‚Pierwocinami Jego stworzeń’

'Pierwocinami Jego stworzeń'Ci, którzy są zapoznani z Pismem Świętym, zauważyli, że Kościół Chrystusowy jest w nim nazwany „Kościołem Pierworodnych” oraz „Pierwocinami Jego stworzeń” (pierwszymi plonami), albo jak to mówią przekłady angielskie: „Pierwocinami dla Boga z Jego stworzeń”.

– Hebrajczyków rozdział 12 werset 23: „i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów [ludzi] sprawiedliwych, którzy już doszli do celu”,
– Jakuba rozdział 1 werset 18: „On zgodnie ze swym postanowieniem zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń”,
– Objawienie rozdział 14 werset 4: „To są ci, którzy nie splamili się z kobietami, dlatego są dziewiczy. Oni chodzą za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Oni spośród ludzi zostali odkupieni jako pierwociny Bogu i Barankowi”.

a to wskazuje, że inni staną się później urodzonymi członkami Bożej rodziny – późniejszymi plonami. Chrześcijanie najwyraźniej nie dostrzegli tych wersetów Pisma Świętego na tyle, o ile chodzi o zrobienie z nich użytku, o zastosowanie ich, i w ogólności powzięli pogląd, że tylko ci, którzy należą do owych „Pierwocin”, „Pierwszych plonów” będą jedynymi, którzy zostaną kiedykolwiek zbawieni, i że nie będzie żadnych późniejszych plonów. Ale spójrzmy na omawiany przez nas typ Święta Przejścia – zauważmy, że Boskim celem było ocalenie wszystkich Izraelitów, i że oni, jako naród, przedstawiają w typie całą ludzkość, jaka kiedykolwiek przyjdzie do harmonii z Bogiem i otrzyma życie wieczne w Ziemi Obiecanej (Królestwie Bożym).

Zwróćmy naszą uwagę także i na to, że były DWA „Przejścia”. Jedno z nich było wielkim i miało miejsce, gdy dzięki Boskiej mocy cały naród Izraelski został cudownie wybawiony przez Pana – gdy został on poprowadzony piaszczystą mierzeją poprzez kanał Morza Czerwonego, specjalnie przygotowany dla nich poprzez odpowiednie oddziaływanie wiatrów i fal. Ten typ przedstawia ostateczne wyzwolenie z mocy grzechu i Szatana wszelkich stworzeń, które ostatecznie przyjdą do zgody z Panem i zapragną oddawać Mu cześć – żaden Izraelita nie został pozostawiony w Egipcie.

Ale owo przejście przez Morze Czerwone nie jest tym Przejściem, o którym mówimy przy naszej obecnej okazji – to nie jest to Przejście, którego antytyp obchodzimy. Nie, wydarzeniem, którego Pamiątkę obchodzimy jest antytyp Przejścia obok, czy też oszczędzenia, pierworodnych Izraela! Tylko pierworodni wówczas byli zagrożeni śmiercią, chociaż wybawienie wszystkich zależało od wybawienia pierworodnych. Stosując to w harmonii ze wszystkim wersetami Pisma Świętego widzimy, że tylko „Pierwociny dla Boga z Jego stworzeń”, „Kościół Pierworodnych” są obecnie oszczędzani – „Niszczyciel”/anioł śmierci przechodził obok nich, pomijał ich – tych, którzy byli pod ochroną krwi. Widzimy, że pozostała część ludzkości, która może w przyszłości zapragnąć stać się częścią ludu Bożego i chodzić śladami wielkiego antytypicznego Mojżesza (Chrystusa), gdy on ostatecznie wyprowadzi ich z niewoli grzechu i śmierci, nie jest obecnie zagrożona (wtórą) śmiercią, a jedynie Pierworodni, „których imiona są zapisane w niebie” (Łukasza rozdział 10 werset 20) – gdyż „Niszczyciel”/anioł śmierci zabijał jedynie pierworodnych.

2 Mojżeszowa rozdział 12 wersety 21-29: „(21) Mojżesz zwołał całą starszyznę Izraela i rzekł do nich: Idźcie i przygotujcie baranki dla swych rodzin, i zabijcie [na] Paschę. (22) Potem weźcie wiązkę hizopu, zanurzcie [ją] w krwi, znajdującej się w misie, i tą krwią, która będzie w misie, pokropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nikomu nie wolno wychodzić za drzwi swego domu! (23) Gdy Jahwe będzie przechodził, aby zesłać plagę na Egipt, i zobaczy tę krew na progu i na obu odrzwiach, wówczas przejdzie obok drzwi i nie dozwoli niszczycielowi wejść do waszych domów, aby uderzać. (24) Zachowujcie ten nakaz jako niewzruszone prawo dla was i waszych synów. (25) Kiedy już wejdziecie do tej ziemi, którą Jahwe wam da, jak to zapowiedział, przestrzegajcie wtedy tego obrzędu! (26) A kiedy wasi synowie zapytają was: „Co oznacza ten wasz obrzęd?” – (27) odpowiecie: „Jest to ofiara Paschy ku czci Jahwe, który w Egipcie przeszedł obok domów Izraelitów, gdy zsyłał plagę na Egipt, i ocalił nasze domy”. Wtedy lud pochylił się i upadł na twarz. (28) Potem Izraelici odeszli i wykonali [polecenie]; wykonali tak, jak to Jahwe nakazał Mojżeszowi i Aaronowi. (29) O północy pozabijał Jahwe wszystkich pierworodnych w Egipcie, od pierworodnego [syna] faraona, zasiadającego na tronie, do pierworodnego [syna] więźnia, siedzącego w lochu; także i wszystkie pierworodne bydlęta”.
Poprzednia stronaNastępna strona