Biblia jako Boskie objawienie rozważana w świetle rozumu

Biblia jako Boskie objawienie rozważana w świetle rozumuW związku z wnioskiem do jakiego doszliśmy w serii pt. „Istnienie najwyższego inteligentnego Stwórcy” – czyli, że skoro światło natury każe nam spodziewać się pełniejszego objawienia niż to, którego dostarcza sama natura, rozsądny, myślący umysł powinien być przygotowany do zbadania wszelkich twierdzeń, które mienią się być Boskim objawieniem i noszą sensowne zewnętrzne znamiona prawdziwości takich roszczeń.

Biblia utrzymuje, że jest takim objawieniem od Boga i faktycznie dostarcza wystarczających zewnętrznych dowodów na to, że jej twierdzenia mogą być właściwe, dając uzasadnioną nadzieję, iż bardziej dokładne zbadanie ujawni pełniejsze i istotniejsze dowody na to, iż jest naprawdę Słowem Bożym.

 1. Twierdzenia Biblii i zewnętrzne dowody jej wiarygodności
  Zaczynamy rozważania czy Biblia faktycznie ukaże nam charakter Boga w doskonałej harmonii z tym, co dyktuje nam rozum, by stwierdzić czy istotnie jest ona tym potrzebnym i słusznie oczekiwanym objawieniem od Boga
 2. Jakimi motywami mogli kierować się pisarze Biblii?
  W tym odcinku zastanawiamy się nad motywami jakie mogły kierować pisarzami Biblii – czy rozsądnym byłoby ich kwestionowanie, czy też aprobowanie? 
 3. Wiarygodność historycznych części Biblii
  W tym odcinku zajmujemy się wiarygodnością historycznych części Biblii – oraz zastanowieniem się po co one są w niej w ogóle są zawarte – a także o czym świadczy ich połączone świadectwo
 4. Przekaz ksiąg Mojżeszowych
  W tym odcinku spoglądamy na Pięcioksiąg Mojżesza, zastanawiając się nad jego autorstwem, wiarygodnością i przekazem, szczególnie w odniesieniu do dzieła stwarzania
 5. System praw zawartych w księgach Mojżeszowych
  Rozpoczynamy przyglądanie się systemowi praw zawartych w Pięcioksięgu, aby, w trakcie tych rozważań w kolejnych odcinkach, przekonać się, czy pozostają one w doskonałej harmonii z charakterem Boga, jakiego każe nam się spodziewać rozum
 6. Ustrój starożytnego Izraela – cz.1: Rozważenie władzy Mojżesza
  Zastanowimy się najpierw nad kwestią ustroju starożytnego Izraela, a skoro tak, to zaczniemy od zastanowienia się nad władzą jaką posiadał Mojżesz, który przekazał Izraelowi prawo otrzymane od Boga
 7. Ustrój starożytnego Izraela – cz.2: Jego forma rządów
  Obecnie rozważymy to jaka forma rządów była obecna w starożytnym Izraelu
 8. Prawodawstwo starożytnego Izraela – cz.1: Prawa obywatelskie
  Od dziś przez kilka odcinków zajmiemy się prawodawstwem starożytnego Izraela w jego rozmaitych zakresach – zaczynając od praw obywatelskich
 9. Prawodawstwo starożytnego Izraela – cz.2: Prawa obcokrajowców i prawa zwierząt
  W tym odcinku spoglądamy na prawa obcokrajowców oraz prawa zwierząt w starożytnym Izraelu
 10. Prawodawstwo starożytnego Izraela – cz.3: Prawa kapłanów
  W tym odcinku przyglądamy się prawom kapłanów w starożytnym Izraelu – czy zapewniały im niesprawiedliwe korzyści ponad innych Izraelitów?
 11. Prawodawstwo starożytnego Izraela – cz.4: Prawa cudzoziemców, sług oraz starców
  W tym odcinku zastanawiamy się nad prawami cudzoziemców [dziś być może nazwalibyśmy ich uchodźcami(!)], sług [pracowników/niewolników] oraz starców w starożytnym Izraelu
 12. Zarządzenia sanitarne Zakonu (Prawa)
  W tym odcinku zajmujemy się niektórymi zarządzeniami sanitarnymi obecnymi w Zakonie/Prawie.
 13. Prawa dotyczące jedzenia (prawa kaszrutu)
  W tym odcinku spoglądamy na prawa dotyczące jedzenia (w tym na kwestie dotyczące jego koszerności – prawa kaszrutu).
 14. Typiczny charakter Zakonu oraz autor zawartych w nich praw
  W tym odcinku zauważamy, że Zakon ma także głębsze znaczenie, oraz wskazujemy na to, iż Mojżesz nawet nie próbował przypisywać sobie autorstwa zawartych w nim praw.
 15. Prorocy Biblii – czy opłacało się być prorokiem?
  Przechodzimy do kolejnego wątku tematycznego i w kolejnych odcinkach przypatrzymy się ogólnemu charakterowi proroków Biblii oraz ich świadectw, zaczynając od tego, czy – z ludzkiego punktu widzenia – opłacało się być prorokiem, oraz skąd się w ogóle brali prorocy?
 16. Prorocy Biblii – co właściwie znaczy słowo ‚prorok’ w Biblii?
  W tym odcinku zwrócimy uwagę na to – co właściwie w biblijnym użyciu znaczy słowo „prorok”?
 17. Upoważnieni przez Boga prorocy i wieszcze
  W tym odcinku zastanawiamy się nad motywami działań proroków z Biblii.
 18. Spójność nauk Biblii – cz.1: Upadek, odkupienie i Odkupiciel
  W tym odcinku zaczynamy przyglądać się temu czy istnieje spójność i harmonia w naukach spisanych przez pisarzy Biblii.
 19. Spójność nauk Biblii – cz.2: Błogosławieństwa dla pogan
  W tym odcinku przyglądamy się naukom odnośnie błogosławieństw nie tylko dla cielesnego Izraela, nie tylko dla duchowego Izraela, ale także dla pogan – analogicznie: zarówno cielesnych jak i duchowych
 20. Spójność nauk Biblii – cz.3: Przyszłe Królestwo oraz zmartwychwstanie umarłych
  W tym odcinku naszą uwagę skierujemy na kwestie związane z przyszłym Królestwem oraz zmartwychwstaniem umarłych.
 21. Spójność nauk Biblii – cz.4: Nowy Testament potwierdza relacje Starego Testamentu
  W tym odcinku pokażemy, iż nawet uważane za najbardziej wątpliwe relacje Starego Testamentu są potwierdzane przez innych biblijnych pisarzy – w tym szczególnie Nowego Testamentu..
 22. Podsumowanie
  Podsumowanie naszych rozważań.