Literackie walory Biblii

Spis treści:

 1. Wstęp oraz Biblijna proza
  Pierwszy odcinek cyklu na temat literackich walorów Biblii – i ukazania, że – gdy jest traktowana wyłącznie jako literatura – jest co najmniej porównywalna z każdym innym przykładem literatury pięknej. Prócz wstępu w tym odcinku wskazujemy, że w Biblii występuje każdy rodzaj prozy: eseje, historie, biografie, listy, opowieści, dokumenty prawne, drzewa genealogiczne, rozprawy, pisma filozoficzne, epigramaty, kazania/przemówienia, oracje, mowy, mowy obrończe, apele męczenników, proza humorystyczna.
 2. Biblijna poezja hebrajska
  Drugi odcinek cyklu na temat literackich walorów Biblii – o różnicach między poezją hebrajską a poezją europejską czy amerykańską, oraz przykłady paraleli porównawczych i kontrastowych, oraz informacje o niektórych aspektach obecnych w poezji hebrajskiej.
 3. Epika, dramat, psalmy, rapsod
  W kolejnym odcinku pokazujemy gdzie i w jaki sposób w Biblii są obecne takie rodzaje literackie jak epika, dramat, psalm i rapsod.
 4. Psalmy, pieśni, ballady i poezja dydaktyczna
  Przykłady występowania liryki biblijnej – różnego rodzaju wierszy, pieśni, poematów, psalmów i poezji dydaktycznej.
 5. Pieśni miłosne i proroctwa
  Przykłady występowania form poetyckich w Biblii – w pieśniach miłosnych i proroctwach.
 6. Słownictwo Biblii
  Informacje odnośnie zasobu słów w hebrajskiej części Biblii, czystości jej słownictwa, poprawności i dokładności używania słów oraz precyzji w używaniu synonimów.
 7. Zdania Biblii i jej figury retoryczne (Wstęp)
  Omówienie rodzajów zdań występujących w Biblii, ich konstrukcji, siły i harmonii, a także kadencji między ich częściami. Ponadto wstęp do zastanawiania się nad figurami retorycznymi obecnymi w Biblii.
 8. Jej figury retoryczne: porównania i metafory
  Czym są porównania i metafory, oraz jakie są przykłady używania ich przez Biblię.
 9. Jej figury retoryczne: przypowieści
  Przykłady występowania przypowieści w Starym i Nowym Testamencie, oraz ich znaczenia.
 10. Jej figury retoryczne: typy
  Przykłady występowania typów w Biblii – najczęstszej (po metaforach) z biblijnych figur retorycznych.
 11. Jej figury retoryczne: alegorie i wizje
  Kolejnymi z omawianych figur retorycznych Biblii są alegorie oraz wizje. W tym odcinku – czym są, czym się od siebie różnią i gdzie między innymi można je znaleźć w Biblii.
 12. Jej figury retoryczne: antytezy i epigramaty
  W dzisiejszym odcinku w krótkości omawiamy kolejne dwie figury retoryczne obecne w Biblii: antytezy, przy pomocy których dokonuje się mocnych kontrastów, oraz epigramaty, czyli krótkie wypowiedzi o moralizatorskim zabarwieniu. Wszystkie one podnoszą siłę i wartość literackości Biblii.
 13. Jej figury retoryczne: metonimia
  Kolejną obecną w Biblii figurą retoryczną jaką się zajmiemy jest metonimia, która oznacza zmianę nazwy, to znaczy: nazwa danej rzeczy zastępowana jest innym rzeczownikiem, z uwagi na pewną relację między nimi.
 14. Jej figury retoryczne: synekdocha
  Kolejną figurą retoryczną/środkiem językowym, używaną przez Biblię jest synekdocha. Mimo swej dziwnej nazwy jest ona bardzo łatwa do zrozumienia – jest to podobny do ostatnio omawianej metonimii sposób tworzenia skrótów myślowych, oznacza bowiem po prostu mówienie o części czegoś mając na myśli całość tego czegoś, lub o całości czegoś, mając na myśli część tego. Przykłady – w treści.
 15. Jej figury retoryczne: pytanie retoryczne i wykrzyknik
  Następną figurą biblijną, jaką zbadamy, jest pytanie retoryczne, które polega na zadaniu pytania nie w celu uzyskania informacji, lecz w celu podkreślenia jakiegoś stwierdzenia lub przekonania. Co charakterystyczne: aby coś za jego pomocą stwierdzić, zadajemy pytanie przeczące, natomiast, żeby czemuś za jego pomocą zaprzeczyć, zadajemy pytanie twierdzące. Przykłady ich użycia w Biblii – w dalszej części artykułu. Oprócz tego w krótkości omówimy wykrzyknik jako kolejną z takich figur, służącą do wyrażania zaskoczenia lub emocji.
 16. Jej figury retoryczne: apostrofa i personifikacja
  Kontynuując nasze rozważanie figur retorycznych Biblii, omówimy w krótkości równocześnie apostrofę i personifikację, które mają wiele cech wspólnych. Apostrofy używamy zwracając się do kogoś, kto jest nieobecny, tak jakby był obecny, do rzeczy nieożywionej tak, jak gdyby była ożywiona, a do umarłego tak, jak gdyby żył. Personifikacja to natomiast taka figura retoryczna, w której przypisujemy cechy osobowe rzeczom nieożywionym – traktując je tak, jakby były żywe. Więcej wyjaśnień oraz przykłady użycia – w głównej części artykułu.
 17. Jej figury retoryczne: hiperbola i ironia
  Kolejnymi z figur retorycznych Biblii, jakie w krótkości omówimy, są hiperbola oraz ironia. Hiperbola używana jest w celu wyolbrzymienia czegoś, użycia zamierzonej przesady. Ironia jest natomiast używana wtedy gdy przez zamierzoną niezgodność w wypowiedzi, pragnie się dać znać o czymś zupełnie innym, często wręcz o przeciwieństwie tego, co się mówi – np. mówiąc w trakcie ulewy „Jaka piękna pogoda!” Przykłady występowania w Biblii – w treści.
 18. Jej figury retoryczne: klimaks, antyklimaks i apodioksis
  W dzisiejszym odcinku w krótkości omówimy trzy kolejne figury retoryczne używane w Biblii – klimaks (czyli stopniowanie rosnące, stopniowe zwiększanie wagi wypowiedzi), antyklimaks (stopniowanie malejące – mówienie o rzeczach coraz mniej ważnych) oraz apodioksis (czyli odrzucenie – używane do wyrażania odrazy z jakiegoś powodu). Przykłady użycia – w treści.
 19. Jej literacki styl: wzniosłość, piękno i prostota
  Po krótkim omówieniu figur retorycznych Biblii ilustrujących jej literackość, przechodzimy do krótkiej analizy szczególnych cech literackiego stylu – jest on wzniosły, piękny i, w wielu jej częściach, pełen prostoty.
 20. Jej literacki styl: zwięzłość, jedność i praktyczność
  Kontynuując naszą krótką analizę szczególnych cech literackiego stylu Biblii zajmiemy się jej zwięzłością, jednością oraz praktycznością.
 21. Jej literacki styl: liczbowanie biblijne
  Ostatnią, siódmą, z cech literackiego stylu Biblii, jaką omówimy, jest fakt, że ta cudowna literatura dodatkowo działa według zasad liczbowania biblijnego – to jest we wszystkich spójnych fragmentach Biblii występują złożone układy siódemek i ich wielokrotności, co jest jednym z imponujących dowodów jej Boskiego Autorstwa.