Stopnie istnienia

Obrazek jest taki sam jak poprzednio, prócz tego jest na nim tabelka mająca 4 kolumny. Pierwsza kolumna ma tytuł: Istoty duchowe, jej kolejne wiersze to: boskie, pusty wiersz, pusty wiersz, anielskie. Druga kolumna ma tytuł: Istoty cielesne, kolejne wiesze to: ludzie, zwierzęta, ptaki, ryby. Trzecia kolumna ma tytuł: Świat roślin, jej kolejne wiersze to: drzewa, krzewy, trawy, ryby. Ostatnia, czwarta kolumna ma tytuł: Świat minerałów. Jej kolejne wiersze to: złoto, srebro, miedź, żelazo.W poprzednim odcinku mówiliśmy m.in., że Biblia mówi iż człowiek został uczyniony „mało mniejszym od aniołów” – czyli w niewielkim stopniu niższym od nich. Nie należy wnioskować, że „trochę niższy stopniem” znaczy „trochę mniej doskonały”. Jakieś stworzenie może być doskonałe, a jednak na niższym poziomie bytu od innego stworzenia. Przykładowo doskonały koń będzie niższym stworzeniem niż doskonały człowiek, itd. Istnieją różne natury, ożywione i nieożywione. Aby to zilustrować, na zdjęciu dołączonym do tego odcinka przedstawiamy tabelkę, w której w sposób ogólny pokazane są różne poziomy, czy też „stopnie” istnienia (oczywiście można to bardziej uszczegóławiać, ale nie o to tu chodzi).

Każdy z wymienionych w tabelce minerałów może być czysty, złoto jednak zajmuje pierwsze miejsce. Gdyby każdy rodzaj wymienionych roślin był doprowadzony do doskonałości, to i tak różnić się one będą zarówno pod względem natury jak i hierarchii. Podobnie ze zwierzętami: gdyby każdy gatunek został doprowadzony do doskonałości, to nadal wśród nich panowałaby różnorodność. Udoskonalenie natury nie oznacza bowiem zmiany natury. (Wyraz „natura” bywa czasem używany w znaczeniu przenośnym, na przykład, gdy się mówi, że pies ma dziką naturę, a koń ma łagodną albo złą naturę. Słowo użyte w ten sposób oznacza jedynie usposobienie kogoś opisywanego w porównaniu z innym. Ściśle mówiąc, nie ma ono związku z naturą).

Stopnie duchowego istnienia, mimo iż doskonałe, też pozostają względem siebie w relacji wyższe – niższe pod względem natury czy rodzaju. Boska natura jest najwyższa i nadrzędna w stosunku do wszystkich duchowych natur. Chrystus w czasie zmartwychwstania stał się o tyle „wyższym” niż doskonali aniołowie, o ile boska natura jest wyższa od natury anielskiej (Hebrajczyków rozdział 1 wersety 3-5: „(3) On, będąc odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. On, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawej stronie Majestatu na wysokościach. (4) O tyle wyższym stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię. (5) Któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem? Albo: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem?”).

Zwróćmy uwagę, że choć stopnie wyszczególnione w owej tabeli są różne i oddzielone od siebie, to mimo to można porównać je ze sobą. I tak najwyższy stopień minerału jest podrzędny, czyli trochę niższy, względem najniższego stopnia roślin, ponieważ w roślinach jest życie. Tak samo, najwyższy stopień roślin jest trochę niższy od najniższego stopnia życia istot zwierzęcych, ponieważ organizmy zwierzęce, nawet w najniższej formie, posiadają dostateczną ilość inteligencji, by być świadome swego istnienia. Podobnie człowiek, choć najwyższy spośród istot zwierzęcych, czyli ziemskich, jest „mało mniejszym od aniołów” dlatego, że aniołowie są istotami duchowymi, czyli niebiańskimi.
Poprzednia stronaNastępna strona