Spotkanie Biblijne – Bielawa 2016

Wykłady i kazania – Spotkanie Biblijne Bielawa 2016

linia podziału

Plan Spotkania Biblijnego - Bielawa 2016W dniach 2-3 lipca, w sali Inkubatora Art-Przedsiębiorczości, przy ul. Piastowskiej 19c, odbyło się Spotkanie Biblijne zorganizowane przez Zbór Chrześcijański w Bielawie. W Spotkaniu każdego dnia uczestniczyło około 110 osób osobiście oraz kilkadziesiąt przy pomocy transmisji audio.

linia podziału

Podczas spotkania poruszane były następujące tematy:

  • br. Marek Urban | „Noszenie brzemion” (Galatów rozdział 6 wersety 1-5: „(1) Bracia, a gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. (2) Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. (3) Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. (4) Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w drugim. (5) Każdy bowiem poniesie własny ciężar”) | POBIERZ (13,2 MB)
  • br. Arkadiusz Wiśniewski | „Sumienie” (1 Tymoteusza rozdział 1 werset 5: „A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, i z wiary nieobłudnej”) | POBIERZ (14,0 MB)
  • br. Beniamin Nagórny | „Ewangelia Jana rozdział 14 werset 21” („Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie”) | POBIERZ (12,1 MB)
  • br. Dawid Wardziński | „Samotność” (ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 46: „około dziewiątej godziny zawołał Jezus głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, Lama Sabachtani! to jest, Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił?” oraz Hebrajczyków rozdział 13 werset 5: „Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, przestwając na tem, co macie; boć sam powiedział: Nie zaniecham cię, ani cię opuszczę”) | POBIERZ (14,7 MB)
  • br. Adam Machalski | „Poszukiwanie woli Bożej” | POBIERZ (15,5 MB)
  • br. Adam Urban | „Odroczone dziedzictwo Abrahama” (1 Mojżeszowa rozdział 15 wersety 7-11: „(7) Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. (8) A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? (9) On zaś rzekł: Sprowadź mi trzyletnią jałówkę i trzyletnią kozę, i trzyletniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. (10) I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły, i położył jedną połać na przeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. (11) Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził”) | POBIERZ (15,6 MB)

Wieczorem, w ramach Zebrania Świadectw, w którym przewodniczył br. Włodzimierz Zelent, każdy miał możliwość przedstawić drugim aktualny stan swego serca, szczególnie ukierunkowując swe myśli w związku z tekstem z 1 Koryntian rozdziału 4 wersetu 12: „Gdy nam złorzeczą, błogosławimy; gdy nas prześladują, znosimy”.

Oprócz tego w ramach społeczności wieczornej, w której przewodniczył br. Andrzej Kaliszczyk, odbyła się otwarta dyskusja na temat ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 14: „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec”.

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, równolegle z niektórymi wykładami odbywały się także zajęcia z dziećmi (pod przewodnictwem s. Oli Bober oraz s. Oli Czarneckiej) oraz z młodzieżą (pod przewodnictwem br. Pawła Nowickiego i br. Tomasza Kładzia).