Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa – kiedy ją obchodzić?

Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa - kiedy ją obchodzić?Po wykazaniu w poprzednim odcinku, że Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa ma na celu upamiętnienie antytypu zabicia Baranka paschalnego, możemy stwierdzić, że skoro tak, to właściwe jest obchodzenie jej w jej rocznicę – nie co miesiąc, co kwartał, co tydzień, czy też codziennie, ale jeden raz w roku. Właściwe też jest, aby jej obchodzenie przypadało o tej samej porze roku, w której umarł nasz Pan i w której ustanowił pamiątkę swej śmierci. Taki właśnie był zwyczaj przestrzegany w pierwotnym Kościele, który tak obliczał jej datę, aby przypadała na ten sam okres co 14 Nisan.

Pierwsze odstępstwo od tego zwyczaju wystąpiło w kościołach reprezentowanych przez biskupa Rzymu, kiedy postanowiono położyć nacisk nie na upamiętnienie rocznicy 14 Nisan, lecz na upamiętnienie dnia tygodnia w okolicy 14 Nisan – innymi słowy, jeśli 14 Nisan przypadał w jakimkolwiek innym dniu tygodnia niż piątek (co zdarzało się nader często), to przenoszono obchody Pamiątki na najbliższy piątek. W ten sposób powstała tradycja „Wielkiego Piątku”, a następujący po nim trzeci dzień znany był jako Niedziela Paschalna, a później jako Niedziela Wielkanocna. Następnie na mocy dekretu soboru Nicejskiego (w 325 r.n.e.), a jeszcze później podczas przeprowadzania zmian w kalendarzu przez papieża Grzegorza XIII, tak zwane kościoły katolickie dokonały praktycznego uzgodnienia, by odtąd każdego roku wyznaczać stałą datę „Wielkiego Piątku” i „Niedzieli Wielkanocnej” – nawet gdy 14 Nisan mógł przypadać w innym dniu tygodnia niż w piątek.

Ci chrześcijanie jednak, którzy uważnie szukają i rozpytują „o dawne ścieżki” by nimi chodzić (Jeremiasza rozdział 6 werset 16: „To mówi Jahwe: „Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza – i idźcie nią, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Ale powiedzieli: ‚Nie pójdziemy’”), czynią starania, aby Pamiątkowa Wieczerza obchodzona była w swą właściwą rocznicę (obliczana według tego zwyczaju żydowskiego, który uznawany był przez naszego Pana i Apostołów). Przyjęta przez Żydów metoda jest (relatywnie) łatwa i prosta. Rozpoczynają oni swój kalendarz od miesiąca Nisan, pierwszego miesiąca roku i nowiu księżyca najbliższego wiosennego zrównania dnia z nocą. Jest to 1 Nisan, który w Jerozolimie trwa od godziny 18:00 do 18:00 następnego dnia. 14 Nisan zaczyna się 13 dni później.

Zachodzi więc pytanie – dlaczego dla otrzymania daty Pamiątki nie skorzystać po prostu z kalendarza hebrajskiego? Jest tak dlatego, że Żydzi używają obecnie nowoczesnego kalendarza, którego nie było w czasach Jezusa, ani wcześniej – ten nowoczesny kalendarz, ze względu na wygodę/uproszczenie obliczeń, został zapożyczony około 360 roku naszej ery OD POGANINA – greka Metona. W związku z czym jest on niebiblijny i jako taki nas nie obowiązuje.

Kolejna wątpliwość dotyczy stref czasowych – w różnych miejscach na ziemi w danej chwili zegarki pokazują inną godzinę, i gdyby wziąć dowolne wskazania, to mogłoby się okazać, że księżyc w miesiącu Nisan byłby nowiem w dwóch różnych dniach księżycowych – która z godzin jest więc właściwą godziną? Albo inaczej – które miejsce powinno być uważane za podstawowe aby obliczać dzień i miesiąc księżycowy dla całego świata? Różne wyznania i osoby wzięły różne miejsca i metody za podstawę – jedni Jerozolimę, inni Greenwich, inni Filadelfię albo Brooklyn, inni datę nowoczesnego kalendarza żydowskiego, inni jeszcze inne. Według nas przede wszystkim ważne jest to, by w ogóle obchodzić Pamiątkę Śmierci Jezusa Chrystusa, po drugie – by obchodzić ją zgodnie z taką metodą wyliczania jej daty jaka nas przekonuje i z jaką zgadza się nasze sumienie, i dopiero po trzecie – my rozumiemy, że właściwą metodą jest rozpoczynanie dnia i miesiąca księżycowego o godzinie 18:00 według czasu Jerozolimskiego. Dlaczego tak uważamy? Chociażby dlatego, że Pan Jezus obchodził ją w Jerozolimie, ale prócz tego są i inne powody – między innymi taki, że to w Jerozolimie miał swą siedzibę Sanhedryn, który w czasach Jezusa m.in. ustalał kalendarz religijny; albo np. kwestia poruszanych niedawno w serii o antytypie Eliasza „równoległych dyspensacji” – niektóre równoległości 1845 i 2520 lat zachodzą tylko wtedy, kiedy do obliczeń użyje się czasu księżycowego posiadającego jako punkt wyjściowy czas w Jerozolimie (nie będziemy tego jednak obecnie dowodzić).

Tak jak rozumiemy, w tym roku (2018) 14 Nisan rozpoczyna się 29 marca o godzinie 18:00 (Nów księżyca najbliższy wiosennemu zrównaniu dnia z nocą przypadający w 2018 roku według czasu Greenwich występuje w dniu 17 marca o godzinie 13:12. Dodając 2 godziny i 21 minut aby uzyskać czas Jerozolimski, otrzymujemy godzinę 15:33. A zatem 1 Nisan rozpoczyna się o godzinie 18:00 w dniu 16 marca 2018 roku. Licząc od 16 marca, jako początku miesiąca Nisan dochodzimy do 29 marca, kiedy to o godzinie 18:00 rozpoczyna się 14 Nisan). Zgodnie z tym nasz zbór spotka się, o ile Bóg pozwoli, wieczorem 29 marca, aby uczcić pamięć tego największego wydarzenia znanego ludzkości. Jak zwykle nasze nabożeństwo będzie bardzo proste i składać się będzie z odśpiewania pieśni, modlitwy, okolicznościowego wykładu, w którym m.in. przypomniana zostanie doniosłość emblematów i inne kwestie związane z obchodzoną uroczystością, odczytania fragmentu ewangelii przypominającego okoliczności tej uroczystości oraz – po godzinie 18:00 (czasu zimowego) – przyjęcia emblematów: przaśnego chleba (który nie zawiera kwasu – inaczej nazywanego „macą”) i „owocu winorośli” (sfermentowanego lub niesfermentowanego soku winogronowego – zależnie od tego czy wśród nas będą osoby, dla których alkohol mógłby być problemem czy też nie).
Poprzednia stronaNastępna strona

linia podziału

Pytania bereańskie do tego odcinka:

Akapit 1.

1) Jak często i kiedy powinno się obchodzić Pamiątkę?
2) Jak wyglądało to w pierwotnym Kościele?

Akapit 2.

1) Kiedy i gdzie nastąpiło pierwsze odstępstwo od metody obliczania stosowanej w pierwotnym Kościele?
2) Na czym polegało to odstępstwo?
3) Jak wyglądała historia kolejnych zmian?

Akapit 3.

1) Jakie jest nasze podejście do rozmaitych kwestii, w tym do kwestii daty obchodzenia Pamiątki?
2) Na czym polegała metoda przyjęta przez Żydów do obliczania daty Pamiątki w czasach naszego Pana i Apostołów?

Akapit 4.

1) Dlaczego dla otrzymania daty Pamiątki nie skorzystać po prostu z kalendarza hebrajskiego?

Akapit 5.

1) Jaka może powstać wątpliwość przy obliczaniu czasu?
2) Jakie są konsekwencje wyboru metody ustalania punktu wyjściowego do ustalania czasu?
3*) Jaka metoda przekonuje Ciebie, który rozważasz to zagadnienie?
4) Jaka metoda przekonuje nas i co sądzisz o powodzie
a) pierwszym,
b) drugim,
c) trzecim, spośród tych, które wymieniliśmy?
5*) Jakie jeszcze inne argumenty mógłbyś podać w tej sprawie?

Akapit 6.

1) Kiedy w 2018 roku będzie 14 Nissan?
2) Jak to wyliczyliśmy?
3) Z jakich elementów będzie się składać nasze nabożeństwo?
4) Jakich emblematów użyjemy podczas niego?
5) Czy sok z „owocu winorośli” powinien być sfermentowany, czy niesfermentowany? Dlaczego?