Życie i główne nauki Lutra

Życie i główne nauki LutraZ okazji 500-lecia Reformacji chcielibyśmy w niniejszej krótkiej serii przypomnieć postać Marcina Lutra oraz główne nauki jakie głosił, jako, że to właśnie jego działalność – a szczególnie przybicie przez niego do drzwi Kościoła w Wittenberdze zestawu swoich 95 tez, dało początek Reformacji. Niech Bóg błogosławi jego pamięć!

 1. Wstęp – Tetzel i sprzedaż odpustów
  Wstęp do tego tematu, w którym poruszymy cel tej serii oraz nazwę jakiej będziemy używali w stosunku do tej klasy (grupy) ludu Bożego.
 2. Walki Lutra o pokój z Bogiem
  Dziś powiemy nieco o młodości Lutra oraz o jego wewnętrznych zmaganiach o osiągnięcie pokoju z Bogiem, w znaczeniu Jego uznania i społeczności z Nim.
 3. Jak rozpoczęła się Reformacja?
  Dziś zajmujemy się wydarzeniami, jakie doprowadziły do rozpoczęcia się Reformacji i towarzyszyły jej początkowemu rozwojowi.
 4. Luter na sejmie w Wormacji, a następnie w Wartburgu
  Dziś krótko opiszemy postawę i działania Marcina Lutra zarówno w trakcie bronienia przez niego prawdy niedługo po jego ekskomunice, jak i w przeciągu późniejszych lat, kiedy organizował Kościół Luterański.
 5. Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.1: usprawiedliwienie nie przez niedoskonałe uczynki
  Doktrynę tę można streścić jako: Usprawiedliwienie jest z łaski Bożej przez wiarę w zasługę Chrystusa. Jej zarys (1) to że usprawiedliwienie istoty ludzkiej nie dokonuje się przez dobre uczynki spełniane bądź pod działaniem prawa naturalnego, bądź Mojżeszowego, gdyż słusznie potępiony i niedoskonały człowiek nie może swoimi upadłymi władzami pod działaniem prawa naturalnego lub Mojżeszowego działać bezgrzesznie i doskonale a tym samym nie może zadowolić wymagań sprawiedliwości własnymi uczynkami.
 6. Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.2: Bóg dostarczył przebłaganie za grzech Adama
  Zarys (2): że Bóg z łaski – z niezasłużonej łaski – dostarczył Swego Syna, aby był zadośćuczynieniem, czyli przebłaganiem Boskiej sprawiedliwości za grzech Adama i wszystkie inne grzechy wynikające z grzechu Adama.
 7. Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.3: Dobrowolna ofiara Chrystusa spełniła wymagania Boskiej sprawiedliwości
  Zarys (3): że Chrystus dobrowolnie dał Samego Siebie na śmierć za życie rasy ludzkiej, aby zadowolić Boską sprawiedliwość i wypełnił Zakon w celu dostarczenia sprawiedliwości za człowieka.
 8. Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.4: Bóg ofiaruje usprawiedliwienie pokutującemu i wierzącemu w zasługę Jezusa grzesznikowi
  Zarys (4): że Bóg przez Swoje Słowo darmo ofiarowuje usprawiedliwienie pokutującemu grzesznikowi, który serdecznie wierzy Jego obietnicom mówiącym, iż przez zasługę Jezusa przebaczy mu i będzie go traktował jako sprawiedliwego w Chrystusowej sprawiedliwości.
 9. Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.5: pokutujący grzesznik, który serdecznie wierzy Bogu, otrzymuje przypisaną sprawiedliwość Chrystusa
  Zarys (5): że pokutujący grzesznik, który serdecznie wierzy w te obietnicę (z zarysu 4), otrzymuje darmo przebaczenie i przypisaną sprawiedliwość Chrystusa jako jego sprawiedliwość.
 10. Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.6: Usprawiedliwienie jest aktem dokonywanym przez Boga i grzesznikowi jest ono tylko przypisywane
  Zarys (6): że usprawiedliwienie jest aktem dokonywanym przez Boga i grzesznikowi jest ono tylko przypisywane
 11. Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.7: W usprawiedliwieniu wiara jest przypisywana jako sprawiedliwość
  Zarys (7): w usprawiedliwieniu wiara jest przypisywana jako sprawiedliwość, bo jedynym co jest wymagane dla dostąpienia usprawiedliwienia jest przyjmowanie sprawiedliwości Chrystusowej jako własnej, i to takiej wiary Bóg oczekuje od pokutującego grzesznika
 12. Luter nie wszystko rozumiał jasno
  W tym odcinku spoglądamy na niektóre zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę, których Marcin Luter nie rozumiał jasno
 13. Zbicie papieskich błędów – cz.1: Znaczenie słowa ‚usprawiedliwienie’
  Obecnie, przez kilka kolejnych odcinków, prześledzimy ogólną ścieżkę argumentowania Marcina Lutra przeciwko rozmaitym twierdzeniom papistów, zaczynając od sporu odnośnie znaczenia słowa „usprawiedliwienie”
 14. Zbicie papieskich błędów – cz.2: Co rozumieć przez ‚uczynki wymagane przez Prawo’, które nikogo nie usprawiedliwią?
  Kontrargument Marcina Lutra na twierdzenia papistów, że przez „uczynki zakonu” („uczynki wymagane przez Prawo”) które nikogo nie usprawiedliwiają, Apostoł Paweł rozumiał prawo ceremonialne jako różne od Dziesięciorga Przykazań
 15. Zbicie papieskich błędów – cz.3: Czy człowiek może zdobyć życie przez doskonałe zachowanie Prawa (Zakonu)
  Odpowiedź Marcina Lutra na argument, że jakoby Bóg nie dałby Prawa (Zakonu) jako środka zdobycia życia, gdyby człowiek nie mógł go zachować
 16. Zbicie papieskich błędów – cz.4: Czy dobre uczynki usprawiedliwiają ponieważ są dobrymi (sprawiedliwymi)?
  Odpowiedź Marcina Lutra na argument, że jakoby sama natura dobrych uczynków jest po to, by usprawiedliwiała – czyli, że one ze swej natury (to są dobre – a więc sprawiedliwe – uczynki) usprawiedliwiają czyniących je
 17. Zbicie papieskich błędów – cz.5: Czy wiarę należy rozumieć jako ‚wierzenie’?
  Odpowiedź Marcina Lutra na definiowanie wiary jako „wierzenia” (i zaprzeczania w związku z tym, by wierzenie mogło usprawiedliwiać)
 18. Zbicie papieskich błędów – cz.6: Czy sprawiedliwość jednego może usprawiedliwić drugiego?
  W tym odcinku zajmujemy się odpowiedzią Marcina Lutra na zaprzeczanie przez papistów, że sprawiedliwość jednego może usprawiedliwić drugiego.