W czasie powrotu Jezusa świat nie miał być nawrócony

W czasie powrotu Jezusa świat nie miał być nawróconyKontynuując nasze rozważanie postmillenaryzmu, czyli poglądu, że Chrystus powraca, by zakończyć wszystkie ziemskie sprawy i przejąć nawrócony świat, którym przez tysiąc lat rządził Kościół w ciele, zajmiemy się obecnie kwestią owego przejęcia przez Niego nawróconego świata w czasie Jego wtórego przyjścia.

Biblijny opis warunków z czasu powrotu Chrystusa nie jest opisem stanu nawróconego, lecz nienawróconego świata – stanu gdy narody są rozgniewane, zbuntowane wobec Boga, który następnie wylewa na nich Swoje niezadowolenie:

 • Psalm 2 wersety 1-12: „(1) Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? (2) Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Jahwe i przeciw Jego Pomazańcowi: (3) Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta! (4) Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa, (5) a potem mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży: (6) Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej. (7) Ogłoszę wyrok Jahwe: Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. (8) Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. (9) Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz. (10) A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi. (11) Służcie Jahwe z bojaźnią i Jego nogi (12) ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Błogosławieni wszyscy, co w Nim szukają ucieczki”;
 • Apokalipsa rozdział 11 werset 18: „Wzburzyły się narody i nadszedł Twój gniew. Czas sądzić umarłych, oddać zapłatę Twoim sługom, prorokom, świętym oraz tym, którzy boją się Twego imienia, małym i wielkim! Czas zniszczyć niszczących ziemię!”;
 • Apokalipsa rozdział 19 wersety 11-21: „(11) Wówczas ujrzałem niebo otwarte: Oto biały koń! Jego Jeździec nazywa się Wierny i Prawdziwy, On sądzi i walczy sprawiedliwie. (12) Oczy Jego płoną jak ogień, a na głowie ma liczne diademy oraz wypisane imię, którego nie zna nikt poza Nim. (13) Ubrany jest w szatę zabarwioną krwią i na imię ma „Słowo Boga”. (14) A towarzyszy Mu wojsko niebieskie na białych koniach, ubrane w biały, czysty bisior. (15) Z Jego ust wychodzi ostry miecz, aby pobił nim narody. On sam będzie je pasł laską żelazną. On też wyciśnie w tłoczni wino zapalczywego gniewu Boga Wszechmocnego. (16) Na Jego szacie i biodrze jest wypisane imię „Król królów i Pan panów!”. (17) Zobaczyłem też anioła, który stał w słońcu i wołał potężnym głosem do wszystkich ptaków latających po niebie: „Chodźcie! Zgromadźcie się na wielką ucztę Boga! (18) Zjedzcie trupy królów, trupy dowódców, trupy mocarzy, trupy koni i ich jeźdźców, trupy wszystkich: wolnych i niewolników, małych i wielkich”. (19) Zobaczyłem także bestię oraz królów ziemi i ich wojska zebrane, aby stoczyć walkę z Jeźdźcem i z Jego wojskiem. (20) Bestia jednak została schwytana, a razem z nią fałszywy prorok, który czynił znaki w jej obecności. Znaki te zwiodły wszystkich, którzy nosili znak bestii i oddawali cześć jej obrazowi. Oboje – bestia i fałszywy prorok – zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognia, płonącego siarką. (21) A pozostałych zabito mieczem, który wychodził z ust Jeźdźca, i wszystkie ptaki najadły się ich ciałami”.

Ten biblijny opis podaje, że czasy ostateczne będą szczególnie niebezpieczne z powodu swej niegodziwości:

 • 2 Tymoteusza rozdział 3 wersety 1-8: „(1) Pamiętaj, że w dniach ostatecznych nadejdą ciężkie chwile. (2) Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, pyszałkowaci, wyniośli, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, (3) nieczuli, nieustępliwi, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, (4) zdradliwi, porywczy, zarozumiali i kochający przyjemności bardziej niż Boga. (5) Będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Unikaj takich ludzi. (6) Z nich bowiem wywodzą się ci, którzy krążą po domach i bałamucą naiwne kobiety obciążone grzechami, ulegające różnym pożądaniom. (7) Takie ciągle się uczą, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. (8) Jak niegdyś Jannes i Jambres zbuntowali się przeciw Mojżeszowi, tak też i ci buntują się przeciwko prawdzie. Są to ludzie o wypaczonym myśleniu i chwiejni w wierze”;

że źli ludzie będą stawali się coraz gorsi:

 • 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 13: „(13) Tymczasem niegodziwi i oszuści będą coraz bardziej pogrążać się w złu, sami błądząc i innych wprowadzając w błąd”;

że tak wielu odejdzie wówczas od wiary:

 • 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 1: „(1) Duch wyraźnie mówi, że niektórzy [greckie τις – tis – zaimek nieokreślony, który, patrząc na kontekst, w tym cytowane w obecnym odcinku inne wersety, raczej powinien tu zostać oddany jako „wielu”] w czasach ostatecznych odstąpią od wiary, a zwrócą się ku duchom zwodniczym i ku nauce demonów”;

iż na ziemi z trudem będzie można znaleźć wiarę:

 • Ewangelia Łukasza rozdział 18 werset 8: „Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”;

że dobro i zło będą rosnąć razem, przy czym aż do końca wieku dominować będzie to drugie:

 • Ewangelia Mateusza rozdział 13 wersety 30 i 39: „(30) Pozwólcie im rosnąć razem aż do żniw. A w czasie żniw powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw chwast, zwiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast zanieście do mego spichlerza. (…) (39) Nieprzyjacielem jest diabeł, a żniwem – koniec świata. Żniwiarzami zaś są aniołowie”;

że fałszywi nauczyciele będą tak podstępni, że gdyby było to możliwe, zwiedzeni zostaliby nawet wybrani:

 • ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 24: „(24) Pojawią się bowiem fałszywi chrystusi i fałszywi prorocy. Będą czynić wielkie znaki i cuda. Będą chcieli w ten sposób – o ile jest to możliwe – zwieść nawet wybranych”;

że w tym czasie wielu będzie szydzić z obecności naszego Pana:

 • 2 Piotra rozdział 3 wersety 3 i 4: „(3) To przede wszystkim miejcie na uwadze, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz (4) i będą mówili: Gdzież jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata”;

oraz że pomnażając swe bogactwa, bogaci będą uciskać biednych, żyjąc w rozwiązłości i dogadzaniu samym sobie:

 • Jakuba rozdział 5 wersety 1-5: „(1) A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. (2) Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, (3) złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. (4) Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana Zastępów. (5) Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi”.

Powyższe biblijne opisy z pewnością dowodzą, że w czasie powrotu Chrystusa świat nie będzie nawrócony, i w ten sposób obalają postmillenaryzm.
Poprzednia strona
Następna strona