Pracowitość – cz.8: Boże dzieło uświęcania

Pracowitość - cz.8: Boże dzieło uświęcaniaNastępujące fragmenty Biblii traktują o Bożym dziele uświęcania:

 • Ewangelia Jana rozdział 17 werset 17: „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą”;
 • Dzieje Apostolskie rozdział 26 werset 18: „(Posyłam cię) (18) aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, aby otrzymali oni odpuszczenie grzechów oraz dział wśród uświęconych przez wiarę we Mnie”;
 • Rzymian rozdział 6 wersety od 1 do 11: „(1) Moglibyśmy zapytać: Czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? (2) W żadnym razie! W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? (3) Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? (4) A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. (5) Bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy — w zmartwychwstaniu, (6) wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. (7) Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. (8) Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, (9) mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze, śmierć już nad Nim nie ma władzy. (10) Gdy bowiem umarł, dla grzechu raz na zawsze umarł, a gdy żyje — żyje dla Boga. (11) Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie”;
 • Rzymian rozdział 15 werset 16, od 15: „(15) A napisałem do was, bracia, śmiało, po części jakby przypominając wam przez łaskę, która została mi dana od Boga, (16) Abym ja był sługą Jezusa Chrystusa pośród pogan, pełniącym świętą służbę dla Ewangelii Boga, aby ofiara pogan stała się godna przyjęcia i była uświęcona w Duchu Świętym”;
 • 1 Koryntian rozdział 1 wersety 2 i 30: „(2) do kościoła Bożego, który jest w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, do powołanych świętych wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkim miejscu ich i naszym. (30) A przecież przez niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się nam mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem”;
 • Efezjan rozdział 1 wersety 3 i 4: „(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. (4) Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości”;
 • Kolosan rozdział 2 wersety 11 i 12: „(11) W jedności z Nim zostaliście też obrzezani obrzezaniem uczynionym nie ludzkimi rękoma, ale dokonanym przez odarcie z władzy, jaką nad ciałem sprawuje stara natura. W tym obrzezaniu uczynionym przez Mesjasza (12) zostaliście pogrzebani wraz z Nim przez zanurzenie i w jedności z Nim zostaliście też razem z Nim wskrzeszeni przez wierność Boga, którą okazał On, gdy wskrzesił Jeszuę z martwych. (13) Byliście martwi przez swoje grzechy, czyli przez swój „napletek”, swą starą naturę. Ale Bóg was ożywił wraz z Mesjaszem poprzez odpuszczenie wam wszystkich waszych grzechów”;
 • 1 Tesaloniczan rozdział 4 wersety 3 i 4: „(3) Bowiem wolą Bożą jest uświęcenie wasze — żebyście strzegli się rozpusty, (4) aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w świętości i czci”;
 • 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 23: „A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa”;
 • 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 13: „Ale my winniśmy zawsze dzięki składać Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę”;
 • 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety 19-21: „(19) Jednak niewzruszenie trwa mocny fundament Boży, na którym widnieje napis: Pan zna tych, którzy do Niego należą oraz Niech unika złego każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. (20) W bogatym domu znajdują się nie tylko złote i srebrne naczynia, ale też z drewna i z gliny. Jedne są szlachetne, a inne pospolite. (21) Jeśli ktoś zachowa czystość w tych sprawach, będzie naczyniem szlachetnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela domu, przydatnym do każdej dobrej czynności”;
 • Żydów rozdział 2 werset 11: „Zarówno bowiem Uświęcający, jak i uświęcani, wszyscy pochodzą od Jednego. Dlatego nie wstydzi się nazywać ich swoimi braćmi”;
 • 1 Piotra rozdział 1 werset 2: „których Bóg wybrał według wcześniejszego poznania i uświęcił swoim Duchem, by byli Mu posłuszni i oczyszczeni krwią Jezusa; Życzę wam obfitej łaski i pokoju Bożego”;
 • list Judy rozdział 1 werset 1: „Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do uświęconych przez Boga Ojca, zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych”.

Poprzednia stronaNastępna strona