KRÓLESTWO BOŻE

(E. tom 17, rozdział 5)

(dalszy z T.P. 1961, 72)

    JEZUS porównuje zrodzonych z Ducha Świętego do wiatru. Powiedział przez to Nikodemowi, że ci, którzy będą zrodzeni z Ducha Św., staną się niewidzialnymi, mówiąc, iż tak jak wiatr przychodzi i odchodzi choć nikt wiatru nie widzi, ale wie o jego obecności nie dzięki wzrokowi lub innym zmysłom, lecz na podstawie jego skutków, tak i zrodzeni z Ducha będą poznawani choć niewidzialni (Jana 3: 8). On powiedział także Faryzeuszom, że członkowie klasy Królestwa będą niewdzialni, gdy przyjdą by królować na ziemi, wyrażając się, iż Królestwo nie przyjdzie "z postrzeżeniem" - w sposób zewnętrzny, widzialny, jak to jest zaznaczone marginesowo. Nikt też nie będzie mógł ukazać jego Władców wzrokowi innych, mówiąc: "spójrz tu" albo "spójrz tam", a to z tego powodu, że będą oni niewidzialnymi, chociaż będą, wewnątrz was" (literalnie wpośród was; Łuk. 17:20, 21). Żadna ludzka istota nigdy nie będzie mogła widzieć klasy Królestwa, która składając się z duchowych istot Boskiej natury w stanie uwielbionym, będzie zupełnie niewidzialna dla ludzkiego wzroku, jak niewidzialni są aniołowie Boży. Ktoś mógłby się jednak zapytać odnośnie tego Królestwa, czy to możliwe aby byli niewidzialni Władcy? Odpowiadamy, że i obecnie istnieje niewidzialne Królestwo rządzące światem, a jest nim królestwo Szatana i jego aniołów (Mat. 12:24-28; Łuk. 4:5-7; Jana 14:30; 16:11; 2 Kor. 4:4; Efez. 2:2; 6:11, 12) Wiemy bowiem nie tylko z Biblii ale również z czynności światowego imperium, że Szatan i jego upadli aniołowie stanowią królestwo rządzące obecnie złym światem (Kol. 1:13; Gal. 1:4). Stąd wynika, że nie jest niemożliwym lub nieprawdopodobnym, by Królestwo Boże - Jezus i Kościół było niewidzialne w czasie swych rządów na ziemi. Poddanych Szatana stanowi ludzkość w ogólności, którą kontroluje on politycznie przez władców politycznych, socjalnie przez władców w społeczeństwie i finansowo przez trusty, korporacje, spółki itd. Nad swymi poddanymi Szatan rządzi despotycznie jako tyran i wykonawca Boskiego wyroku, chociaż Bóg nie wyznaczył go by był władcą, ale on sam przywłaszczył sobie tę władzę jako uzurpator w sposób niewidzialny. My tylko widzimy skutki jego władzy z tego co on czyni. Wiemy bowiem, że bez litości niszczy on władców politycznych, socjalnych i finansowych oraz ich organizacje przedsiębiorcze, korporacje, syndykaty itd., gdy nie służą one jego celom. Czyniąc to Szatan nie musi się okazywać w sposób widzialny lecz przez czyny, które mogą być zauważone przez ludzi. Z tego to powodu niewidzialne królestwo Szatana, zagrabione rodzajowi ludzkiemu w czasie przekleństwa, a szczególnie w Drugim Złym Świecie - od potopu aż do Wtórego Przyjścia Chrystusa, a specjalnie niewidzialność tego królestwa, ilustruje, jakie będzie Królestwo Boże gdy ono zapanuje nad ziemią. Chrystus Głowa i Ciało będzie obecny lecz niewidzialny w Boskiej naturze, mający nieśmiertelność i nieskazitelność. Członkowie klasy Chrystusa nie będą widziani przez ludzi ani przed, ani podczas, ani też nigdy po Tysiącleciu, tak jak Jezus wyraził to w Ew. Jana 14:19: "Jeszcze maluczko, a świat mię już więcej nie ogląda". Wynika stąd, że jest niemożliwą i nieprawdopodobną rzeczą, by Królestwo Boże - Jezus i Kościół - było widzialne w czasie swych rządów nad ziemią.

    Pomocnikami Jezusa i Małego Stadka, Oblu-bienicy Baranka, w duchowej i niewidzialnej fazie Królestwa, będzie Wielkie Grono, opisane w Obj. 7:9-17 i 19:1-9. Klasa ta składa się z tych, którzy byli wezwani by być członkami Oblubienicy Chrystusowej, lecz którzy mniej albo więcej okazali się niegodnymi nagrody tego Wysokiego Powołania. Są oni jednak nagrodzeni za swą stosunkową wierność przez otrzymanie zaproszenia na Weselną Wieczerzę Baranka (Obj. 19:9). Nie należą oni do świata ludzkości, który otrzyma życie jako dzieci Wtórego Adama i Wtórej Ewy podczas tysiącletniego Dnia Sądu, w czasie Restytucji, w Dniu Odrodzenia, kiedy Syn Człowieczy usiądzie na stolicy chwały Swojej (Mat. 19:28), ponieważ oni będą obecni na Wieczerzy Weselnej przed poczęciem i zrodzeniem świata ludzkości w jego odrodzeniu do życia. Wielkie Grono należy do zbawienia z Wieku Ewangelii, jako klasa usprawiedliwionych przez wiarę, którzy niedoskonałości swych ciał mają przykryte szatą Chrystusowej sprawiedliwości. Szatę tę przez brak staranności zbrudzili oni kontaktem ze światem, lecz jako klasa przywrócą ją do stanu czystości w okresie wielkiego ucisku (Obj. 7:14). Nie dane im będzie miejsce na tronie, lecz przed tronem (w. 15) jako pozafiguralnym Lewitom (którzy nie mieli dziedzictwa w ziemi - 5 Moj. 18:1, 2) i Szlachcie, a więc nie należącym do klasy restytucyjnej, wyobrażonej przez dwanaście pokoleń Izraela wyjąwszy Lewitów. Wielkie Grono jako pozafiguralni Lewici ma służyć Bogu w dzień i noc w Jego świątyni (w. 15) Członkowie tej klasy są załączeni pomiędzy nasieniem Abrahama jako "gwiazdy na niebie" ze względu na wielkie mnóstwo (1 Moj. 15:5; 22:17), jako część duchowej fazy Królestwa, która będzie niewidzialna dla ludzkości.

ZIEMSCY PRZEDSTAWICIELE KRÓLESTWA

    Właściwa klasa Królestwa - Jezus i Kościół - niewidzialna w czasie swych rządów dla ludzkości, będzie reprezentowana przez widzialnych doskonałych ludzi po całej ziemi. Tymi ludźmi będą Starożytni Godni i Młodociani Godni. Podobnie Szatan i jego upadli aniołowie w czasie swych rządów byli widzialnie reprezentowani przez pewnych ludzi, takich jak: tyrani ciemiężący ludzkość, fałszywi religijni nauczyciele i łupieżcza arystokracja, którzy przez szatańskie oszustwo głosili, że wykonują władzę na podstawie Boskiego Prawa. Szatan kierował takimi osobami przez ich egoistyczne i grzeszne pragnienia, przez ich błędy i ignorancje powodując, że czynili to czego on chciał dokonać, a także, że czynienie tego było dla nich korzystne, a przeszkadzał w wykonywaniu tego, czego on nie chciał czynić, zaś w wypadku gdyby to czynili, okazywało się to dla nich zgubne. Kontrolował ich zatem przez egoizm, ignorancję, błąd i zło. A więc byli oni przedstawicielami jego władzy. Lecz Starożytni i Młodociani Godni zanim staną się widzialnymi przedstawicielami rządzącego Królestwa Niebieskiego na ziemi (1 Moj. 13:14, 15; Dz. Ap. 7:5; Żyd. 11:39, 40), muszą wykazać przez swą wierność w czasie próby życia, lojalność względem prawdy i sprawiedliwości. Dopiero wtedy będą oni odpowiedzialnymi przedstawicielami niewidzialnych Władców przyszłego Wieku. Zostaną oni książętami - nie królami - którzy w sądzie, prawdzie i sprawiedliwości będą panowali (Iz. 32:1). Starożytni Godni będą książętami - nie królami - nad całą ziemią (Ps. 45:17), a za towarzyszy mieć będą Młodocianych Godnych (Joela 2:28). Oni dostąpią lepszego niż świat zmartwychwstania (Żyd. 11:35), lepszego w tym znaczeniu, że obudzą się doskonali na początku rządów Chrystusa. Starożytni i Młodociani Godni będą podległymi władcami pod Chrystusem; świat zaś nie tylko nie będzie rządził, lecz będzie podlegał Godnym stopniowo doskonaląc się podczas Tysiąclecia, aż osiągnie pełną doskonałość przy jego końcu. Członkowie tych dwóch klas będą dla świata widzialnymi władcami, których będzie on uznawał, szanował i słuchał. Z powodu tych wszystkich rzeczy ich zmartwychwstanie jest lepszym aniżeli świata.

DWIE FAZY KRÓLESTWA

    Na podstawie faktu, że Jezus i Jego Wierni będą niewidzialnymi Królami w czasie Tysiąclecia, podtrzymywanymi przez Wielkie Grono na poziomie duchowym, stanowiące podległą i niewidzialną szlachtę, oraz na podstawie faktu, że Starożytni i Młodociani Godni będą widzialnymi przedstawicielami niewidzialnego Królestwa, możemy mówić, iż Królestwo Boże ma dwie fazy - jedną niewidzialną, niebieską, drugą zaś widzialną, ziemską. Jezus i wierny Kościół podtrzymywani przez Wielkie Grono stanowią niewidzialną niebieską fazę Królestwa, zaś Starożytni Godni podtrzymywani przez Młodocianych Godnych stanowią jego widzialną lub ziemską fazę. O tych dwóch fazach Królestwa Pismo Św. często mówi jako o różnych i odrębnych, jak to wykażą następujące przykłady.

    Niekiedy dwie fazy Królestwa są przedstawione przez Syon i Jeruzalem, jak np. w księdze Izajasza 2:3: "I pójdzie wiele ludzi, mówiąc [wiele ludzi spośród narodów ziemi, którzy (całe narody) w Wieku Tysiąclecia uznają, że Jezus i Kościół panują nad ziemią, ogłosi ogólną proklamacje między sobą, mówiąc]: Pójdźcie a wstąpmy na górę [Królestwo] Pańską [Królestwem Bożym jest Chrystus i Jego Kościół], do Domu Boga Jakubowego [Chrystus Głowa i Ciało jako przedstawiciel Cielesnego Izraela, który jest tutaj przedstawiony przez Jakuba], a będzie nas uczył dróg swoich [pouczy nas o Swoich doktrynach, przepisach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach, historii i typach - o wszystkim, co będzie wymagane do nauczenia się w owym czasie], i będziemy chodzili ścieżkami Jego [będziemy postępować według wskazówek jakie On nam poda]; albowiem z Syonu wyjdzie zakon [Syonem jest Chrystus i Kościół, niewidzialny departament wykonawczy, wszechmocnie królująca potęga Królestwa], a słowo Pańskie z Jeruzalemu [tym Jeruzalemem będą Starożytni i Młodociani Godni jako widzialna faza Królestwa]".

    Izajasz 62:1, 2 również wspomina o obydwóch fazach Królestwa: "Dla Syonu milczeć nie będę, a dla Jeruzalemu nie uspokoję się, dokąd sprawiedliwość jego nie wynijdzie jako jasność, a zbawienie jego jako pochodnia gorzeć nie będzie. I oglądają narody sprawiedliwość twoje, i wszyscy królowie sławę twoje; i nazwą cię imieniem nowem, które usta Pańskie mianować będą". Przemawiającym jest tutaj Jehowa. Syon oznacza Chrystusa i Kościół, przy czym w pewnym sensie jest tu objęte i Wielkie Grono jako ich towarzysze w niewidzialnej fazie Królestwa. Bóg mówi, że dla Syonu milczeć nie będzie, czyli nie pozostanie bezczynnym, a dla Jeruzalemu (widzialna faza Królestwa - Starożytni i Młodociani Godni) On nie uspokoi się, tzn. nie przestanie wykonywać to co zamierzał uczynić, dopóki nie wynijdzie spra-wiedliwość jako światłość, czyli aż sprawiedliwość, którą Chrystus i Kościół zaprowadzą pomiędzy ludźmi będzie tak jasna i czysta, że nikt nie pobłądzi od niej, ale będzie się na nią zapatrywał jako na rzecz zupełnie rozumną, zrozumiałą i jasną; a oprócz tego dopóki zbawienie jako pochodnia gorzeć nie będzie (Tą pochodnią jest Słowo Boże. Rzeczy jakie były pisane w Słowie Bożym, szczególnie pisma proroków Starego Testamentu łącznie z Mojżeszem i w dodatku z pismami członków gwiazd pomagającymi w ich wyjaśnianiu, będą w owym czasie gorejącą pochodnią).

    "I oglądają narody sprawiedliwość twoje [narody miedzy którymi będą żydowscy odstępcy od wiary, którzy porzucili Mojżesza i proroków, oraz odrzucili Chrystusa i Kościół w Wieku Ewangelii - ci oczyma umysłowymi oglądać będą sprawiedliwość Chrystusa i Kościoła], i wszyscy królowie [zobaczą] sławę twoje [ci, którzy będą godni otrzymania żywota wiecznego na poziomie ziemskim zobaczą chwałę Chrystusa i Kościoła; ale ta ich chwała będzie tylko odbiciem w widzialnej fazie, w Starożytnych i Młodocianych Godnych]; i nazwią cię imieniem nowym [Chrystusowi i Kościołowi będzie dany nowy urząd, nowe stanowisko, nowa władza nowa kategoria urzędowych prerogatyw], które usta Pańskie [Biblia jest Boskimi ustami, przez które Bóg przemawia do ludzi, a pisma członków gwiazd będą dopomagać w zrozumieniu Biblii, jako Pańskich ust] mianować będą [określać]".

    Joela 2:32 jest jeszcze jednym cytatem dowo-dzącym, że będą dwie fazy Królestwa: "Wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego [w owym czasie Jehowa będzie działać przez Chrystusa i Kościół jako niewidzialną fazę Królestwa, oraz Wielkie Grono współpracujące z nimi w tej fazie, chociaż niższe i im podległe], wybawiony będzie; bo na górze Syon [duchowej fazie Królestwa] i w Jeruzalemie [ziemskiej fazie Królestwa - Starożytnych i Młodocianych Godnych] będzie wybawienie [w obu tych klasach, niebieskiej i ziemskiej fazie Królestwa, będzie wybawienie dla rodzaju ludzkiego wybawienie od przekleństwa Adamowego, wybawienie od dodatkowego przekleństwa ze strony Zakonu Mojżeszowego jakie spadło na Żydów, wybawienie od przekleństwa jakie Żydzi sprowadzili na siebie gdy wołali: "Krew jego na nas i na dzieci nasze", wybawienie od Szatana, wybawienie od wszystkiego co znamionuje szatańskie królestwo i pokazuje jego władanie, autorytet i władzę między ludźmi], jako rzekł Pan [Bóg przepowiedział o tym w Starym Testamencie przez Mojżesza, przez czterech większych i dwunastu mniejszych proroków - przez księgi prorocze takie jak: Jozuego, Ruty, 1 i 2 Królewską, 1 i 2 Kroniki, oraz przez inne odnośne Pisma], to jest w ostatkach, których Pan powoła [ostatkiem jest pierwszorzędnie Chrystus i Kościół, a drugorzędnie ich ziemscy przedstawiciele - Starożytni i Młodociani Godni. Przez nich Bóg przeprowadzi wyzwolenie wszystkim, którzy będą posłuszni, ponieważ będą musieli słuchać aby wyzwolenie to uzyskać. Ci zaś, którzy odmówią posłuszeństwa - nie otrzymają wyzwolenia]".

    (Ciąg dalszy nastąpi)

TP ’61, 74-76.

Wróć do Archiwum