W 1 Mojżeszowej Mesjasz jest Obiecanym Nasieniem

W 1 Mojżeszowej Mesjasz jest Obiecanym NasieniemIle w Biblii jest ksiąg Mesjańskich? Wierzymy, że wszystkie z nich w jakiś sposób lub sposoby odnoszą się do Jezusa jako Mesjasza (Chrystusa). Jezus powiedział (w ewangelii Jana rozdziale 5 wersecie 39): „Badacie Pisma, (…) a one składają świadectwo o mnie”, w niniejszej serii będziemy chcieli ukazać, że tak właśnie jest – że w swych doktrynach, przykazaniach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach i typach, Biblia w taki lub inny sposób w każdej z ksiąg wskazuje na Jezusa, Mesjasza (Chrystusa), w którym skupia się wielki Boski Plan Zbawienia, zarówno Kościoła, jak i świata. Ponieważ w istocie tych świadectw jest bardzo wiele, podamy tylko niektóre z nich.

W 1 Mojżeszowej Mesjasz jest Obiecanym Nasieniem (Potomkiem):

1 Mojżeszowa rozdział 15 werset 18

  • Biblia Gdańska: „Onegoż dnia uczynił Pan z Abramem przymierze, mówiąc: Nasieniu twemu dam tę ziemię, od rzeki Egipskiej, aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrates”.
  • Biblia Ewangeliczna EIB: „Tego dnia PAN zawarł przymierze z Abramem, oświadczając: Twojemu potomstwu dam tę ziemię, od rzeki egipskiej aż po wielką rzekę Eufrat”.

Galacjan rozdział 3 werset 16

  • Biblia Gdańska: „Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: I nasieniom jego, jako o wielu, ale jako o jednem: I nasieniu twemu, które jest Chrystus”.
  • Biblia Ewangeliczna EIB: „Odnosząc to do Abrahama, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnice dla siebie i swego potomka. Słowo potomstwo bowiem, użyte w obietnicy, występuje w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Chodzi więc o potomka — jednego, nie wielu. Tym potomkiem jest Chrystus”.

________________

Nawiasem mówiąc, cała ta historia opisana w 1 Mojżeszowej rozdziale 15 jest bardzo, ale to bardzo ciekawa – polecamy m.in. dwa wykłady br. Adama Urbana, w których omawia on poszczególne fragmenty tego rozdziału:

  1. „Odroczone dziedzictwo Abrahama” (1 Mojżeszowa rozdział 15 wersety 7-11)
  2. „Koniec grzechu i śmierci” (1 Mojżeszowa rozdział 15 wersety 12-16)

Następna strona