Pracowitość – cz.5: Boże dzieło odkupienia

Pracowitość - cz.5: Boże dzieło odkupieniaOmawiając Bożą pracowitość (czyli taką drugorzędną [co nie znaczy „gorszą”, lecz „powstającą w drugi z możliwych sposobów”] cechę charakteru, która prowadzi do pożytecznej aktywności), ostatnio zajmowaliśmy się Jego dziełami opatrzności, a dziś zastanowimy się nad wersetami ukazującymi Jego dzieło odkupienia.

Boże dzieło odkupienia jest ukazane w następujących wersetach:

  • Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 16 i 17: „(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony”;
  • Rzymian rozdział 8 werset 32: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby — wraz z Nim — nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem?”;
  • 2 Koryntian rozdział 5 werset 18: „Wszystko to jest z Boga, który przez Chrystusa pojednał nas ze sobą i zlecił nam posługę pojednania”;
  • 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 10: „Dlatego trudzimy się i walczymy, ponieważ całą nadzieję pokładamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących”;
  • 2 Tymoteusza rozdział 1 werset 9: „On nas zbawił i zaszczycił świętym powołaniem. Nie kierował się naszymi czynami, lecz swoim planem i łaską, daną nam w Chrystusie Jezusie już dawno, przed wiekami”;
  • Tytusa rozdział 2 wersety 10 i 11: „(10) Niech też nie kradną, lecz we wszystkim dają przykład dobrej wiary, tak by pod każdym względem być ozdobą zasad nauczanych przez Boga, naszego Zbawcę. (11) Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”;
  • 1 Jana rozdział 4 wersety 9 i 10: „(9) Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego. (10) Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy”.

Poprzednia stronaNastępna strona