Lista głównych wersetów mówiących o wolnej łasce

Lista głównych wersetów mówiących o wolnej łasceW poprzednim odcinku serii przedstawiliśmy listę głównych wersetów Pisma Świętego mówiących o wyborze, w związku z którymi nie zaprzeczajmy biblijnej doktrynie o wyborze, nawet gdyby nie zgadzało się to z niektórymi z naszych wcześniejszych poglądów na temat wolnej łaski.

Jeśli z drugiej strony wierzymy w wybór, nie zaprzeczajmy wolnej łasce, lecz z uwagi na liczne wersety tak wyraźnie uczące o wolnej łasce – miłości Boga, śmierci Chrystusa i dziele Ducha na rzecz całego rodzaju ludzkiego ku zbawieniu – w uświęceniu Ducha i w wierze prawdy, czekajmy raczej na to, aż Bóg pozwoli nam zharmonizować obydwie doktryny, które widziane tak, jak to wyjaśniliśmy w poprzednich odcinkach (i seriach), stają się piękną harmonią.

Oto główne wersety Biblii na temat wolnej łaski:

 • 1 Mojżeszowa rozdział 12 werset 3: „I będę błogosławił błogosławiącym tobie; a przeklinające cię przeklinać będę: i będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi”;
 • 1 Mojżeszowa rozdział 18 werset 18: „Przecież od niego [Abrahama] na pewno pochodzić będzie wielki i potężny naród. W nim będą błogosławione wszystkie narody ziemi”;
 • 1 Mojżeszowa rozdział 22 werset 18: „I błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi, dla tego, żeś usłuchał głosu mego”;
 • Psalm 2 werset 8: „Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w Twoje posiadanie krańce ziemi”;
 • Psalm 22 wersety 28-30: „(28) Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi, I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan. (29) Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. (30) Tylko jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi, Padną przed nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają, I nie mogą utrzymać się przy życiu”;
 • Psalm 86 werset 9: „Przybędą wszystkie narody stworzone przez Ciebie I pokłonią się, Panie, przed Twoim obliczem — Oddadzą chwałę Twojemu imieniu”;
 • Psalm 98 wersety 2 i 3: „(2) PAN objawił swoje zbawienie, Okazał swą sprawiedliwość na oczach narodów. (3) Odwołał się do swojej łaski, Do swej wierności względem Izraela — I wszystkie krańce ziemi zobaczyły, jak nas zbawia nasz Bóg”;
 • Izajasza rozdział 2 werset 2: „Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu PANA będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki; i wszystkie narody popłyną do niej”;
 • Izajasza rozdział 11 werset 9: „Nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej świętej górze. Bo znajomość PANA napełni ziemię jak wody wypełniają morze”;
 • Izajasza rozdział 25 werset 6: „Na tej górze PAN zastępów wyprawi wszystkim ludom ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałego wina, z tłustych potraw ze szpikiem, z wina wystałego i czystego”;
 • Izajasza rozdział 29 wersety 18 i 24: „(18) W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć, (…) (24) Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie”;
 • Izajasza rozdział 35 wersety 5, 6 i 10: „(5) Wtedy otworzą się oczy niewidomych i uszy niesłyszące usłyszą. (6) Chromy podskoczy jak jeleń i radośnie zawoła niemy, gdyż na pustyni wytryśnie woda, na stepie popłyną potoki (…) (10) I wrócą wykupieni przez PANA, i przyjdą na Syjon z okrzykiem. Wieczna radość będzie nad ich głową, ogarnie ich wesele i radość, a prysną smutek i wzdychanie”;
 • Izajasza rozdział 40 werset 5: „Wówczas objawi się chwała PANA i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta PANA tak postanowiły”;
 • Izajasza rozdział 45 wersety 22 i 23: „(22) Zwróćcie się do Mnie, skorzystajcie ze zbawienia, wy, ze wszystkich krańców ziemi, gdyż Ja jestem Bogiem i nie ma innego! (23) Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło to, co słuszne, Słowo, które nie zostanie cofnięte, że przede Mną zegnie się każde kolano i każdy język wyzna”;
 • Izajasza rozdział 52 werset 10: „PAN obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi ujrzą zbawienie naszego Boga”;
 • Jeremiasza rozdział 31 werset 34: „I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc: Poznajcie Pana; bo mię oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan; bo miłościw będę nieprawościom ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej”;
 • Joela rozdział 2 werset 28 (w niektórych przekładach rozdział 3 werset 1): „A potem wyleję Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie wasi i córki wasze; starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą”;
 • Abdiasza rozdział 1 werset 21: „I wstąpią wybawiciele na górę Syjon, aby sądzić górę Ezawa. I królestwo będzie należeć do PANA”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 2 wersety 10 i 31-34: „(10) I powiedział do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. (…) (31) Które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi; (32) Światłość na oświecenie pogan i chwałę twego ludu, Izraela. (33) A Józef i jego matka dziwili się temu, co o nim mówiono. (34) I błogosławił im Symeon, i powiedział do Marii, jego matki: Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, przeciwko któremu będą mówić”;
 • Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 9 i 29: „(9) Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat (…) (29) A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”;
 • Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 16 i 17: „(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony”;
 • Ewangelia Jana rozdział 12 wersety 32 i 33: „(32) A gdy Ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę do siebie. (33) Powiedział to, by zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć”;
 • Ewangelia Jana rozdział 17 werset 21: „Pragnę, by wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty Mnie posłałeś”;
 • Dzieje Apostolskie rozdział 3 wersety 19-26: „(19) Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, (20) aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, (21) którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. (22) Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. (23) A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu. (24) Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. (25) Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. (26) Dla was najpierw wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów”;
 • Dzieje Apostolskie rozdział 15 wersety 15-17: „(15) Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: (16) Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, (17) aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje – mówi Pan, który to sprawia”;
 • Rzymian rozdział 5 wersety 18 i 19: „(18) A zatem, jak z powodu występku jednego człowieka wyrok potępiający dotknął wszystkich ludzi, tak też z powodu jednego czynu usprawiedliwiającego do wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie dające życie. (19) Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się sprawiedliwymi”;
 • Rzymian rozdział 8 wersety 19-21: „(19) Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. (20) Gdyż stworzenie zostało poddane marności — nie z własnej woli, lecz z woli Tego, który je poddał — w nadziei, (21) że i samo stworzenie zostanie wyzwolone z niewoli skażenia i wprowadzone w chwalebną wolność dzieci Boga”;
 • Rzymian rozdział 11 wersety 25-32: „(25) Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan” „(26) A wtedy cały Izrael zostanie zbawiony, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. (27) Takie będzie moje przymierze z nimi, kiedy odpuszczę ich grzechy” „(28) Z punktu widzenia dobrej nowiny, są oni — ze względu na was — nieprzyjaciółmi, jednak co do wybrania — ze względu na ojców — nie utracili Bożej miłości. (29) To dlatego, że dary łaski i powołanie ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną” „(30) Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary; (31) Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili” „(32) Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować”;
 • Efezjan rozdział 1 wersety 10 i 11: „(10) Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego — tego, co w niebie, i tego, co na ziemi. (11) W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli”;
 • 1 Tymoteusza rozdział 2 wersety 4-6: „(4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, (6) który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie”;
 • 1 Tymoteusza rozdział 4 werset 10: „Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących”;
 • Tytusa rozdział 2 werset 11: „Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom”;
 • Tytusa rozdział 3 werset 4: „Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi”;
 • Hebrajczyków rozdział 2 werset 9: „Widzimy raczej Tego, który na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów — Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci — po to, by móc z łaski Bożej zakosztować śmierci za każdego”;
 • 1 Jana rozdział 2 werset 2: „On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, ale także całego świata”;
 • Objawienia rozdział 15 werset 4: „Któż by się Ciebie nie bał, Panie? Kto nie oddałby chwały Twojemu imieniu? Gdyż jedynie Ty jesteś Święty. Dlatego wszystkie narody przyjdą i złożą Ci pokłon. Objawiły się bowiem Twe sprawiedliwe dzieła”;
 • Objawienie rozdział 22 werset 17: „A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo”.

Niech Pan błogosławi nasze umysły i serca przy rozważaniu tych wersetów. Doktryny wyboru i wolnej łaski w ich wzajemnych relacjach od wieków wprawiają chrześcijan w duże zakłopotanie, lecz z przedstawionego w niniejszej serii (i poprzednich) punktu widzenia są całkowicie harmonijne, zadowalające dla umysłu i wzmacniające, w doskonałej zgodzie ze sobą, z innymi wersetami, rozumem i wszystkimi znanymi dotychczas faktami, jak również z charakterem Boga, okupem Chrystusa i działaniem Ducha Świętego.

Na tym kończymy niniejszą serię, choć oczywiście o wielu szczegółach można by jeszcze długo mówić.
Poprzednia strona