Badania Tematyczne – sposób przebiegu i porządek

Badania Tematyczne - sposób przebiegu i porządekJednym z rodzajów zebrań, jakie opisywaliśmy w poprzednim odcinku, jest Badanie Tematyczne, które, w skrócie mówiąc, polega na badaniu różnych kwestii, tematów, artykułów, albo wręcz pojedynczych wersetów biblijnych przy użyciu rozmaitych pomocy – Biblii, fragmentów różnych biblijnych podręczników, konkordancji, słowników, Internetu, itp. Dzisiaj chcielibyśmy zaproponować sposób przebiegu i porządek takiego zebrania.

Po rozpoczęciu zebrania uwielbieniem i modlitwą przewodniczący może po kolei prosić owych wcześniej powiadomionych głównych uczestników tego badania o wypowiedzi na przygotowane przez nich tematy/fragment zagadnienia. Po przedstawieniu przez wyznaczonego mówcę jego wniosków na temat przydzielonego mu zagadnienia, całe zgromadzenie powinno mieć okazję do pytań oraz do wypowiedzi – zgodnych albo przeciwnych względem tego, co przedstawił wyznaczony mówca. Jeżeli zebrani nie okazują skłonności do prowadzenia dyskusji i potrzebują zachęty, powinien uczynić to przewodniczący przez umiejętne pytania. Jedynie przewodniczący powinien zwracać się do mówców, starając się wyjaśnić albo pogodzić ich oświadczenia, chociaż rozumie się, że może on powołać któregoś z mówców, by dokładniej wyjaśnił swe stanowisko czy rozumowanie. Mówcy powinni kierować swe uwagi do przewodniczącego, a nigdy do siebie nawzajem; w ten sposób można uniknąć konfliktów osobistych i sprzeczek. W dyskusjach tych przewodniczący nie powinien brać udziału w żadnym innym sensie niż określonym powyżej, lecz na końcu zebrania powinien być w stanie zebrać różne spostrzeżenia, streszczając cały przedmiot ze swego punktu widzenia, a potem zakończyć tę część zebrania uwielbieniem i dziękczynieniem (pieśnią i modlitwą).

Każdy punkt można przedyskutować, a cały przedmiot można dobrze rozważyć i zbadać, tak by został jasno zrozumiany przez wszystkich. W badaniach niektórych bardziej złożonych przedmiotów lepiej by było, gdyby przewodniczący streścił i wyraził swą opinię przy zakończeniu każdej z części rozważanego tematu. Nie znamy lepszego rodzaju zebrań mających na celu dogłębne badanie Słowa Bożego. Uważamy, że dla większości zgromadzeń ludu Bożego będzie on daleko bardziej korzystny niż zwykłe kazanie.

Tego rodzaju zebranie zawiera w sobie wszystkie zalety ujęte w przedstawionych w poprzednich odcinkach (numer 5, 6 i 7) sugestiach w punktach 1, 2 i 3. Odnośnie punktu pierwszego, to ci, którym wyznaczono role wiodące w tym zebraniu, mają sposobność ćwiczenia wszelkich posiadanych przez siebie zdolności. Co do punktu drugiego, to wszyscy mają sposobność uczestniczenia, zadawania pytań, wypowiadania się po każdym z mówców w poszczególnych częściach. Przy takim zebraniu uwzględniony jest również punkt trzeci, ponieważ nie sam przewodniczący, lecz raczej całe zgromadzenie powinno decydować o wyborze tematów na każdy tydzień i to co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Każdy uczestniczący w takim zebraniu powinien mieć przywilej postawienia swego pytania lub zaprezentowania swego tematu, a duch miłości, sympatii, wzajemnej pomocy i względu na innych powinien być tego rodzaju, by każdy właściwy temat został uważnie i z szacunkiem wysłuchany. W przypadku zaś, gdyby wyrażona została specjalna prośba o zajęcie się tematem, który zdaje się sprzeciwiać ogólnym poglądom zgromadzenia, choć mieści się w granicach podstawowych zasad Ewangelii, osobie proszącej o taką dyskusję powinna zostać wyznaczona odpowiednia ilość czasu na przedstawienie sprawy, ona też powinna być w tym wypadku głównym mówcą, a jej czas powinien zostać w miarę możliwości ograniczony, przypuśćmy do około 30 minut, odpowiednio do wagi przedmiotu i zainteresowania zgromadzenia. Po tej prezentacji inni członkowie zebrania powinni mieć możliwość wypowiedzenia się na rozważany temat; zadający pytanie powinien otrzymać kilka minut na krótką odpowiedź na ewentualne zarzuty stawiane przez innych, zaś przewodniczący powinien zdecydować, kiedy zebranie należy zakończyć.
Poprzednia strona
Następna strona

„Bereańskie” pytania do przemyślenia i rozważenia w związku z dzisiejszym odcinkiem. Pytania oznaczone gwiazdką nie są ujęte w powyższym tekście.

1) Od czego należy rozpocząć takie zebranie?
2) Jaka jest następnie rola przewodniczącego?
3) Jaka jest rola wyznaczonego mówcy?
4) Jaka jest rola całego zgromadzenia?
5) Jakie jest zadanie przewodniczącego gdy zebrani nie okazują skłonności do prowadzenia dyskusji?
6) W jaki sposób można uniknąć konfliktów osobistych i sprzeczek?
7) Jak powinien wyglądać udział przewodniczącego w tych dyskusjach?
8) Czym należy zakończyć tę część zebrania?
9) Czy w badaniu należy położyć nacisk na ilość przebadanego materiału, czy na jakość zrozumienia?
10) Co będzie korzystnym przy badaniu bardziej złożonych tematów?
11) Jaka jest opinia autora tekstu odnośnie tego rodzaju zebrań – i czy ją podzielamy po zastanowieniu się i/lub naszych dotychczasowych doświadczeniach z badaniami tematycznymi?
12) Jakie zalety zawiera w sobie tego rodzaju zebranie?
13) W jaki sposób widać to odnośnie punktu pierwszego – i dlaczego?
14) Drugiego – i dlaczego?
15) Trzeciego – i dlaczego?
16) Kto może proponować tematy do rozważania?
17) Kto może uczestniczyć w przedstawianiu badanych tematów?
18) Jakie tematy mogą podlegać rozważaniu podczas badań tematycznych?
19) Czy każdy temat nadaje się do zbadania?
20) Co zrobić gdyby ktoś poprosił o rozważenie tematu, który zdaje się sprzeciwiać ogólnym poglądom zgromadzenia?
21) Co należy zrobić po takiej prezentacji?
22) A następnie?
23) Kiedy zakończyć takie zebranie i kto o tym decyduje?
Poprzednia strona
Następna strona