Logo gaudio
litek na morzu waluty

Kazania Pastora Russella

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Informacja o zbiorze kazań
Kazania pastora Charlesa Taze Russella (1852-1916) zebrane w tym tomie zostały przedrukowane krótko po jego śmierci z publikacji prasowych oraz notatek. Pochodzą one mniej więcej z ostatnich dziesięciu lat jego działalności. Publiczne wystąpienia tego popularnego kaznodziei niezmiennie gromadziły na największych salach Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii wielotysięczną publiczność. W swych misyjnych podróżach odwiedzał on także regularnie inne kraje europejskie, takie jak Skandynawię, Niemcy, Szwajcarię, Austrię, Włochy czy Francję. Kilkakrotnie gościł też na terenach Polski, będącej wówczas pod zaborami. W czasie podróży okołoziemskiej głosił Ewangelię Królestwa także w Japonii, Chinach, w krajach Azji południowo-wschodniej oraz w Indiach. Jego kazania były publikowane w tygodniowych wydaniach około dwóch tysięcy gazet docierających łącznie do około piętnastu milionów czytelników, głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Pastor Russell zwracał się ze swym posłannictwem przede wszystkim do chrześcijan. Pragnął przekonać ich do przyjęcia takiego Boga, jakim przedstawia Go Biblia – Boga pełnego miłości, ale jednocześnie sprawiedliwego, a przy tym mądrego i mocnego, który nie gwałcąc zasad sprawiedliwości, umie zbawić nie tylko tych, którzy z samozaparciem szukają Go teraz, w otoczeniu nieprzyjaznego „świata”, ale także wszystkich innych, którzy po powstaniu z grobów poznają Jezusa i Jego Ojca w czasie tysiącletniego królestwa naprawy wszystkiego, co zostało popsute przez grzech. Pastor z wielkim zapałem zwalczał „demoniczną”, jak często mawiał, naukę o mękach piekielnych i czyśćcowych, ukazując biblijną prawdę o śmierci, czyli stanie nieświadomości, oraz o zmartwychwstaniu człowieka.

W wielu kazaniach nawiązywał także do zjawisk społecznych i ekonomicznych szczególnego okresu, w którym przyszło mu działać, czasu wielkich przemian gospodarczych i społecznych, ale też narastania różnic ekonomicznych i ogólnej niesprawiedliwości, co w końcu doprowadziło do wybuchu pierwszej wojny światowej.

Z wyjątkowym poselstwem zwracał się do Żydów, rozbudzając w nich wiarę w proroctwa i zachęcając do powrotu do ziemi ich ojców. Swe kazania niezmiennie też kierował do ludzi oddanych Bogu na śmierć i życie, wystawiając przed nimi niezwykle wysokie standardy moralności i świętości. To wszystko znaleźć można na kartach 83 zebranych w tym tomie kazań pastora Charlesa Taze Russella.

Wersje tekstowe poniższych artykułów są dostępne pod tym adresem.


SM-5 | Kto może poznać tajemnice Boga? | POBIERZ (odhasłowane)

SM-18 | Gdzie są umarli? | POBIERZ (odhasłowane)

SM-35 | Łazarzu, wynijdź! | POBIERZ (odhasłowane)

SM-42 | Dwa odmienne zbawienia | POBIERZ (odhasłowane)

SM-50 | Ostre strzały Mesjasza | POBIERZ (odhasłowane)

SM-61 | Boska sprawiedliwość w potopie | POBIERZ (odhasłowane)

SM-69 | Konieczność pojednania przez krew | POBIERZ (odhasłowane)

SM-77 | Plany Boga a plany człowieka | POBIERZ (odhasłowane)

SM-94 | Związanie Szatana | POBIERZ (odhasłowane)

SM-107 | Przymierze ze śmiercią | POBIERZ (odhasłowane)

SM-120 | Prawdziwy Kościół | POBIERZ (odhasłowane)

SM-128 | Ludzkość zwiedziona przez nauki demonów | POBIERZ (odhasłowane)

SM-136 | Kapłaństwo Melchizedekowe | POBIERZ (odhasłowane)

SM-148 | Dzień sądu świata | POBIERZ (odhasłowane)

SM-156 | Zwodnicza droga | POBIERZ (odhasłowane)

SM-168 | Boska nieskończona mądrość i miłość | POBIERZ (odhasłowane)

SM-176 | Potrzeba wielkiej ufności w Słowie Bożym | POBIERZ (odhasłowane)

SM-184 | Bóg szykujący się do Żniwa | POBIERZ (odhasłowane)

SM-192 | Kazanie duchom w więzieniu | POBIERZ (odhasłowane)

SM-200 | Boski plan ukryty w rodzinie Abrahama | POBIERZ (odhasłowane)

SM-208 | Izraelskie Nowe Przymierze | POBIERZ (odhasłowane)

SM-216 | Główne źródło prześladowania | POBIERZ (odhasłowane)

SM-224 | Dzień Sądu zobrazowany przez Jezusa | POBIERZ (odhasłowane)

SM-232 | Gromadzenie sił na Armagieddon | POBIERZ (odhasłowane)

SM-240 | Prawdziwa światłość | POBIERZ (odhasłowane)

SM-251 | Królowa w złotej szacie | POBIERZ (odhasłowane)

SM-262 | Tajemnica prawdziwego pokoju | POBIERZ (odhasłowane)

SM-272 | Miłość jest sprawą nadrzędna | POBIERZ (odhasłowane)

SM-286 | Wilki w owczej skórze | POBIERZ (odhasłowane)

SM-303 | Kto zatem będzie zbawiony? | POBIERZ (odhasłowane)

SM-316 | Niebo i ziemia będą poruszone | POBIERZ (odhasłowane)

SM-322 | Nauka o zdrowiu | POBIERZ

SM-341 | Arka Noego jako symbol Chrystusa | POBIERZ (odhasłowane)

SM-349 | Wielki niedostatek w życiu codziennym | POBIERZ (odhasłowane)

SM-356 | Głowa musi rządzić członkami ciała | POBIERZ (odhasłowane)

SM-364 | Szukanie najpierw Królestwa | POBIERZ (odhasłowane)

SM-375 | Wszyscy są dłużnikami Bożej Łaski | POBIERZ (odhasłowane)

SM-388 | Odrzućcie wszelki brud | POBIERZ (odhasłowane)

SM-396 | Jerozolima - święte miasto | POBIERZ (odhasłowane)

SM-404 | Zniszczenie mistycznego Babilonu | POBIERZ (odhasłowane)

SM-412 | Uciśnienie narodów z rozpaczą | POBIERZ (odhasłowane)

SM-420 | Znamię Syna Człowieczego na Niebie | POBIERZ (odhasłowane)

SM-428 | Miarą Bożą jest doskonałość | POBIERZ (odhasłowane)

SM-435 | Narody - Mesjaszowe dziedzictwo | POBIERZ (odhasłowane)

SM-443 | Wyznania wiary jako bożki chrześcijaństwa | POBIERZ (odhasłowane)

SM-451 | Pokój pożądany, wojna konieczna | POBIERZ (odhasłowane)

SM-459 | Klucze Świętego Piotra | POBIERZ (odhasłowane)

SM-467 | Morza w garści Bożej | POBIERZ (odhasłowane)

SM-475 | Syjonizm w proroctwie | POBIERZ (odhasłowane)

SM-483 | Gdy Bóg był sam | POBIERZ (odhasłowane)

SM-491 | Początek stworzenia Bożego | POBIERZ (odhasłowane)

SM-499 | Pożądanie wszystkich narodów | POBIERZ (odhasłowane)

SM-507 | Nieużyteczny sługa Boży ukarany | POBIERZ (odhasłowane)

SM-516 | Do piekła i z powrotem. Kto tam jest? | POBIERZ (odhasłowane)

SM-527 | Przymierze zatwierdzone przysięgą | POBIERZ (odhasłowane)

SM-538 | W przyszłości | POBIERZ (odhasłowane)

SM-546 | Obalenie imperium Szatana | POBIERZ (odhasłowane)

SM-557 | Baranek wielkanocny w obrazie i pozaobrazie | POBIERZ (odhasłowane)

SM-565 | Języki na kształt ognia | POBIERZ (odhasłowane)

SM-578 | Kościół wezwany do uświęcenia | POBIERZ (odhasłowane)

SM-586 | Śmierć w Adamie, życie w Chrystusie | POBIERZ (odhasłowane)

SM-590 | Zapieczętowane przysięgą Boże Przymierze z Abrahamem | POBIERZ (odhasłowane)

SM-597 | Udział Kościoła w błogosławieństwie Pięćdziesiątnicy | POBIERZ (odhasłowane)

SM-609 | Błogosławiona nadzieja dla cierpiącej ludzkości | POBIERZ (odhasłowane)

SM-621 | Żywy i prawdziwy Bóg | POBIERZ (odhasłowane)

SM-627 | Podwójna osobowość chrześcijanina | POBIERZ (odhasłowane)

SM-635 | Rozwój na podobieństwo Chrystusa | POBIERZ (odhasłowane)

SM-641 | Kościół ukrzyżowany z Chrystusem | POBIERZ (odhasłowane)

SM-649 | Cierpienia Chrystusa i Jego Kościoła | POBIERZ (odhasłowane)

SM-656 | Boska ekonomia w Okupie | POBIERZ (odhasłowane)

SM-670 | Pseudoapostołowie naszych czasów | POBIERZ (odhasłowane)

SM-678 | Dwojaki cel głoszenia Ewangelii | POBIERZ (odhasłowane)

SM-686 | Wielki biały tron | POBIERZ (odhasłowane)

SM-697 | Braterstwo Chrystusowe | POBIERZ (odhasłowane)

SM-708 | Naczynia garncarskie | POBIERZ (odhasłowane)

SM-719 | Jezus orędownikiem tylko dla wierzących | POBIERZ (odhasłowane)

SM-730 | Dom Pański ponad wszystkim | POBIERZ (odhasłowane)

SM-739 | Zbliżanie się do pożądanego portu | POBIERZ (odhasłowane)

SM-749 | Nawet wiatry i morze są mu posłuszne | POBIERZ (odhasłowane)

SM-755 | Stanowczość w budowaniu charakteru | POBIERZ (odhasłowane)

SM-766 | Jestci grzech na śmierć | POBIERZ (odhasłowane)

SM-779 | A to, co się podoba Panu, aby się szczęśliwie wykonało | POBIERZ (odhasłowane)

SM-789 | Przychodzi poranek, także i noc | POBIERZ (odhasłowane)

© 2015-2021 gaudio