Społeczne zgromadzanie nasze

„Nie zaniedbujmy wspólnych zgromadzeń, jak się to stało zwyczajem niektórych. Natomiast zachęcajmy się wzajemnie, im bardziej widzimy, że zbliża się Dzień Pana” – Hebrajczyków rozdział 10 werset 25.

W niniejszej serii pragniemy zastanowić się nad różnymi rodzajami zebrań zborowych – ich potrzebą, celami, porządkiem i ich przeprowadzaniem. W drugiej połowie serii zajmiemy sie szczególnie badaniami – tematycznymi i bereańskimi, które choć są bardzo ważnymi sposobami rozważania tematów biblijnych, przy okazji są też mało znane.

Spis treści:

 1. ‚Nie zaniedbujmy wspólnych zgromadzeń’
  W pierwszym odcinku chcielibyśmy zastanowić się nad celem i potrzebą wspólnego zgromadzania się.
 2. Trudności przeszkadzające w zgromadzaniu się
  W poprzedniej części zastanawialiśmy się nad naturalną skłonnością do spotykania się z osobami o podobnych zainteresowaniach, dzisiaj natomiast zajmiemy się niektórymi trudnościami mającymi wpływ na brak chęci do zalecanego przez Apostoła „społecznego zgromadzania się” i oczekiwanie na indywidualne prowadzenie przez Boga.
 3. Cel takiego zgromadzania się ludu Bożego
  W poprzednich częściach zastanawialiśmy się nad naturalną skłonnością do spotykania się z osobami o podobnych zainteresowaniach, oraz nad niektórymi trudnościami mającymi wpływ na brak chęci do zalecanego przez Apostoła „społecznego zgromadzania się” i oczekiwanie na indywidualne prowadzenie przez Boga. Dziś natomiast zastanowimy się nad celem owego zgromadzania się ludu Bożego.
 4. Ogólny charakter zebrań ludu Bożego
  Skoro zauważyliśmy, że celem zgromadzania się jest wzajemne budowanie się, oraz zachęcenie do miłości i dobrych uczynków, oraz że apostoł Paweł mówi w 1 Koryntów rozdziale 14 wersecie 26: „Jak wobec tego postępować, bracia? Otóż każdy z was posiada jakiś dar, jak: łaskę śpiewania hymnów, umiejętność nauczania i objawiania nieznanych spraw, dar modlenia się obcymi językami i tłumaczenia ich. Kiedy zbieracie się razem, korzystajcie z tych darów dla ogólnego zbudowania”, zastanówmy się teraz jaki powinien być ogólny charakter jaki powinny mieć zebrania ludu Pańskiego.
 5. Doktryny są nadal konieczne
  Po rozważeniu celu i charakteru jaki powinny mieć nasze zebrania, chcielibyśmy podać kilka sugestii odnośnie zaspokajania pewnych duchowych potrzeb ludu Bożego, oraz zastanowić się nad sensownością pierwszej z nich – to jest – że nadal koniecznym jest głoszenie i rozważanie doktryn, nie tylko dla samej wiedzy jaką powinniśmy posiadać, lecz ze względu na wpływ, jaki ta wiedza powinna wywierać na wszystkie nasze nadzieje, cele i postępowanie.
 6. Każdy powinien mieć okazję wyrazić swe zrozumienie
  W poprzednim odcinku podaliśmy kilka sugestii względem pewnych duchowych potrzeb ludu Bożego, które wymagają usługiwania i szerzej rozważyliśmy pierwszą z nich, to jest – że doktryny w dalszym ciągu są konieczne, nie tylko ze względu na otrzymywaną wiedzę, ale szczególnie ze względu na jej wpływ na nasze nadzieje, cele i postępowanie. Dzisiaj rozważymy drugą z tych sugestii – że z powodu rozmaitych różnic między członkami zgromadzenia, pożyteczne byłoby danie każdemu okazji do publicznego wyrażenia swego zrozumienia i porównania go ze zrozumieniem innych osób.
 7. Każdy powinien móc przedstawić swe odmienne zdanie
  Po rozważeniu pierwszych dwóch sugestii względem zaspokajania pewnych duchowych potrzeb ludu Bożego, tj. że doktryny w dalszym ciągu są konieczne, oraz że pożyteczne jest danie każdemu okazji do publicznego wyrażania swego zrozumienia i porównania go ze zrozumieniem innych, dzisiaj rozważymy trzecią sugestię – że często powinny odbywać się zebrania, na których każdy miałby pełną możliwość przedstawienia swego spojrzenia na prawdę, które jego zdaniem jest odmienne od tego, co być może zostało ogólnie przyjęte i uznane przez ogół zgromadzenia.
 8. Uduchowienie oraz wyznawanie swego oddania Panu
  W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy rozważyć naszą czwartą sugestię odnośnie pewnych duchowych potrzeb ludu Bożego, które wymagają usługiwania – to jest, że: Każde nabożeństwo ludu Pańskiego powinno zawierać część przeznaczoną na uduchowienie, ale ponadto, jak pokazuje doświadczenie, wielce korzystne jest, gdy każdy członek zgromadzenia ma możliwość w obecności swych braci ustami wyznać – czy to w formie świadectwa czy też modlitwy – swoje oddanie dla Pana.
 9. Zebrania świadectw i ich porządek
  Kontynuując myśli na temat wspomnianego w poprzednim odcinku nabożeństwa uduchowiającego połączonego ze sposobnością do świadectw związanych z chrześcijańskim życiem, chcielibyśmy zaproponować częstotliwość, tematykę i porządek takich zebrań. Z doświadczenia – zarówno własnego, jak i innych Zborów – wiemy, że gdy są one właściwie przeprowadzane, to są najbardziej budującymi i uduchawiającymi ze wszystkich rodzajów zebrań.
 10. Kazania i wykłady, oraz Badania Tematyczne (wstęp)
  Po wskazaniu na różnego rodzaju potrzeby, jakie powinny zostać zaspokojone przez zebrania, oraz po nieco bardziej szczegółowym opisaniu „Zebrania Świadectw” chcielibyśmy zacząć krótkie rozważania nad innymi rodzajami zebrań. W dzisiejszym odcinku zastanawiamy się nad ilością i częstotliwością kazań/wykładów w Zborze, oraz rozpoczynamy rozważania na temat Badań Tematycznych: podziału tematu do badania, kwestii przygotowania się do odpowiedzi i pomocy do wykorzystania w badaniach.
 11. Badania Tematyczne – sposób przebiegu i porządek
  Jednym z rodzajów zebrań, jakie opisywaliśmy w poprzednim odcinku, jest Badanie Tematyczne, które, w skrócie mówiąc, polega na badaniu różnych kwestii, tematów, artykułów, albo wręcz pojedynczych wersetów biblijnych przy użyciu rozmaitych pomocy – Biblii, fragmentów różnych biblijnych podręczników, konkordancji, słowników, Internetu, itp. Dzisiaj chcielibyśmy zaproponować sposób przebiegu i porządek takiego zebrania.
 12. Badania bereańskie
  Po omówieniu zebrania „Badania Tematycznego”, dzisiaj skupimy się na innego rodzaju zebraniu badań – tak zwanym „Badaniu Bereańskim”, który, w skrócie mówiąc polega na badaniu Biblii w sposób uporządkowany tematycznie – rozważając kolejne tematy w połączeniu ze sobą i w określonej kolejności, zaproponowanej przez rozważany przez dany Zbór podręcznik (inne podręczniki, konkordancje, słowniki, itp. traktując pomocniczo, do uzupełniania/rozszerzania/konfrontowania myśli).
 13. Każdy niech będzie dobrze upewnionym w swoim umyśle
  Wszystkie logicznie myślące umysły pragną posiadać właściwe zrozumienie we wszystkich kwestiach, a szczególnie tych najważniejszych. Pospolitym błędem jest jednak usiłowanie zmuszenia wszystkich innych, żeby posiadali takie samo zrozumienie jak my. Właściwe jest pragnięcie tego, lecz nierozsądne jest spodziewanie się, że to nastąpi przed czasem gdy „będzie jedna owczarnia i jeden pasterz” (ewangelia Jana rozdział 10 werset 16).
 14. W jaki sposób powinniśmy badać Biblię?
  W jaki sposób powinniśmy badać Biblię – czy traktując ją samą jako podręcznik do badania jej treści, czy też przy wykorzystaniu podręczników do rozważania zagadnień biblijnych w sposób uporządkowany? Naszym zdaniem – przy wykorzystaniu podręczników jako środków pomagających w jej zrozmieniu.
 15. Ważność przygotowywania się do badania zborowego
  Kontynuując nasze rozważania nad rodzajami zebrań, chcielibyśmy przez kilka kolejnych odcinków skupić się na Badaniu Bereańskim, ale rozpoczniemy od ogólnego zastanowienia się nad wartością i ważnością dobrego przygotowywania się do badań zborowych – zarówno przez przewodniczących, jak i przez uczestników badania.
 16. Przygotowywanie się do badania: prowadzący – część 1
  Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, chcielibyśmy rozpocząć dziś rozważania na temat sposobu w jaki uważamy, że powinni przygotowywać się starsi przewodniczący w badaniach.
 17. Przygotowywanie się do badania: prowadzący – część 2
  W dzisiejszym odcinku (oraz dwóch lub trzech następnych) chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa główne rodzaje pytań jakie przygotowujący się do prowadzenia badania starszy może przygotować – pytania ogólne i szczegółowe, oraz dziś szczególnie skupić się na pytaniach ogólnych.
 18. Przygotowywanie się do badania: prowadzący – część 3
  Kontynuujemy rozważanie dwóch głównych rodzajów pytań jakie przygotowujący się do prowadzenia badania starszy może przygotować – dziś zastanowimy się nad zadaniami realizowanymi przez pytania ogólne i szczegółowe, ich wzajemnym uzupełnianiem się oraz zasadami jakich należy przestrzegać przy ich formułowaniu.
 19. Przygotowywanie się do badania: prowadzący – część 4
  Skoro w poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad zasadami formułowania pytań ogólnych i szczegółowych, to w naturalny sposób zachodzi pytanie: jak szczegółowe mogą być pytania szczegółowe?
 20. Jak powinno wyglądać prowadzenie badania? – część 1
  W naszych rozważaniach przechodzimy obecnie do kolejnego zagadnienia: jak więc powinno wyglądać prowadzenie badania? W kolejnych odcinkach rozważymy dziesięć związanych z tym zakresów, dziś – pierwsze dwa z nich.
 21. Jak powinno wyglądać prowadzenie badania? – część 2
  Kontynuujemy rozważanie zagadnienia jak powinno wyglądać prowadzenie badania, poprzednio omówiliśmy dwa pierwsze zakresy: dostosowanie trudności pytań do zdolności odpowiadających oraz najpierw imienne, a następnie ochotnicze proszenie do odpowiedzi na kolejne pytania, w miarę możliwości wszystkich członków Zboru. Dziś omówimy cztery kolejne zakresy.
 22. Jak powinno wyglądać prowadzenie badania? – część 3
  Kontynuujemy rozważanie zagadnienia jak powinno wyglądać prowadzenie badania, poprzednio omówiliśmy różne zakresy dotyczące zadawania dodatkowych pytań do badanych akapitów. Dziś zastanowimy się nad sposobem zajmowania się fragmentami i wersetami podanymi na potwierdzenie myśli akapitu.
 23. Korzyści z tych metod, oraz przygotowywanie się uczestników
  Dzisiaj zastanowimy się nad korzyściami ze stosowania metod prowadzenia badania zaproponowanych w poprzednich odcinkach oraz w krótkości zajmiemy się drugą stroną – przygotowaniem się uczestników badania.
 24. Jak osiągnąć możliwie największe korzyści z badań bereańskich
  W naszej serii odnośnie rodzajów zebrań i rad dotyczących ich przebiegu, chcielibyśmy obecnie zastanowić się nad 10 radami przygotowanymi w celu osiągnięcia możliwie największych korzyści z badań bereańskich. Dzisiaj je tylko przedstawimy, natomiast omówimy je w kolejnych odcinkach.
 25. 10 rad dla osiągnięcia największych korzyści z badań – cz. 1
  W poprzednim odcinku przedstawiliśmy 10 rad przygotowanych w celu osiągnięcia możliwie największych korzyści z badań bereańskich – dziś omówimy pierwszą z nich: Podczas odpowiadania na pytanie patrzmy na pytanie, nie na podręcznik.