Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych?

 1. Czy ci, którzy w tym życiu nie usłyszeli o Jezusie mogą być zbawieni przez swą niewiedzę? cz.1
  W naszej serii odnośnie celu powrotu Jezusa aktualnie rozważamy wątek dotyczący tematu nadziei na zbawienie tych, którzy zmarli nie skorzystawszy z okupowej zasługi Chrystusa, w tym także i choćby z tak prozaicznego powodu, iż nigdy w swoim życiu o nim nie słyszeli. Tam jednak traktujemy ten temat bardzo skrótowo, w niniejszej serii chcielibyśmy więc go rozszerzyć i przedstawić z różnych punktów widzenia to, co Biblia ma o nim do powiedzenia. W dzisiejszym i następnym odcinku wrócimy jeszcze raz do podkreślenia kwestii, że nieświadomość nie jest podstawą do zbawienia – starając się raczej uzupełniać niż powielać to, co niedawno wskazaliśmy.
 2. Czy ci, którzy w tym życiu nie usłyszeli o Jezusie mogą być zbawieni przez swą niewiedzę? cz.2
  Rozważając temat nadziei dla niezbawionych zmarłych, w poprzednim odcinku wskazaliśmy wersety świadczące o tym, że nieświadomość nie jest podstawą do zbawienia, lecz do oddalenia się od Boga i zatracenia. Dziś dodamy do nich wersety dowodzące, że poznanie jest nieodzowne do wiary i uzyskania zbawienia.
 3. Boska obietnica gwarancją nadziei
  W poprzednich odcinkach wskazaliśmy wersety świadczące o tym, że nieświadomość nie jest podstawą do zbawienia, lecz do oddalenia się od Boga i zatracenia oraz, że poznanie jest nieodzowne do wiary i uzyskania zbawienia. Dziś natomiast rozpoczynamy omawianie niektórych z ważniejszych powodów uzasadniających istnienie biblijnej nadziei dla niezbawionych zmarłych, którzy nie mieli takiej szansy w tym życiu – od Bożej, potwierdzonej przysięgą obietnicy danej Abrahamowi.
 4. Rozwinięcie obietnicy Abrahamowej
  Rozpoczęliśmy omawianie niektórych z ważniejszych powodów uzasadniających istnienie biblijnej nadziei dla niezbawionych zmarłych, którzy nie mieli takiej szansy w tym życiu, od zwrócenia uwagi na jedyną w swym rodzaju Bożą obietnicę – potwierdzoną przysięgą – daną Abrahamowi, że kiedyś przez Jezusa i Jego wiernych naśladowców błogosławione będą WSZYSTKIE rodziny, rodzaje i narody ziemi, więc także i te, które nie usłyszały i nie przyjęły w tym życiu ewangelii. Dziś wskażemy na niektóre fragmenty Pisma Świętego, które rozwijają tę obietnicę.
 5. Ofiara Okupu Jezusa za WSZYSTKICH. Cz. 1: Wstęp
  W poprzednich odcinkach zastanawialiśmy się nad biblijną nadzieją dla niezbawionych zmarłych, wynikającą z potwierdzonej Boską przysięgą obietnicy Abrahamowej i wersetów, jakie ją później rozwijały. Dziś rozpoczniemy zastanawianie się nad drugim biblijnym powodem tej nadziei – tym, że Jezus złożył swoją ofiarę za WSZYSTKICH, niezależnie od tego, czy oni słyszeli o Nim i przyjęli Go za swego Zbawiciela, czy też nie.
 6. Ofiara Okupu Jezusa za WSZYSTKICH. Cz. 2: „(…) człowiek, Chrystus Jezus, który siebie samego złożył na OKUP za wszystkich (…)”
  W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy rozważania nad drugim powodem nadziei dla niezbawionych zmarłych – okupową ofiarą Jezusa za KAŻDEGO człowieka, i wskazaliśmy wersety biblijne, z których w sposób oczywisty wynika, że Jezus umarł za grzechy całej rodziny ludzkiej. Dziś zastanowimy się nad tym co oznacza, że była to ofiara okupowa – że „Jezus oddał swoje życie jako okup” za ludzkość.
 7. Ofiara Okupu Jezusa za WSZYSTKICH. Cz. 3: „(…) jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego, wszyscy staną się sprawiedliwymi”
  W poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad tym co oznacza, że ofiara Jezusa była ofiarą okupową za ludzkość, dziś spojrzymy na inne miejsca w Piśmie Świętym, które też mówią o tej ofierze i jej skutkach – że jest ona źródłem nadziei i przyszłej szansy dla wszystkich.
 8. Przyczyny zwlekania z korzyściami Okupu. Cz. 1: Dlaczego korzyści płynące ze śmierci Jezusa nie dosięgły wszystkich w chwili Jego śmierci lub zmartwychwstania?
  W poprzednich odcinkach rozważyliśmy pierwsze dwa powody nadziei dla niezbawionych zmarłych: obietnicę daną Abrahamowi oraz ofiarę Okupu za wszystkich. Zanim przejdziemy do omawiania kolejnych powodów tej nadziei, rozważymy jeszcze w krótkości powiązane z tym tematem zagadnienie: dlaczego ta ofiara Okupu nie została jeszcze zastosowana za ludzkość?
 9. Przyczyny zwlekania z korzyściami Okupu. Cz. 2: Dlaczego te korzyści nie dosięgły wszystkich w dniu zesłania Ducha Świętego i dlaczego w ogóle są odwlekane?
  Zastanawiając się dlaczego ofiara Okupu nie została jeszcze zastosowana za ludzkość, w poprzednim odcinku odpowiedzieliśmy na pytanie: dlaczego korzyści ze złożenia Okupu nie dosięgły wszystkich w chwili śmierci lub zmartwychwstania Jezusa, obecnie zastanowimy się nad tym dlaczego nie dosięgły one wszystkich w dniu zesłania Ducha Świętego, oraz dlaczego w ogóle są one tak długo odwlekane.
 10. Grzechy przebaczane w przyszłym świecie
  W poprzednich odcinkach rozważyliśmy dwa pierwsze powody nadziei dla niezbawionych zmarłych – obietnicę jaką Bóg złożył Abrahamowi i potwierdził ją przysięgą, oraz fakt, że Jezus złożył swoją ofiarę za wszystkich. Dziś zajmiemy się trzecim z powodów – to jest obietnicą, że wszystkie grzechy wynikające z upadku Adama zostaną ludzkości odpuszczone.
 11. Boski charakter podstawą nadziei
  W poprzednim odcinku omówiliśmy powód do nadziei dla niezbawionych polegający na tym, że WSZYSTKIE grzechy z wyjątkiem w pełni świadomych i w pełni dobrowolnych mają zostać ludzkości odpuszczone – jeśli nie w pierwszym, to w drugim okresie odpuszczania grzechów. Dziś zajmiemy się kolejnym powodem tej nadziei: Boskim charakterem, którego wspaniałość gwarantuje pomoc w reformie dla wszystkich – albo w tym życiu, albo w przyszłym.
 12. Wybrani są wybrani po to, żeby błogosławić niewybranych – część 1
  W poprzednim odcinku niniejszej serii wskazaliśmy, że wspaniałość Boskiego charakteru gwarantuje pomoc w reformie dla wszystkich – albo w tym życiu, albo w przyszłym. W kolejnym argumencie potwierdzającym istnienie nadziei dla niewybranych zauważymy, że celem pomocy niektórym [wybranym, klasie wiary] już w tym życiu jest to, by w przyszłości pomagali pozostałym [niewybranym, klasie niewiary] w tej reformie.
 13. Wybrani są wybrani po to, żeby błogosławić niewybranych – część 2
  W poprzednim odcinku niniejszej serii wskazaliśmy, że w czasie Wieku Ewangelii Bóg wybiera z pośród ludzi „lud dla Swego imienia” – wybrańców, w celu ich zbawienia, lecz gdy zostanie to dokonane, to Pan zajmie się pozostałymi z ludzi – w celu ich zbawienia. Dziś zajmiemy się zauważeniem jak mówi o tym list do Rzymian, szczególnie rozdział 11.
 14. Wybrani są wybrani po to, żeby błogosławić niewybranych – część 3
  W poprzednich odcinkach niniejszej serii wskazaliśmy, że w czasie Wieku Ewangelii Bóg wybiera z pośród ludzi „lud dla Swego imienia” – wybrańców, w celu ich zbawienia, lecz gdy zostanie to dokonane, to Pan zajmie się pozostałymi z ludzi – w celu ich zbawienia, i pokazaliśmy niektóre spośród uczących o tym wersetów Biblijnych, szczególnie słowa z 11 rozdziału listu do Rzymian. Dziś pokażemy także niektóre inne fragmenty Biblii podające analogiczne myśli.
 15. Dwojakie doświadczenia niewybranych – cz. 1
  Omawiając temat nadziei dla niezbawionych – niewybranych – zmarłych w poprzednich odcinkach rozważyliśmy piąty argument za jej istnieniem – to, iż wybrani są wybrani po to, żeby błogosławić niewybranych. Dziś rozpoczniemy omawianie kolejnego argumentu – dwojakich doświadczeń niewybranych: najpierw ze złem, a następnie z dobrem, przechodzonych przez nich w celu porównania ich i ich skutków, oraz możliwości zajęcia odpowiedniego stanowiska wobec nich.
 16. Dwojakie doświadczenia niewybranych – cz. 2
  Kontynuując omawianie szóstego argumentu za nadzieją dla niezbawionych – niewybranych – zmarłych, polegającego na tym, iż Biblia uczy o dwojakich doświadczeniach jakie przechodzą niewybrani: najpierw ze złem, a następnie z dobrem, w celu porównania ich samych i ich skutków, oraz możliwości zajęcia odpowiedniego stanowiska wobec nich, zajmiemy się dziś tym w jaki sposób jest to ukazane w liście do Rzymian, szczególnie w rozdziałach 8 i 11.
 17. Dwojakie doświadczenia niewybranych – cz. 3
  Kontynuując omawianie szóstego argumentu za nadzieją dla niezbawionych – niewybranych – zmarłych, zajmiemy się dziś tym w jaki sposób jest to ukazane w Psalmie 90.
 18. Oświadczenia Biblii o przyszłych faktach – cz. 1
  W poprzednich odcinkach omówiliśmy argument za nadzieją dla niezbawionych – niewybranych – zmarłych, polegający na tym, iż Biblia uczy o dwojakich doświadczeniach jakie przechodzą niewybrani: najpierw ze złem, a następnie z dobrem, w celu porównania ich samych i ich skutków, oraz możliwości zajęcia odpowiedniego stanowiska wobec nich, obecnie zaczniemy rozważanie kolejnego, siódmego, argumentu w tym temacie: biblijnych zapowiedzi odnośnie przyszłych faktów dotyczących tej nadziei.
 19. Oświadczenia Biblii o przyszłych faktach – cz. 2
  W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy omawianie argumentu za nadzieją dla niezbawionych – niewybranych – zmarłych, który wynika z biblijnych zapowiedzi odnośnie przyszłych faktów. Rozpoczęliśmy te rozważania od zastanowienia się głównie nad niektórymi wersetami z proroctwa Ezechiela rozdziału 16, zawierającymi zapowiedź przywrócenia życia, pokuty i nawrócenia Sodomy, Gomory i ich zależnych miast, a także Samarii i samego Izraela, opisanego jako bardziej grzeszny niż oni. Dziś będziemy kontynuowali te rozważania zwracając uwagę tak na powyższe, jak i na jeszcze inne grzeszne miasta, których mieszkańcy mają mieć nadzieję na zbawienie podczas trwania dnia sądu – co wskazuje także na istnienie analogicznej nadziei dla niezbawionych spośród innych narodów.
 20. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 1: „Wybawiciele” – część 1
  Rozważając kwestię istnienia nadziei dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych, w poprzednim odcinku zakończyliśmy omawianie siódmego dowodu, że taka nadzieja istnieje: to jest zapowiadanych przez Biblię przyszłych faktów, które to potwierdzają. Dziś rozpoczniemy omawianie ósmego dowodu tej nadziei – urzędowych imion jakie Biblia przypisuje Jezusowi i Kościołowi, które świadczą o rodzaju urzędowej działalności jaka będzie przez Nich wykonywana w ramach pełnienia tych urzędów.
 21. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 1: „Wybawiciele” – część 2
  W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy rozważanie imienia „Wyzwoliciele” z proroctwa Abdiasza rozdziału 1 wersetu 21: „I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby sądzić górę Ezawa. I królestwo będzie należeć do Pana” – od zauważenia powodu dla którego ten fragment wskazuje na nadzieję dla niewybranych. Dziś w krótkości zajmiemy się kwestią opisanych tu Wybawicieli.
 22. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 2: „Kapłani”
  Rozważając kwestię ósmego dowodu istnienia nadziei dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych, którym są urzędowe imiona jakie Biblia przypisuje Jezusowi i Kościołowi, które świadczą o rodzaju urzędowej działalności jaka będzie przez Nich wykonywana w ramach pełnienia tych urzędów, w poprzednich odcinkach rozważyliśmy imię „Wyzwoliciele” Dziś natomiast w krótkości zajmiemy się imieniem „Kapłani”.
 23. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 3: „Królowie” – część 1
  Dziś w krótkości zajmiemy się imieniem „Królowie” dla Jezusa i Kościoła, zwracając szczególną uwagę na to, iż ich panowanie ma na celu zniszczenie wszystkich dzieł szatana, na czele których stoi grzech, śmierć i grób – lecz nie dla nich samych, gdyż oni już te rzeczy dla siebie zwyciężyli. .
 24. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 3: „Królowie” – część 2
  Dziś spojrzymy na ich dzieło zbawienia z punktu widzenia kontrastu między uzurpacyjnym panowaniem Szatana oraz zapowiedzianym panowaniem Chrystusa i Kościoła.
 25. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 4 „Prorocy/Nauczyciele”
  Dziś zajmiemy się kolejnym z ich urzędowych imion, którym jest „Prorok”, czyli „Nauczyciel”, oznaczające, że będą oni uczyć rodzaj ludzki drogi zbawienia.
 26. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 5: „Ojciec” i „Matka”
  Dziś krótko rozważymy imię „Rodzice” – albo: „Ojciec” i „Matka” niewybranych z rodzaju ludzkiego, którzy w Wieku Tysiąclecia staną się „dziećmi” wybranych.
 27. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 6: „Pierwsze Plony”
  Dziś rozważymy w krótkości imię „Pierwiastki/Pierwociny/Pierwsze Plony”, które wskazuje na to, że skoro oni są pierwszymi spośród zbawionych, to będą także ci, którzy będą później zbawieni – późniejsze plony/owoce: posłuszni spośród ludzkości w czasie Tysiąclecia.
 28. Urzędowe imiona Chrystusa – cz. 7: „Potomstwo Abrahama”
  Dziś rozważymy kolejne urzędowe imię Jezusa i Kościoła: „Nasienie/Potomstwo Abrahama”, które będzie błogosławić wszystkie rodziny, narody i rodzaje ziemi.
 29. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 1: Wstęp oraz przesłanka (1) Wszyscy zostaną uwolnieni od wyroku Adamowego
  Obecnie przechodzimy do dziewiątego argumentu dowodzącego istnienia nadziei dla niezbawionych zmarłych – którym jest fakt, że wszystkie rzeczy składające się na możliwość osiągnięcia zbawienia staną się udziałem wszystkich, którzy kiedykolwiek żyli; tak więc, że ci, którzy nie otrzymali tych błogosławieństw w tym życiu, otrzymają je po wzbudzeniu z martwych – i rozpoczniemy to od zauważenia, że Biblia mówi iż wszyscy zostaną uwolnieni spod wyroku Adamowego.
 30. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 2: Przesłanka (2) Wszyscy poznają Boską Prawdę
  Dziś rozważmymy przesłankę (2) – że istnieje nadzieja dla niezbawionych zmarłych, ponieważ wszyscy otrzymają pełną sposobność zbawienia, w ramach której Biblia mówi o tym, że wszyscy poznają Boską Prawdę – jeśli więc nie poznali jej w tym życiu, to poznają ją po zmartwychwstaniu.
 31. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 3: Przesłanka (3) Wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – część 1 z 2
  Rozpoczynając rozważanie przesłanki (3) przedstawimy dziś pierwszych 11 biblijnych argumentów świadczących o tym, że wszyscy znajdą się w warunkach nie sprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości
 32. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 4: Przesłanka (3) Wszyscy znajdą się w warunkach niesprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości – część 2 z 2
  Kontynuujemy rozważanie przesłanki wskazującej, że wszyscy znajdą się w warunkach nie sprzyjających grzechowi a sprzyjających sprawiedliwości przedstawiając kolejnych 12 argumentów za jej prawdziwością.
 33. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 5: Przesłanka (4) Wszyscy, którzy nie zostali przyciągnięci do Chrystusa w tym życiu, zostaną do Niego przyciągnięci w życiu przyszłym
  Kolejną przesłanką świadczącą o możliwości zbawienia także dla niewybranych zmarłych jest to, że wszyscy ci, którzy w tym życiu nie zostali w korzystny sposób skierowani do Chrystusa, będą skierowani do Niego w życiu przyszłym.
 34. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 6: Przesłanka (5) Wszyscy poddadzą się Jezusowi i uznają Jego prawo do panowania nad nimi
  Jeśli nie w tym życiu, to w przyszłym…
 35. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 7: Przesłanka (6) Każdemu będzie przedstawiona oferta poświęcenia się Panu
  Dotyczy to także tych, którzy zostaną w Tysiącleciu wzbudzeni z martwych.
 36. Pełna sposobność dla wszystkich – cz. 8: Przesłanka (7) Każdemu będzie przedstawiona oferta otrzymania Ducha Świętego
  Bowiem Bóg w Biblii zapowiada, że „Potem [po Wieku Ewangelii – w Tysiącleciu] ześlę Ducha mego na wszelkie ciało (…)”.
 37. Stopniowe usuwanie klątwy z ludzkości
  Biblia zapowiada iż przekleństwo jakie ściągnął na rodzaj ludzki Adam będzie stopniowo usuwane w  Tysiącleciu – ze wszystkich ludzi.
 38. Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.1 – Bóg w swej miłości pragnie zbawienia każdego człowieka od wyroku Adamowego
  Zanim podamy kolejne argumenty w sprawie nadziei dla niezbawionych zmarłych, zastanowimy się nad pewnymi kwestiami zbieżnymi z tym tematem, zaczynając od rozważenia tego, czy Bóg faktycznie chce zbawić wszystkich, czy tylko niektórych (np. „wszelkiego pokroju”), od wyroku Adamowego.
 39. Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.2 – Biblia uczy, że Jezus Chrystus umarł, by wszystkich ludzi zbawić od wyroku Adamowego
  A nie tylko ludzi „wszelkiego pokroju”.
 40. Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.3 – Biblia uczy, że w wyniku miłości Bożej oraz śmierci Jezusa Chrystusa za wszystkich, by zbawić ich od wyroku Adamowego, wszyscy ludzie zostaną zaproszeni i wsparci by przyjść do harmonii z Bogiem
  Cdn rozważania sposobu użycia greckiego słowa πᾶς (pas), w tym także w Przekładzie Nowego Świata.
 41. Czy ‚wszyscy’ z 1 Tymoteusza 2:4 oznacza każdego? cz.4 – Podsumowanie
  Tak, oznacza ono każdego człowieka bez wyjątku, a w/w myśli także są zawarte właśnie w samych tych wersetach.
 42. Czy Pismo Święte uczy o uniwersalnym odkupieniu, uniwersalnym zbawieniu, czy o obydwóch?
  Można o tym mówić różnymi terminami, a mimo to poprawnie – przy czym jest to uniwersalne zbawienie/odkupienie od Adamowej kary śmierci, a nie zbawienie/odkupienie do wiecznego życia.
 43. Analiza Objawienia rozdziału 20 wersetów 4 i 5
  A jak mają się słowa z Objawienia rozdziału 20 wersetów 4 i 5 (że „inni z umarłych nie ożyli, aż się skończyło tysiąc lat”) do naszych twierdzeń, że niezbawieni zmarli zostaną obudzeni, żeby przejść przez procesy sądu w Tysiącleciu? 
 44. Czy ‚niesprawiedliwi’ zmartwychwstaną? – cz.1
  W tym i kolejnym odcinku zajmujemy się kolejnym z możliwych pytań: skoro niektórzy nigdy nie osiągną stanu doskonałości, to jak mamy zrozumieć słowa apostoła Pawła, że zmartwychwstać mają zarówno sprawiedliwi jak i niesprawiedliwi?
 45. Czy ‚niesprawiedliwi’ zmartwychwstaną? – cz.2
  Poprzednio zauważyliśmy m.in. rozróżnienie jakie Biblia czyni między zmartwychwstaniem klas wybranych oraz niewybranego świata. Dziś będziemy kontynuować te rozważania, skupiając się szczególnie na kwestii skorzystania z wyniku odkupienia nas od grzechu adamowego.
 46. Czy zmartwychwstaną te same ciała, które są składane do grobu? Część 1
  Nie, Biblia mówi, że tak nie będzie.
 47. Czy zmartwychwstaną te same ciała, które są składane do grobu? Część 2
  Kontynuujemy ten temat, skupiając się na omówieniu Izajasza rozdziału 26 wersetu 19, który bywa przytaczany jako kontrargument.
 48. Jednym z celów wtórej obecności Jezusa jest błogosławienie sposobnościami restytucji całej ludzkiej rodziny – cz.1: Obraz i podobieństwo Boże
  Wracamy do przedstawiania kolejnych argumentów istnienia nadziei dla niezbawionych zmarłych – (11) z nich jest to, iż jednym z celów powrotu Jezusa jest udzielenie sposobności restytucji całej ludzkiej rodzinie – żyjącym i zmarłym. Rozpoczynając rozważanie tego argumentu zastanowimy się nad znaczeniem pojęć „obraz Boży” i „podobieństwo do Boga”
 49. Cz.2: Skutki upadku człowieka
  W tym odcinku zauważamy, że człowiek utracił „obraz Boży” i „podobieństwo do Boga” i zajmujemy się pokazaniem tego, co je zastąpiło
 50. Cz.3: Potwierdzające to wersety – część 1
  W tym odcinku rozpoczynamy omawianie niektórych wersetów potwierdzających prawdziwość tego argumentu (11) na rzecz istnienia nadziei dla niezbawionych zmarłych, zaczynając od krótkiego omówienia Dziejów Apostolskich rozdziału 3 wersetów 19-21
 51. Cz.4: Potwierdzające to wersety – część 2
  Kolejny stosowny fragment na potwierdzenie tego argumentu, to jest Dzieje Apostolskie rozdział 15 wersety 14-17
 52. Cz.5: Potwierdzające to wersety – część 3
  Kolejne stosowne fragmenty wskazujące iż jednym z celów powrotu Jezusa jest udzielenie sposobności restytucji całej ludzkiej rodzinie – żyjącym i zmarłym
 53. Cz.6: Potwierdzające to wersety – część 4
  W tym odcinku przedstawiamy szczególnie wersety mówiące o nadziei dla wszystkich narodów
 54. Cz.7: Potwierdzające to wersety – część 5
  W tym odcinku przedstawiamy szczególnie wersety mówiące o nadziei dla żyjących ORAZ dla zmarłych.
 55. Cel królestwa Chrystusa – część 1: Zniszczenie wśród ludzi każdej złej rzeczy i wpływu
  Rozpoczynamy rozważanie (12) argumentu za istnieniem nadziei dla niezbawionych zmarłych: celem Królestwa Chrystusa jest [rozważane w tym odcinku] a) zniszczenie wśród ludzi każdej złej rzeczy i wpływu, i b) wprowadzenie wśród nich dobrych rzeczy i wpływów w celu przywrócenia ich do doskonałości
 56. Część 2: Wprowadzenie wśród ludzi każdej dobrej rzeczy i wpływu
  Rozważanie czy celem Królestwa Chrystusa jest też b) wprowadzenie wśród nich dobrych rzeczy i wpływów w celu przywrócenia ich do doskonałości.
 57. Pozytywna reakcja niewybranych na ofertę zbawienia oraz uczynienie grzechu obrzydliwym dla nich, gdy dla kontrastu poznają istotę i skutki sprawiedliwości
  Dziś krótko rozważymy argumenty (13) – o bezpośredniej nauce Biblii o pozytywnej reakcji niewybranych na ofertę zbawienia i (14) – o uczynieniu grzechu obrzydliwym dla nich, szczególnie gdy dla kontrastu poznają istotę i skutki sprawiedliwości
 58. Biblia naucza, że wielu ze zmarłych podda się zarządzeniom Królestwa, gdy zostaną one zaprowadzone na Ziemi
  W tym odcinku rozważymy argument (15) za istnieniem nadziei dla niezbawionych zmarłych – taki jak w tytule odcinka.
 59. Równoznaczność Tysiąclecia i Dnia Sądu
  (16) argumentem za istnieniem nadziei dla niezbawionych/niewybranych zmarłych jest to, że ta nadzieja wynika z równoznaczności Wieku Tysiąclecia i Dnia Sądu.
 60. Znaczenie słowa ‚zmartwychwstanie’ w zastosowaniu go do ludzkości
  (17) argumentem za istnieniem tej nadziei, jest znaczenie słowa „zmartwychwstanie” w zastosowaniu go do ludzkości.
 61. Dwie drogi zbawienia
  (18) argumentem za istnieniem tej nadziei jest to, iż wynika ona z tego, że istnieją DWIE drogi zbawienia.