Przesłanka (1) – …na podstawie łaski Bożej

Przesłanka (1) – …na podstawie łaski BożejUmysł upadłego człowieka stał się tak ograniczony, że nie może dostrzec na raz więcej niż jednego zarysu wspaniałego planu Bożego. Tymczasem jest pięć przesłanek tworzących podstawę naszego usprawiedliwienia. Jakże niemądrą rzeczą jest wybranie jednej z nich i upieranie się, że zdobyło się całość. Tak jak struś myśli, że całkowicie ukrył się przed myśliwymi, gdy schowa głowę w piasek, tak istoty ludzkie, podobnie jak strusie, myślą, że są w stanie ukryć swe grzechy przyjąwszy tylko jedną przesłankę, podczas gdy, aby zakryć nasze grzechy przed wzrokiem Jehowy, trzeba przyjąć całą podstawę usprawiedliwienia. A więc najpierw jesteśmy usprawiedliwieni na podstawie łaski Bożej, po drugie – dzięki krwi Chrystusa, po trzecie – przez Jego zmartwychwstanie, po czwarte – przez wiarę, po piąte – przez uczynki.

1. Łaska Boża

Przede wszystkim nasze usprawiedliwienie jest sprawą wolnej łaski Bożej. Jest to też pierwsza przesłanka podstawy naszego usprawiedliwienia. Zdegradowana rasa ludzka stanowi klasę przestępców, którzy znajdują się pod sprawiedliwym wyrokiem śmierci. Jeśli istnieje dla nich jakieś przyszłe wybawienie, jakieś wybaczenie grzechów, usprawiedliwienie do życia, to musi być ono złożone na rachunek osobistego łaskawego Bożego postanowienia.

Czytamy, że „okazała się łaska Boża, niosąca zbawienie dla wszystkich ludzi” (Tytusa rozdział 2 werset 11 – poprawne tłumaczenie). „(5) On zbawił nas nie dzięki sprawiedliwym czynom, które spełniliśmy, lecz ze względu na swe miłosierdzie (…) (7) abyśmy usprawiedliwieni przez Jego łaskę stali się – zgodnie z nadzieją – dziedzicami życia wiecznego” (Tytusa rozdział 3 wersety 5 i 7).

Łaska Boża oferuje zbawienie całej ludzkości, ale szczególnie jest przedłożona Kościołowi. Do nas należy „tak wielkie zbawienie” (Hebrajczyków rozdział 2 werset 3). Jego łaska przygotowała, dla nas [Maluczkiego Stadka /przypis redaktora] nie tylko życie wieczne, ale również nieśmiertelność, Boską naturę i stanowisko na Pańskim tronie, jako Jego Oblubienicy. Bóg stworzył człowieka z niczego, ale swe wspaniałe nowe stworzenie stworzył z czegoś gorszego niż nic.

Kiedy przyglądam się samemu sobie, a następnie przypatruję się wspaniałej Bożej nagrodzie przygotowanej dla mnie, to zastanawiam się, w jaki sposób będę w stanie kiedykolwiek ją osiągnąć. Lecz gdy zwracam wzrok na Jezusa jako mojego Wodza, to zastanawiam się, jak mogłoby mi się to nie udać. Nawet nasze odkupienie przez Chrystusa dokonało się dzięki łasce Bożej: „(24) Lecz przez łaskę jego dostępują za darmo usprawiedliwienia, dzięki odkupieniu, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. (25) Jego to ustanowił Bóg ofiarą przebłagania we własnej krwi jego, aby okazać swą (Bożą) sprawiedliwość – a ofiara ta staje się skuteczna w tych, którzy wierzą” (Rzymian rozdział 3 wersety 24 i 25).
Poprzednia stronaNastępna strona