Pracowitość – cz.6: Boże dzieło uczenia

Pracowitość - cz.6: Boże dzieło uczeniaBoże dzieło uczenia jest przedstawione m.in. w następujących fragmentach Biblii:

  • Izajasza rozdział 55 werset 13: „(…) (13) Zamiast głogu wyrośnie cyprys, a zamiast pokrzywy mirt. Stanie się to na chwałę PANA, na znak — wieczny i nieusuwalny”;
  • Daniela rozdział 2 wersety 20-22 i 28: „(20) Oto, co powiedział: Niech będzie błogosławione imię Boga — od wieków na wieki! On jest źródłem mądrości i mocy. (21) On zmienia pory i czasy, On strąca królów i On ich ustanawia, On daje mądrość mądrym i poznanie pragnącym je posiąść. (22) On odsłania to, co głębokie i skryte, wie nawet o tym, co się dzieje w ciemności, przy Nim panuje światło. (…) (28) Ale jest Bóg na niebie! Objawiciel tajemnic! On daje poznać królowi Nebukadnesarowi, co ma nastąpić w przyszłości. Sen, który miałeś, i widzenie, które oglądałeś w myślach na łożu, są takie”;
  • Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 26 i 28: „(26) Wiele mógłbym o was powiedzieć i wydać niejeden sąd, lecz Ten, który Mnie posłał, jest godny wiary, a Ja przekazuję światu to, co usłyszałem od Niego. (28) Wówczas Jezus powiedział im: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że to Ja jestem i że nic sam z siebie nie czynię, lecz mówię tak, jak Mnie nauczył Ojciec”;
  • Ewangelia Jana rozdział 12 wersety 49 i 50: „(49) Nie przemawiałem bowiem sam od siebie, ponieważ Ojciec, który Mnie posłał, polecił Mi, co mam mówić i czego mam uczyć. (50) A wiem, że Jego polecenie jest życiem wiecznym. Stąd też Ja głoszę tak, jak Mi nakazał Ojciec. Właśnie tak uczę”;
  • Ewangelia Jana rozdział 14 wersety 10 i 24: „(10) Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we Mnie, dokonuje swoich dzieł. (24) Kto Mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów, a Słowo, którego słuchacie, nie jest moim Słowem. Pochodzi ono od Ojca, który Mnie posłał”;
  • Ewangelia Jana rozdział 15 werset 15: „Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan; lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca”;
  • Ewangelia Jana rozdział 17 wersety 18 i 26: „(18) Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak Ja ich posłałem na świat. (26) Objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą Mnie obdarzyłeś, była w nich — i Ja w nich”.

Poprzednia stronaNastępna strona