano listów i pocztówek .............. 946 - 317

Cyrkulacja literatury - Francuskie pole działalności - Polskie pole działalności

La Verite Presente, Ter.Prawda ................. 1.903 - 1.455
Sztandarow Biblijnych (w francuskim języku) 1.739 - 206
Ulotek Czy wiesz? .................................... 17.100 - 235
Tomow parousyjnych "Wykłady Pisma Św." 167 - 17
Manien . ................................................ 18 - 1
Książek Życie - Śmieć - Przyszłe życie .... 65
Proszur o (Piekle, Spirytyzmie i Cieniach Przybytku) 96 .
Broszur (z tomu 1) ..................................... 1.049 - 92
Broszur Gdzie są umarli ............................. 1.122 .
Listow do domów dotkniętych żałobą wysłano 970 - 160
Broszur o żydowskich widokach i nadziejach oraz o Naukach świadkow Jehowy 158 - 61
Śpiewnikow (bez nut 31) ............................... 271 - 90
Biblii .................................................. 42 - 8

Służba pielgrzymów i ewangelistów

Pielgrzymów .............................................. 2 - 1
Pielgrzymów posiłkowych ................................ 4 - 1
Ewangelistów ............................................. 2 - 3
Kilometrów odbytych w podróżach ......... 21.916 - 9.720
Zebrań półpublicznych ....................................... 7 - 2
Osób biorących w tych zebraniach udział ... 752 - 265
Domowych zebrań ........................................ . 464 - 389
Osób biorących w nich udział ................... 16.224 - 5.557

FINANSE

Fundusz Prawdy - Francuski - Polski

Dochód

Nadwyżka z ostatniego roku .............. 2.517 - 571.080 franków
Datki i prenumerata ............. 861.348 - 249.022
Datki z Domu Biblijnego ............... 22.554
Sprzedaż książek ……........ 95.979 - 16.985
Razem ............. 982.398 - 837.087

Rozchód

Literatura, biuro ......... 355.522 - 196.130
Na pielgrzymów ......... 197.898 - 197.130
Na fundusz książkowy ................ 350.000
Razem ......... 903.420 393.260

Nadwyżka w Funduszu Prawdy ........ 78.978 - 443.827

Fundusz książkowy

Dochód

Nadwyżka z ostatniego roku ......................... 117.904 - 17.170
Sprzedaż książek ......................... 329.117
Przelanie z funduszu Prawdy ........................ 350.000
Razem ....................... 797.021 - 17.170

Rozchód

Drukowanie broszur i śpiewników ................ 765.273
Nadwyżka w Funduszu Książkowym ………….. 31.748 - 17.170

(420 franków równa się 1 dolarowi)

TP ’59, 72-76.

Wróć do Archiwum