ROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRACY W POLSCE

    DROGI Bracie Jolly! Łaska i pokój Boży pomnażają się w Twoim sercu oddanym Panu (Filip. 4:7; Psalm 117)! U schyłku bogatego w doświadczenia i błogosławieństwa Boże roku fiskalnego odczuwam głęboką radość, że mogę podzielić się z Tobą, drogi Bracie, różnymi wiadomościami obrazującymi przejawy Boskiej działalności przez Jego Syna, Ducha Św., Słowo i Opatrzność w środowisku ludu Bożego i na korzyść Jego wiernych dzieci w Polsce.

    Pan w sposób łaskawy i miłosierny obchodził się z nami, dając dużo przywilejów pełnienia służby głoszenia wzniosłej Ewangelii niosącej z sobą "wesele, pokój i radość w Duchu świętym". Słudzy Pańscy wiernie używali różnych talentów do wykonywania wielorakich rodzajów i form pracy Pańskiej tu na Jego niwie. Dobrowolna i gorliwa służba Pielgrzymów i Ewangelistów na korzyść zborów, wnosiła do serc braci i sióstr wiele Ducha Pańskiego i błogosławieństw Bożych w treści żywego Słowa Bożego prosperującego ku żywotowi wiecznemu (Rzym. 6:23). Bogata zawartość Tekstu Rocznego Godła pozwoliła głębiej zrozumieć i ocenić wielki Dar Ojca Niebiańskiego w postaci Zbawiciela dla wszystkich "ludzi, narodów i języków" oraz zaostrzyć czujność w codziennym spełnianiu warunków umożliwiających przyswajanie wiarą tego Daru.

    Kilku dodatkowych Pielgrzymów i Ewangelistów wzmocniło szeregi sług generalnych w rozpowszechnianiu poselstwa pokoju i radości w Panu. Zbory Pańskie oceniają duchowe korzyści z usług generalnych pasterzy, pomimo upartej działalności "onego Złośnika". Dokonano poważnego wysiłku w rozpowszechnianiu literatury Prawdy w postaci czasopisma "Teraźniejsza Prawda", Mannien, broszur i gazetek.

    Doznaliśmy dużej przychylności ze strony władz państwowych w udzieleniu wizy br. Armstrongowi i wydaniu zezwoleń na odbycie konwencji. Setki braci i sióstr współdziałało w zorganizowaniu oraz przygotowaniu warunków i środków pozwalających na sprawny przebieg dziesięciu konwencji z udziałem br. Armstronga. Gorliwa ofiarność braci i sióstr okazała się w różnych formach usług na korzyść zgromadzonych na ucztach duchowych i stanowiła dla braci "maść kosztowną" a przyjemną wonność przed obliczem Bożym. Uczestnicy konwencji orzeźwili uczucia i wzmocnili wiarę pod wpływem tak dużej ilości wykładów Słowa Bożego. Brat Armstrong miał przywilej w okresie trzech tygodni pobytu w Polsce usłużyć w 32 zebraniach konwencyjnych. Zatem widzisz, jak bardzo Pan nam błogosławił przez różnorodny i apetyczny pokarm duchowy. Jego usługi zostały powszechnie przez braci i siostry ocenione jako wyraz łaski Bożej w opatrznościowym zaopatrywaniu ludu Bożego w potrzeby duchowe. Także polscy Pielgrzymi i Ewangeliści włożyli dużo wysiłku i gorliwości w przygotowanie i podanie odpowiedniego pokarmu duchowego na ucztach duchowych. Konwencje cieszyły się dużą frekwencją, a wielu braci wykorzystywało urlopy wypoczynkowe na udział w ucztach duchowych.

    Rok 1963 można więc zaliczyć do rzędu lat bogatych w obfite błogosławieństwa Prawdy i łaski. Śląc Tobie, rodzinie Domu Biblijnego i Braciom na całym świecie moją nieustanną miłość braterską i chrześcijańską oraz pozdrowienia od wszystkich braci w Polsce, pozostaje, Twój brat i współsługa w służbie Pańskiej

                                                W. Stachowiak

 

ZSUMOWANIE PRACY W POLSCE

od 1 paźdź. 1962 r. do 30 września 1963 r.

KORESPONDENCJA

Otrzymano listów i pocztówek 722
Wysłano listów i pocztówek 528

CYRKULACJA LITERATURY

Teraźniejsza Prawda 17 370
Broszury (Powrót Naszego Pana i inne) 563
Śpiewniki 41
Ulotki "Czy Wiesz?" i .inne 17 050
Książka pt. "Niebiańska .Manna" 61
Cienie Przybytku 18

SŁUŻBA PIELGRZYMSKA I EWANGELISTYCZNA

Pielgrzymów 1
Pielgrzymów Posiłkowych 25
Ewangelistów 29
Kilometrów przebytych w podróżach 256 669
Publicznych i półpublicznych zebrań 1 052
Osób biorących w nich udział 45 940
Zebrań domowych 2 713
Osób biorących w nich udział 60 074

FINANSE

Dochód:

Datki, prenumerata T.P.,
sprzedaż książek itd. zł 63 706,00
Nadwyżka z ostatniego roku 7 068,16
Razem zł. 70 774,16

Rozchód:

Wydawnictwo T.P. zł 52 394,72
Na pielgrzymów i Ewangelistów 5 700,00
Wydatki biurowe i administracyjne 1 889,65
Razem zł. 59 984,37
Nadwyżka z funduszu 10 789,79

TP ’64, 31-32.

Wróć do Archiwum