Logo gaudio
litek na morzu waluty

"Teraźniejsza Prawda" - rok 1929

Hasłem do wszystkich plików .zip obecnych na serwerze jest imię mojej córki - niezdrobnione i pisane wyłącznie małymi literami. Życzę błogosławieństwa Bożego ze słuchania.

Teraźniejsza Prawda nr 38

Nasze roczne godło | POBIERZ (bez hasła)

 • „Urągania urągających Tobie, przypadły na mię” – Rzym. 15:3.

Nasze 10. roczne sprawozdanie | POBIERZ (bez hasła)

Grzesznicy Wieku Ewangelii | POBIERZ (bez hasła)

 • Artykuł zawiera wytłumaczenie pozafigury (antytypu) 4 Mojż. 5:1-31, który to rozdział przedstawia w antytypie klasy grzeszników Wieku Ewangelii.

Odpowiedzi na ogólne zapytania | POBIERZ (bez hasła)

 • Proszę zharmonizować podania, że Lewici wyobrażają (1) usprawiedliwionych z wiary, (2) Wielkie Grono, i (3) Starożytnych Świętych, Wielkie Grono i Młodocianych Świętych.
 • Co miał nasz Pan na myśli przez wyrażenie podane w Ewangelii Jana 10:9: „wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie”?

Dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 39

Uczciwość serca, a doskonałość uczynków | POBIERZ (bez hasła)

 • Bóg zna zamiary ludzkiego serca i źródła myśli. Dlatego wszyscy, którzy znajdują się w właściwym stanie serca, będą starać się utrzymać je w takim stanie, jakiego Bóg by mógł uznać.

Kropienie krwią | POBIERZ

 • W okresie Wielkanocy zainteresowanie chrześcijan skupia się na Baranku Wielkanocnym, którym był nasz Pan, Jezus Chrystus.

Myśli Pamiątkowe | POBIERZ (bez hasła)

 • W pamiątce przez jedzenie chleba, symbolizujemy nasza wiarę dającą Jego życiowe prawa dla naszej przypisanej ludzkiej doskonałości, a przez picie Kielicha symbolizujemy nasze nowe stworzenia, jako członkowie Jego Ciała, biorące współudział z Nim i członkami Jego ciała w ofiarowywaniu naszego ludzkiego życia za świat. Bądźmy dlatego szczególnie ostrożnymi, abyśmy byli symbolizującą prawdziwością w tej Pamiątce.

Ilustracja swawolnych grzechów | POBIERZ (bez hasła)

 • Bóg życzy sobie, aby Jego lud próbował Go względem obietnic, lecz żeby nie spodziewał się od Niego otrzymać to, czego On nie obiecał dać. Strzeżmy się, abyśmy nie chodzili według ciała w ulubianiu ziemskich pożądliwości, idąc za rzeczami, które sprzeciwiają się interesom nowej natury, i przypuszczając, że miłosierdzie Pańskie wybawi nas od naturalnych wyników naszych postępków.

Czystość serca i życia | POBIERZ (bez hasła)

 • Nasze osobiste oczyszczania jako też oczyszczanie przez krew Chrystusową musi trwać przez całe nasze życie; a ustawiczne czuwanie, ażeby ochronić się od grzechu, wszelkiego skażenia świata i upadłej ludzkiej natury jest potrzebne.

Nasza europejska podróż | POBIERZ (bez hasła)

Odpowiedzi na zapytania | POBIERZ (bez hasła)

 • Czy podrzędni prorocy są siedem Aniołów siedmiu Kościołów, jakimi byli Paweł, Jan Arius, Waldo, Wyklif, Luter i Russell?
 • Czy wyrażenie: „ażby przyszedł” w 1 Kor. 11:26 odnosi się do wtórego przyjścia Pańskiego? Jeżeli tak, to dlaczego obchodzimy jeszcze Pamiątkę śmierci Jego?
 • Czy mogą tacy członkowie zboru brać udział w wieczerzy Pańskiej co nie są członkami maluczkiego stadka? Mogą Młodociani Święci obchodzić Pamiątkę śmierci Pańskiej.
 • Czy jest właściwym mówić, że ci z narodu Izraelskiego, którzy patrzą na przyjście Mesjasza, są przypisano usprawiedliwieni?
 • Dlaczego mówiono w Teraźniejszej Prawdzie, że święty olej ściekał z głowy Aarona, przez jego Ciało aż do nóg?

Dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 40

Nie dawajcie miejsca diabłu | POBIERZ (bez hasła)

 • Sprawiedliwy gniew, który wykaże do punktu i da silną naganę i przestrogę, przyniesie żałość i pokutę. Niebezpieczeństwo przychodzi przez przekroczenie granicy z jednej, a przez niedbalstwo z drugiej strony.

Zaciemnianie się prawego oka na Filadelfię i Laodyceę | POBIERZ (bez hasła)

 • Egzaminacja kolejnych błędów nauczanych przez Strażnicę.

Zaciemnienie się prawego oka na Piramidę | POBIERZ (bez hasła)

 • Egzaminacja kolejnych błędów nauczanych przez Strażnicę, tym razem zapierających się Piramidzie.

List brata Grzegorza H. Fisher’a | POBIERZ

Dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ (bez hasła)

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 41

Prawe oko zaciemnia się | POBIERZ (bez hasła)

 • Egzaminacja kolejnych błędów nauczanych przez Strażnicę.

Odpowiedź na zapytanie | POBIERZ (bez hasła)

 • Dlaczego lud w prawdzie obchodził Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej w tym roku w różnych trzech datach?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 42

Przegląd krytyki brata Stahna | POBIERZ (bez hasła)

 • Egzaminacja błędów nauczanych przez brata Stahna.

Sprawozdanie Wieczerzy Pańskiej z 1929 | POBIERZ (bez hasła)

Niektóre myśli na 17-ty rozdział Objawienia | POBIERZ (bez hasła)

 • Naszym zamiarem nie jest, aby w tym artykule zupełnie wytłumaczyć 17-ty rozdział Objawienia; lecz chcemy dać tu niektóre ogólne myśli na to, aby wyjaśnić niektóre rzeczy tego rozdziału, które w ostatnim czasie stały nam się jasne.

Interesujące pytanie | POBIERZ (bez hasła)

 • Na co było typem ucieczka Lota i jego córek do Zoar, do góry, ich kazirodztwo i ich dzieci?

Dla ogólnego zainteresowania | POBIERZ

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

Teraźniejsza Prawda nr 43

Pod Jego skrzydłami | POBIERZ (bez hasła)

 • Psalm 91 stosuje się bardzo wyraźnie do Kościoła, a mianowicie do Kościoła przy końcu tego wieku. A ponieważ mówi, jakoby do jednej osoby, z pewnością stosuje się do całego Chrystusa (wszystkich pomazanych Duchem Św) od głowy aż do ostatniego członka ciała. Pan nasz Jezus miał próby i trudności i dlatego potrzebował właśnie protekcji i pieczy. W odnoszeniu i prośbach do Swojego Ojca Niebieskiego otrzymywał od Niego potrzebna pomoc. Tak samo rzecz się ma też z wszystkim Pańskim ludem w dalszym ciągu aż do końca.

Głupi i niepożyteczny pasterz | POBIERZ (bez hasła)

 • Czy Biblia mówi coś o głupim i niepożytecznym pasterzu? Jakie były jego czynności w typie i antytypie?

Nie będziesz znosił fałszywego świadectwa | POBIERZ

 • Egzaminacja kolejnych błędów nauczanych przez Strażnicę.

Odpowiedź na atak brata Oleszyńskiego | POBIERZ (bez hasła)

Ścięci z Chrystusem | POBIERZ (bez hasła)

 • Czytamy, że Chrystus wydał duszę Swoją na śmierć, jako ofiarę za grzech. To znaczy, że wydał życie swoje, czyli Samego siebie. To samo dzieje się z wszystkimi, którzy chcieli by być Jego naśladowcami.

Odpowiedzi na zapytania | POBIERZ (bez hasła)

 • Jeżeli Jezus wiedział z początku, że Judasz miał Go wydać, dlaczego go wybrał?
 • Czy jest właściwą rzeczą używać Niebiańską Mannę przy zebraniach Oświadczeń?
 • Czy 3 Moj. 16:12 porównując z 3 Moj. 16:2 dowodzi, że wonność była ofiarowana w miejscu Najświętszym?
 • Czy bracia Wielkiego Grona są latoroślami winnej Macicy, czy są odciętymi?
 • Czy upadli Aniołowie stali się niedoskonałymi w ich organizmach (ciałach duchowych) jako też w ich charakterach?
 • Czy Towarzystwo jest następcą po „wiernym słudze”?
 • Czy Towarzystwo ma prawo decydować jaką literaturę mają zbory rozszerzać? i czy członkowie zboru włącznie ze starszymi źle czynią, jeżeli odmawiają zbór od rozszerzania niestosownej im udzielonej od Towarzystwa literatury?
 • Czy Towarzystwo ma prawo zmienić Cienie Przybytku?
 • Proszę zharmonizować waszą naukę z Rzym. 11:25, że wszyskie pozostałe członki Maluczkiego Stadka zostały zdobyte?
 • Czy Epifania jest specjalnie dla świata, czy dla Kościoła?
 • Jak mamy rozumieć podanie z 3 Moj. 16:6 „ofiaruję za się i za dom swój”?
 • Ponieważ żniwo skończyło się w 1914 roku. a pokłosie w 1916, czy jest właściwą rzeczą, jak podane w ślubie, modlić się za „ogólnem dobrem żniwa Pańskiego, mianowicie za udział, do którego sam zostałem uprzywilejowany do tej pracy”?
 • Czy są młodociani Święci poświęceni na śmierć?

Powyższy numer można pobrać w całości w wersji PDF pod tym adresem lub w podziale na poszczególne artykuły w wersjach TXT lub DOC stąd.

© 2015-2023 gaudio
Ta strona nie używa cookies.