Spotkanie Biblijne – Bielawa 2016

Wykłady i kazania – Spotkanie Biblijne Bielawa 2016

linia podziału

Plan Spotkania Biblijnego - Bielawa 2016W dniach 2-3 lipca, w sali Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, przy ul. Piastowskiej 19c, odbyło się Spotkanie Biblijne zorganizowane przez Zbór Chrześcijański w Bielawie. W Spotkaniu każdego dnia uczestniczyło około 110 osób osobiście oraz kilkadziesiąt przy pomocy transmisji audio.

(Archiwalne oraz aktualne wykłady są także dostępne na naszym kanale na Youtube)

linia podziału

Podczas spotkania poruszane były następujące tematy:

  • br. Marek Urban | „Noszenie brzemion” (Galatów rozdział 6 wersety 1-5: „(1) Bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. (2) Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. (3) Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. (4) Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w drugim. (5) Każdy bowiem poniesie własny ciężar”) | POBIERZ (13,2 MB)
  • br. Arkadiusz Wiśniewski | „Sumienie” (1 Tymoteusza rozdział 1 werset 5: „A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej”) | POBIERZ (14,0 MB)
  • br. Beniamin Nagórny | „Ewangelia Jana rozdział 14 werset 21” („Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie”) | POBIERZ (12,1 MB)
  • br. Dawid Wardziński | „Samotność” (ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 46: „około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, Lama Sabachtani! to jest, Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?” oraz Hebrajczyków rozdział 13 werset 5: „Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestwając na tem, co macie; boć sam powiedział: Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę”) | POBIERZ (14,7 MB)
  • br. Adam Machalski | „Poszukiwanie woli Bożej” | POBIERZ (15,5 MB)
  • br. Adam Urban | „Odroczone dziedzictwo Abrahama” (1 Mojżeszowa rozdział 15 wersety 7-11: „(7) Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. (8) A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? (9) On zaś rzekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. (10) I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły, i położył jedną połać na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. (11) Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził”) | POBIERZ (15,6 MB)

Wieczorem, w ramach Zebrania Świadectw, w którym przewodniczył br. Włodzimierz Zelent, każdy miał możliwość przedstawić drugim aktualny stan swego serca, szczególnie ukierunkowując swe myśli w związku z tekstem z 1 Koryntian rozdziału 4 wersetu 12: „Gdy nam złorzeczą, błogosławimy; gdy nas prześladują, znosimy”.

Oprócz tego w ramach społeczności wieczornej, w której przewodniczył br. Andrzej Kaliszczyk, odbyła się otwarta dyskusja na temat ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 14: „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”.

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, równolegle z niektórymi wykładami odbywały się także zajęcia z dziećmi (pod przewodnictwem s. Oli Bober oraz s. Oli Czarneckiej) oraz z młodzieżą (pod przewodnictwem br. Pawła Nowickiego i br. Tomasza Kładzia).