Przesłanka (2) – …na podstawie krwi Chrystusa (cz. 1)

Przesłanka (2) – …na podstawie krwi Chrystusa (cz. 1)2. Krew Chrystusa

Widzimy więc, że Jezus jest naszym ubłaganiem, naszą ubłagalnią i że łaska Boża ustanowiła „krew Jego” za podstawę naszego usprawiedliwienia. W ten sposób wskazaliśmy na drugą przesłankę będącą podstawą naszego usprawiedliwienia, „(…) jako usprawiedliwieni przez Jego krew, dzięki Niemu zostaniemy wybawieni od gniewu!” (Rzymian rozdział 5 werset 9). Nadal jednak jest to łaska Boża, bowiem Jezus „z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci” (Hebrajczyków rozdział 2 werset 9). „(…) krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1 Jana rozdział 1 werset 7; zobacz też Hebrajczyków rozdział 9 wersety 14 i 15: „(14) o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. (15) I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne”).

Stary Testament przepełniony jest typami/cieniami i alegoriami, pokazującymi obrazowo, w jaki sposób nasze usprawiedliwienie pochodzi od Ojca przez Syna, bowiem wszystkie rzeczy pochodzą od Ojca, ale przez Syna (1 Koryntian rozdział 8 werset 6: „dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy”).

Kiedy człowiek po raz pierwszy uświadomił sobie swoje odsunięcie od Boga, usiłował przykryć się połączonymi liśćmi figowymi. Przedstawia to starania człowieka, aby usprawiedliwić się przez własne uczynki. Lecz Bóg nie mógłby uznać ludzkich uczynków, choćby nawet najlepszych, za podstawę usprawiedliwienia, dlatego też „Jahwe Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich” (1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 21). W ten sposób Bóg okazał łaskę wobec grzesznego rodzaju ludzkiego, jednocześnie ilustrując także konieczność śmierci i przelewu krwi, aby dostarczyć człowiekowi okrycia.

Usprawiedliwienie spłodzonych z ducha, przedstawione przez to samo okrycie, zostało zilustrowane w okryciu świątyni (Przybytku – przenośnej świątyni Izraelitów podczas ich podróży z Egiptu do Kanaanu /przypis redaktora), zrobionym z sierści koziej, skór foczych [niektóre przekłady mówią: borsuczych] i skór baranich, które były ufarbowane na czerwono i które zostały w całości pozyskane przez przelanie krwi. [Na marginesie: to zewnętrzne okrycie Przybytku zrobione z nieatrakcyjnych wizualnie foczych skór, wyraźnie widoczne dla tych, którzy znajdowali się w obozie, przedstawia w typie klasę Chrystusa w taki sposób, jak widział ją świat, czyli jako coś odpychającego i nieatrakcyjnego /przypis redaktora]

Podobnie Bóg odmówił przyjęcia ofiary Kaina, składającej się z roślin, które on sam wyhodował (przedstawiającej ludzkie wysiłki usprawiedliwienia samego siebie przez ofiarowanie Bogu swoich dobrych uczynków, bez uznania potrzeby okupu i przelania krwi). Bóg przyjął natomiast ofiarę Abla, ponieważ wskazywała ona na konieczność odebrania życia i przelania krwi, aby uzyskać harmonię i łączność między człowiekiem i Bogiem.

Fakt, że usprawiedliwienie człowieka do życia jest całkowicie uzależnione od łaski Bożej, działającej przez śmierć Jezusa, pokazany jest również w Bożym postępowaniu wobec Izraelitów na puszczy. Na przykład, podtrzymująca życie manna nie została wytworzona przez człowieka, lecz była darem Bożym. Pochodziła z nieba i przedstawiała Chrystusa, jak to wyjaśnia 6 rozdział Ewangelii Jana, szczególnie zaś werset 51: „(48) Ja jestem chlebem życia. (49) Wasi przodkowie jedli na pustyni mannę, ale pomarli. (50) To jest natomiast chleb, który zstępuje z nieba, aby każdy, kto go spożyje, nie zaznał śmierci. (51) Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Podobnie także i życie świata będzie chwalebnym rezultatem (przelania krwi Jezusa)!
Poprzednia stronaNastępna strona