Lista głównych wersetów mówiących o wyborze

Lista głównych wersetów mówiących o wyborzeWierząc, że nasi czytelnicy chcieliby mieć listę głównych wersetów Biblii mówiących o wyborze, a także listę głównych wersetów mówiących o wolnej łasce, z przyjemnością je przedstawimy w niniejszym i kolejnym odcinku.

Oto główne fragmenty biblijne dotyczące wyboru:

 • Izajasza rozdział 42 werset 1: „Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobałem. Zesłałem na niego mojego ducha, a on zaniesie narodom sprawiedliwość”;
 • Izajasza rozdział 65 wersety 9, 15 i 22: „(9) Sprawię, że z Jakuba wyjdzie potomstwo, a z Judy ci, którzy odziedziczą moje góry. Posiądą je moi wybrani, zamieszkają tam moi słudzy. (…) (15) Wasze imię stanie się przekleństwem, moi wybrani będą mówić: «Niech tak jak ich PAN BÓG dotknie cię śmiercią!». A moi słudzy będą nazwani innym imieniem. (…) (22) Nie będą budować, żeby ktoś inny zamieszkał, nie będą sadzić, by ktoś inny się żywił. Bo długowieczność mojego ludu będzie jak długowieczność drzewa i moi wybrani długo korzystać będą z tego, czego dokonają ich ręce”;
 • Amosa rozdział 3 werset 2: „Jedynie was wybrałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego będę was karał za wszystkie wasze winy”;
 • Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 16: „Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wielu bowiem jest wezwanych, ale mało wybranych”;
 • Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 22, 24 i 31: „(22) Gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz ze względu na wybranych czas ten zostanie skrócony. (…) (24) Pojawią się bowiem fałszywi chrystusi i fałszywi prorocy. Będą czynić wielkie znaki i cuda. Będą chcieli w ten sposób – o ile jest to możliwe – zwieść nawet wybranych. (…) (31) I pośle swoich aniołów z wielką trąbą i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”;
 • Ewangelia Marka rozdział 4 wersety 11 i 12: „(11) I powiedział im: Wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego; tamtym natomiast, ludziom spoza waszego kręgu, na wszystko podaje się przykład [inne tłumaczenia: wszystko podaje się w przypowieściach], (12) aby patrząc, widzieli, lecz nie zobaczyli; i słuchając, słyszeli, lecz nie kojarzyli, żeby się nie nawrócili i nie doznali przebaczenia”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 18 werset 7: „A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie?”;
 • Ewangelia Jana rozdział 6 werset 44: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał — a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym”;
 • Ewangelia Jana rozdział 15 werset 16: „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu”;
 • Ewangelia Jana rozdział 17 werset 9: „Ja wstawiam się za nimi. Nie za światem, lecz za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoi”;
 • Rzymian rozdział 8 wersety 28-30 i 33: „(28) Wiemy przecież, że tym, którzy kochają Boga i którzy zostali powołani zgodnie z Jego wcześniejszym zamysłem, wszystko służy dla ich dobra. Zostali oni wezwani według wcześniejszego zamysłu. (29) Tych, których Bóg wcześniej poznał, tych też przeznaczył, aby byli obrazem Jego Syna, pierworodnego pośród wielu braci. (30) Tych zatem, których przeznaczył, tych powołał, a których powołał, tych usprawiedliwił, usprawiedliwionych zaś otoczył chwałą. (…) (33) Kto wystąpi przeciw wybranym przez Boga? Przecież sam Bóg usprawiedliwia!”;
 • Rzymian rozdział 11 wersety 11, 15, 5, 7 i 29: „(11) Pytam znowu: Czy potknęli się tak, że zupełnie upadli? Nie! Ale na skutek ich potknięcia zbawienie dotarło do pogan, aby ich samych pobudzić do większej gorliwości. (…) (15) Skoro bowiem ich odrzucenie przyniosło pojednanie światu, czymże będzie ich przyjęcie, jeśli nie przywróceniem do życia z martwych. (…) (5) W taki sam sposób również w obecnym czasie pozostała Reszta wybrana z łaski. (…) (7) I cóż? Izrael nie osiągnął tego, o co zabiegał. Osiągnęli to natomiast wybrani. Inni zaś okazali zatwardziałość. (…) (29) To dlatego, że dary łaski i powołanie ze strony Boga są rzeczą nieodwołalną”;
 • 1 Koryntian rozdział 1 wersety 26-29: „(26) Bracia! Przypatrzcie się waszemu powołaniu! Według osądu ludzkiego niewielu wśród was jest mądrych, niewielu wpływowych i niewielu szlachetnie urodzonych. (27) Tymczasem Bóg wybrał właśnie to, co dla świata jest głupie, aby zawstydzić mądrych, i to, co słabe w oczach świata, aby zawstydzić mocnych. (28) Bóg wybrał właśnie to, co w ocenie świata nie jest szlachetnie urodzone, co jest wzgardzone, i to, co nie jest, aby unicestwić to, co jest. (29) W ten sposób nikt nie może wynosić się wobec Boga”;
 • Efezjan rozdział 1 wersety 4, 5 i 12: „(4) On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. (5) Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. (…) (12) abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały — my, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie”;
 • Kolosan rozdział 3 werset 12: „Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości”;
 • 1 Tesaloniczan rozdział 1 werset 4: „Wiecie, bracia umiłowani przez Boga, że On was wybrał”;
 • 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 13: „My zaś powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, ukochani przez Pana, że Bóg wybrał was jako pierwszy owoc przeznaczony do zbawienia przez poświęcenie w Duchu i prawdziwą wiarę”;
 • 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety 10-12: „(10) Znoszę to wszystko ze względu na wybranych, aby i oni osiągnęli zbawienie w Chrystusie Jezusie oraz wieczną chwałę. (11) Oto słowo godne wiary. Jeśli razem z Nim umarliśmy, z Nim także żyć będziemy. (12) Jeśli z Nim cierpimy, razem z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go wyprzemy, to i On się nas wyprze”;
 • Tytusa rozdział 1 werset 1: „Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary tych, których Bóg wybrał. Mam dać im poznać prawdę o pobożności”;
 • Jakuba rozdział 2 werset 5: „Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców Królestwa, które obiecał tym, którzy Go pokochali?”;
 • 1 Piotra rozdział 1 werset 2: „do wybranych zgodnie z uprzednim planem Boga Ojca, przez uświęcenie w Duchu, do uległości [ewangelii] i do pokropienia Krwią Jezusa Chrystusa! Łaska i pokój niech będzie w pełni waszym udziałem!”;
 • 1 Piotra rozdział 2 werset 9: „Wy zaś jesteście ludem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem, który jest szczególną własnością Boga! Głoście więc wielkie dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła!”;
 • 2 Piotra rozdział 1 werset 10: „Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie”;
 • 2 Jana rozdział 1 wersety 1 i 13: „(1) Starszy do wybranej Pani i jej dzieci, które miłuję w prawdzie i to nie tylko ja, lecz także wszyscy, którzy poznali prawdę. (13) Pozdrawiają cię dzieci twojej wybranej Siostry”;
 • Objawienie rozdział 17 werset 14 „Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem panów i Królem królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani, i wierni”.

Z uwagi na te i inne wersety nie zaprzeczajmy biblijnej doktrynie o wyborze, nawet gdyby nie zgadzało się to z niektórymi z naszych wcześniejszych poglądów na temat wolnej łaski. W pokorze uwierzmy raczej, że Biblia uczy o doktrynie wyboru i w uświęceniu Ducha i wierze prawdy czekajmy, aż Bóg pozwoli nam zharmonizować ją z doktryną wolnej łaski.
Poprzednia stronaNastępna strona