Przygotowywanie się do badania: prowadzący – część 1

Przygotowywanie się do badania: prowadzący - część 1

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego odcinka, chcielibyśmy rozpocząć dziś rozważania na temat sposobu w jaki uważamy, że powinni przygotowywać się starsi (/biskupi/pastorzy/itp., zależnie od używanego nazewnictwa) przewodniczący w badaniach. Prosimy nie traktować tego jako przedstawianie „jedynych słusznych” metod, a raczej pewnych przemyśleń wypływających z wieloletnich obserwacji tego co się sprawdziło, a co nie, wśród nas i zaprzyjaźnionych Zborów. Co więcej – wiele z tych rzeczy należy dostosowywać do warunków lokalnego zgromadzenia – coś, co jest słuszne i sprawdza się w jednym miejscu niekoniecznie odpowiada potrzebom i sytuacji innego Zboru.

Do zadań starszego przygotowującego się do prowadzenia badania bereańskiego należy: przeczytanie i przemyślenie przeznaczonego do rozważania fragmentu, przeczytanie i przemyślenie wersetów biblijnych podawanych jako potwierdzenie (oraz ich kontekstów), przygotowanie pytań do tego fragmentu (lub odpowiednie dostosowanie pytań wcześniej przygotowanych przez kogoś innego), przemyślenie stopnia trudności poszczególnych pytań i podzielenie ich na łatwe, przeciętne i trudne, oraz podzielenie przewidywanych uczestników zebrania na grupy zależnie od ich zdolności. Będziemy rozwijać te myśli w kolejnych odcinkach.

W trakcie czytania i przemyślania fragmentu, który będzie rozważany, starszy powinien zwrócić uwagę na to, czy jego zdaniem treści zaproponowane przez autora są zgodne z „siedmioma pewnikami biblijnymi”, to znaczy, czy nauka wypływająca z danego fragmentu jest jednocześnie zgodna:

  1. sama ze sobą,
  2. ze wszystkimi wersetami biblijnymi,
  3. z nauką o Okupie,
  4. z charakterem Bożym: z Jego miłością, sprawiedliwością, mocą i mądrością,
  5. z faktami,
  6. ze wszystkimi innymi uprzednio sprawdzonymi naukami i doktrynami biblijnymi,
  7. z celami Boskiego Planu / dążeniem do pobożności,

po to, by w razie wątpliwości, lub przypuszczalnych punktów, które mogą być niejasne, zwrócić na nie uwagę i ująć je wśród przygotowywanych pytań.

Ponieważ nie należy zapominać, że w trakcie badania przy pomocy podręcznika, rozważany jest pewien biblijny temat, więc już w trakcie przygotowania się do prowadzenia tego badania starszy powinien odczytać i przemyśleć każdy ze wskazanych przez dany podręcznik tekstów, które mają potwierdzać zgodność z Biblią proponowanych przez niego do przyjęcia myśli. Czasami zdarza się, że jakiś werset obecny w podręczniku wygląda na przypadkowo podany – nie wiążąc się na pierwszy rzut oka z danym zagadnieniem, albo jest jakaś literówka lub błąd w druku (np. zamiast rozdział 1 werset 12 wydrukowano rozdział 7 werset 12), a czasem w różnych przekładach Biblii poszczególne wersety mają różne oznaczenia (np. w niektórych przekładach proroctwo Joela rozdział 2 ma 32 wersety, a w innych 27 wersetów – wersety 28-32 stanowią natomiast rozdział 3, itd.). Przewodniczący badania powinien więc przeczytać wcześniej wersety, które są podawane na potwierdzenie i wiedzieć jak te wersety potwierdzają odpowiednie myśli, lub odnaleźć właściwe wersety, jeśli w tekście znajduje się literówka lub błąd.

Powinien on także sprawdzić czy podręcznik nie wyrywa tekstu z kontekstu, nadając mu inne znaczenie od zamierzonego, albo czy nie stosuje jego treści do złego okresu czasu – na przykład do Wieku Ewangelii (ogólnie: okresu od pierwszego przyjścia Jezusa do Jego drugiego przyjścia) tego, co ma działać dopiero w Wieku Tysiąclecia (ogólnie: okresu po drugim przyjściu Jezusa), itp. Kolejnym jego zadaniem w ramach tego punktu jest odnalezienie wszystkich wersetów sugerowanych przez treść, lub cytowanych tylko częściowo przez podręcznik, bez jawnego odwołania się do wersetu biblijnego z którego została zaczerpnięta dana myśl, jest to bowiem część „dobrego rozbierania słowa prawdy”.

Starszy powinien także zawsze pamiętać, że Biblia zakazuje opierania swojego zrozumienia dowolnej sprawy na podstawie tylko pojedynczego wersetu/dowodu odnoszącego się do niej – zawsze i w każdym przypadku potrzebne są minimum dwa lub trzy wersety/dowody biblijne, wspólnie pozwalające wyciągnąć stosowne wnioski (2 Koryntian rozdział 13 werset 1: „Po raz trzeci wybieram się teraz do was. ‘Każda sprawa ma być stwierdzona przez wypowiedzi dwóch lub trzech świadków’”, podobne wersety, m.in.: 5 Mojżeszowa rozdział 17 werset 6; rozdział 19 werset 15, Mateusza rozdział 18 werset 16; 1 Tymoteusza rozdział 5 werset 19; Hebrajczyków rozdział 10 werset 28), jeżeli więc podręcznik prezentując jakąś naukę opiera się tylko na pojedynczym wersecie/dowodzie, jako coś stwierdzającym, starszy powinien w trakcie przygotowania się do badania zwrócić na to uwagę i albo odnaleźć inne wersety/dowody, które takie zrozumienie potwierdzają, albo móc wskazać Zborowi, że on nie znalazł innych wersetów/dowodów je potwierdzających, dla wspólnego rozważenia czy ktoś inny zna takie dodatkowe potwierdzenia, czy też należy wstrzymać się z przyjęciem danej nauki z uwagi na zbyt małą ilość takich potwierdzeń by cokolwiek wyrokować.

(Zamierzamy poświęcić temu rodzajowi badań tak dużą ilość miejsca nie dlatego, że jest to najważniejszy rodzaj zebrań, ale dlatego, że mimo swej wartościowości są one mało znane poza społecznościami „badaczy Pisma Świętego”).
Poprzednia strona
Następna strona

„Bereańskie” pytania do przemyślenia i rozważenia w związku z dzisiejszym odcinkiem. Pytania oznaczone gwiazdką nie są ujęte w powyższym tekście.

1) Pytanie ogólne: Co będzie przedmiotem rozważania w dzisiejszym odcinku?

Pytania szczegółowe:
a*) O czym rozważaliśmy w poprzednim odcinku?
b) Co będzie obecnie przedmiotem rozważania?
c) Na jakiej podstawie autor przedstawia swoje myśli?
d) Jakie jest ogólne założenie odnośnie kwestii poruszanych w naszych rozważaniach?
e*) Czy obserwacje autora zgadzają się z moimi?
f*) Jakie mogę podać przykłady z własnej praktyki, że coś co sprawdza się w innym zgromadzeniu niekoniecznie byłoby odpowiednie w zgromadzeniu do którego uczęszczam?

2) Pytanie ogólne: Jakie są zadania starszego przygotowującego się do prowadzenia badania bereańskiego?

Pytania szczegółowe:
a) Jakie jest pierwsze z tych zadań?
b) Jakie drugie?
c) Jakie trzecie?
d) Jakie czwarte?
e) Jakie piąte?

3) Pytanie ogólne: Na co powinien zwrócić uwagę starszy w trakcie czytania i przemyślania fragmentu, który będzie rozważany?

Pytania szczegółowe:
a) Na czym polega zasada „siedmiu pewników biblijnych”?
b*) Co oznacza jej pierwszy składnik?
c*) drugi?
d*) trzeci?
e*) czwarty?
f*) piąty?
g*) szósty?
h*) siódmy?
i) Z jakiego powodu starszy powinien ją uwzględnić w swoich przygotowaniach?

4) Pytanie ogólne: Jakie powody wskazują, że starszy w trakcie przygotowywania się powinien odczytać i przemyśleć każdy z tekstów wskazanych przez badany podręcznik?

Pytania szczegółowe:
a) O czym nie należy zapominać?
b) Co powinien przygotowujący się do przewodniczenia w badaniu starszy zrobić z wersetami wskazanymi przez podręcznik?
c) Jaki jest tego pierwszy powód?
d) Jaki drugi?
e) Jaki trzeci?
f) Jaki czwarty? I jak można to zauważyć na przykładzie Joela rozdziałów 2, 3 i 4?
g) Co więc powinien przygotować starszy przed zebraniem?

5) Pytanie ogólne: Jakie są zadania starszego odnośnie wersetów wymienionych lub tylko wzmiankowanych przez podręcznik na potwierdzenie przekazywanych myśli?

Pytania szczegółowe:
a) Co powinien sprawdzić starszy odnośnie każdego zacytowanego tekstu?
b) Jakie są przykłady powodów, dla których powinien on tak uczynić?
c*) Co to jest „Wiek Ewangelii”?
d*) Co to jest „Wiek Tysiąclecia”?
e*) Czemu ważne jest stosowanie treści wersetów do odpowiedniego okresu czasu?
f) Co jest kolejnym zadaniem starszego w ramach tego punktu?
g) Dlaczego należy tak postąpić?
h*) Skąd została zaczerpnięta myśl odnośnie „dobrego rozbierania słowa prawdy” i ważności tegoż?

6) Pytanie ogólne: Jak do kwestii sprawdzania wersetów potwierdzających daną naukę odnosi się zasada z 2 Koryntian rozdziału 13 wersetu 1?

Pytania szczegółowe:
a) O czym starszy powinien zawsze pamiętać?
b) Skąd wniosek, że Biblia czyni taki zakaz? (2 Koryntian rozdział 13 werset 1)
c) Czy są jakieś inne wersety/dowody biblijne, które mogą potwierdzać, że rzeczywiście ona czyni taki zakaz?
d*) Dlaczego ta zasada jest tak ważna?
e) Co powinien uczynić starszy widząc, że podręcznik prezentując jakąś naukę wywodzi ją z pojedynczego wersetu/dowodu?
f) Co powinien uczynić, jeśli nie jest w stanie wykonać tego o czym mowa w pytaniu 6e)?
g) Co Zbór powinien uczynić w takim przypadku?
h*) Na czym polega różnica pomiędzy wersetem na potwierdzenie a dowodem na potwierdzenie danej sprawy?
Poprzednia strona
Następna strona