Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1983

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 326

Tekst naszego godła na 1983 rok | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • "A nadto wszystko (przyobleczcie) miłość, która jest związką doskonałości" (Kol. 3:14).

Najwyższy czas, by się zbudzić i czuwać | PLIK_JESZCZE_NIE_OPRACOWANY

 • W kolejną rocznicę śmierci pastora Charles'a Rusell'a zamierzamy omówić pewne nauki i proroctwa, co do których wierzymy, że nasz Pan Jezus, obecny w Swym Wtórym Adwencie od 1874 roku. Zaprawdę, najwyższy czas, aby cały lud w Prawdzie obudził się i uważnie obserwował ważne sprawy ujawniające się wokół niego i ich doniosłe znaczenie.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 327

Pamiątka Wieczerzy Pańskiej 27 Marca | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Ufamy, iż kolejny artykuł przygotowujący nas do Pamiątki, wywrze głębokie wrażenie i będzie sposobnością błogosławienia obficie wszystkich poświęconych Panu jednostek.

Nasze 64 Roczne Sprawozdanie | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

Sprawozdanie z Polski | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

Stare i Nowe Niebiosa i Ziemia | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Czym w typach Biblii jest niebo i ziemia? Jeśli było stare niebo i stara ziemia, to czym będą nowe niebo i nowa ziemia? Kiedy i gdzie zapanują?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda nr 328

Dawid mąż według serca Bożego | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Król Dawid w krótkich odstępach czasu przestąpił trzy z dziesięciu przykazań. Jak to może być, że taki człowiek uchodzi za wielkiego proroka Pańskiego? Jak to może być, iż "był mężem według serca Bożego"?

Nieskwapliwość | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Przez nieskwapliwość rozumie się spokojny, łagodny, nie żywiący urazy i opanowany stan serca, umysłu i woli pośród okoliczności prowadzących do naturalnego rozdrażnienia.

Pobłażliwość | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Pobłażliwość jest zaletą umysłu, serca i woli, która znosi złe traktowanie bez uczucia mściwości. Gdy ktoś jest przez kogoś źle traktowany, a ono nie podnieca w prześladowanym ducha mściwości, to wtedy on przejawia zaletę pobłażliwości.

Życiodajny strumień | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Nasza lekcja zajmuje się szczególnie jedną z wizji Ezechiela, w której on przepowiedział powstanie wspanialej rzeki, której wody przyniosą do Ziemi Świętej i do Morza Martwego zieleń i życie w miejsce suszy, spustoszenia i śmierci.

Interesująca wiadomość | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

Interesujące pytanie | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Czy Młodociani Godni są przykryci tymczasowo przypisaną zasługą Jezusa i czy ta zasługa nie będzie użyta dla świata ludzkości prędzej, aż zakończy się ziemska wędrówka Młodocianych Godnych?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 329

Prawdziwa światłość | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Od czerwca 1983 roku do kwietnia 1990 roku ukazały się 42 nieparzyste numery Teraźniejszej Prawdy z podtytułem Sztandar Biblijny, które w istocie były Sztandarami Biblijnymi zawierającymi artykuły z The Bible Standard.

Świecki Ruch Misyjny "Epifania" | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Jego historia, natura, cele i doktryny.

"Jezus jest Panem" | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Jest to opublikowany zapis ostatniego kazania byłego redaktora, pastora R. G. Jolly'ego, które zmarły wygłosił 4 lutego, dokładnie na 10 dni przed swoją śmiercią w dniu 14 lutego 1979 roku.

"Królestwo moje nie jest z tego świata" | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • W przeciwieństwie do Pisma Świętego niektórzy nauczają, iż Kościół panuje podczas Wieku Ewangelii, przed Powtórnym Adwentem Jezusa i przed swoim udziałem w Pierwszym Zmartwychwstaniu. Wybitną rolę w tym odgrywa zwierzchnik kościoła rzymskokatolickiego.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 330

Święta, uroczyste Pańskie - typ i antytyp | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Podczas Wieku Ewangelii Jezus, jako Boski Wykonawca opowiedział wszystkie antytypowe „święta uroczyste” Pięcioksięgu, okresy uroczystości i radości, Swemu ludowi. Jeżeli obchodzimy antytypowo te uroczystości, czyńmy to inteligentnie, czcząc Boga w duchu i prawdzie, by w ten sposób ciągle trwać w postawie mogącej otrzymywać te błogosławieństwa.

Święta i ofiary - typ i antytyp | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Święta Zakonu, nowie księżyca i dni radości przedstawiają wszelkie zarysy życia chrześcijańskiego w jego domysłach, założeniach, rozwoju, przywilejach, błogosławieństwach, narzędziach, pomocach, osiągnięciach, doświadczeniach, łaskach, obowiązkach, opatrzności, okresach, itd.

Święto Namiotów| PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Jaki jest typ i antytyp Święta Namiotów (Kuczek)?

Interesujące pytanie i odpowiedź | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Czy Filip. 1:23 nie dowodzi, iż Paweł spodziewał się, że natychmiast po swej śmierci będzie z Chrystusem, i że umarli są świadomi?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 331

Przygotowania do Królestwa | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • My, którzy mamy przywilej być zwiastunami nadchodzącego Królestwa, zachowajmy szczerość i gorliwość, podobnie jak Jan Chrzciciel. Zwracajmy stosunkowo niewielką uwagę na zwyczaje i etykietę tego świata, a poświęcajmy żywą uwagę wyznaczonej nam pracy, ukazując cnoty naszego niebiańskiego Króla.

Jak teoria wiecznych mąk zniszczyła doktrynę | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Biblia jasno wykazuje, że duszę ludzką nie cechuje nieśmiertelność (odporność na śmierć), lecz śmiertelność (właściwość umierania i że gdy umiera ciało, dusza popada w stan nieświadomości spowodowany śmiercią aż do zmartwychwstania, a więc nie może być poddawana mękom.

Czy Billy Graham ma rację w sprawie piekła | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Billy Graham napisał w 1972 roku artykuł pod tytułem "Niebo i Piekło". Napisał w nim: "Czy ów ogień, o którym mówił Jezus, można by uznać za wieczne poszukiwanie Boga, które nigdy nie zostanie zaspokojone? Czy on właśnie to oznacza? Istotnie byłoby to piekłem, gdyby przyszło nam znajdować się na zawsze z dala od Boga, w warunkach oddzielenia od Jego obecności".

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 332

Wielki przywilej prawdziwej służby | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Chociaż prawdą jest, że nasz Zbawiciel obecnie jest wyniesiony do stanowiska o wiele wyższego od poprzedniego, to jednak nas zapewnia, że nie przyszedł na świat z pragnieniem osiągnięcia wywyższenia. Przeciwnie, nasz Zbawiciel pragnął służyć. Podobnie dla chrześcijanina służba jest rozkoszą.

Własny lud Boga | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Wszystkie poświęcone jednostki, zupełnie oddane Panu, są Jego własnym ludem (ludem będącym Jego własnością), który jest Jego rozkoszą. Jakie cechy charakterystyczne posiada lud Boży?

Praca kolporterska i strzelecka | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Nie wiemy o ważniejszej części pracy Żniwa od tej wykonanej przez drogich kolporterów i strzelców.

Praca ochotnicza | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Nazywamy ochotnikami tych, którzy w sposób dobrowolny, ochotniczy zajmują się dystrybucją bezpłatnej literatury innym, takiej jak traktaty, itp.

Praca do osób będących w żałobie | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Praca do osób znajdujących się w żałobie jest działalnością bardzo owocną, przystosowaną szczególnie dla tych z ludu Pańskiego, którzy ze względu na podeszły wiek, słabości lub inne powody nie są w stanie podjąć się wykonania wielu lub jakiejś części w aktywniejszej formie służby strzeleckiej lub ochotniczej.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 333

Życie i główne nauki Lutra | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Marcin Luter jest bohaterem całej reformacji. Urodził się w Eisleben, w Saksonii, 10 listopada 1483 roku i tamże zmarł 18 lutego 1546 roku. Tak więc 10 listopada 1983 roku będziemy obchodzić pięćsetlecie jego urodzin. Właściwym więc będzie zastanowienie się nad jego życiem, głównymi naukami, itp.

Dlaczego wierzymy w istnienie Boga | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Wiara w istnienie Boga jest praktycznie uniwersalna. Chociaż niektóre jednostki zaprzeczają istnieniu Boga a inne wyrażają wątpliwość co do Jego egzystencji, twierdząc, że nie wiedzą, czy jakiś Bóg jest, czy też Go nie ma, to jednak liczba wierzących jest tak wielka, że usprawiedliwia stwierdzenie, iż większa część ludzkiej rodziny wierzy w istnienie Istoty Najwyższej - Boga.

Wiara z uczynków | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Wielu przypuszcza, iż istnieje sprzeczność pomiędzy naukami Apostoła Pawła i naukami Apostoła Jakuba w odniesieniu do wiary i uczynków (Rzym. 4; Jak. 2). Jednak, gdy te nauki są właściwie zrozumiane, pokazują całkowitą zgodność.

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

Teraźniejsza Prawda - numer 334

Biblijna reguła łagodzenia nieporozumień | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • W odniesieniu do zasad przedstawionych w Ewangelii Mat. 18:15-17 nie ma żadnych wyjątków, ale w pewnych okolicznościach można tę regułę interpretować. W tym artykule znajdziemy szczegóły w tym temacie.

Pastor Russell przeciwko wykluczaniu ze społeczności przez "Ś.J." | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Pełne miłości i mądre nauki pastora Russella oparte na Piśmie Świętym, wyjaśniające, z jakich powodów, kiedy i jak powinno się dokonywać wyłączenia oraz jak wyłączeni powinni być traktowani przez braci.

Wydarzenia wśród ex-"Ś.J." | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

Teraźniejsza Prawda - numer 335

Radosna nowina dla całego rodzaju ludzkiego | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Wiadomość o Panu Jezusie Chrystusie i Boskim Planie zbawienia we właściwym czasie dotrze przez Niego do całego rodzaju ludzkiego - zarówno do żywych, jak i umarłych - i sprawi mu wielką radość.

Prawdziwa światłość | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Wszędzie w Piśmie Świętym światło jest użyte, by reprezentowało Boga, Jego prawdę, Jego sprawiedliwość, Jego sług i ich poselstwa. I przeciwnie, ciemność jest synonimem szatana oraz wszystkich jego zwiedzionych naśladowców, a także niegodziwości, z którą on jest identyfikowany, stanowiącej uczynki ciemności.

Boski Plan ukryty w Abrahamie i jego rodzinie | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Zachęcamy do zwrócenia uwagi na Abrahama, który znany jest w Piśmie Świętym jako przyjaciel Boga, jako ojciec wierzących.

Poszukiwanie bogactwa | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Szukajcie naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości, której ono wymaga, a wszystkie potrzebne rzeczy będą dostarczone według mądrości naszego Ojca.

Świecki Ruch Misyjny "Epifania" | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Zachęcamy do zwrócenia uwagi na Abrahama, który znany jest w Piśmie Świętym jako przyjaciel Boga, jako ojciec wierzących.

Dlaczego modlimy się "Przyjdź Królestwo Twoje"? | PLIK JESZCZE NIE OPRACOWANY

 • Co Jezus miał na myśli, gdy uczył Swoich uczniów modlić się: "Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi”?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC AKTUALNIE NIEDOSTĘPNE.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.