DATA WIECZERZY PAŃSKIEJ W ROKU 1964

    Pamiątka śmierci naszego drogiego Pana, przypada w tym roku dnia 26 marca po godzinie 18-tej. Najbliższy nów księżyca wiosennego porównania dnia z nocą, przypada w Jerozolimie 14 marca o godzinie 4.35 rano. Przeto pierwszy dzień miesiąca Nisan rozpoczyna się 13 marca o godzinie 6-tej wieczorem, a dzień 14 Nisan. przypada 26 marca od godziny 6-tej wieczorem. Prosimy sekretarzy zborów i braci na osobności o szybkie nadesłanie nam sprawozdań z Wieczerzy Pańskiej

 

DO WIADOMOŚCI ZBORÓW

    Drodzy Bracia i Siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie! Łaska Wam i pokój niech się rozmnoży w przynoszeniu owoców świętobliwości!

    W celu jednolitego i terminowego zgłaszania władzom zmian zachodzących w składzie zarządu i starszych w "wyniku przeprowadzanych okresowo wyborów w Zborach, co jest obowiązkiem wynikającym z prawa o stowarzyszeniach, jak również z dekretu z dn. 31. XII. 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk kościelnych (Dz. U. Nr 1 z dn; 12; I. 1957 r.), proszę każdorazowo następnego dnia po wyborach przysłać poniższe dane: (1) imię, nazwisko i adres aktualnego przewodniczącego; (2) imię i nazwisko ustępującego przewodniczącego (z poprzedniej kadencji); (3) imię, nazwisko i adres aktualnego sekretarza; (4) imię i nazwisko sekretarza ustępującego; (5) imię, nazwisko i adres aktualnego skarbnika oraz imię i nazwisko skarbnika ustępującego; (6) listę starszych z podaniem imion, nazwisk i adresów, przy czym nazwiska starszych wybranych po raz pierwszy należy podkreślić; (7) czasokres trwania kadencji wyborów .z zaznaczeniem dat od dnia ..... do dnia .....; (8) ogólną liczbę członków Zboru; (9) adres; lokalu zebrań (siedzibę Zboru), właściciel lokalu. Na podstawie Otrzymanych danych Zarząd Główny dokona, zgłoszenia do właściwej W.R.N. i prześle kopie do wiadomości. Zborowi.

    Załączając chrześcijańskie pozdrowienia, życzę Drogim Braciom i Siostrom błogosławieństw Bożych w wiernym naśladowaniu Mistrza.

    Wasz brat z łaski Pana

    (Wiktor Stachowiak)

TP ’64, 32.

Wróć do Archiwum