Sposób powrotu Jezusa

W pierwszej części naszego niedzielnego zebrania [odbywa się ona za pomocą platformy Zoom, w godzinach od około 10:00 do około 11:30 – jak posłuchać na żywo/dołączyć: TUTAJ]. rozważamy arcyciekawy biblijny temat sposobu powrotu naszego Pana (czyli jednego z najistotniejszych wydarzeń dla ludzkości, a jednocześnie tak bardzo nie dostrzeganego przez ogół świata – gdyż miało ono już miejsce, i współczesne wydarzenia są jednymi ze jego skutków): że jest to przyjście niewidzialne dla ludzkich oczu.

Nasze rozważania prowadzimy w kolejności zaproponowanej w 17 tomie epifanicznych wykładów Pisma Świętego, pt. „Tysiąclecie” P.S.L. Johnsona.

W pewnym momencie – blisko początku rozważań tego tematu, zaczęliśmy nagrywać i publikować nasze zebrania. Playlista na Youtube ze wszystkimi nagraniami: TUTAJ

Posłuchaj zebrania na żywo (niedziela 10-13, czwartek 19-20:30)Aktualnie dostępne odcinki (rozważany tekst oraz pytania do niego są dostępne w opisach filmów na Youtube):

 1. Paragraf 1: Zbadanie wyznaniowych poglądów w świetle właściwych zasad interpretacji, rozumu i faktów
 2. Paragraf 2 – Bezpośrednie świadectwa Biblii
 3. Paragraf 3 – „Jak złodziej w nocy”
 4. Paragraf 4. „Królestwo Boże pośród was jest”
 5. Paragraf 5. „Jak było za dni Noego”
 6. Od tego momentu rozpoczęliśmy nagrywanie i udostępnianie. POSŁUCHAJ: Paragraf 6: „Jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca” – cz.1 (23-05-2021) (w tej części rozważamy pytania 1-5)
  Akapit 1. Pytanie 1) W jaki sposób Jezus objawi swą drugą obecność?
  2) O czym mówi ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 27?
  3) Co warto zauważyć po porównaniu ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetu 27 z ewangelią Łukasza rozdziałem 17 wersetem 24, i co nam daje ta informacja?
  4) Jakie są możliwe tłumaczenia greckiego słowa „astrape”?
  5) Czy zachowanie naturalnych błyskawic jest odzwierciedlone w ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersecie 27, i o czym to świadczy?
 7. POSŁUCHAJ: Paragraf 6: „Jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca” – cz.2 (30-05-2021)
  Akapit 1. Pytanie 5*) Czy słowa „ze wschodu/od wschodu słońca” wskazują na Chiny jako na miejsce Jego powrotu?
  6) Czy są biblijne podstawy do innego tłumaczenia słowa „astrape” niż „błyskawica”? (ewangelia Łukasza rozdział 11 werset 36)
  7) Czy takie właśnie inne tłumaczenie odzwierciedlałoby naturalny proces odbywający się w przyrodzie?
  8) Jakie symboliczne znaczenie miałby ten werset po zastosowaniu w nim takiego tłumaczenia?
 8. POSŁUCHAJ: Paragraf 6: „Jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca” – cz.3 (06-06-2021)
  Akapit 1. Pytanie 9) Czy są podstawy biblijne by twierdzić, że Chrystus bywa symbolizowany w Biblii przez słońce? Malachiasza 4 werset 2 (lub rozdział 3 werset 20 w niektórych przekładach), Efezjan rozdział 5 werset 14, ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 43;
  10) Czy oświeca wszystkich jednocześnie? (wersety z pytania 9, plus: Izajasza rozdział 60 wersety 1,2; rozdział 60 werset 3; ewangelia Jana rozdział 1 werset 9; ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 16+kontekst) w tym: czy wszyscy zostali oświeceni w momencie Jego pierwszego przyjścia, lub w momencie rozpoczęcia Jego misji?
  11) Co więc w tym kontekście można powiedzieć o sposobie powrotu Jezusa jak został opisany w ewangelii Mateusza rozdziale 24 wersecie 27?
 9. POSŁUCHAJ: Paragraf 7: „Ujrzy go wszelkie oko” – cz.1 (13-06-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest kolejny argument za powrotem Jezusa w sposób niewidzialny? (Objawienie rozdział 1 werset 7)
  2) Jak to jest możliwe, że słowa „ujrzy go wszelkie oko” mogą świadczyć, że będzie On niewidzialny?
  a) Co wynika z 1 Tymoteusza rozdziału 6 wersetu 16?
  b) Co wynika z ewangelii Jana rozdziału 14 wersetu 19?
  3) O czym świadczy fraza „idzie z obłokami” odnośnie interpretacji Objawienia rozdziału 1 wersetu 7?
  4) Czy wersety biblijne można/powinno się interpretować w sposób wzajemnie sprzeczny?
  5) Jak więc można zinterpretować ten i podobne fragmenty, a jednocześnie zachować harmonię Biblii?
  6) O czym więc mówi Objawienie rozdział 1 werset 7?
 10. POSŁUCHAJ: Paragraf 7: „Ujrzy go wszelkie oko” – cz. 2 (20-06-2021)
  Akapit 1. Pytanie 7) Czemu chmury z tego wersetu mają oznaczać chmury ucisku? (Sofoniasza rozdział 1 werset 15, ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 21)
  8) Czy Biblia używa słowa „widzieć” w znaczeniu symbolicznym? (Żydów rozdział 2 werset 9 i ewentualne inne przykłady)
 11. POSŁUCHAJ: Paragraf 7: „Ujrzy go wszelkie oko” – cz. 3 (27-06-2021)
  Akapit 2. Pytanie 1) Czemu jeszcze słuszne jest interpretowanie słów z Objawienia rozdziału 1 wersetu 7 w sposób symboliczny? (Objawienie rozdział 1 werset 1 [najlepiej: w różnych przekładach])
  2) Czego dowodzą słowa „i ci, którzy go przebili”? (ewangelia Łukasza rozdział 13 werset 35, ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 39)
  3) Czemu mieli oni „więcej go nie oglądać”? (ewangelia Łukasza rozdział 19 wersety 42 i 44; ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 17; Rzymian rozdział 11 wersety 7-10)
  4) Jak długo miał trwać taki stan? (Rzymian rozdział 11 wersety 25-33)
  5*) Czy można zauważyć usuwanie z nich tego zaślepienia?
  6) Co można w tym kontekście powiedzieć o ewangelii Mateusza rozdziale 26 wersecie 64? 
 12. POSŁUCHAJ: Paragraf 8: „Jakoście Go widzieli idącego…” (04-07-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest 8 dowód niewidzialności drugiego adwentu naszego Pana? (Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 11)
  2) W jaki sposób zwykle jest wypaczana interpretacja tego tekstu, a co w istocie jest w nim przedmiotem porównania?
  3) Jakiej pierwszej rzeczy możemy dowiedzieć się ze sposobu w jaki odszedł Jezus?
  4) Jakiej drugiej rzeczy możemy dowiedzieć się ze sposobu w jaki odszedł Jezus?
  5) Jakiej trzeciej rzeczy możemy dowiedzieć się ze sposobu w jaki odszedł Jezus?
  6) Jakiej czwartej rzeczy możemy dowiedzieć się ze sposobu w jaki odszedł Jezus?
  7) Czego więc dowodzi werset – Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 11? 
 13. POSŁUCHAJ: Paragraf 9: „Logiczny argument św. Pawła” – cz.1 (11-07-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest 9 dowód powrotu Chrystusa w sposób niewidzialny?
  2) Jaki błędny wniosek Tesaloniczanie wyciągnęli z pierwszego listu Pawła do nich? (1 Tesaloniczan rozdział 2 werset 19 (18-20); rozdział 3 wersety 11-13; rozdział 4 wersety 15-17), i co Paweł w związku z tym zrobił?
  3*) Swoją drogą, co wynika z wrażenia jakie mieli w kwestii niewidzialności wtórego przyjścia?
  4) Jaką byłaby ścieżka argumentacji apostoła Pawła, gdyby powrót Jezusa miał być widoczny dla naturalnego oka ludzkiego?
  5) Co z tego wynika?
  6) O czym w tym kontekście świadczy 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16?
 14. POSŁUCHAJ: Paragraf 9: „Logiczny argument św. Pawła” – cz.2 (18-07-2021)
  Akapit 2. Pytanie 1) Jakiego rodzaju argumentu Paweł nie użył – a jaki użył, by dowieść, że druga obecność Pana jeszcze nie nastąpiła?
  2) O czym mówi bowiem w wersetach 3-9? (2 Tesaloniczan rozdział 2 wersety 3-9)
  a) kim/czym jest antychryst?
  b) jak realizowało się jego odstępstwo?
 15. POSŁUCHAJ: Paragraf 9: „Logiczny argument św. Pawła” – cz.3 (08-08-2021)
  Akapit 2. Pytanie 2 c) co miało się z nim stać?
  3) W jakim etapie rozwoju było to w chwili pisania przez Pawła tych słów?
  4) O czym to świadczy w kontekście naszego tematu?
 16. POSŁUCHAJ: Paragraf 9: „Logiczny argument św. Pawła” – cz.4 (objawienie antychrysta) (15-08-2021)
  Akapit 3. Pytanie 1) Czego dowodzi odwołanie się przez Pawła do nie wypełnionych znaków proroczych poprzedzających drugi adwent Chrystusa?
  2) Jakim byłby ten dowód, gdyby Jezus przy swym powrocie miał być widzialny dla naturalnych oczu?
  3) O czy świadczą błąd Tesaloniczan i metoda argumentacji Pawła?
 17. POSŁUCHAJ: Paragraf 10a: „Jezus jest obecnie istotą duchową” – cz.1 (29-08-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest nasz dziesiąty dowód biblijny potwierdzający, że powrót naszego Pana jest niewidzialny dla naturalnego ludzkiego wzroku, choć widzialny dla wzroku umysłowego? 
 18. POSŁUCHAJ: Paragraf 10b: „Jezus jest obecnie istotą duchową” – cz.2: Bezpośrednie świadectwa Biblii – cz.1 (05-09-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) O czym świadczy 1 Koryntian rozdział 15 wersety 45-47?
  a) O czym mówi werset 45?
  b) O czym mówi werset 46?
  c) O czym mówi werset 47?
 19. POSŁUCHAJ: Paragraf 10b: „Jezus jest obecnie istotą duchową” – cz.3: Bezpośrednie świadectwa Biblii – cz. 2 (12-09-2021)
  Akapit 1. Pytanie 2) O czym świadczy 2 Koryntian rozdział 3 werset 17?
  Akapit 2. Pytanie 1) O czym pisze św. Paweł w 2 Koryntian rozdziale 5 wersecie 16?
  2) Co oznacza ten werset?
  3) Co jest powodem tej zmiany?
  4) Jak uzupełnia to 1 Piotra rozdział 3 werset 18?
  5) O czym świadczy pokazany w tym wersecie kontrast między tym, w czym Jezus został uśmiercony, a tym, w czym został ożywiony?
  6) O czym świadczą te przebadane wersety?
  7) Jaką naturę od swego zmartwychwstania ma Jezus i co z tego wynika dla naszego tematu?
 20. POSŁUCHAJ: Paragraf 10c: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.4: Współdziedziczący z Jezusem staną się istotami duchowymi – cz. 1 (19-09-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Na czym polega nasz kolejny kierunek argumentacji odnośnie widzialności, bądź niewidzialności ciała Chrystusa?
  2) Jaką obietnicę otrzymali święci w 1 Koryntian rozdziale 15 wersetach 42,43?
  3) Czemu mówimy, że dotyczy to współdziedziców Chrystusa? (Objawienie rozdział 20 wersety 4,6)
  Akapit 2. Pytanie 1) W jaki sposób myśl o przemianie natury świętych jest zawarta w 1 Koryntian rozdziale 15 wersetach 51-54?
  2) Na co wskazuje przedimek określony przed słowem “umarli” w tym tekście?
 21. POSŁUCHAJ: Paragraf 10c: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.5: Współdziedziczący z Jezusem staną się istotami duchowymi – cz. 2 (26-09-2021)
  Akapit 3. Pytanie 1) Co nasze poprzednie rozważania mają wspólnego z kwestią jakie ciało ma zmartwychwstały Jezus?
  2) W jaki sposób 1 Jana rozdział 3 werset 2 i Hebrajczyków rozdział 5 werset 7 pokazują, że nastąpi przemiana natury świętych?
  Akapit 4. Pytanie 1) Co mówi o naturze tych, którzy zmartwychwstaną 1 Koryntian rozdział 15 wersety 48,49?
  2) Jak świadczy o tym Filipian rozdział 3 werset 21?
  3) Co więc powiemy na temat prawdziwości naszego argumentu?
 22. POSŁUCHAJ: Paragraf 10d: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.6: Odziedziczenie przez Jezusa Królestwa dowodzi, że jest duchem – cz.1 (03-10-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest trzeci kierunek myśli, który potwierdza, że Jezus jest istotą duchową od swego zmartwychwstania?
  2) O czym świadczy w tej kwestii 1 Koryntian rozdział 15 werset 50?
  3) Co znaczy wyrażenie “ciało i krew”? (Hebrajczyków rozdział 2 werset 14; ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 17; Galacjan rozdział 1 werset 16)
 23. POSŁUCHAJ: Paragraf 10d: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.7: Odziedziczenie przez Jezusa Królestwa dowodzi, że jest duchem – cz.2 (10-10-2021)
  Akapit 1. Pytanie 4) Jaką jest nauka św. Pawła odnośnie tego w całym tym fragmencie (1 Koryntian rozdział 15 wersety 50-54)
  5) Czego odnośnie tego tematu uczył Jezus w swych wyjaśnieniach dla Nikodema? (ewangelia Jana rozdział 3 wersety 5-8)
  a) w jaki sposób było zapoczątkowywane ich duchowe życie? (1 Koryntian rozdział 4 werset 15; Jakuba rozdział 1 werset 18; 1 Piotra rozdział 1 werset 3; 2 Koryntian rozdział 5 werset 17)
 24. POSŁUCHAJ: Paragraf 10d: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.8: Odziedziczenie przez Jezusa Królestwa dowodzi, że jest duchem – cz.3 (17-10-2021)
  Akapit 1. Pytanie 5b) jaką jeszcze korzyść z tego otrzymywali? (Jakuba rozdział 2 werset 5; 1 Piotra rozdział 1 wersety 3-6)
  c*) kiedy i pod jakim warunkiem stawali się narodzonymi z ducha? (Objawienie rozdział 2 werset 10; ewangelia Jana rozdział 3 werset 3)
  d) o czym mówi nam porównanie narodzonych z ducha z wiatrem?
  6) Co więc jest najpewniejszym dowodem, że nie jest się jeszcze narodzonym z ducha?
 25. POSŁUCHAJ: Paragraf 10d: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.9: Odziedziczenie przez Jezusa Królestwa dowodzi, że jest duchem – cz.4 (24-10-2021)
  Akapit 1. Pytanie 6) Co więc jest najpewniejszym dowodem, że nie jest się jeszcze narodzonym z ducha?
  7) Jakie procesy towarzyszą zmianie natury z ludzkiej na duchową?
 26. POSŁUCHAJ: Paragraf 10d: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.10: Odziedziczenie przez Jezusa Królestwa dowodzi, że jest duchem – cz.5 (31-10-2021)
  Akapit 1. Pytanie 8) Czego więc uczy Jezus w ewangelii Jana rozdziale 3 wersetach 6 i 8?
  9) Czego więc nasze rozważania dowodzą odnośnie obecnej natury Jezusa? (1 Koryntian rozdział 15 werset 50, ewangelia Jana rozdział 3 werset 6, Kolosan rozdział 1 werset 18; Objawienie rozdział 1 werset 5, Hebrajczyków rozdział 1 wersety 3-5; Dzieje Apostolskie rozdział 13 werset 33)
 27. POSŁUCHAJ: Paragraf 10e: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.11: Jezus wyższy od aniołów (14-11-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest nasz czwarty argument dowodzący, że Jezus nie jest już istotą ludzką, lecz duchową?
  2) O czym świadczy Żydów rozdział 2 wersety 7 i 9 odnośnie natury jaką Jezus miał w trakcie wykonywania swej misji?
  3) O czym świadczą Żydów rozdział 1 wersety 3-5; Efezjan rozdział 1 wersety 20-22 i Filipian rozdział 2 wersety 9-11 odnośnie Jego obecnej natury?
  4) O czym świadczy w tej kwestii bycie przez Niego dokładnym obrazem osoby Ojca – ewangelia Jana rozdział 4 werset 24?
 28. POSŁUCHAJ: Paragraf 10f: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.12: Jezus – stał się człowiekiem tylko po to, by nas odkupić (21-11-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest nasz piąty argument dowodzący, że Jezus nie jest już istotą ludzką, lecz duchową (a zatem: niewidzialną)?
  2) Przypomnij (argument 4) o czym świadczy Hebrajczyków rozdział 2 wersety 6-9 odnośnie natury jaką Jezus miał w trakcie wykonywania swej misji? (i też ewangelia Jana rozdział 1 werset 14)
  3) Co było celem przyjęcia tej natury według Hebrajczyków rozdział 2 werset 9?
  4) Czy Jezus wcześniej lub później potrzebował ludzkiej natury dla siebie? Czemu?
  5) Co z tego wynika?
 29. POSŁUCHAJ: Paragraf 10g: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.13: Jezus nie został na wieki zdegradowany w naturze (28-11-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest nasz szósty argument dowodzący, że Jezus nie jest już istotą ludzką, lecz duchową (a zatem: niewidzialną)?
  2) Co wynika z poprzednich rozważań odnośnie natury jaką Jezus miał w trakcie wykonywania swej misji? (Hebrajczyków rozdział 2 werset 9, ewangelia Jana rozdział 1 werset 14; Psalm 8 wersety 5-9; Hebrajczyków rozdział 2 wersety 14-18)
  3) Jak te myśli uzupełniają 2 Koryntian rozdział 8 werset 9 i Filipian rozdział 2 wersety 5-8?
  4) Co by się stało z Jezusem, gdyby w zmartwychwstaniu zabrał i zatrzymał na zawsze swoje człowieczeństwo?
  5) Czy taka degradacja jest prawdziwą w świetle Pisma Świętego? (Hebrajczyków rozdział 1 wersety 3-5; Efezjan rozdział 1 wersety 20-22; Filipian rozdział 2 wersety 9-11; Objawienie rozdział 5 wersety 11-13)
  6) Jakie więc są z tego wnioski?
 30. POSŁUCHAJ: Paragraf 10h: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.14: Jezus nie zabrał z powrotem ceny okupu (05-12-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest nasz siódmy argument dowodzący, że Jezus nie jest już istotą ludzką, lecz duchową (a zatem: niewidzialną)?
  2) Co, według Pisma Świętego, Jezus uczynił ze swoim człowieczeństwem? (ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 28; 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 5,6; ewangelia Jana rozdział 6 werset 51)
  3) Co by się stało z ludźmi, gdyby Jezus w zmartwychwstaniu zabrał i zatrzymał na zawsze swoje człowieczeństwo?
  4) Jakie więc są z tego wnioski?
 31. POSŁUCHAJ: Paragraf 10i: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.15: Doskonałość Boskiego charakteru jako dowód – cz.1 (12-12-2021)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest nasz ósmy argument dowodzący, że Jezus nie jest już istotą ludzką, lecz duchową (a zatem: niewidzialną)?
  2) Co wynika z poprzednich rozważań (szczególnie szóstego argumentu) odnośnie natury jaką Jezus miał w trakcie wykonywania swej misji?
  3) Kto wzbudził Jezusa i udzielił Mu tej natury? (Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety 24,32; rozdział 3 werset 15; rozdział 4 werset 10; rozdział 5 werset 30; rozdział 10 werset 40; rozdział 13 wersety 30,33,34; rozdział 17 werset 31; Rzymian rozdział 10 werset 9; 1 Koryntian rozdział 6 werset 14; Hebrajczyków rozdział 13 werset 20)
  4) Co by się stało, gdyby wzbudził Go w ludzkiej naturze?
  5) Czy Jezus był wierny w swej misji? (Filipian rozdział 2 wersety 5-8)
 32. POSŁUCHAJ: Paragraf 10i: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.16: Doskonałość Boskiego charakteru jako dowód – cz.2 (25-12-2021)
  Akapit 1. Pytanie 6) Czy można by wobec tego zrozumieć decyzję Boga o ewentualnym wzbudzeniu go w ludzkiej naturze mimo obietnicy wywyższenia go? (1 Mojżeszowa rozdział 22 wersety 16,17; Galacjan rozdział 3 werset 16; Hebrajczyków rozdział 6 wersety 17-20)
  7) Czy Bóg jest kłamcą? (Hebrajczyków rozdział 6 wersety 17-18)
 33. POSŁUCHAJ: Paragraf 10i: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.17: Doskonałość Boskiego charakteru jako dowód – cz.3 (09-01-2022)
  Akapit 1. Pytanie 8) W jakiej naturze został wzbudzony Jezus? (Efezjan rozdział 1 wersety 20-22; Filipian rozdział 2 wersety 9-11; Hebrajczyków rozdział 1 wersety 3-5; 1 Tymoteusza rozdział 6 wersety 15,16)
  9) Jaki jest więc z tego wniosek?
  Akapit 2. Pytanie 1) Jakie spostrzeżenie warto uczynić w tym miejscu naszych rozważań (odnośnie pewników biblijnych)?
 34. POSŁUCHAJ: Paragraf 10j: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.18: Jezus w pełni rozwiniętym nowym stworzeniem – cz.1 (16-01-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest nasz dziewiąty argument dowodzący, że Jezus nie jest już istotą ludzką, lecz duchową (a zatem: niewidzialną)?
  2) Co Pismo Święte mówi odnośnie charakteru nowego stworzenia Jezusa? (Hebrajczyków rozdział 2 werset 10; rozdział 5 wersety 8,9)
  3) Jakimi były jego uczucia? (Kolosan rozdział 3 wersety 1-4)
 35. POSŁUCHAJ: Paragraf 10j: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.19: Jezus w pełni rozwiniętym nowym stworzeniem – cz.2 (23-01-2022)
  Akapit 1. Pytanie 4) Do czego w związku z tym skłoniłby Jezusa Jego charakter gdyby został (lub: zostawał) wzbudzony z martwych jako istota ludzka?
  5) O czym jednak świadczy Rzymian rozdział 6 werset 9?
  6) Jaki jest więc z tego wniosek?
 36. POSŁUCHAJ: Paragraf 10k: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.20: Urząd Jezusa jako Zbawiciela (20-02-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest nasz dziesiąty argument dowodzący, że Jezus nie jest już istotą ludzką, lecz duchową (a zatem: niewidzialną)?
  2) Jakie są potrzeby obronne dzieci Bożych, których realizacja wymaga zbawiciela – i czy byłaby w stanie je zrealizować istota ludzka?
  3) Jakie są potrzeby agresywne dzieci Bożych, których realizacja wymaga zbawiciela – i czy byłaby w stanie je zrealizować istota ludzka?
  4) Jakie są potrzeby żywotne dzieci Bożych, których realizacja wymaga zbawiciela – i czy byłaby w stanie je zrealizować istota ludzka?
  5) Kto może je zrealizować?
  6) Czego to dowodzi?
 37. POSŁUCHAJ: Paragraf 10l: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.21: Urząd Jezusa jako Namiestnika Boga (06-03-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest nasz jedenasty argument dowodzący, że Jezus nie jest już istotą ludzką, lecz duchową (a zatem: niewidzialną)?
  2) W jaki sposób naucza o tym Biblia? a) w 1 Koryntian rozdziale 8 wersecie 6? b) w ewangelii Mateusza rozdziale 28 wersecie 18? c) w Efezjan rozdziale 1 wersetach 20-23? d) w Filipian rozdziale 2 wersetach 9-11? e) w Filipian rozdziale 3 wersecie 21? f) w Kolosan rozdziale 1 wersetach 15-19? g) w Hebrajczyków rozdziale 1 wersetach 3-5? h) w Objawieniu rozdziale 5 wersetach 11-13?
  3) Co to w związku z tym oznacza?
  4) O czym świadczą obowiązki takiego urzędu?
  5) Czego to więc dowodzi?
 38. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.22: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.1) (13-03-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki jest nasz dwunasty argument dowodzący, że Jezus nie jest już istotą ludzką, lecz duchową (a zatem: niewidzialną)?
  2) Jaka jest pierwsza kwestia, którą powinniśmy wziąć pod uwagę przy zastanawianiu się nad prawdziwością tego argumentu?
  3) Jaka jest druga kwestia, którą powinniśmy wziąć pod uwagę przy zastanawianiu się nad prawdziwością tego argumentu? (1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16)
 39. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.23: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.2) (20-03-2022)
  Akapit 2. Pytanie 1) Co Jezus musiał zrobić by udowodnić uczniom, że znowu żyje?
  2) Co Jezus zrobił by przekonać ich, że dostąpił zmiany natury z ludzkiej na duchową?
  Akapit 3. Pytanie 1) W jaki sposób aniołowie ukazywali się w przeszłości istotom ludzkim i czym charakteryzowały się ich ciała?
  a) Abrahamowi i Sarze – 1 Mojżeszowa rozdział 18 wersety 1-8,22; oraz 1 Mojżeszowa rozdział 18 wersety 9-15?
  b) Lotowi – 1 Mojżeszowa rozdział 19 wersety 1-16?
 40. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.24: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.3) (27-03-2022)
  c) Jakubowi – 1 Mojżeszowa rozdział 32 wersety 25-31?
  d) Gedeonowi – Sędziów rozdział 6 wersety 11-22?
  e) Rodzicom Samsona – Sędziów rozdział 13 (cały, ale szczególnie wersety 9, 10, 20 i 21)?
  f) Dawidowi – 2 Samuelowa rozdział 24 wersety 16-17?
 41. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.25: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.4) (03-04-2022)
  g) prorokowi Zachariaszowi – Zachariasza rozdział 2 wersety 7-8?
  h) Zachariaszowi, mężowi Elżbiety – ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 11-12?
  i) Marii – ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 26-28?
  j) Pasterzom – ewangelia Łukasza rozdział 2 werset 13?
  k) ludziom przed potopem – 1 Mojżeszowa rozdział 6 werset 4?
  l) różnym innym – Hebrajczyków rozdział 13 werset 2?
 42. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.26: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.5) (17-04-2022)
  Akapit 3. Pytanie 2) Jaki sposób postępowania upadłych aniołów świadczy o czymś w związku z naszym tematem?
  3) Jaki więc jest wniosek odnośnie ukazywania się Jezusa uczniom?
 43. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.27: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.6) (18-04-2022)
  Akapit 3. Pytanie 3) Jaki więc jest wniosek odnośnie ukazywania się Jezusa uczniom?
  4) Jaka jest pierwsza kwestia potwierdzająca że tak było?
  5) Jaka jest druga kwestia potwierdzająca, że tak było? (ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 35; ewangelia Jana rozdział 20 werset 5)
  Akapit 4. Pytanie 1) Jak rozważaną kwestię potwierdza ukazanie się Jezusa Marii Magdalenie (ewangelia Jana rozdział 20 wersety 14-18)?
  2) Jak rozważaną kwestię potwierdza ukazanie się Jezusa dwóm uczniom w drodze do Emaus i w Emaus (ewangelia Łukasza rozdział 24 wersety 13-31; ewangelia Marka rozdział 16 werset 12)?
 44. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.28: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.7) (24-04-2022)
  Akapit 5. Pytanie 1) Jak rozważaną kwestię potwierdza ukazanie się Jezusa dziesięciu apostołom w górnym pokoju (ewangelia Łukasza rozdział 24 wersety 36-43)?
  a) odnośnie jego ukazania się pomiędzy nimi?
  b) odnośnie ich przestraszenia?
  c) odnośnie zaproszenia Jezusa do przyjrzenia się Jego ciału?
  d) odnośnie słów Pawła z 1 Koryntian rozdziału 15 wersetu 45 w porównaniu ze słowami Jezusa z wersetu 39?
  e) czy brak wzmianki odnośnie krwi w tym zmaterializowanym ciele cokolwiek zmienia?
 45. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.29: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.8) (08-05-2022)
  Akapit 6. Pytanie 1) Jak rozważaną kwestię (czyli: że Jezus po swym zmartwychwstaniu ma ciało duchowe, a nie ludzkie) potwierdza ukazanie się Jezusa apostołom i Tomaszowi? (ewangelia Jana rozdział 20 wersety 24-27)
  a) odnośnie obaw Tomasza i ich zaspokojenia?
  b) odnośnie jego ukazania się w (co zostało specjalnie podkreślone) zamkniętym pokoju?
 46. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.30: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.9) (15-05-2022)
  Akapit 7. Pytanie 1) Jak rozważaną kwestię potwierdza ukazanie się Jezusa uczniom na Morzu Tyberiadzkim? (ewangelia Jana rozdział 21 wersety 4-14)
  a) w jaki sposób uczniowie go poznali?
  b) o jakich czterech rzeczach świadczy uwaga z wersetu 14, że żaden z uczniów nie śmiał go pytać kim on jest?
  2) Jak rozważaną kwestię potwierdzają wątpliwości około 500 uczniów, którym Jezus ukazał się w Galilei? (i tego, że gdy byli zebrani w Pięćdziesiątnicę, to było tam tylko około 120 osób) (ewangelia Mateusza rozdział 28 wersety 16-17, 1 Koryntian rozdział 15 wersety 5-6)
 47. POSŁUCHAJ: Paragraf 10m: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.31: Ukazanie się Jezusa Saulowi z Tarsu (cz.1) (29-05-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1) a) czy przyszły apostoł Paweł zobaczył uwielbione ciało Jezusa? (1 Tymoteusza rozdział 6 werset 16; Hebrajczyków rozdział 1 werset 3; 2 Mojżeszowa rozdział 33 werset 20)
  b) czemu więc mógł powiedzieć, że widział Pana? (1 Koryntian rozdział 15 werset 8)
 48. POSŁUCHAJ: Paragraf 10m: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.32: Ukazanie się Jezusa Saulowi z Tarsu (cz.2) (05-06-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1c) jakie były dla niego fizyczne konsekwencje ujrzenia go? (Dzieje Apostolskie rozdział 9 wersety 1-18)
  d) co widzieli, słyszeli i doświadczyli inni obecni wówczas z Saulem i o czym to świadczy?
  e) Paweł opisuje (w 2 Koryntian rozdziale 3 wersecie 10) chwałę duchowej natury Jezusa jako “chwałę przewyższającą”, o co mu chodzi? przewyższającą co/jaką inną chwałę? (wersety 7-18, oraz 2 Mojżeszowa rozdział 34 wersety 29-35)
  f) dlaczego Jezus nie ukazał nawet części owej swojej chwały swym uczniom wcześniej? podsumowujące: w jaki sposób ukazanie się Jezusa Saulowi z Tarsu potwierdza, że Jezus po swym zmartwychwstaniu jest niewidzialny?
 49. POSŁUCHAJ: Paragraf 10m: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.33: Ukazanie się Jezusa Saulowi z Tarsu (cz.3) (12-06-2022)
  Akapit 2. Pytanie 1) Jakich trzech rzeczy dowodzi nasza dotychczasowa analiza?
  2) Na co więc powinno, a na co nie powinno się oczekiwać? (1 Jana rozdział 3 werset 2)
 50. POSŁUCHAJ: Paragraf 10m: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.34: Ukazanie się Jezusa Saulowi z Tarsu (cz.4) (19-06-2022)
  Akapit 3. Pytanie 1) (Podsumuj) w jaki sposób fakty ukazywania się zmartwychwstałego Jezusa uczniom dowodzą, że jego powrót będzie powrotem niewidzialnym?
  2) (Przypomnij) jakich dwanaście rodzajów argumentów tego dowodzi?
  3) Co było istotne zarówno w czasach pisania tej książki, jak i jest istotne dzisiaj?
  4*) Czym różni się “skała obrażenia” od “kamienia obrażenia”, i czemu te określenia mają zastosowanie w rozważanym przez nas temacie?
 51. POSŁUCHAJ: Paragraf 11: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.35: „Z okrzykiem” (cz.1) (03-07-2022)
  Akapit 4 (z paragrafu 10m). Pytanie 1) Jakimi wątpliwościami zajmiemy się w naszych kolejnych rozważaniach tego tematu? (1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 16; 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 7 i 8)?
  Akapit 1 (z paragrafu 11). Pytanie 1) Na czym będzie polegał nasz argument?
 52. POSŁUCHAJ: Paragraf 11: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.36: „Z okrzykiem” (cz.2) (10-07-2022)
  Akapit 1. Pytanie 2) Co widać ze skontrastowania Daniela rozdziału 12 wersetów 1 i 2; 1 Tesaloniczan rozdziału 4 wersetów 16 i 17; Objawienia rozdziału 11 wersetów 15-19 i 1 Koryntian rozdziału 15 wersetów 52-57?
  3) Czy trąby z Objawienia rozdziałów 8-11 są literalne?
  4*) Czego dotyczyły poszczególne trąby z owych rozdziałów?
  5) Co więc reprezentuje owa siódma trąba?
 53. POSŁUCHAJ: Paragraf 11: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.37: „Z okrzykiem” (cz.3) (24-07-2022)
  Akapit 2. Pytanie 1) Co oznacza “okrzyk”?
  2*) Co oznacza “archanioł” i kogo to określenie dotyczy?
  3) Co oznacza “głos archanielski”?
  4) W jaki sposób od lat można słyszeć ów “okrzyk”?
  5) O czym mówi, a o czym nie mówi odnośnie naszego tematu omawiany przez nas fragment?
 54. POSŁUCHAJ: Paragraf 11: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.38: „Z okrzykiem” (cz.4) (14-08-2022)
  Akapit 3. Pytanie 1) Czego dotyczy i w jaki sposób wydawany ów “głos archanielski”?
  2) Jaki będzie ostateczny skutek owego “głosu archanielskiego”? (Dan. 12:1; Obj. 11:15-18)
  3) W jaki sposób jego powstawanie, rozwój i działanie są pokazane w Dan. 12:1; Iz. 2:19,21 i Ps. 46:7?
 55. POSŁUCHAJ: Paragraf 11: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.39: „Z okrzykiem” (cz.5 – Porwanie Kościoła część 1) (18-09-2022)
  Akapit 4. Pytanie 1) Jakie błędne znaczenie niektórzy przypisują 1 Tes. 4:(16-)17? (Akapit ten odnosi się szczególnie do błędnej myśli obecnej w przekładzie AV (czyli: Authorised Version, inaczej zwanym też Biblią Króla Jakuba), która jest powielana (choć niekoniecznie widziana na pierwszy rzut oka) także w polskich przekładach, że “będziemy pochwyceni WRAZ z nimi / RAZEM z nimi”, co niesłusznie sugeruje jednoczesność owych wydarzeń. Co gorsza, w niektórych polskich przekładach [np. Nowa Biblia Gdańska, Biblia Lubelska, Przekład Toruński Nowego Przymierza, Przekład Słowo Życia, Textus Receptus Oblubienicy], ta błędna myśl jest wprost uwypuklana przez dodanie tam słów “jednocześnie z nimi” lub “równocześnie z nimi”)
  2) Jakie tłumaczenie byłoby lepsze?
 56. POSŁUCHAJ: Paragraf 11: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.40: „Z okrzykiem” (cz.6 – Porwanie Kościoła część 2) (25-09-2022)
  Akapit 5. Pytanie 1) Jaka jest próba argumentowania niektórych w kwestii pochwycenia?
  2) W jaki sposób Biblia zaprzecza tej myśli w 1 Tes. 4:15?
  3) Czy słowo “epeita” (potem) znaczy “zaraz w następnej chwili”? 1 Kor. 15:6,7,23,46; Gal. 1:18,21; 2:1; Żyd. 7:27; Jak. 3:17; 4:14
  4) Co wynika z kolejności zmartwychwstawania opisanej w 1 Kor. 15:52?
  5) Czy z zapowiedzi “przemienienia w jednej chwili” wynika jednoznacznie, że zmartwychwstanie będzie miało miejsce we wspólnej właśnie tej samej chwili przemienienia?
 57. POSŁUCHAJ: Paragraf 11: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.41: „Z okrzykiem” (cz.7 – Porwanie Kościoła część 3) (09-10-2022)
  Akapit 5. Pytanie 6) Czego dowodzi porównanie świadectw z 1 Kor. 15:52, 1 Tes. 4:16 i Obj. 11:15?
  7) Jak długo brzmi owa trąba według Obj. 11:15-18?
  8) Co więc słowa odnośnie trąby ostatecznej z 1 Kor. 15:51 oznaczają dla naszego rozważania odnośnie czasu pierwszego zmartwychwstania?
 58. POSŁUCHAJ: Paragraf 11: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.42: „W ogniu płomienistym, oddając pomstę” (16-10-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jakie twierdzenie jest wysuwane odnośnie 2 Tes. 1:7,8?
  2) Czy objawianie się Boga ludziom z konieczności oznacza, że staje się On widzialnym dla ich naturalnych oczu? (1 Sam. 3:7; Mat. 11:27)
  3) Co oznaczają greckie “aggeloi” oraz hebrajskie “malochim”?
  4) Co przedstawiają ci posłańcy Jego mocy z 2 Tes. 1:7,8?
  5) Co reprezentuje płomienisty ogień z tego wersetu? (Obj. 11:15-18)
  6) O czym więc uczy ten fragment?
  7) A o czym nie uczy?
  Akapit 2. Pytanie 1) Jaka więc jest biblijna nauka względem widzialności powrotu naszego Pana? (podsumowanie rozważań całości rozdziału)

Zapraszamy także do kolejnej części tego tematu, zatytułowanej „Etapy powrotu Jezusa”.