WAŻNE OGŁOSZENIA

DATA WIECZERZY PAŃSKIEJ W ROKU 1964

    Pamiątka Wieczerzy Pańskiej przypada tego roku w dniu 26 marca po godzinie 18.00. Sposób obliczania tej daty podamy w następnym numerze. Uprzejmie prosimy Zbory o nadesłanie sprawozdań z ilością uczestników Pamiątki.

 

PRENUMERATA TERAŹNIEJSZEJ PRAWDY

    Zgodnie z wymogami władz finansowych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również w celu usprawnienia rozliczeń za wpłaty na prenumeratę Teraźniejszej Prawdy bardzo prosimy, aby Zbory przestrzegały co następuje: (1) Prenumerata roczna za Teraźniejszą Prawdę winna być wpłacona jednorazowo za cały rok i od całego Zboru; (2) wpłat można dokonywać wyłącznie na konto: PKO II Oddział Miejski Poznań Nr 122-14-200301 Świecki Ruch Misyjny "Epifania" Zarząd Główny w Poznaniu; (3) prenumerata za rok bieżący winna być wpłacana tylko w bieżącym roku (najpóźniej do końca I-go kwartału) a nie w następnym lub poprzednim; (4) wpłacający winien być z miejscowości, która jest siedzibą Zboru; w przeciwnym razie niech zaznaczy na blankiecie, że wpłata dotyczy Zboru w ...................... Gdyby Zbór nie był w stanie zebrać rocznej prenumeraty w całości na początku roku, nie należy wpłacać częściowych kwot, lecz zaczekać z wpłatą aż cała suma będzie zebrana. Jednakże wpłatę należy uiścić w takim czasie, aby na konto PKO wpłynęła przed upływem roku, za który jest liczona prenumerata (prosimy to jednak traktować jako wyjątek biorąc pod uwagę zasadę podaną w pkt 3). Braci zwlekających z uiszczeniem prenumeraty należy wciągnąć na listę ubogich. Sekretarze Zborów proszeni są w oficjalnym piśmie adresowanym na Ś.R.M. "Epifania" na podstawie takich list podać zapotrzebowaną ilość prenumerat bezpłatnych. Zebrane zaś sumy nie obejmujące ubogich należy wpłacić na konto PKO, traktując je jako pełną wpłatę zborową. Oczekujemy od drogich braci zrozumienia i pomocy w służbie Pańskiej przez zastosowanie się do wyżej podanych zasad.

 

ZMIANA CENY TERAŹNIEJSZEJ PRAWDY

    W związku z trudnościami na rynku papierniczym objętość Teraźniejszej Prawdy uległa zmniejszeniu z 24 stron na 16 stron w egzemplarzu. Pociągnęło to za sobą obniżenie kosztów wydawania a co za tym idzie i ceny. Tak więc począwszy od stycznia 1964 r. za roczną prenumeratę płacić będziemy 24 zł. Koszt jednego egzemplarza 4 zł.

 

USŁUGI PIELGRZYMSKIE DLA ZBORÓW

    Zgodnie z zarządzeniem Pańskim wszystkie Zbory, jeżeli mają życzenie korzystać z usług pielgrzymów i ewangelistów, powinny co roku przysłać do br. Stachowiaka prośbę o przysłanie takich usług. Przypominamy o tym wszystkim Zborom, które nie odnowiły tej prośby na rok 1904.

 

POD UWAGĘ PIELGRZYMOM I EWANGELISTOM

    Zwracamy uwagę na konieczność przysyłania sprawozdań z pracy pielgrzymskiej, lub ewangelicznej co kwartał a nie (jak to niektórzy bracia czynią) co pół roku. W odniesieniu do sprawozdań rocznych prosimy pamiętać, że nasz fiskalny rok kończy się 30 września, po którym to terminie sprawozdania powinny być natychmiast wysłane. Prosimy również zauważyć fakt, że saldo w rocznym sprawozdaniu finansowym powinno się zgadzać z saldem sprawozdania kwartalnego.

TP ’64, 16.

Wróć do Archiwum