Jak powinno wyglądać prowadzenie badania? – część 3

Jak powinno wyglądać prowadzenie badania? - część 3Po siódme – jeśli w akapicie są podane jakieś wersety Biblijne (albo przywołane fragmenty z innych źródeł, np. innego podręcznika do badania Biblii), które w założeniu autora mają potwierdzać zawarte w tym akapicie myśli, to zwykle należy je przeczytać po zakończeniu badania pytań szczegółowych i pytania ogólnego, choć niekiedy lepiej jest odczytać je na potwierdzenie w trakcie badania pytań szczegółowych – to jest tak, jak wspominaliśmy w 19 odcinku naszej serii – zadać pytanie i jednocześnie, lub po chwili „jak potwierdza tą myśl dany werset/fragment/cytat?”. Starszy musi w tej sprawie kierować się własnym sądem i doświadczeniem, jak będzie bardziej budujące w danym przypadku.

Po ósme – te fragmenty, a szczególnie wskazane wersety Biblijne powinny być wytłumaczone jako dowody potwierdzające w odpowiedzi na pytania szczegółowe przedstawione przez starszego. Czasem się zdarza, że jakiś werset podany w podręczniku na potwierdzenie wygląda na przypadkowo podany – nie wiążąc się na pierwszy rzut oka z danym zagadnieniem, albo jest jakaś literówka (np. rozdział 17 zamiast rozdział 11, Mar. zamiast Mat. albo odwrotnie) lub błąd w druku – przewodniczący przygotowując się, powinien przeczytać wcześniej wersety, które są podawane na potwierdzenie i przemyśleć jak te wersety potwierdzają odpowiednie myśli (i/lub dowiedzieć się więcej na ich temat z innych źródeł), lub odnaleźć właściwe wersety, jeśli w tekście znajduje się literówka lub błąd. W przeciwnym razie, gdy nie tylko przewodniczący zaniedba swój obowiązek przygotowania się, ale i uczestnicy badania nie przygotują się do niego właściwie, nietrudno może być o zamieszanie gdy, w wyniku np. literówki, uczestnicy badania na siłę będą próbować znaleźć jakiś związek pomiędzy tym omyłkowo podanym wersetem a badanym fragmentem, a starszy też dopiero w tym momencie zorientuje się o obecnym w tym fragmencie problemie – trudno jest w takich warunkach osiągnąć zbudowanie, natomiast nietrudno dojść do złych wniosków.

Do wersetów wskazanych w akapicie jako potwierdzających jego myśli zaliczają się także te, których fragmenty zostały zacytowane, bez wskazania z jakiego miejsca Biblii pochodzą. Przewodniczący badania powinien je wychwycić, odnaleźć w Biblii i potraktować tak samo jak jawnie wskazane wersety. Jeżeli jest to możliwe, to warto także wychwycić i odnaleźć w Biblii także i te wersety, co do których zaledwie aluzje zostały wskazane w badanych akapitach

Po dziewiąte – po zakończeniu badania akapitu, ktoś kto dobrze czyta powinien odczytać tekst tego akapitu dostatecznie głośno i z właściwą dykcją, by wszyscy mogli usłyszeć i zrozumieć jego słowa. Daje się w ten sposób niejako „okazję” autorowi rozważanego podręcznika do podsumowania rozważań, ale przede wszystkim jest to okazja do powtórki rozważanych myśli, uporządkowania tematu, utrwalenia wiedzy zdobytej w trakcie rozważań i spojrzenia na tekst z nowego punktu widzenia – punktu widzenia w którym dobrze rozumie się każdą część rozważonego tekstu (rozważono bowiem nie tylko wszystkie pytania szczegółowe, ale także wszystkie dodatkowe pytania jakie nasunęły się uczestnikom badania), poznano argumenty za i przeciw, w miarę możliwości rozwiano każdą wątpliwość, i świadomie wypracowano sobie własne zdanie na rozważany temat.

No i wreszcie, po dziesiąte, jeśli jeszcze czas na to pozwala, przewodniczący powinien przejść do badania kolejnego akapitu, i analogicznie prowadzić lekcję aż do jej zakończenia.
Poprzednia stronaNastępna strona

„Bereańskie” pytania do przemyślenia i rozważenia w związku z dzisiejszym odcinkiem. Pytania oznaczone gwiazdką nie są ujęte w powyższym tekście.

1) Pytanie ogólne: Jaki jest najlepszy czas na odczytanie odnośników wyszczególnionych w badanym fragmencie?
a) Z jakich powodów w akapitach mogą pojawiać się cytaty, odnośniki do wersetów Biblijnych, lub do innych źródeł?
b) Kiedy zwykle jest właściwy moment na rozważenie tych potwierdzających odnośników?
c) Jaki jest inny właściwy moment (i forma) zajęcia się poszczególnymi odnośnikami?
d*) Od czego może zależeć wybór właściwego momentu na odczytanie i rozważenie odnośników?

2) Pytanie ogólne: Co należy zrobić z każdym z odnośników?
a) Jaki był cel podania przez autora danych odnośników w tekście akapitu?
b) Co czasami może się zdarzyć i z jakich powodów?
c) W jaki sposób należy sobie poradzić z tymi problemami?
d) Jakie mogą być konsekwencje braku przygotowania się do badania?

3) Pytanie ogólne: Jak postąpić z wersetami, które nie zostały jawnie wskazane jako potwierdzające myśli akapitu?
*a) Jak można rozpoznać fragmenty używane przez autora dla potwierdzenia swoich myśli?
b) Co przewodniczący badania powinien z nimi zrobić?
c) Jak należy postąpić z tymi fragmentami, które są zaledwie zasugerowane przez autora jako należące do tematu?

4) Pytanie ogólne: Co należy zrobić po zakończeniu badania akapitu
a) Kto i dlaczego powinien to zrobić?
b) Jakie są cele tej czynności?
– pierwszy?
– drugi?
– trzeci?
– czwarty?
– piąty?
c) Na czym polega nowy punkt widzenia osiągany w tym momencie badania?

5) Pytanie ogólne: Jaki jest ostatni zakres zadań przewodniczącego w stosunku do przebadanego akapitu?
Poprzednia stronaNastępna strona