Wstęp: Trzy uroczystości pamiątkowe – w tym: chrzest

Wstęp: Trzy uroczystości pamiątkowe - w tym: chrzestW porównaniu z pogańskim światem oraz z formalistycznym nominalnym chrześcijaństwem, prawdziwi chrześcijanie obchodzą niewiele uroczystości pamiątkowych, a istniejące charakteryzuje wielka prostota. Zamiast licznych postów oraz świątecznych dni i tygodni obchodzimy jedynie trzy, piękne i proste, uroczystości pamiątkowe. Każda z nich została wprost lub pośrednio ustanowiona przez naszego Pana:

  1. Chrzest – obchodzony raz w życiu symbol śmierci i pogrzebania własnej woli przez usprawiedliwionego z wiary wierzącego oraz przyjęcia przez niego woli Bożej i powstania do nowości żywota (Rzymian rozdział 6 werset 4: „A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie”).
  2. Pamiątka zmartwychwstania Pańskiego – obchodzona raz na tydzień w pierwszym dniu tygodnia (obecnie powszechnie nazywanym niedzielą).
  3. Pamiątkowa wieczerza – obchodzona raz do roku i symbolizująca literalne łamanie ciała naszego Pana oraz przelanie Jego krwi (Jego śmierć jako „człowieka Chrystusa Jezusa” na Kalwarii) – chleb przedstawia Jego doskonałą ludzką naturę, którą wszyscy mogą przyswajać przez wiarę, kielich przedstawia życie, które Jezus oddał, aby zapewnić życie wieczne wszystkim, którzy zechcą je przyjąć.

Chrzest naszego Pana (Ewangelia Mateusza rozdział 28 wersety 18-20: „(18) A Jezus podszedł do nich i powiedział: ‘Otrzymałem pełną władzę w niebie i na ziemi. (19) Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego! (20) Nauczajcie ich, aby zachowywali wszystko, co wam nakazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata’”) różnił się od chrztu Jana (który, przeznaczony jedynie dla Żydów nie pozostających w zgodzie z Przymierzem Zakonu, był „chrztem pokuty” – Dzieje Apostolskie rozdział 19 wersety 3 i 4: „(3) I powiedział im: Jakże więc byliście ochrzczeni? A oni na to: Chrztem Janowym. (4) Rzekł tedy Paweł: Jan udzielał chrztu pokuty i mówił ludowi, żeby wierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa”), Jezus bowiem nie miał żadnych grzechów, z powodu których musiałby pokutować. Mimo iż chrzest Janowy był nadal stosowany w późniejszym okresie podczas żniwa żydowskiego, chrzest Jezusowy był pierwszym chrztem nowego porządku, symbolizując śmierć woli doskonałej ludzkiej istoty (możliwej do przyjęcia przez Ojca) oraz całkowite podporządkowanie się woli Bożej – zupełne poddanie się, zupełne poświęcenie – jak też powstanie do nowego życia:

  • Rzymian rozdział 12 wersety 1-2: „(1) Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu — jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. (2) Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe”;
  • Rzymian cały rozdział 6: „(1) Moglibyśmy zapytać: Czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? (2) W żadnym razie! W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? (3) Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? (4) A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. (5) Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy — w zmartwychwstaniu, (6) wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. (7) Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. (8) Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, (9) mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy. (10) Gdy bowiem umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy żyje — żyje dla Boga. (11) Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. (12) Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim żądzom. (13) Nie udostępniajcie mu też swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu, jako ożywieni z martwych. Jemu oddawajcie swe członki, niech służą za oręż sprawiedliwości. (14) Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, gdyż nie jesteście już pod Prawem, lecz pod łaską. (15) Cóż zatem? Czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już pod Prawem, lecz pod łaską? W żadnym razie! (16) Czy nie wiecie, że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę, to stajecie się niewolnikami tego, kto przejmuje nad wami władzę? Jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć. Jeśli posłuszeństwo — to końcem sprawiedliwość. (17) Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, całym sercem poszliście za tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano, (18) i wyzwoleni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości. (19) Pozwólcie, że użyję przykładu z życia, ze względu na słabość waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości — dla uświęcenia. (20) Bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. (21) I jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. (22) Teraz natomiast, wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. (23) Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu”.

Następna strona

linia podziału

Pytania bereańskie do niniejszego odcinka:

1) Czym różni się obchodzenie świąt w chrześcijaństwie nominalnym i w prawdziwym?
2) Jakie jest pierwsze obchodzone przez nas święto i jaka jest jego symbolika oraz częstotliwość? (Rzymian rozdział 6 werset 4)
3) Jakie jest drugie obchodzone przez nas święto i jaka jest jego symbolika oraz częstotliwość?
4) Jakie jest trzecie obchodzone przez nas święto i jaka jest jego symbolika oraz częstotliwość?
5) Czy Jezus ustanowił chrzest? (Ewangelia Mateusza rozdział 28 wersety 18-20)
6) Dla kogo był przeznaczony chrzest Jana i co on oznaczał? (Dzieje Apostolskie rozdział 19 wersety 3-4)
7) Czy chrzest Jezusa był właśnie takim chrztem? Dlaczego?
8) Co więc oznaczał chrzest Jezusowy? (Rzymian rozdział 12 wersety 1-2; Rzymian cały rozdział 6)
9*) Czy chrzczenie noworodków jest właściwe, czy też nie? Dlaczego?