Logo gaudio
listek na morzu waluty

"Sztandar Biblijny" - rok 2009

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Sztandar Biblijny - numer 227

Boska Łaska - wasze odwzajemnianie | POBIERZ
"A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki" 2 Kor. 9:8.

Charles H. Spurgeon mąż Boży | POBIERZ
Fragmenty z życia wielkiego męża Bożego, jakim był Charles Spurgeon.

Walka Armagedonu | POBIERZ
Obecne społeczeństwo jest podtrzymywane przez bogatych, przez finansistów, polityków, liderów przemysłu oraz władców. W dobie nasilającego się kryzysu oni będą odwoływać się o poparcie do przywódców religijnych świata. Czy lud Pański ma zająć jakąś stronę w tym konflikcie? Nie! Zawsze starajmy się zachować w umyśle, że mamy być czyniącymi pokój oraz orędownikami pokoju i pomagać innym, by dostrzegali rzeczy w sposób prawy i prosty.

Mesjasz - Sługa Boży | POBIERZ
Proroctwo Izajasza zidentyfikowało Wielkiego Sługę Jehowy, którym okazał się nasz Pan, Jezus Chrystus.

Odpowiedzi na pytania | POBIERZ

  • - Jeśli ktoś, kto mocno wierzy w Jezusa, z powodu słabości od czasu do czasu zostaje pokonany przez grzech, czy taka osoba przez swą wiarę w Jezusa otrzyma zbawienie, czy też zostanie odesłana do piekła z powodu zniewolenia przez grzech?

Pycha - Zazdrość - Gniew - Morderstwo | POBIERZ
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis historii Kaina i Abla.

Czekanie na Dzień | POBIERZ


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 228

Krew i ciało Jezusa | POBIERZ
Jezus nigdy nie uczył o literalnym jedzeniu Swego ciała i piciu Swojej krwi w sposób, o jakim niektórzy twierdzą, że odbywa się w ofierze mszy, w wielkim, haniebnym błędzie, który uczynił papiestwo "obrzydliwością spustoszenia". Właściwym więc będzie, gdy odnajdziemy prawdziwe znaczenie słów naszego Pana.

Myśl! | POBIERZ
Stosunkowo niewielu, nawet wśród ludzi wykształconych i naukowców, wydaje się doceniać wielką moc umysłu i jego potężny wpływ na wszystkie sprawy naszego życia. Każda jednostka jest odpowiedzialna za troskę o swój własny umysł.

Postępujmy według Boskich nakazów! | POBIERZ
Wielka lekcja biblijna wyciągnięta z historii Uzzy.

Mesjasz - Sługa Boży | POBIERZ
Kontynuacja artykułu z poprzedniego numeru Sztandaru Biblijnego.

Izraelskie wiadomości | POBIERZ
Jak przepowiednie biblijne wypełniają się współcześnie.

Data Pamiątki w 2009 roku | POBIERZ
Środa, 8 kwietnia, po godzinie 18.

Początek smutku i żałoby | POBIERZ
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis śmierci, która zapanowała nad całą ludzkością.

Chlubię się krzyżem Chrystusa | POBIERZ
Wiersz


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 229

Bezpieczeństwo w czasie ucisku | POBIERZ
Chrześcijanie, którzy pilnie "obserwują" "pewne słowo proroctwa", nie będą przytłoczeni przez "dzień gniewu" i "wielki ucisk", który obecnie przechodzi przez świat, ponieważ "dzieci światłości" nie są nieświadome "czasów i okresów" oraz "nie są w ciemności", aby ten dzień zaskoczył ich niczym złodziej; ponadto, z Pisma Świętego oni znają wspaniały rezultat, jakiego Bóg ma dokonać dla ludzkości.

Wystarczająca siła | POBIERZ
Wiersze Brzasku, str. 153

Mesjasz - Sługa Boży, CDN | POBIERZ
Kontynuacja artykułu z poprzedniego numeru Sztandaru Biblijnego.

Mesjańskie panowanie | POBIERZ
Wiersz

Piekło nie jest miejscem tortur | POBIERZ
Dla wielu piekło znaczy miejsce wiecznej i niczym niezłagodzonej niedoli, w której niezliczone miliony ludzi cierpią w mękach, torturowani przez literalny ogień lub cierpią katusze nękani wyrzutami sumienia, które jak twierdzą niektórzy, są jeszcze gorsze. Dowiedzmy się jednak czym naprawdę jest piekło biblijne?

Chrześcijański dom | POBIERZ
Chrześcijańskie matki i ojcowie, szczególnie ci, których oczy zrozumienia są otwarte na lepszą ocenę Boskiego charakteru i planu, powinni zdecydowanie wykorzystać swe przywileje w wychowywaniu swych dzieci - jako swą odpowiedzialność.

List do Redaktora | POBIERZ

Synowie Boży, córki ludzkie | POBIERZ
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis historii upadku aniołów przed potopem.

'Boski Plan Wieków' i 'Nadszedł czas' | POBIERZ
Zachęta do zakupu.


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 230

Dwanaście gwiazd | POBIERZ
Jezus mówi, że ci, którzy twierdzą, iż są apostołami, nie będąc nimi, są kłamcami. Pomimo to dostrzegamy w kościele rzymskim, greckim i anglikańskim, biskupów uważających się za apostołów. Takie twierdzenia są bezpodstawne i niebiblijne.

Paweł w Milecie | POBIERZ
Paweł był niezwykłym człowiekiem. Zwróćmy uwagę, że w każdym mieście czekały na niego kajdany i utrapienia: podburzone tłumy ludzi, chłosta i więzienie były jego stałym oczekiwaniem, a pomimo to służył dla Pana.

Poświęcona ofiara - Mesjasz sługa Boży | POBIERZ (bez hasła)
Pokutujący Izrael będzie świadczył o antytypicznym Baranku Paschalnym dostarczonym przez Boga dla ich zbawienia pod lepszym przymierzem i w wyższym zbawieniu od tego, związanego z ich uwolnieniem z Egiptu.

Dom Pański ponad wszystkimi | POBIERZ
Dziecko Boże nauczyło się, gdzie szukać rady, a pełna mądrości rada jest zawsze gotowa, by przyjść mu z pomocą.

Odpowiedzi na pytania | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

  • - Czy popełnienie grzechu skazuje wierzącego na piekło?

Kiedy przygotowano arkę | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis potopu.

Trąbienie w jubileuszową trąbę | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 231

Ewolucja a Biblia | POBIERZ
Od czasu, gdy w 1859 roku pojawiło się nowatorskie dzieło Darwina "O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru", nauka o ewolucji niewątpliwie podkopała wiarę milionów ludzi. Czy jest to jednak prawdziwa nauka?

Zbadanie ewolucji Darwina | POBIERZ (bez hasła)
Biblia wskazuje, że Wszechmocny Bóg stworzył tylko jedną istotę i że użył tej istoty jako Swego pośrednika w pozostałym dziele stwarzania. Bóg uczynił tak, aby mógł używać Swego Syna jako "fachowca". Powstaje pytanie: jakiej metody używał "fachowiec", przyprowadzając do egzystencji pozostałe stworzenia?

Listy do Redaktora - Odpowiedzi na pytania | POBIERZ (bez hasła)

Zniszczenie Nefilimów | POBIERZ (bez hasła)
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis zniszczenia olbrzymich synów upadłych aniołów (Nefilimów) w potopie.

Melodia przestworzy | POBIERZ (bez hasła)
Wiersz


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Sztandar Biblijny - numer 232

Wysławiajcie Pana | POBIERZ (bez hasła)
Proporcjonalnie do tego, jak poznajemy charakter i plan naszego Niebiańskiego Ojca, tak jesteśmy w stanie oceniać wszystkie drogocenne obietnice Jego Słowa. Dlatego nasz tekst ma najgłębsze znaczenie dla poświęconych: "Wysławiajcie Pana albowiem jest dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego."

Bezgraniczna miłość Boga | POBIERZ (bez hasła)
Wiersz

Mesjasz - dobrowolna ofiara | POBIERZ (bez hasła)
Kontynuacja ze Sztandaru Biblijnego nr 230.

Grzechy i karanie za nie | POBIERZ (bez hasła)
Czy jest jakaś szczególna kara dla złodziei, morderców i innych kryminalistów i czy, jeśli będą pokutować, otrzymają wejście do Królestwa razem z tymi, którzy przez całe swoje życie starali się postępować uczciwie?

Listy do redaktora - Odpowiedzi na pytania | POBIERZ (bez hasła)

  • - Czy Jer. 10:2-5 jest ostrzeżeniem przed ustawianiem w domach drzewek choinkowych?

Koniec tamtego wieku | POBIERZ (bez hasła)
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam problematykę potopu, widzianą z punktu widzenia potopu, który był końcem starego świata.

Radość dla świata | POBIERZ (bez hasła)
Wiersz


Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2019 gaudio